Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

90 70 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 11:06

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp) ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH XU N Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XU T CHÈ TRONG XU THẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NƠNG HỘ XÃ BẢN NGOẠI, HUYỆN... hình sản xu t chè nhóm hộ nghiên cứu 58 4.4 Các giải pháp sản xu t chè thích ứng BĐKH 63 4.4.1 Giải pháp người dân thực 63 4.4.2 Đề xu t số giải pháp phát triển sản xu t chè xu. .. dân trồng chè biến đổi khí hậu 45 4.3 Thực trạng sản xu t chè địa bàn xã Bản Ngoại 57 4.3.1 Thực trạng sản xu t chè địa bàn xã 57 4.3.2 Đặc điểm chung nhóm hộ nghiên cứu 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn