Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã bản ngoại, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

90 128 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 08:41

...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THANH XU N Tên đề tài: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XU T CHÈ TRONG XU THẾ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA NƠNG HỘ XÃ BẢN NGOẠI, HUYỆN... chè xu biến đổi khí hậu nông hộ xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng sản xu t chè xã Bản Ngoại xu biến đổi khí hậu, ... hình sản xu t chè nhóm hộ nghiên cứu 58 4.4 Các giải pháp sản xu t chè thích ứng BĐKH 63 4.4.1 Giải pháp người dân thực 63 4.4.2 Đề xu t số giải pháp phát triển sản xu t chè xu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã bản ngoại, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất chè trong xu thế biến đổi khí hậu của nông hộ xã bản ngoại, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn