Enzyme Lipase đặc tính và ứng dụng

71 144 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/12/2017, 01:31

Lipase là nhóm các enzyme phổ biến, có nghĩa sinh lý quan trọng, nó có thể xúc tác cho phản ứng thủy phân thuận nghịch các este trên bề mặt phân pha dầunước. Lipase được sản xuất ở quy mô lớn bằng phương pháp nuôi cấy vi sinh vật. Ngoài những đặc tính quan trọng vốn có của một enzyme nó còn có nhiều ưa điểm chẳng hạn như nó có thể xúc tác thủy phân hoặc tổng hợp cho một loạt các cơ chất đặc hiệu khác nhau, các vi sinh vật sinh lipase rất đa dạng và phong phú về tính chất enzyme và cơ chất đặc hiệu, nhiều lipase có tính bền đối với nhiệt độ, pH, dung môi hữu cơ, ion kim loại, có đặc hiệu quang học. Chính vì lẽ đó nó ngày nay nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp chẳng hạn như: sản xuất chất tẩy rửa, công nghiệp thực phẩm, hương liệu, hóa chất, hóa chất tinh khiết, xử lý sinh học, công nghiệp thuộc da, giấy, biodiesel, dược phẩm, mỹ phẩm.TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt:1. TRẦN THỊ XÔ (2013), BÀI GIẢNG HÓA SINH 1, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG, ĐÀ NẴNG. Tiếng Anh: 2. ABU BAKAR SALLEH, RAJA NOOR ZALIHA RAJA ABDUL RAHMAN AND MAHIRAN BASRI (2006), NEW LIPASES AND PROTEASES, Nova Science Publishers, Inc. New York. Đồ án công nghệ -1- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LIPASE 1 Giới thiệu 1.2 Nguồn thu nhận Lipase 1.3 Các loại lipase tính chất chúng 12 1.3.1 Phản ứng lipase 12 Cơ chế phản ứng xúc tác lipase 14 3 Cơ chất đặc hiệu 16 CHƢƠNG 2: CÁC LIPASE BỀN VỚI DUNG MÔI HỮU CƠ 20 2.1 Tóm tắt 20 2.2 Giới thiệu 20 2.3 Các nguồn lipase chịu đƣợc dung môi hữu 22 2.4 Các lipase kháng dung môi 22 2.5 Sự sản xuất lipase kháng dung môi hữu 23 2.6 Sự tinh mơ tả tính chất lipase kháng dung môi hữu 24 Độ bền dung môi hữu 25 2.8 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới hoạt tính độ bền lipase 26 Cơ chất đặc hiệu 26 2.10 Ảnh hƣởng ion kim loại tới ổn định enzyme 27 CHƢƠNG 3: CÁC LIPASE CHỊU NHIỆT 29 3.1 Tóm tắt 29 3.2 Giới thiệu 29 Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -2- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật 3.3 Các nguồn lipase chịu nhiệt 30 3.4 Sự sàng lọc phân lập 31 3.5 Sự tăng trƣởng sản xuất nguồn lipase tự nhiên (Wild – Type) 31 3.5.1 Ảnh hƣởng nguồn carbon đến sản xuất lipase chịu nhiệt 32 3.5.2 Ảnh hƣởng nguồn nitơ đến sản xuất lipase chịu nhiệt 34 Sự tăng trƣởng sản xuất c c nguồn ipase t i tổ hợp 35 Tinh tả ipase chịu nhiệt 36 3.7 Lipase t chủng tự nhi n 36 3.7.2 Lipase tái tổ hợp 39 CHƢƠNG 4: SỰ BIẾN ĐỔI CỦA LIPASE 42 4.1 Tóm tắt 42 4.2 Giới thiệu 43 4.3 Mục đích lợi ích biến đổi 45 4.4 Các kiểu biến đổi 47 4.5 Sự biến đổi hóa học lipase 48 CHƢƠNG 5: ENZYME CỐ ĐỊNH 55 51 T tắt 55 Giới thiệu 55 Mục đích ợi ích c định h a 56 C c dạng c định h a 57 Sự hấp phụ vật 59 Sự bao g i b y học 60 Phƣơng ph p tạo i n ết ch o 61 4 Li n ết cộng h a trị 62 5.4.5 Các chất hỗ trợ tự nhiên 63 CHƢƠNG 6: ỨNG DỤNG CỦA LIPASE 65 6.1 Chất tẩy rửa 65 6.2 Công nghiệp thực phẩm 66 Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -3- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật 6.3 Công nghiệp giấy bột giấy 67 6.4 Biodiesel 67 6.5 Lọc dầu thô 67 6.6 Các ứng dụng khác 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Phản ứng thủy phân tổng hợp lipase……………………………… 06 Hình 1.2: Sơ đồ biểu diễn cấu trúc gấp nếp α/β hydrolase……………………… 15 Hình 1.3: Cơ chế thủy phân nhờ serine……………………………………………… 17 Hình 4.1: Sự alkyl hóa khử nhóm amin protein………………………………52 Hình 5.1: Các kiểu cố định enzyme……………………………………………………58 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các họ ezyme phân giải lipid 10 Bảng 1.2: Các phản ứng lipase xúc tác .13 Bảng 3.1: Các tính chất lipase chịu nhiệt từ nguồn khác 40 Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -4- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật LỜI NÓI ĐẦU Enzyme chất xúc tác sinh học có chất protein có khả xúc t c đặc hiệu cho phản ứng hóa học, đặc biệt phản ứng hóa sinh học xảy thể s ng [1] Nó có nhiều đặc tính quan trọng nhƣ xúc t c cho phản ứng hóa học với cƣờng lực mạnh, c tính xúc t c đặc hiệu, điều kiện phản ứng êm dịu, đƣợc tổng hợp với ƣợng lớn thể sinh vật hoạt tính xúc tác bị ảnh hƣởng nhiều yếu t khác Có nhiều loại enzyme, đ enzy e ipase nh c nghĩa sinh c c enzy e phổ biến, quan trọng, xúc tác cho phản ứng thủy phân thuận nghịch ester bề mặt phân pha dầu-nƣớc Ngồi đặc tính quan trọng v n có enzyme có nhiều ƣa điểm chẳng hạn nhƣ n c thể xúc tác thủy phân tổng hợp cho loạt c c chất đặc hiệu khác nhau, vi sinh vật sinh lipase đa dạng phong phú tính chất enzy e chất đặc hiệu, nhiều lipase có tính bền đ i với nhiệt độ, pH, dung môi hữu cơ, ion kim loại, có tính đặc hiệu quang học Chính lẽ đ n ngày n đƣợc ứng dụng nhiều ĩnh vực công nghiệp chẳng hạn nhƣ: sản xuất chất tẩy rửa, công nghiệp thực phẩ , hƣơng iệu, hóa chất, hóa chất tinh khiết, xử lý sinh học, công nghiệp thuộc da, giấy, biodiese , dƣợc phẩm, mỹ phẩm Ngày nay, c nhiều phƣơng ph p đƣợc áp dụng để nâng cao hiệu kinh tế kỹ thuật phản ứng lipase xúc tác chẳng hạn nhƣ tiến hành phản ứng dung mơi phù hợp-dung mơi bền với enzyme, kiểm sốt điều kiện tiến hành phản ứng, sử dụng tác nhân hóa học để biến đổi enzyme sang dạng mong mu n, sử dụng kỹ thuật di truyền, áp dụng công nghệ c định enzyme Sau đây, Em trình bày tìm hiểu đặc tính ứng dụng enzyme lipase Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -5- CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ LIPASE C c ipase h c nhiều nguồn g c tính chất C c ipase c thể thu nhận t vi sinh vật, thực vật, động vật Chúng c thể xúc t c cho phản ứng thủy phân tổng hợp cho ột oạt c c chất h c C c vi sinh vật sinh ipase phong phú đa dạng tính chất enzy e, chất đặc trƣng V ẽ đ chúng thu hút hấp d n đ i với nhiều ứng dụng c ng nghiệp bao gồ c ng nghiệp chất tẩy rửa, thực phẩ , hƣơng iệu, d n xuất c c ester acid a ine, chất tinh hiết, xử sinh học, c c bề b nh, h a chất, h a ặt cứng, thuộc da, giấy Lipase n s chất xúc t c sinh học quan trọng c sử dụng ột dãy rộng c c chất h c nhau, ổn định cao đ i với nhiệt độ, pH, dung i hữu Đặc tính enantiose ective regionse ective, che ose ective ipase đƣợc ứng dụng để thực c c phản ứng cacao, nhi n iệu sinh học, tổng hợp thay đổi chất b o, tổng hợp thay bơ ột s sản phẩ chă s c đặc biệt chất tăng hƣơng vị 11 Gớ Lipase hay c n gọi triacy g ycero acy hydro ases EC 1 thƣờng gặp c nghĩa sinh quan trọng, c tiề enzy e c c ứng dụng c ng nghiệp, xúc t c qu tr nh thủy phân triacy g yceride chuỗi tƣơng đ i dài với độ dài chuỗi acy ớn 10 nguy n tử carbon) h nh thành c c diacy g yceride, onoacy g yceride, g ycero c c acid b o rự tr n bề ặt phân pha nƣớc pha b o N đƣợc biết phản ứng thuận nghịch ipase c thể xúc t c phản ứng tổng hợp c c ester, phản ứng chuyển vị ester h a i trƣờng chứa hà ƣợng nƣớc thấp Qu tr nh tổng hợp c c ester nhờ ipase đƣợc nghi n cứu ĩ nhiều nhà hoa học nă gần ột oạt chất c nghĩa đƣợc tổng hợp t nghi n cứu C c hợp chất nhƣ triacy g yceride, phospho ipid, ga acto ipid, cutin, s p, ester ạch ngắn steroid đ ng nhiều vai tr quan trọng nhƣ Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -6- ột nguồn ƣợng, thành phần cấu tạo àng, chất nh h a, tạo độ nhớt, ớp phủ bảo vệ hƣơng vị Tính chất chức ester carboxy ic c độ dài ạch hydrocarbon Do đ , c c ester acid carboxy ic trung b nh với c c g c anco đ ng thực phẩ i n quan trực tiếp đến ột vai tr quan trọng ngành c ng nghiệp nhƣ thành phần giữ hƣơng vị ester c c g c acid carboxy ic ạch ngắn i thơ Mặt h c, ethy ethy ạch dài cung cấp c c oại dầu c gi trị c chức nhƣ nhi n iệu cho động diese , ester c c g c acid carboxy ic ạch dài với g c anco thƣờng gọi s p c c c ứng dụng nhƣ chất b i trơn c c phụ gia c ng thức ỹ phẩ dƣợc phẩ Sự thủy phân tổng hợp ipase đƣợc thể h nh Hình 1.1: Phản ứng thủy phân tổng hợp lipase Khả xúc t c thủy phân ester acid b o h ng tan c c ạch dài dƣới dạng ice e, c c tập hợp nh c c hạt nh tƣơng giúp phân biệt ipase với c c esterase h c xúc t c thủy phân c c ester tan đƣợc ƣu ti n so với c c ester h ng tan Ngoài chất tự nhi n chúng, ipase xúc t c c c phản ứng enantiose ective regiose ective để thủy phân tổng hợp ột oạt c c ester tự nhi n nhân tạo Lipase c thể c ng phân tử triacy g ycero vị trí ng u nhi n, c thể biểu tính đặc hiệu vị trí C c ipase h ng đặc hiệu ví trí xúc t c c c phản ứng tất c c vị trí triacy g ycero c s lipase đặc hiệu 1,3 c tiề ƣợng hạn chế Mặt h c, ipase regiospecific, ví dụ: c c ứng dụng c ng nghiệp Chẳng hạn nhƣ sản xuất chất b o c cấu trúc với tính chất đặc biệt Lipase regiospecific c tiề Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -7- ớn c ng nghiệp h a chất, dƣợc phẩ , y tế, Việc sử dụng enzy e ngày đƣợc quan tâ ỹ phẩ , c ng nghiệp thuộc da , đặc biệt ipase, t c thủy phân tổng hợp c c chira C c ứng dụng c tiề xử chất xúc ới bao gồ việc c c hợp chất hữu tinh hiết c tính hoạt quang, sử dụng thu c hỗ trợ ti u h a, tổng hợp hƣơng iệu i thơ C c enantiose ective ipase c thể đƣợc hai th c để phục vụ cho sinh tổng hợp cho dụ nhƣ Pate cộng nă ột oạt c c hợp chất ch h c Ví 1996 sử dụng ipase để tổng hợp chira chất trung gian cho tổng hợp thu c ch ng ung thƣ c c t c nhân h a trị iệu h c Lipase c ng đƣợc chứng inh hữu ích cho việc biến đổi, phân cắt chất b o Ví dụ, ƣợng acid anda- ino eic dầu ƣu y c thể đƣợc phản ứng c ipase xúc t c, hi đ giàu nhờ ột ƣợng bơ cacao tƣơng đƣơng c thể đƣợc tổng hợp b ng ester h a tƣơng hỗ nhờ xúc t c ipase c c ester dầu Cọ Lipase công nghiệp thực phẩm, ngành công nghiệp liên quan đƣợc sử dụng để tổng hợp d n xuất acid amine Sự mẽ tiề công nghiệp nhƣ ứng dụng tăng nhu cầu loại lipase gồm lipase có nguồn g c t vi sinh vật Lipase đƣợc tìm thấy tất sinh vật s ng, cấu thành hai phận tổ chức oài đ phân nhánh thành eukarya gồ cổ khuẩn (một phận thứ hai động vật, thực vật, nấm) vi khuẩn Enzyme phân giải lipid cần thiết cho phân hủy sinh học c c ipid Chúng đ ng vai tr nhƣ enzyme tiêu hóa việc chuyển lipid t sinh vật sang sinh vật khác, t thực vật sang động vật, t thực vật sang thực vật khác Trong sinh vật chúng cơng cụ để tích trữ sử dụng chất b o nhƣ ột nguồn dự trữ ƣợng chuyển hóa lipid nội bào đ n c ng tha gia hoạt động màng sinh học Trong sinh vật nhân thực, ipase tha gia vào c c giai đoạn khác q trình chuyển hóa lipid, gồm tiêu hóa chất béo, hấp thụ, phục hồi chuyển hóa lipoprotein Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -8- 1.2 Nguồn thu nhận Lipase Lipase cần thiết cho chức sinh sinh vật s ng, chúng có khắp nơi đƣợc tìm thấy nhiều nguồn khác chẳng hạn nhƣ thực vật, động vật vi sinh vật Tuy nhi n chúng đƣợc tìm thấy nhiều vi khuẩn, nấm men, nấm m c Enzyme phân giải lipid phân b rộng rãi giới thực vật, nhiên hiểu biết lipase t thực vật hạn chế so với lipase t động vật có vú vi sinh vật Nhiều ipase đƣợc nghiên cứu t lâu thực vật đƣợc tìm thấy màng tế bào đƣợc khảo sát v n đƣợc gắn liền màng tế bào Lipase t ngơ, có dầu đƣợc h a tan đƣợc tinh chế thành dạng đồng dạng tinh khiết Có ba nhóm enzyme phân giải lipid đƣợc phân loại động vật có vú: lipase tiết vào c c đƣờng tiêu hóa c c quan chuy n biệt, lipase mô, lipase sữa Nhiều quan động vật có vú chẳng hạn nhƣ ti , não, cơ, động mạch, thận, lách, phổi, gan, mơ mỡ, huyết có chứa lipase Lipase ngoại bào vi sinh vật thƣờng chịu nhiệt t t so với ipase động vật thực vật Đặc biệt lipase chịu nhiệt đƣợc tr ng đợi đ ng ột vai trò quan trọng q trình chế biến công nghiệp lẽ chúng bền nhiệt chịu đƣợc biến tính hóa học.Ngồi ra, phần lớn lipase có sẵn t nguồn sinh vật ƣa ấm hoạt động t i ƣu 35 - 40ºC Gần đây, vi sinh vật chẳng hạn nhƣ Geobacillus sp T1, Bacillus sp RSJ-1, Bacillus thermoleovorans ID-1, Bacillus sp THL027, Bacillus thermocatenulatus, Bacillus sp dòng 398, Bacillus spp đƣợc b o c o nhƣ nguồn sản xuất lipase chịu nhiệt Bên cạnh đ , nh vi sinh vật ƣa nhiệt trung bình đƣợc hai th c để tr thành nguồn cung cấp enzyme gi ng nhƣ oại vi sinh vật chịu nhiệt Sự hiểu biết enzyme phân giải lipid vi khuẩn ột tăng với t c độ nhanh chóng có nhiều hấp d n thú vị Sự phân loại esterase lipase chủ yếu dựa vào so sánh trình tự xếp acid amine s đặc tính sinh học Sự hợp nhóm cho phép nhà khoa học dự đo n: đặc điểm cấu trúc quan trọng chẳng hạn nhƣ c c g c hình thành trung tâm hoạt động enzyme xuất Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -9- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật cầu disu fide, c c chế tiết enzyme nhu cầu t ng enzyme riêng biệt, (3)và m i quan hệ tiề với họ enzyme khác Theo Arpiguy Jaeger nă 1999, c oại enzyme phân giải lipid vi khuẩn, loại nhiều có phân họ (bảng 1.1): lipase t phân họ I.1 có kh i ƣợng phân tử thực khoảng 30 – 32 kDa Và chuỗi tƣơng tự có kh i ƣợng lớn n m lipase P aeruginosa Ngoài ra, lipase t phân họ I c ích thƣớc lớn 33 Da c dính kết chuỗi acid amine tạo thành cặp đ i song song dạng sợi ß bề mặt phân tử enzyme Lipase phân họ I.1 I.2 tùy vào tên protein è ta c đƣợc tên lipase riêng biệt Lipase tạo thành t phân họ I.3 tiết enzyme với phân tử ƣợng cao phân họ I.1 I.2 Trong lipase Bacillus g c alanine chỗ glycine vị trí chuỗi mạch pentapeptide: Ala – Xaa – Ser – Xaa – Gly Tuy nhiên, lipase t B subtilis B pumilus ngoại lệ chúng có phân tử ƣợng nh (~20kDa) Lipase t phân họ I.6 chẳng hạn nhƣ ipase tụ cầu khuẩn Staphylococcal haemolyticus lipase lớn ~80 Da đƣợc tiết nhƣ ột tiền chất đƣợc phân cắt chuyên biệt sau hi đƣợc xử i trƣờng ngoại bào protease th đƣợc lipase hồn thiện có phân tử ƣợng khoảng 45kDa Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -10- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật Bảng 1.1: Các họ ezyme phân giải lipid Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -57- bền enzy e t vài đến vài tuần Barto ini cộng sự, 2003; C oix Wainer, 2001) Ngày c định enzy e trở n n nhiều so với nhu cầu cần thiết, n c n trở thành ột c ng cụ ạnh ẽ để nâng cao tính chọn ọc enzy e N i chung c thể giả định r ng chuyển đổi sinh học nơi enzy e chịu biến đổi h nh thể quan trọng qu tr nh xúc t c cần phải đƣợc điều ch nh ột c ch ạnh ẽ th ng qua việc thiết ế c c giao thức iể Sự c định enzy e b ng nhiều oại bề với trung tâ hoạt động cần đẩy so t c định enzy e ặt nhiều đƣợc i n ết c tƣơng t c ạnh quan tâ vào c c biến đổi h nh thể đ ảnh hƣởng tới hoạt ực tính chọn ọc enzy e Fernandez-Lorento cộng sự, 2001) C c phƣơng ph p chất ang atrixes cho c định h a c thể ảnh hƣởng sâu sắc đến hoạt tính sinh học c c enzy e bị ràng buộc Trong hi đ , phƣơng ph p c định c ng c thể ảnh hƣởng tới hoạt tính enzy e th ng qua biến đổi h a học c c acid a ine tha gia vào c c xích đặc biệt hi c c gần so với v ng hoạt động tr n phân tử enzy e Do đ , ph p c định enzy e ph hợp điể ột chất xích ang phƣơng ấu ch t c định enzy e Xi cộng sự, 2005; Bayra og u cộng sự, 2004 C c dạng ự c địn a Sự c định enzy e c thể đƣợc thực b ng nhiều c ch h c nhau, chúng c thể đƣợc phân thành hai nh c c phƣơng ph p vật c c phƣơng ph p h a học, c c phƣơng ph p vật chẳng hạn nhƣ hấp phụ dựa tr n tƣơng t c yếu enzy e chất rắn hỗ trợ hi c c phƣơng ph p h a học dựa tr n h nh thành c c dạng gắn ết cộng h a trị với ột chất cộng sự, 2001; Persson cộng sự, 2000 ang Chiou Wu, 2004 ; Arica Gần đây, nhiều phƣơng ph p c định enzy e đƣợc ph t triển nhƣ thể h nh Trong s c hấp phụ vật , i n ết cộng h a trị, bao g i, b y học ột hu n ột po y er, h nh thành c c i n ết ch o Noureddini cộng sự, 2005; Sa is cộng sự, 2003 Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -58- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật Hình 5.1: Các kiểu cố định enzyme Nhiệ vụ hi thiết ế chất xúc t c sinh học dạng c định chọn chất ang ph hợp, c c điều iện c định h a pH, nhiệt độ, chất i trƣờng thân enzy e nguồn thu nhận, chất, độ tinh hiết Nhiều chất hỗ trợ chẳng hạn nhƣ c c po y er c c oại nhựa, si ica, co posite, si ica-a u ina, c c vật iệu carbon, hầu hết dạng bột, c c hạt dạng 2005) C c hệ th ng thƣờng t ng đƣợc nghi n cứu Cao, cho huếch t n bị hạn chế nghi trọng, d n tới ột phần đ ng ể enzy e h ng tha gia vào c c phản ứng Một chất hỗ trợ xúc t c ới dạng h i với cấu trúc cực ỳ th ng tho ng đƣợc d ng cho c c phản ứng xúc t c enzy e Lathouder cộng sự, 2004 Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ Trong nă gần đây, c xu hƣớng ngày tăng việc sử dụng c c ỹ thuật c định h a nhƣ c ch t GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -59- ột c ng cụ để bổ sung cho ỹ thuật protein B ng hiểu ết hợp c c phƣơng ph p c sẵn hiểu biết b ng c ch hai th c c c thuộc tính tích cực cho ỗi phƣơng ph p c định h a, hiệu c c enzy e c định c thể đƣợc cải thiện đến ức trƣớc h ng thể đạt đƣợc b ng c c sử dụng c c phƣơng ph p c định ri ng ẻ Ví dụ, Macs cộng nă 2004 tả ột phƣơng ph p theo đ ipase- ipase tụy ợn PPL , ần đầu ti n đƣợc hấp phụ vật chất hỗ trợ MCM-41 ích thƣớc iệng c c c c ột nh d n nh sau đ đƣợc giả b ng c c biến đổi h a học b ng gắn ết cộng h a trị si oxane hữu C c ỗ đƣợc tạo với cổ thắt hẹp c c h i rộng ớn chúng ngăn cản r r c c enzy e c định i n ết ột c ch yếu ớt, nhƣng h ng ngăn cản tiếp xúc chất enzyme 5.4.1 hấ h t Sự hấp phụ c thể c ột tiề thƣơng ph p h c v hấp phụ đơn giản t n ại cao so với c c phƣơng ột hoạt ực xúc t c cao c thể đƣợc tr Phƣơng ph p c n cung cấp c c chất hỗ trợ đắt tiền c thể d ng ại đƣợc sau hi c v hoạt c c enzy e c định tr n đ hấp phụ th h ng ạnh ẽ, Tuy nhi n, nh n chung ột vài protein hấp phụ bị h a tan qu tr nh rửa vận hành Nhƣ vậy, c định th ng qua hấp phụ đ i h i tƣơng t c ỵ nƣớc ion ạnh ẽ enzy e chất hỗ trợ Bayra og u cộng sự, 2002 Mật độ nh ỵ nƣớc, pH, nhiệt độ c thể c ảnh hƣởng quan trọng đến hấp phụ ipase tr n c c chất hỗ trợ C c tính chất chất hỗ trợ dƣờng nhƣ cung cấp ột c ch tiếp cận đầy đủ cho hấp phụ ipase dựa tr n s ỵ nƣớc chúng Pheny a anine chứa tính chất t t nhƣ ột ƣợng c c acid a ine àng po y HEMA-MAPA cho thấy àng c tính hấp phụ hữu ích cho c định enzy e th ng qua tƣơng t c ỵ nƣớc Arica cộng sự, 2001 Enzy e c thể đƣợc hấp phụ h a tan nhiều ần h ng giả đ ng ể hấp phụ chất hỗ trợ Ngoài Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án cơng nghệ tính chất c thể d ng ại àng hỗ trợ c thể cung cấp c c ợi ích inh tế cho c c giải ph p c ng nghệ sinh học quy Hấp phụ vật c định h a ạnh ớn ột phƣơng ph p c định h a thích hợp v n thúc đẩy ẽ thuận nghịch cho ph p c c chất hỗ trợ c thể t i sử dụng sau hi dễ dàng oại b enzy e sử dụng bị à giả GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -60- ất ực Sự hấp phụ vật c t i thiểu ph vỡ cấu trúc c c enzy e c định h a nhƣng ết ất t c c enzy e c định h ng thể tr nh h i c c i n ết yếu enzy e c c chất hỗ trợ Ma cộng sự, 2004 5.4.2 h c C c ỹ thuật h c c định h a c c phƣơng ph p bao g i b y học Sự c định h a đƣợc thực b ng c ch v i phân tử enzy e hu n ge ột po y er i n ết ch o ngang Sự c định h a c ng đƣợc thực b ng c ch trộn enzy e với ono er po y er dạng h a tan sau đ thực qu tr nh i n ết ch o để h nh thành ge Kết việc enzy e c thể di chuyển tự dung dịch nhƣng chuyển động bị hạn chế h ng gian c c he hở khuôn gel C c hu n thƣờng đƣợc d ng để bao g i c c enzy e c c so -ge s trƣờng hợp thậ ột chí c n ph t tăng độ bền c c enzy e protein C c chất huếch t n vào b n ạng ƣới c c ỗ c c nh hu n so -se để tiếp cận với c c vị trí hoạt động c c enzy e đƣợc bao g i để tổng hợp c c sản phẩ Tuy nhi n ạng ƣới c c ỗ nh h ng c trật tự hu n so -ge phần hạn chế c c phản ứng xảy V này, Han cộng nă rộng c c ỹ thuật bao g i enzy e băng c ch sử dụng c c ƣu điể thƣớc ớn c c ao quản vật iệu si icate, dạng 2002 cấu trúc ỗ ích esoce u ar, MCF để bao g i Fe He e ch oroperoxidase CPO t Caldariomyces fumago Một vài c ch tiếp cận h a học đƣợc hai th c để ết hợp chặt chẽ c c phân tử enzy e tr n bề ặt sợi b n c c sợi Những vật iệu sợi tạo cấu trúc x p inh hoạt c bề ặt ri ng cực cao cho i n ết enzy e Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng ột SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -61- ức độ cao tăng tiếp cận enzy e L thuyết tổng hợp xử đƣợc t ặt đặc trƣng nh 5.4.3 h h ột s qu tr nh hiểu, hai th c p dụng để tạo c c đặc tính c c bề ục đích i n ết c c protein enzy e hiệu t ết ch Trong qu tr nh tạo i n ết ngang, g utara dehyde thu c thử phổ biến đƣợc sử dụng để tạo i n ết ch o c c phân tử enzy e Nă 2003, Barto ini cộng b o c o r ng việc đƣa g utara dehyde để c định c c enzy e g uco ytic nhƣ g utara dehydes-3-phosphate dehydrogenase GAPDH với hu n si ica cho thấy tăng độ bền GAPDH Hơn nữa, GAPDH-G u-P đƣợc nhồi cột sắc để tạo cột phản ứng enzy e c định IMER bảo toàn đƣợc hoạt ực enzy e c c qu tr nh v hoạt n , tăng ạnh độ bền enzy e với c c ƣu điể độ x c độ ặp Nhƣ c c enzy e c định c thể đƣợc đặt trực tiếp hệ th ng sàng ọc nhanh ch ng c c hợp chất c hoạt tính ức chế Nă 2005, Bayra og u cộng b o c o r ng c định ipase vào 1,6-dia inohexane po y GMA-HEMA-EGDMA sử dụng g utaric dia dehyde nhƣ thu c thử tạo xích d n tới ết cộng h a trị với nh tăng hoạt tính biểu ipase đƣợc i n epoxy chất hỗ trợ Lipase c định tr n c nh tay đệ tr n tr nhiều hoạt tính tr n phạ enzy e nhạy nhƣ vi rộng nhiệt độ, pH, ch r ng c c với c c điều iện phản ứng Hơn nữa, độ bền hoạt động cao cho thấy r ng enzy e c thể đƣợc sử dụng c c hệ th ng i n tục Một t c nhân tạo xích h c đƣợc sử dụng qu tr nh c định h a 1- ethyl-3-(3-dimethyl-amino pryl) carbodiimide hydrochloride, (C8H17N3.HCl)- EDC, để gắn ipase với chất hỗ trợ chitosan chứa c c nh Chiou Wu nă hydroxy đƣợc thực 2004 Họ ph t c định h a tăng độ bền enzy e ch ng ại c c thay đổi pH nhiệt độ Độ bền cao hi ƣu trữ 30 ngày tăng hoạt ực enzy e đƣợc quan s t hoạt tính ban đầu đƣợc tr sau 10 đợi chu ỳ thủy phân Nă 2005, Ragheb cộng b o c o việc họ b y ột ipase đơn giản Entrap ent cao su si icone sử dụng tetraethy orthosi icate Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ nhƣ -62- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật ột cầu i n ết ch o cho hoạt tính cao enzy e tr n chất đàn hồi (enzyme-silicone) 5.4.4 ết c h t Sự gắn ết cộng h a trị phƣơng ph p c định h a quan trọng đ i với c c enzy e đƣợc chứng inh để tăng sức đề h ng cao với nhiệt, chất biến tính, pH cực đoan c c dung i hữu Fernades cộng sự, 2004 Nă 2003, Martin cộng b o c o r ng gắn ết cộng h a trị enzy e Cgtase enzy e đ ng v ng Thermoanaerabacter sp vào Eupergit C cho thấy cải thiện sức đề h ng ch ng ại đ i với nhiệt chu ỳ b n rã enzy e c định 95°C cao gấp ần so với enzy e h a tan pH biến tính, c ổn định hoạt động đầy hứa hẹn cho việc sản xuất c c a too igo saccharide Các chất hỗ trợ epoxy gần nhƣ tƣởng đ i với c định hóa cộng hóa trị dễ dàng enzyme quy mô phòng thí nghiệm cơng nghiệp Các chất hỗ trợ epoxy củng hình thành m i liên kết cộng hóa trị bền vững với nhóm protein khác (amin, thiol, loại phero ic dƣới điều kiện thid nghiệm nhẹ nhành Ví dụ, Bayramoglu cộng 2004 b o c o c ng việc họ enzyme alpha-a y ase đƣợc c định poly hydroxyethylmethacrylate-glycidyl methacrylate thông qua liên kết amide nhóm amino alpha-amylase nhóm epoxy chất hỗ trợ Các alpha-a y ase đƣợc c định cho thấy độ bền nhiệt cao với ch có 4% hoạt tính ban đầu bị giảm trình hoạt động liên tục 120h Nghiên cứu Huang cộng nă 2003 hội cho c định hóa enzyme hạt nano t tính Lipase đƣợc liên kết cộng hóa trị vào hạt nano Fe3O4 t tính c ích thƣớc 12,7mm thông qua hoạt h a carbodii ide Ph p đo t tính cho thấy kết r ng lipase liên kết với hạt t tính có tính siêu thuận t So với enzyme tự do, enzyme bị ràng buộc cho thấy tăng hoạt tính lên 1,41 lần, độ bền tăng n 31 ần ch ng chịu t t với thay đổi pH dung dịch Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -63- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật Nó cho thấy r ng trung tâm hoạt động có sẵn lipase lực chúng với chất tăng n sau hi đƣợc liên kết hạt nano t tính Lần c định hóa cộng hóa trị CPO chloroperoxidase t Caldariomyces fumagowas vào epoxy-silicagel Sự c định h a đƣợc tiến hành dƣới điều kiện nhẹ nhàng, lipase v n hoạt động sau trình c định; không rửa trôi enzyme t chất hỗ trợ đƣợc phát sau trình rửa lặp ặp lại nhiều lần Sự c định hóa CPO tăng độ bền enzy e đ i với ảnh hƣởng pH nồng độ tác nhân oxi hóa 5.4.5 Các chất hỗ trợ t nhiên Việc tìm hiểu quy trình hiệu c định c c enzy e d n đến việc sử dụng loại chất hỗ trợ khác Các chất hỗ trợ tƣởng tăng liên kết với chất, giảm ức chế sản phẩ , thay đổi rõ ràng pH t i ƣu sang gi trị mong mu n, tăng độ bền enzy e, ngăn cản vi khuẩn phát triển cho phép enzyme đƣợc thu hồi để tái sử dụng cách dễ dàng Và đồng thời chi phí sản xuất tính dễ chuẩn bị c ng phải đƣợc xem xét Các chất hỗ trợ dùng cho c định hóa phải cung cấp c c tính h a học hình thái học cụ thể, nhƣ ích thƣớc hạt, ích thƣớc lỗ diện tích bề mặt riêng Bản chất hóa học bề mặt chất hỗ trợ ảnh hƣởng đến phân vùng nƣớc, ức chế chất sản phẩm hoạt tính enzyme (Salis cộng sự, 2003), cấu trúc vật liệu thành phần hóa học chất ảnh hƣởng đến vi i trƣờng enzyme c định đ ảnh hƣởng tới tính chất sinh học chúng (Bayramoglu, 2004) Các chất ang đƣợc d ng để ghép với enzyme đƣợc tạm phân thành hai nhóm, cụ thể polyme tự nhiên nhân tạo Nói chung, polyme nhân tạo chẳng hạn nhƣ po y cary a ide, po y cary ate po y styrene th chúng chịu đƣợc áp lực nhƣng chúng c bất lợi tƣơng thích thấp gây biến tính enzy e tƣơng t c ỵ nƣớc polymer enzyme Các polymer tự nhiên chẳng hạn nhƣ agarose, ce u ose dextran, i n ết ngang c độ tƣơng thích cao ảnh hƣởng tới protein thấp nhƣng chúng h ng thể ch ng lại áp lức hoạt động cao hệ Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -64- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật th ng lỗ lớn n m sâu bên hạt b y enzyme lại đ , enzyme lọt vào chất ang dƣới c c điều kiện vận hành (Xi cộng sự, 2005) Hình thái chất hỗ trợ chẳng hạn nhƣ tính ỵ nƣớc bề mặt, biến đổi điện tích hóa học bề mặt vật liệu ảnh hƣởng tới độ bền định hƣớng phân tử enzyme bề mặt ảnh hƣởng đ ng ể tới t c độ phản ứng tính chọn lọc q trình (Xi cộng sự, 2005; Plon cộng sự, 2002) Các silicate mao quản cấu trúc c ích thƣớc lỗ lớn, chẳng hạn nhƣ SBA bọt x p mesocellular, MCF chứa đƣợc nhiều enzy e độ x p lớn vật liệu cung cấp kết n i t t với c c chất enzyme c định (Han cộng sự, 2002) Nhìn chung, hiệu c định đƣợc định ích thƣớc chất hỗ trợ diện tích bề mặt Tuy nhi n, điều đ ng nghi ngờ trƣờng hợp lipase bời cấu trúc rõ ràng enzyme protein (Chiou Wu, 2004) Sự hoạt hóa silica mao quản có diện tích bề mặt lớn với octyl triethoxysilane đƣợc chứng minh thành cơng che bề mặt ƣa nƣớc silica với lớp kỵ nƣớc c c nh octy Điều cho ph p đạt đƣợc mục đích c định hóa lipase đơn ớp, tránh hình thành tập hợp enzyme Một mạng ƣới hỗn độn lỗ kênh,có thể ch cho ph p c c chất c ích thƣớc nh thâm nhập hi c c chất lớn làm tắc nghẽn kênh, làm chậm phản ứng Do đ phân b lỗ ích thƣớc h ng đồng gây trở ngại không ch việc t i ƣu h a enzyme mặt tải ƣợng bề mặt bên mà kết tủa chất sản phẩ Nh n chung ích thƣớc lỗ mở rộng hơn, diện tích bề mặt thấp đ tải ƣợng enzyme thấp tƣơng đƣơng với mật độ nhóm chức có sẵn enzyme đơn vị bề mặt Vì hiệu xúc tác phụ thuộc vào trạng thái cân b ng xếp đơn ớp enzy e, ích thƣớc lỗ với giả định r ng phân b đồng diện tích bề mặt (Blanco cộng sự, 2004) Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật -65- CHƢƠNG ỨNG DỤNG CỦA LIPASE Lipase tạo thành nhóm quan trọng enzyme cơng nghệ sinh học có giá trị, chủ yếu đa dạng ứng dụng việc áp dụng c c đặc tính chúng dễ dàng sản xuất đại trà Enzy e ngày tăng giá trị thƣơng ại tính đặc hiệu chất rộng, đặc tính xúc tác sinh học có giá trị nhƣ hoạt động dƣới điều kiện ơn hòa, ổn định cao dung môi hữu h c nhau, giảm chất thải sử dụng chúng sản xuất Đặc điểm bật lipase lực chúng bề mặt nƣớc-dầu Khả hoạt động bề mặt enzyme yếu t quan trọng định khả xúc t c cho phản ứng với chất kỵ nƣớc có cạnh tranh xúc tác với vô s protein khác Khi xúc tác thủy phân trig yceride, c c ipase đƣợc biết có chọn lựa đ i với độ dài mạch vị trí liên kết bội nhóm acyl, ngồi n c n c đặc tính xúc tác regioselectivity stereose ectivity C c ipase đặc biệt có nguồn g c vi sinh vật có tiề ớn việc thƣơng chẳng hạn nhƣ sản xuất phụ gia thực phẩ ại hóa, với ứng dụng điều ch nh hƣơng vị), công nghiệp hóa chất tinh khiết (tổng hợp ester), chất tẩy rửa (thủy phân chất béo), xử nƣớc thải hóa học (phân hủy loại b chất dầu , dƣợc phẩm (tiêu hóa dầu chất béo thực phẩm), công nghiệp thuộc da (loại b chất béo kh i da động vật), sản phẩm y tế (triglyceride xét nghiệm máu) Lipase đƣợc d ng để đẩy nhanh tiêu giảm chất béo th a polyurethane 6.1 Chất tẩy rửa Ứng dụng thƣơng chất tẩy rửa chiế trì hoạt động ại lớn thủy phân b ng lipase sử dụng chúng 32% ƣợng lipase sản xuất ra.Tính chịu nhiệt khả i trƣờng kiềm cần thiết để đƣợc sử dụng việc tạo thành chất tẩy rửa Lipase đƣợc tìm thấy ứng dụng đầy hứa hẹn nhƣ phụ gia công nghiệp giặt chất tẩy rửa gia dụng chúng có khả thủy phân chất béo Trong chất tẩy rửa ipase đƣợc lựa chọn đặc biệt để đ p ứng yêu cầu sau: tính đặc hiệu chất thấp, khả thủy phân chất béo với nhiều thành phần khác nhau, Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -66- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật khả chịu đƣợc điều kiện rửa tƣơng đ i khắc nghiệt (pH = 10 -11, t° = 30 -60), có khả chịu đƣợc tổn hại hoạt động bề mặt tổn hại tới enzyme Chúng thành phần quan trọng nhiều công thức chất tẩy rửa Novo Nordis giới thiệu lipase tái tổ hợp thƣợng mại đầu ti n c t n “Lipo ase” vào nă 1994 c nguồn g c t nấm Thermomyces lanuginosus đƣợc biểu rõ nấm Aspergillus oryzae Trong nă sau ipase t vi khuẩn đƣợc giới thiệu “Lu afast” t Pseudomonas mendocina “Lipo ax” t P alcaligenes Genenco International, Trung Tâm Nghiên Cứu AU-KBC, Khoa Học Đời S ng, Đại học Anna – Chennai Ấn Độ Một lipase kiềm tính sản xuất t P alcaligenes M-1 thích hợp để loại b vết bẩn b o dƣới điều kiện máy rửa đại đƣợc báo cáo Gerritse cộng nă 1998 Một kết hợp sàng lọc liên tục t nguồn khác kỹ thuật protein đƣợc chứng minh công cụ có giá trị để c đƣợc lipase với tính chất mong mu n 6.2 Công nghi p thực phẩm Lipase c đặc tính độc đ o gồ c : tính đặc hiệu chất, stereospecificity, regionselectivity khả xúc t c c c phản ứng dị thể tạo bề mặt phân pha nƣớcchất tan nƣớc-các hệ không tan Các ester tạo đ ng vai tr quan trọng công nghiệp thực phẩ nhƣ hƣơng vị thành phần i thơ Vị trí acid béo khung g ycero , độ dài chuỗi acid béo, mức độ khơng no quan trọng để x c định tính chất vật lý triglyceride với giá trị dinh dƣỡng cảm quan mong mu n Nâng cao phẩm chất chất b o đƣợc ƣa chuộng tƣơng đ i rẻ tiền để thay bơ cacao đƣợc thực thông qua xúc tác lipase qua phản ứng ester h a tƣơng hỗ thay acid palmitic dầu cọ b ng acid stearic Trong công nghiệp sữa mứt kẹo, ipase đƣợc sử dụng để thủy phân chất béo sữa để tăng giá trị cho sản phẩm sữa, ph đặc biệt với hƣơng vị đặc trƣng ong u n kết acid béo với chiều dài mạch carbon khác Ngồi lipase đƣợc sử dụng cho việc phát triển c c hƣơng vị đặc biệt sản phẩm bánh mì, loại đồ u ng Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -67- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật 6.3 Công nghi p giấy bột giấy Lipase đƣợc sử dụng với cellulose ligninase trình sản xuất giấy Xử lý bột giấy với lipase d n tới cải thiện đ ng ể suất, chất ƣợng cao, ổn định, giảm lau chùi, vệ sinh thƣờng xuyên trục ăn h Lipase đƣợc sử dụng để loại b hắc ín-thành phần kỵ nƣớc gỗ (pitch) t bột giấy q trình sản xuất giấy Cơng nghiệp giấy Nippon Nhật Bản ph t triển phƣơng ph p kiểm sốt hắc ín sử dụng lipase t nấm Candida rugosa để thủy phân tới 90% triglyceride 6.4 Biodiesel Dầu diesel sinh học (methyl/ethyl ester acid b o đƣợc tạo t triglyceride b ng ester h a tƣơng hỗ với methanol/ethano thu hút đƣợc su t thập kỷ qua nhƣ đ ng ể ột nguồn ƣợng tái tạo, phân hủy sinh học, nhiên liệu h ng độc hại Sử dụng ipase để ester h a tƣơng hỗ trở nên hấp d n trình sản xuất nhiên liệu sinh học Do g ycero đƣợc tạo nhƣ phẩm đƣợc thu hồi cách dễ dàng tinh chế ột sản ethy ester đƣợc thực c ch đơn giản Chi phí sản xuất đƣợc giảm c ch đ ng ể b ng cách sử dụng phân tử xúc tác sinh học đƣợc c định hóa kh i hạt hỗ trợ (enzyme c định) mà khơng cần q trình tinh 6.5 Lọc dầu thô Phospholipase A2 đƣợc tiết cổ khuẩn Pyrococcus horikoshii đƣợc sử dụng trình lọc dầu thô Enzyme phản ứng t i ƣu nhiệt độ 95°C pH = 7,0 Phospholipase A2 tác nhân loại b keo t t trình lọc dầu, làm giảm vấn đề nƣớc thải chi phí vận hành Các lipase bền nhiệt đƣợc hi vọng đ ng vai trò ngày quan trọng q trình cơng nghiệp chúng bền nhiệt chịu đƣợc biến tính hóa học Xúc tác sinh học ổn định v n dĩ đƣợc đ nh gi cao đ chúng đƣợc sàng lọc cách có tính hệ th ng sinh vật mới, có tiềm Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -68- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật 6.6 Các ứng dụng khác Các ester acid carboxylic mạch dài g c alcohol (sáp), sản phẩm phản ứng lipase xúc tác có ứng dụng nhƣ sản phẩm dầu nhờn, phụ gia công thức mỹ phẩm C c ipase đƣợc dùng với chất đặc hiệu vƣợt trội với enzy e đƣợc biết Do đ việc sử dụng lipase công nghiệp đƣợc hi vọng tăng nhanh tƣơng Ngày nay, c c ipase đƣợc d ng để thủy phân c c ipid để c đƣợc acid béo glycerol cho sản xuất xà phòng Trong q trình chế biến da, loại b chất b o dƣ c c ảnh vụn protein mà kết hợp với da t c đƣợc tiến hành b ng q trình enzyme thay cho q trình hóa học hiệu thấp gặp phải vấn đề i trƣờng Bên cạnh đ ipase đƣợc sử dụng bùn hoạt tính q trình xử lý chất thải hiếu hí h c để loại b lớp m ng chất béo kh i bề mặt tank sục khí làm nƣớc phép vận chuyển khí O2 C c ipase c n đƣợc sử dụng để tổng ester glucoside mà khó thực b ng phƣơng ph p h a học truyền th ng Các hợp chất biểu tính hoạt động bề mặt cho thay hấp d n cho sản phẩm có c c ĩnh vực khác t mỹ phẩm, tẩy rửa dân dụng, để khử dầu mỡ cho kim loại công nghiệp, điện tử, thuộc da Những hóa chất “xanh” an tồn cho việc sử dụng, đƣợc chấp nhận với i trƣờng phản ứng sinh học xảy nhanh độc tính thấp C c ipase c n đƣợc sử dụng sản xuất dƣợc phẩm, mỹ phẩm, hóa chất nông nghiệp chẩn đo n y học Các lipase xúc tác phản ứng enantiose ective để tổng hợp sản phẩ c tính đ i quang định ức chế ảnh hƣởng antitumour tác nhân kháng khuẩn.Bên cạnh đ c c ipase c n đƣợc sử dụng sản xuất có hiệu enantiopure(S)-idanofan loại thu c diệt c đƣợc sử dụng ch ng lại loại c dại ruộng lúa Các ứng dụng khác bao gồm loại b tạp chất phi cellulose t nguyên liệu b ng trƣớc chế biến thêm với thu c nhuộ để thành sản phẩm cu i loại b chất b o dƣới da công nghiệp da Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -69- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật Nhu cầu tƣơng lai lipase cao c nhiều sản phẩ đ i h i hoạt tính xúc tác cao ipase đƣợc cải tiến Hoạt tính lipase hoạt động mơi trƣờng nƣớc mở rộng thêm tiề ứng dụng lipase.Với khả h phá phát triển enzy e đƣợc thiết kế đặc trƣng th việc sử dụng lipase chắn đƣợc nâng cao [2] KẾT LUẬN Lipase nhóm enzyme phổ biến, c nghĩa sinh quan trọng, xúc tác cho phản ứng thủy phân thuận nghịch ester bề mặt phân pha dầu-nƣớc Lipase đƣợc sản xuất quy mô lớn b ng phƣơng ph p nu i cấy vi sinh vật Ngồi đặc tính quan trọng v n có enzyme có nhiều ƣa điểm chẳng hạn nhƣ n c thể xúc tác thủy phân tổng hợp cho loạt c c chất đặc hiệu khác nhau, vi sinh vật sinh lipase đa dạng phong phú tính chất enzy e chất đặc hiệu, nhiều lipase có tính bền đ i với nhiệt độ, pH, dung môi hữu cơ, ion i loại, c đặc hiệu quang học Chính lẽ đ n ngày n đƣợc ứng dụng nhiều ĩnh vực công nghiệp chẳng hạn nhƣ: sản xuất chất tẩy rửa, công nghiệp thực phẩm, hƣơng iệu, hóa chất, hóa chất tinh khiết, xử lý sinh học, công nghiệp thuộc da, giấy, biodiese , dƣợc phẩm, mỹ phẩm [2] Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -70- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Vi t [1] TRẦN THỊ XƠ (2013), BÀI GIẢNG HĨA SINH 1, ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG, ĐÀ NẴNG Tiếng Anh [2] ABU BAKAR SALLEH, RAJA NOOR ZALIHA RAJA ABDUL RAHMAN AND MAHIRAN BASRI (2006), NEW LIPASES AND PROTEASES, Nova Science Publishers, Inc New York Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -71- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt ... đổi enzyme sang dạng mong mu n, sử dụng kỹ thuật di truyền, áp dụng công nghệ c định enzyme Sau đây, Em trình bày tìm hiểu đặc tính ứng dụng enzyme lipase Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng. .. tăng cho phản ứng xảy hiệu Sự có mặt dung mơi hữu c thể làm vơ hoạt enzyme Mức độ hoạt hóa enzyme phụ thuộc vào loại dung i đƣợc sử dụng hà Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng ƣợng nƣớc... 1.2 mô tả phản ứng h c đƣợc xúc tác lipase Đề tài: Enzyme lipase - đặc tính ứng dụng SVTH: Nguyễn Quang Đạt Đồ án công nghệ -13- GVHD: PGS.TS Đặng Minh Nhật Bảng 1.2: Các phản ứng lipase xúc tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Enzyme Lipase đặc tính và ứng dụng, Enzyme Lipase đặc tính và ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay