bài giảng điện tử công phu

10 344 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2013, 01:26

07/26/13 03:39 AM 1 Chương II: Dßng ®iÖn kh«ng ®æi Tiết 10 – 11: Dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn 07/26/13 03:39 AM 2 Nội dung tiết học I - Ôn lại một số kiến thức về dòng điện đã học ở THCS II - Tìm hiểu một số khái niệm: 1. Dòng điện 2. Dòng điện không đổi III Công dụng và cấu tạo của nguồn điện: 1. Điều kiện để có dòng điện 2. Công dụng và cấu tạo của nguồn điện 07/26/13 03:39 AM 3 Ti t 10 - 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I dòng điện: 1. Dòng điện là gì? 2. Dòng điện trong kim loại do hạt điện tích nào gây ra? 3. Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào? 4. Dòng điện chạy qua các vật dẫn có thể gây ra những tác dụng nào? 5. Đại lượng nào cho biết độ mạnh hay yếu của dòng điện? là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện Do các electron tự do gây ra Chiều của dòng điện cùng chiều chuyển động của hạt mang điện dương Nếu là hạt mang điện âm: dòng điện có chiều ngược lại Dòng điện gây tác dụng: Nhiệt, Từ, Hoá học, Sinh lý Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh hay yếu của dòng điện, kí hiệu I 07/26/13 03:39 AM 4 Ti t 10 - 11:ế dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - Dßng ®iÖn: II - C­êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng §æi: 1. C­êng ®é dßng ®iÖn: + + + i 07/26/13 03:39 AM 5 Tit 10 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I - dòng điện: II - Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi 1. Cường độ dòng điện: 2. Dòng điện không đổi: 3. Đơn vị cường độ dòng điệnđiện lượng: Cường độ dòng điện: Ampe - A Điện lượng: q = I.t 1C= 1A.1s = 1As (Trả lời câu C3, 4) Dòng điện chạy qua đèn pin, mạch điện tử, môtơ quay đĩa Quạt, đèn neon, máy bơm nước gia đình Là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian Ví dụ t q I = Là Dòng điện không đổi có chiều và cường độ luôn thay đổi Quan sát thí nghiệm về dòng điện không đổi Là dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian Ví dụ 07/26/13 03:39 AM 6 Tit 10 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I - dòng điện: II - Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi III - nguồn điện: 1. Điều kiện để có dòng điện: Xét thí nghiệm Hình 6.6/32 Trả lời câu C5, 6 2. Nguồn điện: Phải có một hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn điện Hãy kể tên một số loại nguồn điện thường dùng? Quan sát một số nguồn điện 07/26/13 03:39 AM 7 Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn - I - I - I - F ® F l + - e - e - e - e - + + + I I I F ® F l F ® + + _ VËy, nguån ®iÖn lµ g×? 07/26/13 03:39 AM 8 Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn I - dßng ®iÖn: II - C­êng ®é dßng ®iÖn. Dßng ®iÖn kh«ng ®æi III - nguån ®iÖn: 1. §iÒu kiÖn ®Ó cã dßng ®iÖn: 2. Nguån ®iÖn: * Lµ mét thiÕt bÞ cã thÓ t¹o ra vµ duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai cùc cña nguån * CÊu t¹o:  Cã 2 cùc nhiÔm ®iÖn kh¸c nhau: cùc d­¬ng(+) vµ cùc ©m (-)  Gi÷a hai cùc lu«n cã mét hiÖu ®iÖn thÕ  Lùc l¹ bªn trong nguån ®iÖn cã t¸c dông duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ 07/26/13 03:39 AM 9 Tiết 10 – 11: dßng ®iÖn kh«ng ®æi. Nguån ®iÖn Néi dung chÝnh cÇn nhí:  C­êng ®é dßng ®iÖn  Dßng ®iÖn kh«ng ®æi: ChiÒu vµ I kh«ng ®æi  Nguån ®iÖn: C«ng dông duy tr× hiÖu ®iÖn thÕ CÊu t¹o: Cã 2 cùc (+) vµ cùc (-) t q I ∆ ∆ = 07/26/13 03:39 AM 10 Tit 10 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện Củng cố bài: trả lời câu hỏi trắc nghiệm sau Câu 1: Dòng điện chạy trong mạch điện nào dưới đây không phải là dòng điện không đổi? A. Trong mạch điện kín của đèn pin B. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là bình acquy C. Trong mạch điện kín thắp sáng đèn với nguồn điện là pin mặt trời D. Trong mạch điện thắp sáng đèn của xe đạp với nguồn điện là đinamô D Câu 2: Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng A. Tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện B. Tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện C. Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện D. Làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện C . để có dòng điện 2. Công dụng và cấu tạo của nguồn điện 07/26/13 03:39 AM 3 Ti t 10 - 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I dòng điện: 1. Dòng điện là gì?. Tit 10 11: dòng điện không đổi. Nguồn điện I - dòng điện: II - Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi 1. Cường độ dòng điện: 2. Dòng điện không đổi: 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng điện tử công phu, bài giảng điện tử công phu, bài giảng điện tử công phu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn