Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

54 162 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2017, 10:41

Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN KIÊN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành/Ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN KIÊN Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành/Ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K45 - CNTY - N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhƣ thực tập tốt nghiệp, em nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hƣớng dẫn ThS Phạm Thị Trang tận tình hƣớng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận Đồng thời, cho em gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em học tập hoàn thành tốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Hoàng Văn Kiên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 28 Bảng 3.2 Chế độ cho ăn lợn nái chửa trại 29 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2015 năm 2016 32 Bảng 4.2 Kết thực quy trình ni dƣỡng, chăm sóc đàn lợn 33 Bảng 4.3 Kêt thực vệ sinh, sát trùng trại 34 Bảng 4.4 Kết thực quy trình phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ni trại vắc xin 35 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh sinh sản cho lợn 36 Bảng 4.6 Kết thực số công tác khác 37 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT KTKSTTT: Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng LMLM: Lở mồng long móng PED: Dịch tiêu chảy cấp lợn MMA: Mastitis - metritis - agalactia iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật ni 2.2.2 Những hiểu biết bệnh gặp sở 10 2.2.3 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 18 2.3 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 22 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 22 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 24 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 26 3.1 Đối tƣợng 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung thực 26 v 3.4 Các tiêu theo dõi phƣơng pháp thực 26 3.4.1 Các tiêu theo dõi 26 3.4.2 Phƣơng pháp thực 27 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 32 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh 33 4.2.1 Kết thực quy trình ni dƣỡng chăm sóc đàn lợn 33 4.2.2 Kết phòng bệnh phƣơng pháp vệ sinh, sát trùng trại 34 4.2.3 Kết thực phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại vắc xin 35 4.2.4 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh 36 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 I Tài liệu tiếng việt 40 II Tài liệu tiếng Anh 42 III Tài liệu internet 43 PHỤ LỤC 1 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi nƣớc ta phát triển mạnh mẽ theo hƣớng trang trại hộ gia đình Chăn ni lợn ngày chiếm vị trí quan trọng nơng nghiệp Việt Nam Nó góp phần lớn vào tăng trƣởng kinh tế nông thôn nƣớc ta Không để phục vụ cho tiêu dùng, nâng cao chất lƣợng bữa ăn hàng ngày mà phải tiến tới xuất với số lƣợng lớn Đây nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lƣợng tốt cho ngƣời, nguồn cung cấp phân bón cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ nhƣ: Da, mỡ, nội tạng cho ngành cơng nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp lƣợng thực phẩm lớn cho tiêu dùng ngƣời dân, ngành chăn nuôi nói chung chăn ni lợn nói riêng đƣợc Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm đến việc phát triển Nhờ vậy, công tác lai tạo giống đƣợc triển khai thu đƣợc nhiều kết to lớn nhƣ: Tạo giống lợn có tầm vóc lớn, sinh trƣởng nhanh, tỉ lệ nạc cao Bên cạnh việc áp dụng phƣơng thức chăn ni theo hƣớng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dƣỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lƣợng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dƣỡng Trong đó, cơng tác thú y đƣợc đặc biệt ý đến Tuy nhiên, nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản lợn nái ni trang trại gặp nhiều loại bệnh xảy ra, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nƣớc ta kém, đặc biệt bệnh hay xảy quan sinh dục nhƣ: Đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sữa, sảy thai truyền nhiễm… Các bệnh nhiều yếu tố gây nên nhƣ điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dƣỡng kém, vi khuẩn, virus gây nên… Chính vậy, việc chăm sóc, ni dƣỡng tìm hiểu bệnh quan sinh sản cho đàn lợn nái việc cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh” 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá đƣợc tình hình chăn ni trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại đạt hiệu cao - Xác định đƣợc tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại giống hạt nhân công ty CP Thiên Thuận Tƣờng nằm địa phận tổ 2, khu 1, phƣờng Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Trại hoạt động từ năm 2007 Đây trại lợn tƣ nhân ông Trần Hòa làm chủ đầu tƣ kiêm giám đốc cơng ty 2.1.2 Điều kiện khí hậu Cẩm Phả thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đông Bắc Bộ, chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Cơng ty CP Thiên Thuận Tƣờng Quảng Ninh chịu ảnh hƣởng chung khí hậu vùng - Nhiệt độ trung bình năm 23oC, nhiệt độ cao vào tháng 39oC, nhiệt độ thấp vào tháng 12oC - Lƣợng mƣa: Lƣợng mƣa trung bình năm 2.567,8 mm/năm Lƣợng mƣa hàng năm tƣơng đối lớn, chế độ mƣa chia làm hai mùa rõ rệt Mùa mƣa tháng đến tháng 10, tổng lƣợng mƣa năm gần nhƣ tập trung vào mùa mƣa, chiếm 80% - 90% tổng lƣợng mƣa năm Mùa khơ lƣợng mƣa nhỏ chiếm khoảng 10% - 20% tổng lƣợng mƣa năm - Độ ẩm: Độ ẩm tƣơng đối khu vực cao, trung bình tháng thấp đạt 78% (tháng 10) độ ẩm tƣơng đối trung bình tháng cao đạt 88% (tháng 3) - Bão, giơng: Mỗi năm tỉnh Quảng Ninh (trong có thành phố Cẩm Phả) chịu ảnh hƣởng trung bình - đợt bão, năm nhiều lên tới 10 đợt Bão thƣờng tới cấp - 9, đặc biệt có bão cấp 12 Tháng 7, tháng tháng bão hay đổ vào Quảng Ninh Các giông thƣờng xảy mùa hè, trung bình tháng có ngày ... chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun... cầu thực tiễn trên, tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh” 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu... nuôi trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại Công ty CP Thiên Thuận Tường Cẩm Phả Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn