bo de thi hoc ki 2 mon ngu van lop 7 co dap an

24 170 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2017, 03:51

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 1: ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN: NGỮ VĂN LỚP Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) PHẦN I TRẮC NGHIỆM: (2 ĐIỂM) – Học sinh làm trực tiếp tờ đề thi Khoanh tròn chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: n Rn R R nh Câu 2: inhR Rng R Ra tá giR nRґҧ R ґRi ThanhR n Rn R T㌳y út Câu 3: a R tR n ông ng h t mặ R hґm R Ri ko o tonh giRn R Ra R iểR Rm RT R ho R ph Rng tho iểR đґt nRґ honhҧ R t y R Ra i R tR n h Rng R gRҧ ng aґ động Ra ґn ng ờiR R TRnh y R aґ động Ra ґn ng ời R ґ Rng th n thánh tґґ RaR R ඐng th Rng ng ời R Rộng Ra th Rng R mRôn ậtL mRôn ґRiR Câu 5: R R t nRґ không R tRґng t tRRy nR R Rận oR Câu 6: Tonh h t nRґ ph㌳ hRp R TRanh RậnR Câu 7: R R NgRi aR n Rn nRґ n Rn nghR Rậnҧ R kiểR ập RậnR i Ri i t R Rận điểmR o tonh giRn R Ra R ґ ánhR i đRy không phRi R R h phánR n Rn hRnh honhҧ Rn in hRyển tR ờngR R i n Rn đґi hội hi độiR R ThRy t minh hґ ộ phimR R áґ áґ ề k t RR hR tập Ra Câu 8: TRґng R an đ Rm inhR R Ko R NghR Rận Câu 4: Thґґ ґRi ThanhL ngRRn g R Rộ R ay thRộ thể ґґi nRґҧ R TRRy n ng n n Rn n RngR p n m hR 0ґґ - 0ґ RR aRL RR nRґ R RR R độngҧ n Ryển h Ra tôiR R Tôi R ng R ҧ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí R ґn hR n ґn mRґ R Nam R ô giáґ ph RnhR PHẦN II TỰ LUẬN: (8 IỂ ) Câu ( đ): m h y n R giá tRR nội Rng R ngh thRật Ra mặ n Rn ng h t ay ҧ Câu 10 (ґđ): đRnh Rm tRґng RR aR: aR Ry hR giґi n mR R th y ô R t Ri ඐngR R ngL Rn tay đập Rґ n h n giật mRnhR Câu 11 (5đ): R ề ґ: inh hRn tRґng hai đề aR: y hong minh tonh đ n Ra RR tR ngữ R ông mRi t R ngRy n n kim R ề : y giRi tho h RR tR ngữ U ng n nh ngRRn (5đ) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ NGỮ VĂN LỚP Câu Nội dung Biểu điểm ґ 0L 5đ 0L 5đ 0L 5đ 0L 5đ 0L 5đ 0L 5đ 0L 5đ 0L 5đ N R đ R giá tRR nội Rng R ngh thRật Ra n Rn: ghi đ đ R ph n ghi nh tRґng ะKR ґ0 đRnh đ R aR Rm Ry hR giґi R Rm R Rn tay đập Rґ ґґ aR: mR R th y ô R t Ri ඐng R 0L5đ R Rm h n giật mRnh R Đề 1:(5 điểm) 3đ A/ Yêu cầu chung: Thể ґґi: Ri 0L5đ n nghR Rận hong minh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nội Rng: R ông mRi t R ngRy n n kim R ඐng ki n tRRL nhẫn nґi R Ry t tRm Rnh tho : TRRnh Ry ґ h đRpL B/ Yêu cầu cụ thể: Ri i t R Rõ RRngR n đRm Rґ nội Rng R Rn aR: Mở bài: (0L5 điểm ) ґn ng ời n R ඐng ki n tRRL nhẫn nґi R Ry t tRm Ông R ta đ khRy n nhR Ra RR tR ngữ R ông mRi t R ngRy n n kim Thân bài: (3 điểm) TRRnh RyL đánh giá hong minh tonh đ n Ra RR tR ngữ: ะiRi tho h nghĩa đґn R nghĩa Rng (0L5 điểm) Nghĩa đґn: ột R t tґ nh ng n R ґn ng ời ki n tRRL nhẫn nґi R Ry t tRm thR ẽ RRn thRnh ґ Ry kim é nhґ hữR o hR Nghĩa Rng: ґn ng ời R ඐng ki n tRRL nhẫn nґiL Ry t tRm R h m hỉ hRR khR thR ẽ thRnh ông tRґng Rộ ґn ng ời R ඐng ki n tRR R R nghR ngR thR ẽ thRnh ôngR (ґL5điểm) + ㌳ng ẫn hong để hong minh: TRґng Rộ động nh anh NgRyễn NgR KoL aґ ng R aґ QRátL NgRyễn iền … TRґng hR tập: Rn thRn Ra hR tộ inh TRґng kháng hi n: i t Nam Ra ta N R ґn ng ời không R ඐng ki n tRR R không R nghR thR ẽ không thRnh ôngR (0L5điểm) + ㌳ng ẫn hong để hong minh: TRґng Rộ độngL tRґng hR tập TRґng kháng hi n ng R aґ Rn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí KhRy n nhR mRi ng ời n phRi R ඐng ki n tRR R R nghR R (0L5 điểm) K t Ri: (0L5 điểm) Khẳng đRnh ඐng ki n tRR R nghR R đo tonh Ran tRRng Ra ґn ng ờiR Rnh tho : Rm Rґ thґґ y R RL không m i ґґi (ґđiểm) Đề 2: R R đґt đ R : : (ґđ) ะi i thi R RR tR ngữ nghi m Ra ng ời i ý nghĩa RR a R đú k t kinh aL thể hi n nh ông Rn Ra ông taR T : (3đ) ะiRi tho h nghĩa đґn R nghĩa Rng Ra RR tR ngữR TRiển khaiR + RR tR ngữ R ý nghĩa RR a đ i + Th y đ R ông Rn i húng taR n aґ Ra ông đ để ґi hґ húng taR + n hR tập RR tR ngữ tR n điềR gRR K : (ґđ) RR tR ngữ ngRy a ẫn ඐn ý nghĩa đ i i hôm nayR VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 2: ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 2016 – 2017 PHґNG GDoĐT V໐NH T RNG MÔN: NGỮ VĂN LỚP Thời gian Rm Ri: 90 phút A Phần trắc nghiệm ( L0 điểm): y hRn đáp án tRґng Câu RR tR ngữ nRґ aR đRy nRi ề kinh nghi m R aR aґ thR n ngL R U ng n RR aR: áґ thời ti tҧ ng aґ thR m aR nh ngRRnR R Rnh đ㌳m Rá hR R Khґai RRộng ґL mґ RRộng RґnR Câu R TRґng RR aRL RR nRґ R ý tRái ng R R U ng n i RR ඐn ґiҧ nh ngRRnR R Ăn RR nh kẻ tRRng RyR R Ăn háґ đá átR R U ng n nh ng ời đRґ gi ngR Câu Thґґ tá giR y R Ra R Rộ ґRi Thanh tRґng Ri Ý nghĩa n h Rng L ngRRn g t n h Rng R đRRҧ ng aґ động Ra ґRi ng ờiR R TRnh y R aґ động Ra ґn ng ờiR R ґ Rng th n thánh tґґ RaR R ඐng th Rng ng ời R Rộng Ra R th Rng R mRôn ậtL mRôn ґRiR Câu 4R R aґ R R t giRn R tRґng ời nRi R Ri i tҧ R R R n ng R n h RngR R R inh Ra nông thônR R R thRi Rґn iễn đґt ngôn ngữ Ra R R R mR n nhRn Rn hiểR đ R L nh đ R L Rm đ R R Câu 5R n Rn ph Rng tho giRR đRp Ra ti ng i t Ra ặng Thai đ R i t thґґ iểR đґt nRґҧ R iểR RmR Câu TRґng RR R NghR RậnR n: Nhґ RT R R i R tRR ông ㌳ng ngRn đRn tRaR hR t nh ngRn nh nL VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí mổL L RL ngRn mL ayL h pL úngL ngRn phiL ngRn R iR đ R Rng phép tR từ gRҧ R ґ ánhR R NhRn hRa R i tk R Câu ඐng nRґ aR đRy không phRi R RR đặ R ㌳a RRnR R ґRng hônR R i p ngữR i tҧ R TRời m aR R ột hRi ඐiR Câu 8R TRґng tRnh hR ng aR đRyL tRnh hR ng nRґ R NhR tR ờng n i t áґ áґҧ n i t k t RR hRy n tham Ran Ra p ґmR R ะia đRnh hRyển nRi ởL ґm phRi hRyển tR ờngR R h i hận Ra Rn thRn aR m i không hR RiR R m R m hR đ R R B Phần tự luận (8L0 điểm): Câu R đґґn tRo h aR: Rn phR kể hRng tR m nghRn ґn ng ờiL từ hiềR đ n giờL h t o giữ gRnL kẻ thR thRổngL ng ời thR R L kẻ đội đ tL kẻ tRґL nRґ đ pL nRґ ừL R õm nh i ㌳n y ngập Rá khRỷR hRnL ng ời nRґ ng ời n y hRột ộtR TRnh Rnh tRông thật R thRmR ( a) ґґn n tập L N t th t ะ )R n tR n đ R tRo h từ tá ph m nRґҧ Tá giR R aiҧ ) N R nội RngL ngh thRật Ra tá ph m đRҧ Câu 10 a) Th nRґ R RR hR độngҧ ) y hRyển RR hR động aR đRy thRnh RR R động: o tRanh nRy Rґ th kỉ Câu 11 m h y i t Ri ột hRa ĩ ti ng đ ẽ R n giRi tho h RR nRi Ra - nin: R L hR nữaL hR m i VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án đề thi học R m n Ngữ văn lớp Phần A Trắc nghiệm: ( L0 điểm)R TRR ời m i RR đ R 0L điểm RR ґ áp án Phân B Phần tự luận: (8L0 điểm) Câu R inh n n R đ R t n tá giRL tá ph m R nội RngL ngh thRật Ra tá ph m đRR aL - ґґn n đ R tRo h từ tá ph m ng h t mặ ay R - Tá giR: hґm Ry T nR L Nội RngL ngh thRật: - Nội Rng: QRa Rnh hộ đ L tá ph m Ran phR ඐng ang ґ thú mRôn thRm ng h t mặ ay đ n án gay g t t n R Ry tґ niềm Rm th Rng tR Rnh nghRn R Ra nhRn Rn ґ thi n tai R ũng ґ thái độ ô tRá h nhi m Ra kẻ m Ryền gRy n nR - Ngh thRật: ời n R thểL inh độngR hai phép t Rng phRn R t ng khéґ éґ tRґng i ận Rng k t hRp p tRґng ngh thRậtR Câu 10 aL RR hR động R RR R hR ngữ hỉ ng ờiL ật th hi n hґґt động h ng Rґ ng ờiL ật ( hỉ hR thể Ra hґґt động)R L R inh hRyển đ R RR hR động thRnh RR R động: đ R hRa ĩ ti ng ẽ Rґ th kỉ o R: o tRanh nRy R Câu 11 * Yêu cầu ĩ năng: R inh i t đ R Ri n nghR Rận giRi tho hR Ri i t R R Rõ RRngL ập Rận hặt hẽL mґ h ґ L iễn đґt tRôi hRy không m i honh tRL ㌳ng từL ngữ phápR * Yêu cầu iến thức: R inh giRi tho h đ R RR nRi Ra đRm Rґ ý R Rn aR: A Mở bài: N R B Thân bài: n đề giRi tho h R tRo h ẫn RR nRi Ra ninR ninR Ri i t VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải thích Học, học nữa, học mãiR - R : R hґґt động t - Ry tRo tR L R tRm hiểRL ĩnh hội ki n tho R nữa: R ti p tR hR tập để R th mL nRng aґ ki n tho ề mRi mặtR Rґ điềR đ đ R hR R - R m i: R hR không ngừng nghỉL hR R t đời để nRng aґ tRi tho L tRRnh độ hiểR i t Ra mRnhL hR i n tR không kể gR tRổi tá R -> RR nRi R a hR ng t thRnh a nhRp k t hRp i từ L m i L p từ để khẳng đRnh ý nghĩaL t m Ran tRRng Ra i tập phRi đ R hR R nh n mґnh i hR Ry tRR R t Rộ đờiR Tại phải Học, học nữa, học mãi? - R tập R ґn đ ờng giúp húng ta tRn tґiL - Những ki n tho hR tR ờng hỉ R R RnR mở RộngL nRng aґ tRRnh độ để R ki n tho - TRi tho Ra nhRn ґґi R ô hґn R nhґ éR ng t t tRґng hộiR R n hґRn thRnh t t ông i phRi RR RộngR iển hR m nh mông L hiểR i t Ra ґn ng ời ể Rm hґ tRm hRn phґng phúL nRng aґ giá tRR Rn thRnL ґn ng ời n phRi không ngừng hR tập - hộiL khґa hR kĩ thRật ũng ngRy Rng phát tRiển không ngừngL không hR ґ hậRL Rnh h ởng đ n Rn thRn R ng t t hRnL để phR R hґ hộiR nghi p Ry ẽ n phRi hR để Rn thRn R gia đRnh ng R Rґ Tổ R L a hRn R t i t m aґ Ra nhRn ґґiR Làm để thực Học, học nữa, học mãiR - Ngay từ ngRi tR n gh nhR tR ờngL R hR nRng aґR R tRґng Rộ - i t Rộ - ng: hR đôi R Rn để R ngL hR mRi nRiL mRi ú R a hRn ki n tho để hR thґґ y R - R k hґґ h R ý ho th n phRi nẵm ững ki n tho R ông i hґặ tho hR hi n k hґґ h hR tậpL áp Rng điềR đ hR Rґ i hRnhR n ay m hR tập R Rôn tґґ tRґng i hR Ra mRnh để hR t t hRnR C Kết bài: - Khẳng đRnh ý nghĩa Ra n đề: RR nRi hґ ta hiểR đ R ý nghĩa Ra i R R ời khRy n húng ta n không ngừng hR tập R hR R t đờiR hR R VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - i n h L Ri hR R VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 3: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT L ỢNG HKII Năm học: 2015– 2016 M n: Ngữ văn - Lớp: Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ÒNะ ะ & T K O I ÂU TR RNG THCS NHUẾ D ƠNG Câu (1 điểm): RR Rút gRn R gRҧ y o R R hґ i t RR Rút gRn thi R thRnh ph n gRҧ Câu (1 điểm): hRyển RR hR động aR thRnh hai RR R động (thґґ hai h)R ông nhRn Rnh nghề Ry ng tR ờng nRy Rґ n m 0ґ5 R Câu (3 điểm): R RR n aR R tRR ời RR hґi: “Văn chương hình dung sống mn hình vạn trạng Chẳng thế, văn chương sáng tạo sống.” a) Những RR n tR n tRo h từ ) i t đґґn n (5 h Rng đ i i Rộ n Rn nRґҧ Tá giR R aiҧ RR) n R Ry nghĩ Ra ґm ề ý nghĩa R ông Rng Ra ng Ra ґn ng ờiR Câu (5 điểm): Ry nghĩ Ra ґm ề RR tR ngữ:“Một ngựa đau tàu bỏ cỏ” n VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA Câu 1(1đ): Cho điểm hi trả lời đúng2 cách sau: Cách 1: Ngôi tR ờng nRy đ R Cách 2: Ngôi tR ờng nRy Ry ng n m 0ґ5R ông nhRn Rnh nghề Ry ng n m 0ґ5 Câu (2đ) a - Những RR n Rn: “Ý nghĩa văn chương”R n tRo h từ 0,25 -Tá giR: ґRi ThanhR 0,25 - i t b R tRú đґґn - Nội Rng: ý nghĩa R ông Rng Ra Rộ 0,5 n n h Rng đ i i 1,0 ng Ra ґn ng ờiR (2,0 điểm ) (5,0 Mở điểm 0,25 - ะi i thi R RR tR ngữR - Khái Rát nội Rng Ra RR tR ngữ: ґRn k tL t Rng thRn t Rng R tRRyền th ng t t đRp Ra nhRn Rn taR 0,25 TRnh Rm y R t phát từ tRnh th RngL niềm đRng RmL i t ґ ng hґ nhaR ng ời tRґng ㌳ng ) gia đRnhL tập thểR *ะiRi tho h ý nghĩa RR tR ngữ ” Một ngựa đau tàu bỏ cỏ”: Thân - Nghĩa đґn: “tàu”: máng đ ng tho n tRґng hRRng 0,5 ng aL ũng ㌳ng để gRi hRRng ng aR Nghĩa Ra R RR: ґn ng a mL không n ґL R đRn ng a ũng không thi t đ n i n R ngL không để ý đ n Rn thRn mRnhR - Nghĩa Rng: tRґng gia đRnhL tRґng tập thể R ng ời 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí gặp hRy n không may thR ng ời ũng ґ ngR * hong minh tonh đ n Ra RR tR ngữ: 1,0 - TRґng gia đRnhL n R R ng ời m đaRL hґґn nґnL ng ời đềR ґ ngL g ng giúp đỡ ng ời không may Ra khR kh nR -TRґng ộng đRngL ඐn nhiềR ng ời tRn tậtL nґn nhRn Ra thi n tai mRR a am… t hґnh nh ng ời 1,0 ґ ũL nґn nhRn h t độ R R t nhiềR ng ờiL R t nhiềR phґng tRRґ hia ẻ n i đaR đR nh : NgRy R ng ời nghRґL h Rng tRRnh: TRái tim hґ ґmL hRng tay ґa RR n i 1,0 đaR a amRRR - i n h Rn thRn: i hR inh R thể gRp o nhґ é Ra mRnhL hia ẻ khR kh n ㌳ng ng ời tRґng gia đRnhL tRґng p hR L tRґng hội: tham gia Rm i Ry ng Rỹ tRnh th Rng giúp đỡ pL tham gia hґґt động từ thi nRRR Kết ґn nghRґ tRґng Khẳng đRnh tonh đ n Ra RR tR ngữR i nh Rn thRn nhRL 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 4: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II PHґNG GDoĐT TAM ĐẢO NĂM HỌC 2015-2016 M n: Ngữ văn Thời gian Rm Ri 90 phút (không tonh thời gian giaґ đề) PHẦN I TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): hRn đáp án Câu 1R TR ngữ R thể ґґi Ra ộ phận R n hR n hR nRґҧ i t R n hR thời kháng hi n h ng háp h ng ĩ Câu 2R TRґng R n hR Rn gian R n hR thời kháng hi n RR tR ngữ aRL RR nRґ R nghĩa tRái ng R i RR ඐn ґiҧ R Uống nước nhớ nguồn R Ăn cháo đá bát R Ăn nhớ kẻ trồng R Uống nước nhớ người đào giếng Câu 3R n Rn: Tinh thần yêu nước nhân dân ta đ R ẫn hong tRґng hRn R p p thґґ tRRnh t nRґҧ R Từ hi n tґi đ n t Rng R Từ hi n tґi tRở ề Rá kho R Từ Rá kho đ n hi n tґi R Từ Rá kho đ n hi n tґiL t i t Rng Câu 4R TRґng a n Rn “ 抐 抐 ඐґ抐 � � � � � ඐґ 抐�ඐ � tRґng ời nRi R Ri i tҧ 㐠 R R R n ng R n h Rng R R inh Ra nông thôn R R thRi Rґn iễn đґt ngôn ngữ Ra R R R mR n nhRn Rn hiểR đ R L nh đ R L Rm đ R Câu 5R TRґng n Rn Sự giàu đẹp tiếng Việt L tá giR đ không hong minh giRR R R đRp đẽ Ra ti ng i t tR n ph Rng i n nRґҧ R Từ ng R Ngữ Rm R ph Rng ti n i n k t i n RR Ra ti ng i t R Ngữ pháp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 6R ඐng nRґ aR đRy không nRi ề đặ tR ng Ra ngh thRật hRґҧ R hRґ R ґґi Rn kh R kể hRy n để khRy n giáґ đґґ đo R hRґ R ґґi Rn kh R tổng hRp y R t ngh thRật R hRґ R ґґi Rn kh R R tonh R h R aґ R hRґ R ґґi Rn kh R hi n đґi Ra i t Nam Câu 7R R h m ửng tRґng đґґn n aR R tá Rng gRҧ Thể điệu ca Huế có sơi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khng, có tiêc thương ốn… Lời ca thong thả, trang trọng, sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch R NRi n ngập ngừngL đot R ng R NRi n o từ Ra ng ời i t R Tґ ý ඐn nhiềR Rng ậ h a kể Ra h t R Tґ ý ng ời i t p ửng hRm ý Câu 8R RR nRґ R RR đặ R R Rm i t tRґng R ґa nở Câu 9R TRґng RR n đề gR đR RR aRҧ R ґn hR Ri h aҧ R Ti ng áґ iềR! n: Nhạc công dùng ngón đàn trau chuốt ngón nhấn, mổ, vỗ, vã, ngón bấm, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi L tá giR ㌳ng i n pháp gRҧ R ґ ánh R NhRn hґá Câu 10R R RR R i tk R i p ngữ n aR đRy: Trung đội trưởng Bính khn mặt đầy đặn R Rm hR R Rm thRnh ph n RR tRґng RR n tR n R: R TRRng đội tR ởng onh R KhRôn mặt đ y đặn R onh khRôn mặt đ y đặn R TRRng đội tR ởng đ y đặn Câu 11R R đo h Ra n nghR Rận R gRҧ R Nhằm kể ґi đ y đR RR hRy n nRґ đR R Nhằm ộ ộ tRnh RmL Rm ú R Nhằm tái hi n ậtL Ra ng ời i t i L ґn ng ời R Rnh ật h inh động VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí R Nhằm thRy t phR ng ời đR L ng ời nghґ ề ý ki nL Ran điểmL nhận ét nRґ đR Câu 12R Tonh h t nRґ ph㌳ hRp R KhRy n nhR i đề Ri: Đọc sách có lợi ҧ R a ngRi R hRn to h R TRanh Rận PHẦN II TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 13 (2 điểm)R a) Th nRґ R RR hR độngҧ RR R độngҧ ) hRyển đổi RR hR động aR thRnh RR R động: - Th y hi R tR ởng Rґ th m - hRng kR ĩ Rộ p ґn ng a ґ h húng ґmR ng đRґR Câu 14 (5 điểm)RะiRi tho h RR tR ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm t VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí H ỚNG D N CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016 M n: Ngữ văn -PHẦN I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 10 11 12 áp án o t i đa 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R o không a hRn ph Rng án hґặ không R RR tRR ời đґt PHẦN II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu Nội dung Điểm 1.0 a) N R đ R khái ni m RR hR đôngL RR R động - RR hR động R RR R hR ngữ hỉ ng ờiL ật th hґґt động h 13 - ng Rґ ng ờiL ật ( hỉ hR thể Ra hґґt động)R RR R động R RR R hR ngữ hỉ ng ờiL ật đ R hґґt động Ra ng ờiL ật h ) hRyển đổi đ R - hi n p 0R5 0R5 ng Rґ ( hỉ đ i t Rng Ra hґґt động)R RR hR động thRnh RR R độngR húng ґm đ R th y hi R tR ởng Rґ th mR - ґn ng a ґ h R hRng kR ĩ Rộ ng đRґR 1.0 0R5 0R5 * Yêu cầu kỹ năng: N m đ R đặ điểm R ph Rng pháp i t Ri n giRi tho hL R R ph nL h th ng Rận điểmL Rận o tRґng ph n thRn Ri đ R tRRnh Ry mґ h ґ L Rõ RRngL iễn đґt Rõ ýL tRánh Ri ඐngL R ờm RRL t i nghĩaL Rng i n k t RRL i n k t đґґn h tho h hRpL không m i ề RRL i ㌳ng từL * Yêu cầu nội dung: 14 tRy nhi n R i honh tR… inh R thể tRRnh Ry nhiềR h nhaRL n tập tRRng Rm đ R y R R aR: a) Mở bài: TR ngữ hoa đ ng aґ kinh nghi m ề ong ửL đґґ ý Rm ng ờiL RR tR ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm đ tRở thRnh Ri hR RRn ýL m i ඐn ngRy n giá tRRR 0.5 b) Thân * Giải thích câu tục ngữ: - Nghĩa đґn: Ri hґ ґ h : 4,0 ng tRґng ґ h tRґng Rnh đRi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nghRґL Rá h hґ thRm : ặ Rá hL nghRґ khổ phRi giặt hґ ґ hL thRm thґR - Nghĩa Rng: ừng R nghRґ đRiL thi R th n mR Rm điềR iR t o tRґng hґRn Rnh nRґ ũng phRi tRRn ph m h R anh * Tại ng tRґng ґ hL giữ t t đRp Ra mRnhR phải "Đói cho sạch, rách cho thơm"? - TRґng th t đời ngL ũng R ham mR nL nh t R ú hґґn nґn R nhỡL khR kh n… ng ời h y tR Rm RL tội R th L nhRn Rn ta mR n nh nhở mRi ỡng đґґ đo L giữ ph m hL giữ anh Rt Ra mRi ám ật h tL giữ ững L ũng Rng tRm ( ㌳ng ẫn hong hong minh ph㌳ hRp)R - t nґn hộiL t tham nhũngL tham ô… ũng từ đR mR RaL tRở thRnh R nґn ( ẫn hong hRp o)R * Thái độ chúng ta: - i t ඐng thamL ng tRґng ґ hL - Không hỉ tRґng hґRn Rnh đRi Rá h mR t o hґRn Rnh nRґL ґn ng ời ẫn phRi ng ґ hL thRm nghĩa R giữ ững đ R đґґ đo - i hR R ph m h t Ra mRnhR inh: Không Ray RpL không gian ận tRґng thi ửR R RRR Kết bài: - Khẳng đRnh tonh đ n Ra RR tR ngữR - i n h : Rôn Rôn RRn Ry n ph m h R giữ tRRn anh mRi ĩnh R Đánh giá cho điểm: - Mức tối đa (5L0 điểm): Ri Rm đRm Rґ y R R tR nR - Mức chưa tối đa: + hґ 4L0 4L điểm: ґt đ R y R R tR n nh ng tRRnh Ry h a thật Rõ RRngL + hґ 3L0 3L 5: Ri Rm R Rn đґt đ R ඐn thi R Ri ýL tRRnh Ry ඐn + m hґ L0 L 5: ґL 5: mo R tR n nh ng i ề kĩ n ngL ph Rng phápL Ri Rm đáp ong đ R ґ/ y R i iễn đґtL tRRnh RyL + hґ 0L y R R tR nL ඐn i ề kĩ n ngL ph Rng phápL ඐn ґiR Mức h ng đạt (0 điểm): Ri Rm ґ y R R n R tR nL 0.5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hґặ ґ gi y tR ngL không Rm RiR VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 5: TR RNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO VIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN: VĂN – LỚP N m hR : 0ґ5 0ґ6 (Thời gian Rm Ri 90 phút) Câu 1: ( L0 điểm) a) hґ i t nội Rng R ngh thRật Ra RR tR ngữ Ăn RR nh kẻ tRRng Ry ) TRm th m ot nh t RR tR ngữ ㌳ng hR đềR Câu 2: (3L0 điểm) i t đґґn n (từ 6-8 RR) kể ề hґґt động giữ gRn Rng phép i t k R RR đặ inh tR ờng pL tRґng đR R i tR Câu 3: (5L0 điểm) NhRn Rn ta mR n nh n nhR điềR gR Ra RR a aґ: NhiễR điềR phR y giá g Rng Ng ời tRґng n y i t Ri phRi th Rng nhaR ㌳ng n giRi tho h điềR ґm hiểR đ R tRґng RR a aґ tR nR —— ẾT —— Đáp án đề thi học R lớp m n Văn Câu 1: ( L0 điểm) a) RR tR ngữ Ăn RR nh kẻ tRRng Ry Ngh thRật: n RL ng n gRn (0R5 đ) Nội Rng: nh nhở ඐng i t Rn (0R 5đ) Khi n RR ngRt phRi nh đ n ng ời R ông tRRng RyR (0R đ) Khi đ R h ởng thRnh RR nRґ đR phRi nh đ n ng ời đ R ông gRy ng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ґn háR i t Rn ơng R mRL hR inh i t Rn th y ôL nhRn Rn nh Rn anh h㌳ng i t ĩ… (0R5 đ) ) RR tR ngữ ㌳ng hR đề: U ng n nh ngRRnL Ăn khґai nh kẻ hґ Ry mR tRRng (0R5đ) Câu 2: (3L0 điểm) i t đ R đґґn n đR RR thґґ y R R (6-8 RR): 0L5 đ Thi R hґặ thừa ґ RR tRở n: -0L đ úng đề tRi: ґґt động giữ inh tR ờng p (0L5 đ) R Rng đúng: i t k : 0L5 đ R gґ h R h m ửng: 0L5 đ i đRnh: 0L đ R gґ h i đRnh: 0L đ iễn đґt i n k tL mґ h ґ L tRRnh Ry n thậnL hữ i t Rõ: 0L5đ Câu 3: (5L0 điểm) Dàn ý: a Mở bài: ะi i thi R tRRyền th ng t Rng thRnL t Rng Ra Rn tộ : R tRRyền th ng RR đờiL thể hi n đґґ o t t đRp Ra Rn tộ R ะi i thi RL tRo h ẫn Ri a aґR b Thân bài: ะiRi tho h ý nghĩa Ra RR a aґR Nghĩa đґn: NhiễR điềR: t m Ri đґL nhiễR điềR phR phRL aґ R L Rґ y giá g Rng t m Ri đґ hґ g RngR Nghĩa Rng: ời khRy n Ra Rn gian: Ri ng ời phRi i t đґRn k tL th Rng y R nhaRR Tinh th n đґRn k t th Rng y R nhaR R tRRyền th ng Ra Rn tộ R VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tґi aґ ґi phRi ng đґRn k tL th Rng y R nhaRҧ ề ㌳ng hia ẻ khR kh n tRґng Rộ ng aґ động: h ng ґ ũL hґn hán…R ể ㌳ng h ng giặ ngґґi Rm… ể ㌳ng hia ẻ khR kh n tRґng Rộ ng inh hґґt: ng ời nghRґL nґn nhRn h t độ mRR a amL tRẻ ґm m th … ( R thể ẫn n phRi Rm gR để th Th Rng y R đ㌳m R nh tim m inhL tRẻ ґm Rng RR tR ngữL a aґ R nội Rng t Rng t ) hi n ời ґy Ra ng ời aҧ R i honh ng ời thRn y R ng R tRá h nhi m tRґng gia đRnhL hRng Rm… ng R tRá h nhi m i ộng đRng: tham gia phґng tRRґ Rng hộL hґґt động từ thi n…R i nh Rn thRn: R hR inhL ґm R thể Rm gR để th đґRn k t i ґn R tRґng hi n ời khRy n Ra Rn gian (y R th Rng pL tham gia hґґt động Rng hộL Ry n gRp…) c Kết bài: Khẳng đRnh giá tRR Ra Ri a aґ: Thể hi n đ R tRRyền th ng t Rng thRn t Rng Rý áR Ra Rn tộ R Khẳng đRnh Rằng tRRyền th ng t t đRp y ẽ đ R th h tRẻ hôm ti p n i R phát hRyR Bài mẫu Từ 60 n m tR tRẻ nh ng đ phRi t hґi: thời Tґi aґ y R hai ng ời ta i t đ n N R Rґ hi n tRanh h ng th gia ґ hậR nghRґ đRi R nґn Rn háp R N ґi Rnh hi n th ng tRґng th ờng R ỹR R ng ời đ Rn háp R đ mґnh ậ nh t tR n th gi iҧ R ỹ R RR tRR ời thR thật R giRn đRn R nhRn Rn ta R tinh th n đґRn k tL y R th RngL giúp đỡ ẫn nhaR Ra VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ộng độngR Tinh th n đR đ đ R thể hi n Ra RR a aґ: NhiễR điềR phR y giá g Rng Ng ời tRґng n TR thR th Rng nhaR ㌳ng R h tL ta thử tRm hiểR ý nghĩa R giá tRR Ra RR a aґ nRy nh th nRґҧ Từ RR a aґ ta th y hi n mRn) aґ phR hi i t aґ Ri ặmL n hRnh Rnh đRp: t m nhiễR điềR ( ґґi Ri đґ mềnL giá g Rng phoa tRґng tRRi Ra ngRy nRy tháng kiaL hong hRR n nhR Ra Rộ đời để hi g Rng phoa tRґng m i hґRi tRґngL ngời hi RR Tá giR ô anh đRy đ m Rn hRnh Rnh đRp đẽL gRi Rm y để ng m ґ ánh Rn R n i t m ඐng Rộng mởL ẵn Rng hở hґL đ㌳m R ẫn nhaR Ra nhRn R RR a aґ phRn ánh ngRy n RngL tRnh Rm Ra m i ґn ng ời i t nam tRґng mRi hґRn Rnh đềR phRi đґRn k t ඐng giúp đỡ ẫn nhaR n tRґng Rộ ngR i ng ời i t ẫR miền Rôi hay miền ng R L đRng ằng hay aґ ngRy nL Rừng núi ũng đềR R Ran h R ng ời tRґng n T thRở a Rn aL ґn ng ời i t Nam đ R tRRyền thRy t R ґn RRng háR ti nR húng taL m i ng ời ґn đ t i tL đềR R ґn háR Ra mR ÂR R R ґ QRRnL húng ta ㌳ng inh Ra tRґng R tR m tRong th n kRR m i ng ờiL ㌳ nRi đRR tR n tRái đ t aґ a R Rộng ґng iềR đR R nghĩa R n nRyL ㌳ tRґng ộ phận nhґ nh tL ũng hRy hRng ඐng máRL đR R ඐng máR ґ i tR húng ta R anh ґm n n y R th Rng R hґ hở hґ nhaR R điềR t nhi n R không aґ thay đổiR TRRyền thRy t R ậyL nh ng ũng từ đR mR nhRn Rn ta đ tґґ n n Ri Ry g n k t ền hặtL Ri Ry g n k t t m hRnL tRnh y R th Rng húng ta Rnh hґ nhaRR Nh ґn i t đ yL Rộ đời ng ời nRґ R phRi ũng Rôn ẻL ũng thRận RiR ඐng đ ờng đời m gian tRRRnL nhiềR phґng a ґ tápL n n ẽ Rôn R ng ời ng R ngL R ng ời th t ґiL R ng ời R thể t mRnh đong nL ũng R ng ời ẽ không aґ mR n g Rng ậyR NRi thR ễL nh ng để t đong ậy đ ng R ngL khR m ґn ґ! Khi đRL húng ta ẽ mґng mґi R Rn tay m áp n m y tay taL kéґ ta n để ta ti p tR n ґn đ ờng phoa tR R R Rn tay đRL VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khơng hґa mĩL không tRừR t Rng nh ng tRґng n thR đRR đRn giRn: đR R tRnh y R th RngR TRnh y R th Rng ґn ng ờiL tRnh y R đRng ґґiL t t RL đềR R o mґnh giúp ta đong nR T t nhi nL không phRi tRnh y R đR ẽ Rm ґn không aґ t tửL Rm hґ ґn p ng nh ng nR ẽ m i hґ hở hґ taL Rm hґ ta m ඐngL Rm hґ ta R th m niềm tin Rґ Rộ phRi R điềR khRR N R ta i t tRaґ L thR ẽ R ng ời ng nRy hRnR ể R đ R tRnh y R đR thR không giúp đỡL tRnh y R th Rng Ra mRnh hґ ng ời ґi giúp đỡ taL an ẻ tRnh y R th Rng hґ taR N R ũng i t hia ẻ tRnh y R th Rng thR th gi i nRy ẽ thật đ m m i t aґR NgґRi Ra nh hRn oL tRiển hRnR N R nh ta ґi R m t o hR hґ hở đ㌳m R ඐn Rm hґ hội ngRy Rng phát hội nRy R ඐng o h khổng RL thR m i nhRn ẽ ột m t o h R tá h Rời R ඐng o h ẽ đotR Nghĩa R ґn ng ời không i t g n k t thR ẽ R R tập thểL R hội ẽ ph n nRґ R Rnh h ởngR Th n nL để hґ hội R thể phát tRiểnL thR n phRi i t g n k t ng ời Rn ґi nhaRL R tho g n hặt nh tL honh R tRnh y R th RngR R điềR mR RR a aґ nh R đґRn k tL honh R R t Rt i n tR n R điềR nRyL t t nhở húng ta ඐn R R hґ ґL R o mґnhL R khẳng đRnh Ra đґRn k t mR tR ờng tRn ĩnh ửRR Nh đ nRi tR nL i t hґ hởL y R th RngL đ㌳m R ẫn nhaR R điềR t t hґ R Rn thRn ũng nh ộng đRng mRnh inh ngR Nh ng R khR kh nL đR R Rm aґ để hRn 80 tRi R ґn ng ời i t NamL 80 tRi R ґn tim ㌳ng hඐa hRng nhRp đậpL ㌳ng i t an ẻL ㌳ng i t y R th Rng ẫn nhaRR ti nL húng ta i t n RRn Ry n nhRn h Ra mRnhL Rm hґ Rn thRn ta i t hia ẻ R i RRn Ry n R R Rá tRRnhL ta R thể đґt đ R L mR R phRi ngRyR ể đґt đ R điềR nRyL đ R hґ R m hiềR g ng không ngừngL R phRi áp Rng nR tRґng m i Rn giRn nh tL h y i t đ㌳m R L y R th Rng ng ời tRґng gia đRnhL ng ời ta g n R nh tR RRi n nL tRnh Rm đR ẽ nRng giúp đỡ ng ời tRґng RmL ph L đ t n Rẫy i thRm Ra Rộ đời n R y R th Rng R Th giời ngґRi đ y t hґnhL R Rn tay mґng mґi VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí đ R giúp đỡ: từ Rn ũ Rét R n tRôi tỉnh thRnhL hay R Rn tay Ra tRẻ ґm tRґng độ tRổi hR thú húng ta ґi phRi n in R R ґ RRi… n phRi giúp đỡ hRL ằng ông i iềR nRy đ R thể nh Ry n gRp tiền Rng hộL hay Ry nhR tRnh nghĩa hґ tRẻ ґm khRy t tậtL ng ời giR nґґ đRnL hґặ hi n R h hi n máR nhRn đґґ Ra tổ ho L ộng đRngL hộiR NR ẽ ph n nRґ đґm ґi nR ời hґ ng ời gặp hґґn nґnL nR hґnh phú R TRy nhi nL ngRy nayL tRnh y R đR ඐn húng ta thRm hRaL hay i n n Rt Ra R i n gi iL đR R n phRi i t giúp đỡ t t R mRi ng ời ㌳ hR thRộ đ R thể hi n tRґng honh hґґt động Rґ g n k t hội nh Ryền ґn ng ời tR n Rn tộ ời R R gia nRґR iềR đR oR giúp Nhật Rn aR giaR T t R gRp ph n tґґ i nhaRL Rm hґ th gi i nRy tRở n n n minh hRnL t t đRp hRnR RR a aґ tR n ngґRi i R n ґyL khRy n nhRL ඐn R tRá h nhi m Ra m i ґn ng ời i t Nam taL đR R giúp đỡ ẫn nhaRR húng ta n phRi i t y R th Rng đ㌳m R L hґ hởL đґRn k t n phRi i t giúp đỡ nhaR ㌳ng ti n Ra khR kh n để tґґ n n Rộ ôngR nL ㌳ng ng đ y niềm RiL hґnh phú Rt R thRnh ... phí Đề 2: ĐỀ THI HỌC KÌ NĂM HỌC 20 16 – 20 17 PHґNG GDoĐT V໐NH T RNG MÔN: NGỮ VĂN LỚP Thời gian Rm Ri: 90 phút A Phần trắc nghiệm ( L0 điểm): y hRn đáp án tRґng Câu RR tR ngữ nRґ aR đRy nRi ề kinh... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đề 3: ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT L ỢNG HKII Năm học: 20 15– 20 16 M n: Ngữ văn - Lớp: Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) ÒNะ ะ & T K O I ÂU TR RNG THCS... chương”R n tRo h từ 0 ,25 -Tá giR: ґRi ThanhR 0 ,25 - i t b R tRú đґґn - Nội Rng: ý nghĩa R ông Rng Ra Rộ 0,5 n n h Rng đ i i 1,0 ng Ra ґn ng ờiR (2, 0 điểm ) (5,0 Mở điểm 0 ,25 - ะi i thi R RR tR ngữR
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de thi hoc ki 2 mon ngu van lop 7 co dap an, bo de thi hoc ki 2 mon ngu van lop 7 co dap an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn