Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)

79 92 2
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2017, 13:35

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LỊ MINH QUANG TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÌN HỒ - TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LỊ MINH QUANG TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÌN HỒ - TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa : Chính quy : Địa mơi trường : K45 ĐCMT - N03 : Quản lý Tài nguyên Khóa : 2013 - 2017 Giảng viên hướng dẫn : TS Phan Thị Thu Hằng Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn công tác đào tạo sinh viên nhà trường, với phương châm "Học đôi với hành, lý luận đôi với thực tế" Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học nhà trường Được trí Ban giám hiệu trường trường Đại học Nông LâmĐại Học Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá cơng tác cấp GCNQSDD huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016” Thời gian thực tập không dài đem lại cho em kiến thức bổ ích kinh nghiệm quý báu, đến em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo, cô giáo dạy dỗ đào tạo hướng dẫn chúng em đặc biệt cô giáo TS Phan Thị Thu Hằng, người trực tiếp hướng dẫn tận tình hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hoàn thành khóa luận Do thời gian có hạn nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày 31 tháng năm 2017 Sinh viên Lò Minh Quang ii DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng dân số Huyện Sìn Hồ năm 2016 42 Bảng 4.2 Diện tích, suất sản lượng trồng năm 2016 44 Bảng 4.3 Một số sở sản xuất kinh doanh địa bàn Huyện 46 Bảng 4.4: Hiện trạng sử dụng đất huyện Sìn Hồ 53 Bảng 4.5 Kết cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân loại đất địa Huyện đến ngày 31/12/2016 56 Bảng 4.6 Thống kê tình hình cấp GCN sản xuất nơng nghiệp cho hộ gia đình cá nhân tính đến ngày 31/12/2016 58 Bảng 4.7 Thống kê tình hình cấp GCN đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân tính đến ngày 31/12/2016 60 Bảng 4.8 Thống kê kết cấp GCN đất cho hộ gia đình cá nhân đến ngày 31/12/2016 62 Bảng 4.9 Thống kê trường hợp tồn đọng, chưa cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân đến ngày 31/12 2016 63 iii DANH MỤC VIẾT TẮT BTC : Bộ tài BTNMT : Bộ tài ngun mơi trường CP : Chính phủ GCN : Giấy chứng nhận GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất KHCN : Khoa học công nghệ NĐ : Nghị định NQ : Nghị TNMT : Tài nguyên môi trường TT : Thông tư TTLT : Thông tư liên tịch UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học công tác cấp GCNQSDĐ 2.1.1 Các nội dung quản lý nhà nước đất đai 2.1.2 Sơ lược hồ sơ địa cấp GCNQSDĐ 2.1.2.1 Hồ sơ địa 2.1.2.2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng 12 2.1.3 Cơ sở pháp lý công tác cấp GCNQSDĐ 13 2.1.3.1 Những quy định việc cấp GCNQSDĐ 13 2.1.3.2 Mục đích, yêu cầu, đối tượng trường hợp cấp GCNQSDĐ 16 2.1.3.3 Nguyên tắc thẩm quyền cấp GCNQSDĐ 21 2.1.3.4 Những quy định GCNQSDĐ 27 2.2 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước, tỉnh Lai Châu 28 2.2.1 Tình hình cấp GCNQSDĐ nước 28 2.2.2 Tình hình cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện Sìn Hồ 31 v 2.2.2.1 Công tác cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân 31 2.2.2.2 Công tác cấp GCN cho tổ chức 32 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Đối tượng,phạm vi nghiên cứu 33 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 33 3.3 Nội dung nghiên cứu 33 3.3.1 Điều tra tình hình huyện 33 3.3.2 Vài nét tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện 33 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện 33 3.3.4 Những tồn tại, khó khăn cơng tác cấp giấy 34 3.4 Phương pháp nghiên cứu 34 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sìn Hồ 36 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 36 4.1.1.1 Vị trí địa lý 36 4.1.1.2 Địa hình, địa mạo 36 4.1.1.3 Khí hậu thời tiết 36 4.1.1.4 Nhiệt độ khơng khí 36 4.1.1.5 Thủy văn, nguồn nước 37 4.1.1.6 Các nguồn tài nguyên 38 4.1.1.7 Đánh giá chung điều kiện - tự nhiên 39 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 39 4.1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 39 4.1.2.2 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 41 vi 4.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 46 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 53 4.2.1 Tình hình sử dụng đất 53 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ huyện giai đoạn 2014-2016 55 4.3.1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản cho hộ gia đình, cá nhân 55 4.3.2 Kết cấp GCN đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân: 58 4.3.3 Kết cấp GCN đất lâm nghiệp cho hộ gia đình cá nhân 60 4.3.4 Kết cấp GCN đất cho hộ gia đình cá nhân 62 4.3.5 Các trường hợp tồn đọng, chưa cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân 63 4.3.6 Kết cấp GCN cho tổ chức 64 Nhìn chung cơng tác cấp GCN tổ chức địa bàn Huyện đạt tỷ lệ cao 64 4.3.7 Đánh giá chung tình hình cấp GCNQSDĐ huyện giai đoạn 2014 - 2016 64 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.2 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Để thực tốt công tác quản lý nhà nước đất đai cơng việc cần thiết phải hồn thiện hồ sơ địa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất GCNQSDĐ,quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất chứng từ pháp lý xác nhận mối quan hệ nhà nước người sử dụng Đấy yếu tố quan trọng góp phần vào việc nắm quỹ đất đai địa phương, giúp cho việc quy hoạch sử dụng hợp lý loại đất tạo điều kiện nâng cao hiệu sản xuất Trên thực tế việc cấp GCNQSDĐ,quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất nước ta bước tạo sở pháp lý, giúp người thực quyền nghĩa vụ mình, yên tâm đầu tư sản xuất phát huy tốt tiềm đất sử dụng đạt hiệu kinh tế cao Tuy nhiên, trình tổ chức thực cơng tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền đất chậm khơng đều, vùng khác tiễn độ thực khác Một số địa phương hoàn thành số địa phương chậm chưa đáp ứng kịp xây dựng đổi đất nước Đất đai nguồn tài nguyên thiên nhiên vô quý giá quan trọng quốc gia Là tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn diện tích hình thể mức độ sản xuất lại phụ thuộc vào đầu tư khai thác sử dụng người Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng đất đai tài nguyên giới hạn số lượng, dân số ngày tang lên dẫn đến nhu cầu lương thực, thực phẩm, nguyên- nhiên liệu, địa bàn cư trú… ngày cao Vì vậy, quốc gia sở tài ngun đất phải có phương pháp, ngun tắc sử dụng đất đắn, hợp lý, bảo vệ làm giảm thiệt hại độ phì đất đai trình sử dụng Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ có quỹ đất định giới hạn biên giới quốc gia, việc bảo biên giới yếu tố sống quốc gia Cơng tác quản lí đất đai trở nên có ý nghĩa quan trọng phát triển hội nhập kinh tế, xã hội nhanh chóng nay, nước ta mà sách pháp luật nhà nước áp dụng đất đai hạn chế bất cập Do cơng tác quản lí đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập quản lí hồ sơ địa vấn đề cấp thiết cấp bách để đáp ứng yêu cầu cho phát triển kinh tế- xã hội đất nước.Trong trình phát triển kinh tế xã hội ngày mạnh mẽ đất nước tất yếu dẫn đến mối quan hệ đất đai biến động liên qua đến đất đai ngày đa dạng Đất đai thành phần quan trọng hàng đầu môi trường sống, địa bàn phân bố dân cư sinh sống nơi diễn hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng Đất đai có ý nghĩa mặt trị, tài sản quý giá phải bảo vệ xương máu vốn đất đai mà quốc gia có thể sức mạnh quốc gia Ranh giới quốc gia thể chủ quyền quốc gia Đối với đất nước ta, Đảng ta khẳng định: “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai thống quản lý” Trong năm gần với gia tăng dân số, phát triển nhanh chóng kinh tế - xã hội làm cho nhu cầu sử dụng đất ngày tăng cao tài nguyên đất có hạn Vì mà vấn đặt với Đảng nhà nước ta làm để sử dụng đất cách tiết kiệm hiệu bền vững Trước yêu cầu thiết Nhà nước sớm đưa văn luật quy định lý sử dụng đất đai để cấp ngành toàn thể ... quản lý sử dụng đất 53 4.2.1 Tình hình sử dụng đất 53 4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ huyện giai đoạn 2014- 2016 55 4.3.1 Kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở... TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SÌN HỒ - TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... tình hình huyện 33 3.3.2 Vài nét tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện 33 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn huyện 33 3.3.4 Những tồn tại, khó khăn công tác cấp giấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 2016. (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay