GIẢI CHI TIẾT đề thi thử môn Lý trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 – 2018

10 206 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2017, 11:40

SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT LỢI ĐỀ THI KSCL MÔN THI QUỐC GIA LẦN Môn: Vật Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ Α, chu kì dao động T, thời điểm ban đầu t0 = vật vị trí biên Quãng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm T/3 A 0,5A B 2A C 0,25A D 1,5A Câu 2: Sự cộng hưởng xảy A biên độ dao động vật tăng lên có ngoại lực tác dụng B tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ C lực cản môi trường nhỏ D biên độ dao động cưỡng biên độ dao động hệ Câu 3: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc A lượng sóng B tần số dao động C mơi trường truyền sóng D bước sóng λ Câu 4: Gọi λ bước sóng Xét sóng truyền dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách gợn sóng lồi kề   A B C λ D 2λ Câu 5: Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc hình vẽ Nhận định sau đúng? A Li độ Α Β giống B Vận tốc C hướng với lực hồi phục C Tại D vật có li độ cực đại âm D Tại D vật có li độ Câu 6: Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào Α tần số ngoại lực tác dụng vào vật Β cường độ ngoại lực tác dụng vào vật C tần số riêng hệ dao động D lực cản môi trường Câu 7: Khi sóng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác, đại lượng sau không thay đổi? Α Bước sóng λ Β vận tốc truyền sóng C Biên độ dao động D Tần số dao động Câu 8: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng thêm Α 20 dB Β 100 dB C dB D 10 dB Câu 9: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn đoạn x0 Hợp lực trọng lực lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn trọng lực vật vị trí A mà lò xo có độ dãn 2x0 B cân C lò xo có chiều dài ngắn D lò xo có chiều dài lớn Câu 10: Xét sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi có bước sóng chiều dài dây Trên dây có sóng dừng A đầu cố định, đầu tự với số nút sóng B hai đầu cố định với số nút sóng C hai đầu cố định với số nút sóng D đầu cố định, đầu tự với số nút sóng Câu 11: Trong q trình dao động điều hòa lắc đơn Nhận định sau sai? A Khi nặng điểm giới hạn, lực căng dây treo có độ lớn nhỏ trọng lượng vật B Độ lớn lực căng dây treo lắc lớn trọng lượng vật C Chu kỳ dao động lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động D Khi góc hợp phương dây treo lắc phương thẳng đứng giảm, tốc độ nặng tăng Câu 12: Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào A tần số ngoại lực tác dụng vào vật B pha ban đầu ngoại lực tác dụng vào vật C chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động D lực cản môi trường Câu 13: Con lắc lo xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số Hz Nếu gắn thêm vào vật nặng vật khác có khối lượng lớn gấp lần khối lượng vật nặng tần số dao động A 1,5 Hz B Hz C 0,5 Hz D Hz Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 14: Một lắc đơn gồm bi nhỏ khối lượng m, treo vào sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể Khi lắc đơn dao động với chu kỳ 3s bi chuyển động cung tròn dài cm Thời gian để bi cm kể từ VTCB A 1,5 s B 0,25 s C 0,5 s D 0,75 s 2   Câu 15: Phương trình dao động hai dao động điều hòa phương có li độ là: x1  3cos  t   cm   x  4cos  t    cm Biên độ dao động tổng hợp α có giá trị 7  105  B C D  6 180 Câu 16: Một sóng học có tần số 500Hz truyền với tốc độ 250 m/s Độ lệch pha hai điểm gần  đường truyền sóng khoảng cách chúng A 6,25 cm B 0,16 cm C 400 cm D 12,5 cm Câu 17: Giả sử A Β hai nguồn sóng kết hợp có phương trình dao động u = Acosωt Xét điểm M môi trường cách A đoạn d1 cách B đoạn d2 Độ lệch pha hai dao động hai sóng đến M là:   d  d1  2  d  d1  2  d  d1    d  d1  A   B   C   D   2   2 Câu 18: Trên sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết tốc độ truyền sóng dây v khơng đối Tần số sóng 2v v v v A B C D l 2l l 4l Câu 19: Con lắc đơn có chiều dài m, g = 10 m/s2, chọn gốc vị trí cân Con lắc dao động với biên độ góc α0 = 60 Tốc độ vật vị trí mà lần động Α 0,165 m/s Β 2,146 m/s C 0,612 m/s D 0,2 m/s Câu 20: Một lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật vị trí lò xo dãn cm động ba lần Khi lò xo dãn cm Α vận tốc Β động ba lần C động D động cực đại Câu 21: Dao động tổng hợp hai dao động phương, tần số, biên độ, có biên độ biên độ dao động thành phần hai dao động thành phần Α Ngược pha Β pha C lệch pha 600 D lệch pha 1200 Câu 22: Tại điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vng góc với mặt thống có chu kì 0,5 s Từ O có vòng tròn lan truyền xa xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp 0,5 m Vận tốc truyền sóng nhận giá trị giá trị sau: Α 1,5 m/s Β m/s C 2,5 m/s D 1,8 m/s Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số f = 15 Hz pha Tại điểm M cách A, B khoảng d1 = 16 cm; d2 = 20 cm, sóng có biên độ cực tiểu Giữa M đường trung trực AB có hai dãy cực đại Vận tốc truyền sóng mặt nước Α 24 cm/s Β 48 cm/s C 20 cm/s D 60 cm/s Câu 24: Một lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g, k = 100 N/m) Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ Chọn gốc tọa độ vị trí cân bằng, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc thời gian lúc thả vật Lấy g = 10 m/s2 Phương trình dao động vật A x = 7,5cos20t cm B x = 5cos20t cm C x = 5cos(20t + π) cm D x = 7,5cos(20t π) cm Câu 25: Một lắc đơn có m = 200 g, chiều dài l = 40 cm Kéo vật góc α0 = 600 so với phương thẳng đứng thả Tìm tốc độ vật lực căng dây treo N Cho g = 10 m/s2 A m/s B m/s C m/s D m/s Câu 26: Hai dao động phương, tần số, có biên độ Α A Biên độ dao động tổng hợp 2A độ lệch pha hai dao động A 300 B 900 C 1200 D 600  2  Câu 27: Cho phương trình sóng dừng u  2cos  x  cos10t (trong x tính cm, t tính s) Điểm M dao    động với biên độ cm cách bụng gần cm Tốc độ truyền sóng A 80 cm/s B 480 cm/s C 240 cm/s D 120 cm/s A Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 28: Hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, coi trình dao động hai chất điểm không va   chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm x1  10cos  4t   cm 3    x  10 cos  4t   cm Hai chất điểm cách 5cm thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = là: 12   6041 2017 2017 A 1008 s B s C s D s 8 12 Câu 29: Hai nguồn kết hợp A, Β mặt nước cách đoạn AB = 7λ (λ bước sóng) dao động với phương trình uA = uB = cosωt Trên đoạn AB, số điểm có biên độ cực đại ngược pha với hai nguồn (không kể hai nguồn) A B C 10 D 14 Câu 30: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số hai trục tọa độ Ox Oy vng góc với (O vị trí   cân hai chất điểm) Biết phương trình dao động hai chất điểm x  4cos  5t   cm 2    y  6cos  5t   cm Khi chất điểm thứ có li độ x  2 cm theo chiều âm khoảng cách 6  hai chất điểm Α 15 cm Β cm C cm D 39 cm Câu 31: Tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u1, u2 với phương trình u1 = u2 = asin(40πt + π) Hai nguồn tác động lên hai điểm A, B cách 18cm Biết vận tốc truyền sóng 200 cm/s Gọi C D hai điểm cho ABCD hình vng Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn C, D là: Α Β C D Câu 32: Một lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g; k = 100 N/m) Đưa vật lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm thả nhẹ Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ trung bình vật thời gian từ lúc bng vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ A 23,9 cm/s B 28,6 cm/s C 24,7 cm/s D 19,9 cm/s Câu 33: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp Α Β cách 100 cm dao động ngược pha, chu kì 0,1 s Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng v = m/s Xét điểm M nằm đường thẳng vng góc với ΑB Β Để M có dao động với biên độ cực tiểu M cách B đoạn nhỏ A 15,06 cm B 29,17 cm C 20 cm D 10,56 cm Câu 34: Một lắc đơn treo thang máy nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Khi thang máy đứng yên lắc dao động với chu kì s Nếu thang máy có gia tốc chiều dương hướng lên với độ lớn a = 4,4 m/s2 động lắc biến thiên với chu kì 5 25 A s B s C s D 1,8s 36 Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g, k = 100 N/m) Đưa vật lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm thả nhẹ Lấy g = 10 m/s2 Tốc độ trung bình vật thời gian từ lúc bng vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ A 23,9 cm/s B 28,6 cm/s C 24,7 cm/s D 19,9 cm/s Câu 36: Lò xo có khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 30 N/m Vật M = 200 g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Hệ trạng thái cân bằng, dùng vật m = 100 g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = m/s có xu hướng cho lò xo nén lại Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hồ Xác định thời điểm lò xo dãn cm lần thứ A 0,39 s B 0,38 s C 0,41 s D 0,45 s Câu 37: Hai nguồn phát sóng âm S1, S2 cách m phát hai dao động âm tần số f = 425Hz pha ban đầu Người ta đặt ống nghe M nằm đường trung trực S1, S2 cách trung điểm O đoạn m nghe âm to Dịch ống nghe dọc theo đường thẳng vng góc với OM đến vị trí N thì khơng nghe thấy âm Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s Đoạn MN A 0,4m B 0,84m C 0,48m D 0,8m Câu 38: Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m đầu cố định, đầu lại gắn vào cầu nhỏ tích điện q  5 μC Khối lượng m = 200 gam Quả cầu dao động khơng ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang cách điện Tại thời điểm ban đầu t = kéo vật tới vị trí lò xo giãn cm thả nhẹ đến thời điểm t = 0,2 s thiết lập điện trường không đổi thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng xa điểm cố định có độ lớn E = 105 V/m Lấy g = π2 = 10 m/ s2 Trong trình dao động tốc độ cực đại mà cầu đạt Α 25π cm/s Β 20π cm/s C 30π cm/s D 19π cm/s Sưu tầm https://blogvatly.com Câu 39: Tại điểm A, B cách 13cm mặt nước có nguồn sóng đồng bộ, tạo sóng mặt nước có bước sóng 1,2 cm M điểm mặt nước cách A B 12 cm cm N đối xứng với M qua AB Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là: Α Β C D Câu 40: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, gốc O vị trí cân Tại thời điểm t1, t2, t3 lò xo dãn a cm, 2a cm, 3a cm tương ứng với tốc độ vật v v cm/s, v cm/s, v cm/s Tỉ số thời gian lò xo nén lò xo dãn chu kỳ gần với giá trị nhất: A 0,7 B 0,5 C 0,8 D 0,6 Sưu tầm https://blogvatly.com Câu D Câu 11 B Câu 21 D Câu 31 C Câu B Câu 12 D Câu 22 B Câu 32 A Câu C Câu 13 A Câu 23 A Câu 33 D Câu C Câu 14 B Câu 24 C Câu 34 C BẢNG ĐÁP ÁN Câu Câu C D Câu 15 Câu 16 C A Câu 25 Câu 26 A B Câu 35 Câu 36 A C Câu D Câu 17 B Câu 27 C Câu 37 B Câu A Câu 18 B Câu 28 C Câu 38 C Câu A Câu 19 A Câu 29 B Câu 39 C Câu 10 B Câu 20 A Câu 30 C Câu 40 C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1: T 2 s    t  rad/s 3 + Lúc t = 0, vật vị trí biên → Quãng đường vật S = 1,5A + Ta có t   Đáp án D Câu 2: + Sự cộng hưởng xảy tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ  Đáp án B Câu 3: + Tốc độ truyền sóng phụ thuộc mơi trường truyền sóng  Đáp án C Câu 4: + Khoảng cách gợn sóng lồi kề λ  Đáp án C Câu 5: + Tại D vật có li độ cực đại âm  Đáp án C Câu + Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào lực cản môi trường  Đáp án D Câu 7: + Khi sóng truyền từ mơi trường sang mơi trường khác tần số dao động không thay đổi  Đáp án D Câu 8: + Khi cường độ tăng gấp 100 lần mức cường độ câm tăng thêm 20 dB  Đáp án A Câu 9: + Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn đoạn x0 Hợp lực trọng lực lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn trọng lực vật vị trí mà lò xo có độ dãn 2x0  Đáp án A Câu 10: + Hai đầu cố định với số nút sóng  Đáp án B Câu 11: + Trong trình dao động điều hóa lắc đơn, vị trí biên lực căng dây nhỏ trọng lượng vật  Đáp án B Câu 12: + Biên độ dao động có cộng hưởng phụ thuộc vào lực cản môi trường  Đáp án D Câu 13: Sưu tầm https://blogvatly.com k  Hz 2 m + Khi gắn thêm vào vật nặng vật nặng khác có m'  3m tần số dao động k k k f f'     1,5 Hz 2 m' m 2 3m  m 2 4m  Đáp án A Câu 14: T + Thời gian tương ứng t   0, 25 s 12  Đáp án B Câu 15: 2   + x1  3cos  t   cm x  4cos  t    cm   2  7      Biên độ dao động tổng hợp A = cm hai dao động vuông pha: A  A12  A22   Đáp án C Câu 16: f  500 v     0,5m  50cm +  f  v  250 2x     x   6,25cm Từ     Đáp án A Câu 17: 2  d  d1  + Độ lệch pha hai dao động hai sóng đến M là:     Đáp án B Câu 18: + Trên sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, có sóng dừng  v kv + Ta có: l  k  k  f  2f 2l v + Trên dây có bụng sóng  k  1  f  2l  Đáp án B Câu 19: Tốc độ cực đại vật: vmax  0 gl  0,331 m/s + Ban đầu f  Khi Wt  3Wd | v | vmax  0,165 m/s  Đáp án A Câu 20: + Ta có: A = cm A  2cm A + Khi lò xo dãn cm  A | x | 6cm | x | 2cm  → Động ba lần  Đáp án B Câu 21: + Ta có: x1  Acos  t  1  cm x  Acos  t  2  cm + Khi động ba lần | x |  x  x1  x  Acos  t   Mà: A  A12  A22  2A1A2 cos   A2  A2  2.A.Acos     1200  Đáp án D Câu 22: Sưucác tầm tròn https://blogvatly.com + Từ O có vòng lan truyền xa xung quanh, khoảng cách hai vòng liên tiếp 0,5 m → λ = 0,5 m  Đáp án B Câu 23: + Hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 15 Hz pha + Tại M: d1  16cm d  20cm , sóng có biên độ cực tiểu + Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại → M nằm cực tiểu thứ nên d2  d1  2,5    1,6cm → Tốc độ truyền sóng mặt nước: v  .f  24cm / s  Đáp án A Câu 24: + Ta có: m = 250 g, k = 100 N/m, ω = 20 rad/s mg → l   0,025m  2,5 cm k +Kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 7,5 cm thả nhẹ  A  7,5  l  5cm Trục tọa độ Ox thẳng đứng, hướng lên, gốc thời gian lúc thả vật  t  : x  A     →Phương trình dao động vật x  5cos  20t   cm  Đáp án C Câu 25:  v2 v2  T  mg cos   m  2m  3T  3mg cos 0 | v | 3m / s + Từ  l l T  3mg cos   2mg cos    Đáp án A Câu 26: +Biên độ tổng hợp: 2A  A   3A  nên hai dao động thành phần vuông pha  Đáp án B Câu 27: + Biên độ dao động bụng Ab  2cm A  +Biên độ dao động M A M  1cm  b → M cách bụng gần đoạn x    Theo ra, ta có:  8cm    48cm → Tốc độ truyền sóng: v   240 cm/s T  Đáp án C Câu 28: 5   + Dễ dàng tính được: d  x1  x  10cos  4t   Bài toán khoảng cách   quy tốn vật dao động qua vị trí cách vị trí cân cm Tới ta giải bình thường + Trong chu kì hai chất điểm cách 5cm có vị trí phù hợp đường tròn d n  2017  504.4  Tách:  Vấn đề ta cần xử lí tìm t0:  t  504.T  t  T 5 Tại t =    Từ đường tròn xác định được: 0   t   Đáp án C Câu 29:  d d  + Điểm M thuộc đoạn AB có phương trình: u M  2a cos    cos  t  7  (*)    M có biên độ cực đại pha với nguồn:  d  d1   2k  1  + Mặc khác M  AB  d2  d1  AB  7 (1) (2)  d2  k  4 với  d2  AB →  k  4  7  4  k  + Vậy: k  3; 2; 1;0;1;2  Có giá trị k  Đáp án B Câu 30: Sưu tầm https://blogvatly.com   y  3cm    vx    y   x  2 3cm + Khi    v y    vx   x0 + Ta thấy t = 0:  vx   x  3cm  Đáp án C Câu 31:   + Ta có: u1  u  a cos  40t   2  2  10 cm + Bước sóng:   v.T  200 40  2  d  d1   Kết hợp với: a12  a12  a 22  2a1a cos  2  1        2  d  d1   2  d  d1  + Biên độ cực tiểu  a12  cos  2  1    k ( k lẻ)  d2  d1  3k   1      Mặc khác 18     d  d1  3k  18   1  2,49  k  2,49 k lẻ nên có giá trị thỏa mãn Có điểm dao động với biên độ cực tiểu CD  Đáp án C Câu 32: m  0,314 s + Chu kì dao động: T  2 k mg  2,5cm + Độ dãn lò xo vị trí cân bằng: l  k Biên độ dao động vật: A  l  0,5  2cm Khi lò xo dãn 3,5 cm vật vị trí cân cách vị trí cân cm Tại t = 0, vật vị trí cao → Quãng A đường vật từ lúc t = đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ S  2A   5cm 2T  0, 209 s Thời gian từ lúc bng vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ t  S → Tốc độ trung bình vật: vTB   23,9 cm/s t  Đáp án A Câu 33: + Ta có:   vT  0,3m  30cm Vì hai nguồn ngược pha → M có biên độ cực tiểu  AM  BM  k AB  3,3  k  3, 2, ,2,3 Số đường cực tiểu vùng giao thoa: | k |  M gần B  k   AM  BM  3  90 Mà: AM2  MB2  AB2   BM  90  MB2  1002  BM  10,56cm  Đáp án D Câu 34: Khi thang máy đứng yên: T  2 l g l Khi thang máy có gia tốc chiều hướng lên: T '  2 với g '  g | a | g' Sưu tầm https://blogvatly.com a hướng lên Fqt hướng xuống  g'  g | a | 14,4 m/s2  T' g g T   T'  T   s T g' g ' 1,2 → Động lắc biến thiên với chu kì T'  s  Đáp án C Câu 35: m  0,314s k mg Độ dãn lò xo VTCB: l   2,5cm k Khi lò xo dãn 3,5 cm vật VTCB cách VTCB cm Tại t = 0, vật vị trí cao  Quãng đường vật từ lúc t = đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ S  2A  A  5cm 2T t  0, 209s Thời gian từ lúc buông vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ  Tốc độ trung bình vật: vTB  S  23,9cm / s t  Đáp án A Câu 36: mv  100 cm/s + Tốc độ hệ sau va chạm: v  Mm k 2   s  10 rad/s → T  +Tần số góc:    Mm v + Biên độ: A   10 cm  Thời điểm lò xo dãn cm lần thứ vật vị trí P T T OP  t    arcsin   arcsin  0,41 s 4  A 10 10 10  Đáp án C Câu 37: v + Bước sóng    0,8 m Tại N gần M không nghe thấy âm f N cực tiểu gần M nhất, ứng với k = 0, ta có: d1 d2 = (k + 0,5)= 0,5 = 0,4 m + Đặt MN = O’O = x, OH = m d12 = 42 + (1 + x)2 ; d22 = 42 + (1 x)2 → d12 d22 = 4x + Từ phương trình trên, ta có : d1 + d2 = 10x → d1 = 5x + 0,2 → x = 0,8406 m = 0,84 m Chu kì dao động: T  2  Đáp án B Câu 38 m  0,4s k + Biên độ ban đầu: A0  4cm + Tại thời điểm: t   x  4cm T + Tại thời điểm t  0,2s   x '  4cm Và thiết lập điện trường khơng đổi thời gian 0,2s Vì E hướng xa điểm cố định q > nên F chiều với E  Vị trí cân có điện trường lệch xa điểm cố định: x  | q | E  0,01m  1cm k  Biên độ dao động có điện trường: A1  A0  x0  5cm Sưu tầm https://blogvatly.com + Chu kì: T  2 T + Điện trường khơng sau 0,2 s   vật dao động điều hòa quanh vị trí cân ban đầu: 2  Biên độ dao động giai đoạn này: A2  A1  x0  6cm 2 + Tốc độ cực đại: vmax  A2  A2  30 cm/s T  Đáp án C Câu 39: + Số đường hyperbol cực đại cắt MN số điểm cực đại CD Ta có : AM BM = AC BC = cm Và AC + BC = AB = 13 cm → AC = 10 cm + Kết hợp với AM2  AD   BM2  DB2 Và DB = AB AD → AD = 11,08 cm + Xét điểm AB, điều kiện để điểm cực đại là: d  d1  k    AB  k  d  d1  AB  d   + Số điểm cực đại AC: AB  k AB 2AC  AB  d  AC    AC   k    10,8  k  5,8 → có 16 điểm cực đại + Số điểm cực đại AD: AB  k AB 2AD  AB  d  AD    AD   k    10,8  k  7,6  có 18 điểm cực đại Vậy CD có 18 16 = cực đại, suy có đường hyperbol cực đại cắt MN  Đáp án C Câu 40: + Li độ vật thời điểm t1,t ,t lò xo giãn a cm, 2a cm, 3a cm tương ứng là: | a  l |;| 2a  l |;| 3a  l |  8v  2  A   a  l 2     3  A   3a  l 2   A   2a  l 2  2      6v  2  A   2a  l     2      A   3a  l    A   a  l     2 2v    A   3a  l      2A  23a  14al  2l2     a  2l  A  33l 2  3A  35a  22al  3l   l cos n    n  2,79  g  2  n  3,49 A 33 t n Vậy: n   0,799 t g g  Đáp án C Sưu tầm https://blogvatly.com ... hai chất điểm x1  10 cos  4t   cm 3    x  10 cos  4t   cm Hai chất điểm cách 5cm thời điểm lần thứ 2 017 kể từ lúc t = là: 12   60 41 2 017 2 017 A 10 08 s B s C s D s 8 12 Câu 29: Hai... 0, ta có: d1 – d2 = (k + 0,5)= 0,5 = 0,4 m + Đặt MN = O’O = x, OH = m d12 = 42 + (1 + x)2 ; d22 = 42 + (1 – x)2 → d12 – d22 = 4x + Từ phương trình trên, ta có : d1 + d2 = 10 x → d1 = 5x + 0,2... Câu 31:   + Ta có: u1  u  a cos  40t   2  2  10 cm + Bước sóng:   v.T  200 40  2  d  d1   Kết hợp với: a12  a12  a 22  2a1a cos  2  1        2  d  d1 
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT đề thi thử môn Lý trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 – 2018, GIẢI CHI TIẾT đề thi thử môn Lý trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 – 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay