Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

20 436 15
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2017, 11:28

Đề thi thử THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc - Lần - Năm 2018 I Nhận biết Câu Vinyl clorua sản phẩm phản ứng cộng axetilen với chất X theo tỉ lệ mol : X A H2 B H2O C Cl2 D HCl Câu Chất sau dùng làm thuốc diệt chuột? A NaHCO3 B Na2CO3 C Zn3P2 D ZnCl2 Câu Chất sau khơng có trạng thái khí, nhiệt độ thường? A Trimetylamin B Metylamin C Etylamin D Anilin Câu Trong phân tử chất sau có chứa vòng benzen? A Phenylamin B Metylamin C Propylamin D Etylamin II Thông hiểu Câu Chất X tác dụng với dung dịch HCl Khi chất X tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 sinh kết tủa Chất X A AlCl3 B CaCO3 C BaCl2 D Ca(HCO3)2 Câu Dãy gồm dung dịch hòa tan Cu(OH)2 nhiệt độ phòng A glucozơ, fructozơ xenlulozơ B glucozơ, fructozơ amilozơ C glucozơ, flurctozơ tinh bột D glucozơ, fructozơ saccarozơ Câu Este thủy phân môi trường axit thu hỗn hợp chất tham gia phản ứng tráng bạc? A CH3COOCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH3COOCH=CH2 D HCOOCH=CHCH3 Câu Để phòng nhiễm độc CO, khí không màu, không mùi, độc người ta dùng chất hấp thụ A đồng (II) oxit magie oxit B đồng (II) oxit than hoạt tính C đồng (II) oxit mangan oxit D than hoạt tính Câu Dãy gồm chất khơng bị hòa tan dung dịch HNO3 đặc nguội A Al, Zn, Cu B Al, Cr, Fe C Zn, Cu, Fe D Al, Fe, Mg Câu 10 Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 0,2M với 100 ml dung dịch HCl 0,1M dung dịch X pH dung dịch X A 12,7 B C 12 D Câu 11 Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) m gam kim loại không tan Giá trị m A 2,0 B 6,4 C 8,5 D 2,2 Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam anđehit X thu 5,4 gam H2O 6,72 lít khí CO2 (đktc) Công thức phân tử X A C4H8O B C3H6O C C2H4O D C4H6O2 Câu 13 Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu 92 gam ancol etylic Hiệu suất trình lên men tạo thành ancol etylic A 50% B 70% C 60% D 80% Câu 14 Thí nghiệm sau khơng xảy phản ứng hóa học? A Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 B Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 C Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 D Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl Câu 15 Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh sản phẩm A CH3COONa CH3COOH B CH3COONa CH3OH C CH3COOH CH3ONa D CH3OH CH3COOH Câu 16 Đốt cháy 15,5 gam photpho oxi dư hòa tan sản phẩm vào 200 gam nước C% dung dịch axit thu A 11,36% B 20,8% C 24,5% D 22,7% Câu 17 Một học sinh tiến hành nghiên cứu dung dịch X đựng lọ khơng dán nhãn thu kết sau: - X có phản ứng với dung dịch NaOH dung dịch Na2CO3 - X khơng có phản ứng với dung dịch HCl, dung dịch HNO3 Vậy dung dịch X dung dịch sau đây? A Dung dịch Ba(HCO3)2 B Dung dịch MgCl2 C Dung dịch KOH D Dung dịch AgNO3 Câu 18 Trong cơng nghiệp người ta điều chế H3PO4 hóa chất sau đây? A Ca3(PO4)2 H2SO4 loãng B Ca(H2PO4)2 H2SO4 đặc C Ca3(PO4)2 H2SO4 đặc D P2O5 H2O Câu 19 Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin no, mạch hở X oxi vừa đủ, thu 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí Cho 4,6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng A 0,1 B 0,2 C 0,4 D 0,3 Câu 20 Dãy gồm chất tác dụng với dung dịch NaOH A glixerol, glyxin, anilin B etanol, fructozơ, metylamin C metyl axetat, glucozơ, etanol D metyl axetat, phenol, axit axetic Câu 21 Cho chất sau: isopren; stiren, xilen; etilen; xiclohexan; xenlulozơ Có chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp A III Vận dụng B C D Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn este X mạch hở tạo thành 2a mol CO2 a mol H2O Mặt khác, thủy phân X môi trường axit chất Y (tham gia phản ứng tráng gương), chất Z (có số nguyên tử cacbon số nguyên tử cacbon Y) X A este không no, hai chức liên kết đôi B este không no, đơn chức, hai liên kết đơi C este khơng no, hai chức có hai liên kết đôi D este không no, đơn chức, liên kết đôi Câu 23 Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi có tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro 19 Công thức phân tử X A C3H8 B C3H6 C C4H8 D C3H4 Câu 24 Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi số chất sau: Chất A, B, C chất sau: A CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO B CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH C CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH D C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH Câu 25 Cho dãy chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2 Số chất dãy có tính chất lưỡng tính A B C D Câu 26 Đun nóng 21,9 gam este đơn chức X với lượng dư dung dịch NaOH có tối đa 12 gam NaOH phản ứng Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 42,56 lít O2 (đktc) Giá trị m A 26,28 B 43,80 C 58,40 D 29,20 Câu 27 Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X gồm ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có số nhóm OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu 11,2 lít khí CO2 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V A 4,48 B 14,56 C 11,20 D 15,68 Câu 28 Cho muối: (1) NaHCO3, (2) K2HPO4, (3) Na2HPO3, (4) NH4HS, (5) KHSO4 Số muối tác dụng với dung dịch bazơ tương ứng tạo muối trung hòa A B C D Câu 29 Cho 6,72 gam Fe vào dung dịch chứa 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 sản phẩm khử S+6) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng muối thu A 18,24 gam B 21,12 gam C 20,16 gam D 24 gam Câu 30 Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH; x mol KOH y mol Ba(OH)2, kết thí nghiệm thu biểu diễn đồ thị sau: nBaCO3 0,6 0,2 nCO2 z 1,6 Giá trị x, y, z A 0,60; 0,40 1,50 B 0,30; 0,60 1,40 C 0,30; 0,30 1,20 D 0,20; 0,60 1,25 Câu 31 H2SO4 lỗng tác dụng với tất chất thuộc dãy đây? A Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3 B Fe3O4, BaCl2, NaCl, Al, Cu(OH)2 C Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3 D CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn Câu 32 Cho xenlulozơ tác dụng với dung dịch HNO3 60% (D = 1,15 g/mL) thu 59,4 gam xenlulozơ trinitrat với hiệu suất phản ứng 90% Thể tích dung dịch HNO3 tham gia phản ứng A 20,29 mL B 54,78 mL C 60,87 mL D 18,26 mL Câu 33 Hòa tan hồn tồn 9,48 gam hỗn hợp Fe FeO vào V (ml) dung dịch HNO3 0,5M Sau phản ứng xảy hồn tồn thu dung dịch B 3813 ml khí khơng màu (duy nhất) hóa nâu ngồi khơng khí, thể tích khí đo nhiệt độ 27°C, áp suất 1atm Thể tích V (ml) dung dịch HNO3 cần dùng là? A 910 ml B 1812 ml C 990 ml D 1300 ml Câu 34 Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm CH3OH C2H5OH với H2SO4 đặc 140°C thu 2,7 gam nước Oxi hóa m gam X thành anđehit, lấy toàn lượng anđehit thu cho tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 (dư) thấy tạo thành 86,4 gam Ag Các phản ứng xảy với hiệu suất 100% Phần trăm khối lượng C2H5OH X A 37,1% B 62,9% C 74,2% D 25,8% Câu 35 Khi cho C6H14 tác dụng với clo chiếu sáng tạo tối đa sản phẩm đồng phân chứa nguyên tử Clo Tên ankan A 3-metylpentan B hexan C 2-metylpentan D 2,3-đimetylbutan Câu 36 Cho phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 có khả phản ứng với HCOOH (b) Phản ứng Brom vào vòng benzen phenol (C6H5OH) dễ benzen (C6H6) (c) Oxi hóa khơng tồn tồn etilen phương pháp hiệu sản xuất anđehit axetic (d) Phenol (C6H5OH) tan etanol Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D IV Vận dụng cao Câu 37 Cho 23,52 gam hỗn hợp kim loại Mg, Fe, Cu vào 200ml dung dịch HNO3 3,4M khuấy thoát khí khơng màu hóa nâu khơng khí (sản phẩm khử nhất), dung dịch dư kim loại chưa tan hết Cho tiếp từ từ dung dịch H2SO4 5M vào, chất khí lại kim loại vừa tan hết 44ml, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch X, lọc kết tủa, rửa nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn B nặng 31,2 gam Biết phản ứng xảy hoàn toàn Nồng độ mol/l ion SO42 NO3 dung dịch X A 0,900 M 1,600 M B 0,902 M 1,640 M C 0,904 M 1,460 M D 0,120 M 0,020 M Câu 38 Cho 20 gam hỗn hợp A gồm FeCO3, Fe, Cu, Al tác dụng với 60 ml dung dịch NaOH 2M thu 2,688 lít khí hiđro Sau kết thúc phản ứng cho tiếp 740 ml dung dịch HCl 1M đun nóng đến hỗn hợp khí B ngừng Lọc tách cặn rắn R Cho B hấp thụ từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 10 gam kết tủa Cho R tác dụng hết với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu dung dịch D 1,12 lít chất khí Cơ cạn D nhiệt phân muối khan đến khối lượng không đổi m gam sản phẩm rắn Giá trị m gần với (Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) A 5,4 gam B 1,8 gam C 3,6 gam D 18 gam Câu 39 X, Y hai chất hữu thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic, Z axit cacboxylic no hai chức, T este tạo X, Y, Z Đốt cháy 17,12 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (đều mạch hở) cần dùng 10,864 lít O2 (đktc) thu 7,56 gam nước Mặt khác 17,12 gam E làm màu vừa đủ dung dịch chứa 0,09 mol Br2 Nếu đun nóng 0,3 mol E với 450 ml dung dịch KOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng sau lấy phần lỏng chứa chất hữu qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng m gam Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 7,00 B 8,50 C 9,00 D 10,50 Câu 40 X este đơn chức, Y este hai chức (X, Y mạch hở) Đốt cháy 21,2 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu x mol CO2 y mol H2O với x = y + 0,52 Mặt khác đun nóng 21,2 gam E cần dùng 240 ml dung dịch KOH 1M thu muối hỗn hợp F chứa ancol no Dẫn tồn F qua bình đựng Na dư sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam Số phân tử H (hiđro) có este Y A 10 B C 14 D 12 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu Chọn đáp án D HC≡CH + X → CH2=CHCl Dùng phép trừ bảo tồn ngun tố có X = HCl ||→ chọn đáp án D Câu Chọn đáp án C Zn3P2 dùng làm thuộc diệt chuột Khi chuột uống nước vào Zn3P2 bị thủy phân theo phương trình: Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3 uống nước, chuột khát nước sinh nhiều phốt phin độc giết chết chuột → chọn đáp án C Câu Chọn đáp án D có amin chất khí nhiệt độ thường gồm: metylamin: CH3NH2; etylamin: C2H5NH2; đimetylamin: CH3NHCH3 trimetylamin (CH3)3N anilin: C6H5NH2 chất lỏng nhiệt độ thường ⇒ chọn đáp án D Câu Chọn đáp án A Cấu tạo amin: phenylamin: C6H5NH2; metylamin: CH3NH2; propylamin: CH3CH2CH2NH2; etylamin: CH3CH2NH2 ⇒ anilin (phenylamin) amin thơm, có chứa vòng benzen → chọn đáp án A Câu Chọn đáp án D Ca(HCO3)2 chất lưỡng tính: • Cu(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2CO2↑ + 2H2O • Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3↓ + 2H2O Vậy chất X Ca(HCO3)2 Chọn đáp án D Câu Chọn đáp án D Tinh bột xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ phòng ⇒ dung dịch chất thỏa mãn là: glucozơ, fructozơ, saccarozơ → chọn đáp án D Câu Chọn đáp án D Este HCOOCH=CHCH3 thủy phân cho chất tham gia phản ứng tráng bạc: HCOOCH=CHCH3 + H2O ⇋ HCOOH + CH3CH2COH (môi trường axit) C2H5CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 ||⇒ chọn đáp án D Câu Chọn đáp án D Cu(OH)2, MgO hay Mn2O5 khơng có tác dụng hấp thụ CO Chỉ có than hoạt tính có tác dụng hấp thụ CO, dùng làm mặt nạ chống độc ⇒ chọn đáp án D Câu Chọn đáp án B Một số kim loại hoạt động vừa Al, Cr, Mn, Fe bị thụ động hóa H2SO4 HNO3 đặc nguội (nhiệt độ thấp), tạo bề mặt kim loại lớp màng oxit đặc biệt, bền với axit ngăn cản ngừng hẳn tiếp diễn phản ứng ||⇒ chọn đáp án B Câu 10 Chọn đáp án A Phản ứng: KOH + HCl → KCl + H2O Có nKOH = 0,02 mol; nHCl = 0,01 mol ⇒ sau phản ứng thu 200 ml dung dịch X gồm 0,01 mol KCl 0,01 mol KOH → dung dịch X có mơi trường bazơ pH = 14 + log([OH]) = 14 + log(0,01 ÷ 0,2) = 12,7 → chọn đáp án A Câu 11 Chọn đáp án A Cu không phản ứng với dung dịch HCl, có Zn phản ứng: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ ||⇒ nZn = nH2 = 0,2 mol ⇒ m = mCu = 15 mZn = 15 0,2 × 65 = 2,0 gam Chọn đáp án A Câu 12 Chọn đáp án B  đốt 5,8 gam anđehit X + O2 ―t → 0,3 mol CO2 + 0,3 mol H2O Tương quan: nCO2 = nH2O ⇒ anđehit no, đơn chức, mạch hở dạng CnH2nO Có manđehit = mC + mH + mO ⇒ mO = 1,6 gam ⇒ nanđehit = nO = 0,1 mol ⇒ n = nCO2 : nanđehit = 0,3 : 0,1 = ⇒ CTPT anđehit C3H6O Chọn B Câu 13 Chọn đáp án C Phản ứng lên men: Giả thiết cho: mglucozơ ban đầu = 300 gam; nC2H5OH = 9,2 ÷ 46 = 2,0 mol Từ tỉ lệ phương trình phản ứng ⇒ nglucozơ phản ứng = ½nC2H5OH = 1,0 mol ⇒ mglucozơ phàn ứng = × 180 = 180 gam ⇒ hiệu suất phản ứng lên men bằng: H% = mglucozơ phản ứng ÷ mglucozơ ban đầu × 100% = 60% Chọn đáp án C Câu 14 Chọn đáp án D Các phản ứng hóa học xảy ra: 2+ 3+ • Fe + Fe2(SO4)2 → 3FeSO4 (dãy điện hóa: Fe /Fe < (α) Fe /Fe2+) • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + (N; O) (sản phẩm khử) + H2O • Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu (kim loại đẩy muối, Zn đứng trước Cu dãy điện hóa), Ag đứng sau H+/axit dãy điện hóa nên Ag khơng phản ứng với HCl ⇒ Chọn đáp án D Câu 15 Chọn đáp án B Phản ứng thủy phân este môi trường kiềm: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH ⇒ Chọn đáp án B Câu 16 Chọn đáp án B Phản ứng đốt cháy Oxi dư: 4P + 5O2 → 2P2O5 Sau hòa tan vào nước: P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 nP = 15,5 ÷ 31 = 0,5 mol ⇒ bảo tồn ngun tố P có nH3PO4 = 0,5 mol; nP O = 0,25 mol ⇒ mP O = 0,25 × 142 = 35,5 gam ||⇒ mdung dịch axit = 200 + 35,5 = 235,5 gam C% = 0,5 ì 98 ữ 235,5 ì 100% ≈ 20,8% Chọn đáp án B Câu 17 Chọn đáp án B Ba(HCO3)2 muối có tính lưỡng tính ⇒ tác dụng dc với HCl, HNO3 → loại A AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3 ||⇒ loại đáp án D KOH không phản ứng dc với NaOH Na2CO3 → loại đáp án C có đáp án B thỏa mãn mà Các phản ứng xảy ra: MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl || MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl MgCl2 không phản ứng với dung dịch HCl, HNO3 Theo đó, chọn đáp án B Câu 18 Chọn đáp án C Công nghiệp cần nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, nhiều rẻ ⇒ quặng apatit hay photphorit chứa Ca3(PO4)2, điều chế H3PO4 thông qua phản ứng: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 Cần ý điều kiện H2SO4 phải đặc nóng ⇒ chọn đáp án C Câu 19 Chọn đáp án B X amin no, mạch hở ⇒ có dạng CnH2n + + mNm:  đốt: theo giả thiết đốt 0,1 mol X thu 0,5 mol hỗn hợp Y gồm CO2 + H2O N2 ⇒ đốt mol X → mol Y gồm n mol CO2 + (n + + ½m) mol H2O ½m mol N2 ⇒ có 2n + m + = ⇔ 2n + m = ||⇒ ứng với cặp nghiệm n = 1, m = Vậy, X CH2(NH2)2 có 4,6 gam X ⇔ nX = 4,6 ÷ 46 = 0,1 mol phản ứng: CH2(NH2)2 + 2HCl → CH2(NH3Cl)2 ⇒ nHCl phản ứng = 2nX = 0,2 mol → chọn đáp án B Câu 20 Chọn đáp án D Glixerol (C3H5(OH)3); anilin (C6H5NH2); etanol (C2H5OH) Đều không phản ứng với dung dịch NaOH → loại đáp án A, B, C • metyl axetat este: CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH • phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O ||⇒ chọn đáp án D Câu 21 Chọn đáp án C Các chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp gồm: • isopren: • stiren: • etilen: xiclohexan: C6H12 vòng no cạnh, xenlulozơ sẵn polime Theo đó, có chất thỏa mãn yêu cầu → chọn đáp án C Câu 22 Chọn đáp án C Có hai khả xảy ra: • Y HCOOH ⇒ Z có 1C ancol metylic CH3OH ⇒ X HCOOCH3 Đốt X cho số mol CO2 H2O ⇒ khơng thỏa mãn.! • Y anđehit  để ý yêu cầu X → dạng nhiều nghiệm X thỏa mãn ⇒ để giải nhanh, dùng đáp án: A este không no, hai chức liên kết đôi: không thỏa mãn để Y anđehit ngồi 2πC=O cần 2πC=C liên kết trực tiếp với COO B este khơng no, đơn chức, hai liên kết đơi → ví dụ: CH2=CHCOOC=CHCH3 ứng với CTPT C6H8O2 đốt mol cho mol CO2 + mol H2O → không thỏa mãn D este không no, đơn chức, liên kết đơi → ví dụ: CH3COOCH=CH2 ứng với CTPT C4H6O2 đốt mol cho mol CO2 + mol H2O → không thỏa mãn C este không no, hai chức có hai liên kết đơi → ví dụ: C2H4(COOC=CH2)2 ứng với CTPT C8H8O4 đốt mol cho mol CO2 + mol H2O → thỏa mãn theo đó, đáp án ta chọn đáp án C p/s: câu hỏi có vấn đề khái niệm “nối đơi” Cần ý: C=O C=C nối đôi nên đáp án hiểu nối đôi liên kết đơi C=C mà khơng tính C=O Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan quyền nên đề nhập lên không sửa thay đổi, em lưu ý.! Câu 23 Chọn đáp án C Đốt mol CxH2y + 10 mol O2 ―t0→ x mol CO2 + y mol H2O + ? mol O2 dư Bảo tồn ngun tố O có nO2 dư = (10 x 0,5y) mol H2SO4 đặc hấp thụ H2O ⇒ hỗn hợp khí Z gồm CO2 O2 dư dZ/H2 = 19 → MZ = 38 ⇒ nCO2 : nO2 dư = (38 32) ÷ (44 38) = : ⇒ x = 10 x 0,5y ⇒ 4x + 2y = 20 ||⇒ x = 4; y = Vậy, công thức phân tử X C4H8 Chọn đáp án C Câu 24 Chọn đáp án B Các chất số nguyên tử cacbon, nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự: anđehit < ancol < axit cacboxylic (giải thích: chủ yếu dựa vào lực liên kết hiđro: anđehit khơng có liên kết hiđro liên phân tử, axit có lực liên kết hiđro mạnh ancol) Từ đồ thị, thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự: A < B < C ⇒ A CH3CHO, B C2H5OH C CH3COOH Chọn đáp án B Câu 25 Chọn đáp án D • Ca(HCO3)2 muối lưỡng tính (HCO3 ion lưỡng tính) • NH4+ có tính axit, CO3 có tính bazơ ⇒ (NH4)2CO3 muối lưỡng tính • Al(OH)3 Zn(OH)2 hai hiđroxit lưỡng tính Còn lại, NH4Cl, ZnSO4 muối có mơi trường axit Chọn đáp án D Câu 26 Chọn đáp án D  thủy phân 21,9 gam X (đơn chức) cần 0,3 mol NaOH Có nX = nNaOH = 0,3 mol ⇒ MX = 21,9 ÷ 0,3 = 73 → khơng thỏa mãn.! ??? À, este phenol: RCOOC6H4R’ + 2NaOH → RCOONa + R’C6H4ONa + H2O ⇒ nX = ½nNaOH = 0,15 mol ⇒ MX = 21,9 ÷ 0,15 = 146 ⇒ R + R’ = 26 = H + HC≡C Yêu cầu liên quan đến đốt nên ta quan tâm đến CTPT X C9H6O2  giải đốt C9H6O2 + 9,5O2 ―t → 9CO2 + 3H2O Có nO2 = 42,56 ÷ 22,4 = 1,9 mol ⇒ nX = nO2 ÷ 9,5 = 0,2 mol ⇒ m = 0,2 × 146 = 29,2 gam Chọn đáp án D Câu 27 Chọn đáp án B Hỗn hợp X gồm ancol no, đa chức, mạch hở ⇒ X có dạng CnH2n + 2Om  giải đốt CnH2n + 2Om + O2 ―t0→ 0,5 mol CO2 + 0,7 mol H2O Tương quan đốt có nX = ∑nH2O - ∑nCO2 = 0,2 mol ⇒ n = ∑nCO2 : nX = 0,5 ÷ 0,2 = 2,5 X hỗn hợp ancol đa chức nên m ≥ ancol, ta có số O ≤ số C ⇒ m < 2,5 → m = Vậy có:  đốt 0,2 mol C2,5H7O2 + O2 → 0,5 mol CO2 + 0,7 mol H2O ⇒ bảo tồn ngun tố Oxi có: nO2 cần đốt = (0,5 × + 0,7 0,2 × 2) ÷ = 0,65 mol ⇒ V = 0,65 × 22,4 = 14,56 lít Chọn đáp án B Câu 28 Chọn đáp án C  giải theo ý người đề: bazơ tương ứng với muối mà người đề muốn nhắc đến ROH ứng với muối RX Theo đó: • (1) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + CO2 + H2O • (2) K2HPO4 + KOH → K3PO4 + H2O • (3) Na2HPO3 muối trung hòa, H đính trực tiếp vào P • (4) NH4HS + NH4OH → (NH4)2S + H2O • (5) KHSO4 + KOH → K2SO4 + H2O ⇒ có muối thỏa mãn yêu cầu → chọn đáp án C Câu 29 Chọn đáp án B Phản ứng: 2Fe + 6H2SO4 → 1Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O nFe = 0,12 mol; nH2SO4 = 0,3 mol ⇒ từ tỉ lệ phản ứng → Fe dư, H2SO4 hết Fe dư 0,02 mol → xảy phản ứng: Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4 Theo đó, muối thu gồm 0,06 mol FeSO4 0,03 mol Fe2(SO4)3 ⇒ mmuối = 0,06 × 152 + 0,03 × 400 = 21,12 gam Chọn đáp án B Câu 30 Chọn đáp án B Quá trình phản ứng: Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3↓ + H2O Đến Ba(OH)2 hết, kết tủa cực đại ⇒ y = nBa(OH)2 = 0,6 mol Sau q trình: NaOH + CO2 → NaHCO3 || KOH + CO2 → KHCO3 Kết tủa khơng thay đổi, sau đó: CO2 + BaCO3 → Ba(HCO3)2 Kết tủa bị hòa tan hết 1,6 mol = ∑nCO2 = nNaOH + nKOH + 2nBa(OH)2 ⇒ x = 1,6 0,1 0,6 × = 0,3 mol Xét điểm z, xảy q trình hòa tan BaCO3, NẾU thêm 0,2 mol CO2 hòa tan hết BaCO3 ⇒ x + 0,2 = 1,6 mol → z = 1,4 mol Vậy x = 0,3; x = 0,6 z = 1,4 Chọn đáp án B Câu 31 Chọn đáp án C H2SO4 không tác dụng với CuS, NaCl, Cu → loại A, B, D Dãy chất đáp án C phản ứng với axit H2SO4 lỗng: • H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O • H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O • H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2↑ • H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O • H2SO4 + NH3 → (NH4)2SO4 ||⇒ chọn đáp án C Câu 32 Chọn đáp án C Phản ứng điều chế xenlulozơ trinitrat (thuốc súng khơng khói): nxenlulozơ trinitrat = 59,4 ÷ 297 = 0,2 mol, hiệu suất phản ứng 90% ⇒ nHNO3 cần = 0,2 × ÷ 0,9 = 2/3 mol ⇒ VHNO3 60% (d = 1,15 g/mL) = 2/3 ì 63 ữ 0,6 ữ 1,15 ≈ 60,87 mL Chọn C Câu 33 Chọn đáp án D pV = nRT với p = 1atm; V = 3,813 lít; R = 0,082; T = 273 + 27 = 300K khí hóa nâu ngồi khơng khí NO ⇒ thay số có nNO = 0,155 mol  phản ứng xảy hoàn toàn nên Fe lên Fe3+ muối Fe(NO3)3 Bảo tồn electron có: 3nFe + nFeO = 3nNO = 0,465 mol Lại có: mFe + mFeO = 9,48 gam ||⇒ giải nFe = 0,15 mol; nFeO = 0,015 mol ||⇒ ∑nFe(NO3)3 = 0,165 mol ⇒ bảo tồn N có ∑nHNO3 cần = 0,65 mol ⇒ VHNO3 = 0,65 ÷ 0,5 = 1,3 lít ⇋ 1300 mL Chọn đáp án D Câu 34 Chọn đáp án C Gọi số mol CH3OH x mol; C2H5OH y mol  phản ứng tách nước: ⇒ nancol = 2nH2O = ì 2,7 ữ 18 = 0,3 mol x + y = 0,3 ⇒ ∑nAg↓ = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 0,8 mol ⇒ 4x + 2y = 0,8 Giải hệ x = 0,1 mol y = 0,2 mol ⇒ mCH3OH = 3,2 gam; mC2H5OH = 9,2 gam ⇒ %mC2H5OH X = 9,2 ÷ (9,2 + 3,2) × 100% ≈ 74,2% Chọn đáp án C Câu 35 Chọn đáp án C C6H14 + Cl2 ―1:1, ánh sáng→ C6H13Cl + HCl  Yêu cầu: cần tìm đồng phân có nhóm ngun tử H cơng thức cấu tạo nhóm ngun tử H nhóm tạo sản phẩm monoclo Phân tích: Quan sát → đồng phân thỏa mãn 2-metylpentan → chọn đáp án C Câu 36 Chọn đáp án A • HCOOH + CH3NH2 → HCOONH3C3 || HCOOH + NaHCO3 → HCOONa + CO2↑ + H2O HCOOH + C2H5OH ⇋ HCOOC2H5 + H2O (phản ứng este hóa) ⇒ phát biểu (a) • Nhóm OH phenol có ảnh hưởng đến vòng benzen, làm cho khả nguyên tử H vị trí –ortho –para trở nên dễ dàng so với benzen ⇒ rõ với benzen: cần Br2 khan, toC, xt Fe, khó khăn H; phenol: Br2/H2O, nhiệt độ thường, dễ dàng ba nguyên tử H → (b) • (c) đúng: Oxi hóa etilen phương pháp đại sản xuất axetanđehit: • (d) sai! Cùng ôn lại tính chất vật lí phenol qua sơ đồ sau: Vậy, có phát biểu ⇒ chọn đáp án A Câu 37 Chọn đáp án B Đọc q trình, tổng hợp lại sơ đồ: Bảo tồn nguyên tố H có nH2O = 0,56 mol → ghép cụm có nNO = 0,28 mol 2 Bảo tồn N có nNO3 X = 0,4 mol bảo tồn S có nSO4 = 0,22 mol Dung dịch X tích 200 mL + 44 mL = 244 mL Cơng thức: CM = n ÷ V ⇒ [SO42] = 0,22 ÷ 0,244 = 0,902M [NO3] = 0,4 ÷ 0,244 = 1,640M ⇒ chọn đáp án B Câu 38 Chọn đáp án B  Chia, tách nhỏ tập, q trình để giải:  có Al + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2/uparrow || nNaOH = nH2 = 0,12 mol ⇒ chứng tử sau phản ứng NaOH dư 0,04 mol ∑nAl A = 0,08 mol Khí B ta biết gồm CO2 (sinh FeCO3) H2 (do Fe) 10 gam kết tủa 0,1 mol CaCO3 ⇒ có 0,1 mol CO2 ⇒ nFeCO3 = 0,1 mol Rắn R chắn có Cu dư kim loại Fe Vậy phần dung dịch? À, gồm: 0,08 mol AlCl3; 0,12 mol NaCl + ??? mol FeCl2 Mà ∑nHCl = nHCl = 0,74 mol ⇒ bảo tồn Cl có nFeCl2 = 0,19 mol; sinh 0,1 mol FeCO3 ⇒ 0,09 Fe Vậy mR = mCu, Fe lọc = 20 mAl mFeCO3 mFe phản ứng = 1,2 gam R gồm Cu, Fe kim loại hoạt động TB yếu nên + HNO3 sinh NO NO2 dùng HNO3 đặc nên khí sinh NO2 || nNO2 = 0,05 mol ⇒ bảo tồn electron có 3nFe + 2nCu = nNO2 = 0,05 mol mà mFe + Cu = 1,2 gam ⇒ giải nFe = nCu = 0,01 mol Đọc tiếp trình cuối ⇒ m gam sản phẩm gồm 0,01 mol CuO 0,05 mol Fe2O3 ⇒ m = 1,6 gam → chọn đáp án B Câu 39 Chọn đáp án B  bớt H2O () quy este axit ancol Quan sát lại toàn giả thiết: Quan sát: X, Y thuộc dãy đồng đẳng ancol anlylic nên nhận xét nX, Y = nBr2 phản ứng = 0,09 mol toàn đốt E đủ giả thiết ⇒ giải số mol C, số mol H2, số mol O ||⇒ tương quan đốt có: ∑nCO2 - ∑nH2O = naxit + nH2O () = 0,15 mol Lại có bảo tồn O: nancol X, Y + 4naxit nH2O() = 0,59 ⇒ 4naxit nH2O() = 0,5 mol Giải hệ naxit = 0,13 mol nH2O() = 0,02 mol ⇒ Ctrung bình X, Y, Z = 0,57 ÷ (0,13 + 0,09) ≈ 2,59 ⇒ Z (COOH)2 ||⇒ BTKL E có mancol X, Y = 17,12 + 0,02 × 18 0,13 × 90 = 5,78 gam  ý chút quy đổi: este + 2H2O → axit + ancol đơn Cộng axit ancol E vào vế, chuyển nước qua bên cách ta quy đổi ⇒ nE = ∑nancol quy đổi + ∑naxit quy đổi nH2O() = 0,2 mol Dùng 0,3 mol E gấp 1,5 lần tất lượng ⇒ KOH dư → phần chất lỏng ancol 0,135 mol ancol nặng 8,67 gam ⇒ mbình tăng = 8,67 0,135 = 8,535 gam Chọn B Câu 40 Chọn đáp án A  thủy phân: 21,2 gam E + 0,24 mol KOH → muối + hh ancol no, mạch hở Có ∑nCOO E = ∑nOH ancol = nKOH = 0,24 mol Phản ứng: OH + Na → ONa + ½H2↑ ||⇒ nH2↑ = 0,12 mol ||⇒ mhai ancol = mbình Na tăng + mH2↑ = 8,48 + 0,12 × = 8,72 gam BTKL phản ứng thủy phân có mmuối = 21,2 + 0,24 × 56 8,72 = 25,92 gam X este đơn chức ⇒ muối muối axit đơn ⇒ Mmuối = 25,92 ÷ 0,24 = 108 ứng với CTCT muối HC≡CCOOK  đốt cháy 21,2 gam E + O2 ―t0→ x mol CO2 + y mol H2O Có ∑nO E = 2∑nCOO E = 0,48 mol ⇒ mE = 12x + 2y + 0,48 × 16 Lại có x = y + 0,52 ||⇒ giải hệ x = 1,04 mol y = 0,52 mol Gọi 21,2 gam E gồm a mol HC≡CCOOCnH2n + b mol (HC≡CCOO)2CmH2m Tương quan đốt có: ∑nCO2 - ∑nH2O = 2a + 5a = 0,52 mol Lại có ∑nCOO E = a + 2b = 0,24 mol ||⇒ giải a = 0,16 mol; b = 0,04 mol Bảo tồn C có: 0,16 × (3 + n) + 0,04 × (6 + m) = 1,04 ⇒ 4n + m = ⇒ ứng với m = 4; n = ⇒ X HC≡CCOOCH3 Y (HC≡CCOO)2C4H8 Vậy tổng số nguyên tử H (hiđro) có este Y 10 Chọn đáp án A ... nHCl = 0, 01 mol ⇒ sau phản ứng thu 200 ml dung dịch X gồm 0, 01 mol KCl 0, 01 mol KOH → dung dịch X có mơi trường bazơ pH = 14 + log([OH]) = 14 + log(0, 01 ÷ 0,2) = 12 ,7 → chọn đáp án A Câu 11 Chọn... ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có số nhóm OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu 11 ,2 lít khí CO2 12 ,6 gam H2O (các thể tích khí đo đktc) Giá trị V A 4,48 B 14 ,56 C 11 ,20 D 15 ,68 Câu 28 Cho muối: (1) ... KOH 1M thu muối hỗn hợp F chứa ancol no Dẫn toàn F qua bình đựng Na dư sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 8,48 gam Số phân tử H (hiđro) có este Y A 10 B C 14 D 12 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018, Giải chi tiết đề thi thử môn Hóa trường THPT Đồng Đậu – Vĩnh Phúc lần 1 – 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay