bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 cb lần1

13 941 4
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 01:25

Họ và tên : KIỂM TRA 1 TIẾT lỚP : Môn : Vật lý (khối 12 cơ bản) Mã đề thi 132 Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm chu ki dao động của chất điểm là : A. T= 0,5 s B. T= 1s C. T= 2s D. T= 1 Hz Câu 2: Trong dao động điều hoà ,phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vận tốc của vậtlại trở về giá trị ban đầu B. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì gia tốc của vật lại trở về trị ban đầu C. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vật lại trở về vị trí ban đầu D. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu Câu 3: Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A. Môi trường nước nguyên chất B. Môi trường không khí loãng C. Môi trường không khí D. Môi trường chất rắn Câu 4: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng ? A. cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ gốc B. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật C. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật D. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ gốc của vật Câu 5: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm . Biên độ dao động của vật là A. ~A= 6cm B. ~A= 12 cm C. ~A= - 6 cm D. ~A= -12 cm Câu 6: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ gốc α 0 .Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của con lắc là A. v= 0 cos.2 α lg B. v= )cos1(. 0 α − lg C. v= )cos1(.2 0 α − lg D. v= 0 cos. α lg Câu 7: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn , tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây ? A. Sóng cơ học có tần số 10 Hz B. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms C. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms. D. Sóng cơ học có tần số 30kHz Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau . D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số , cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng Câu 10: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A. Bằng một nữa bước sóng B. Bằng một phần tư bước sóng C. Bằng một bước sóng D. Bằng hai lần bước sóng Câu 11: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ . Chu kì của con lắc không thay đổi khi A. thay đổi độ cao nơi đặt con lắc B. thay đổi vĩ độ nơi đặt con lắc C. thay đổi khối lượng của con lắc D. thay đổi chiều dài của con lắc Câu 12: Con lắc lò xo ngang dapo động với biên độ A= 8 cm , chu kì T= 0,5 s , khối lượng của vật m= 0,4 kg , ( lấy 2 π =10 ) . Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật Là A. F max = 5,12 N B. F max = 25,6 N C. F max = 256 N D. F max = 525 N Câu 13: Sóng cơ học là : A. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường đàn hồi B. quá trình chuyển động của một môi trường đàn hồi C. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường bất kì , kể cả chân không D. quá trình lan truyền vận tốc của các phân tử môi trường Câu 14: Con lắc đơn dao động điều hoà , khi chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì dao động con lắc A. giảm 2 lần B. tăng 2 lần C. Tăng 4 lần D. giảm 2 lần Câu 15: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ ,còn sóng tới bị triệt tiêu . D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động Câu 16: Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ n2 12 = − B. πϕϕ )12( 12 +=− n C. πϕϕ )1(2 12 −=− n D. πϕϕ )1(2 12 +=− n Câu 17: Dao động điều hoà có phương trình x= Acos ω t .Dao động này có A. Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2 π so với li độ B. Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C. Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ D. Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2 π so với li độ Câu 18: Trong một môi trường đàn hồi , vận tốc truyền sóng không thay đổi ,khi ta tăng tần số dao động của tâm sóng lên 2 lần thì A. bước sóng giảm đi 4 lần B. bước sóng tăng lên 2 lần C. bước sóng giảm đi 2 lần D. bước sóng tăng lên 4 lần Câu 19: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Lò xo có độ cứng k= 40N/m .Khi vật m của con lắc qua vỉtí có li độ x= -2 cm thì thế năng của con lắc là A. E t = - 8 mJ B. E t = 16 mJ C. E t = 8 mJ D. E t = - 16 mJ Câu 20: Dây AB căng ngang dài 2m , hai đầu Avà B cố định , tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz , trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng .Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v= 25 m/s B. v= 12,5 m/s C. v= 100 m/s D. v= 50 m/s Câu 21: Con lắc lò xo dọc gồm vật m và lò xo k dao động điều hoà , khi móc thêm vào vật m một vật nặng 3m thì tần số dao động của con lắc A. giảm 3 lần B. tăng 3 lần C. tăng 2 lần D. giảm 2 lần Câu 22: Một con lắc đơn có chiều dài 44cm được treo vào trần một toa xe lữa . Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chổ nối giữa hai thanh ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m . Lấy g= 9,8 m/s 2 . Con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A. v=34 km/h B. v= 106km/h C. v= 45 km/h D. v= 10,7 m/s Câu 23: Một chất điểm khối lượng m=100g, dao động điều hoà dọc theo trịc Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm .Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là : A. E= 0,32J B. E= 3200J C. E= 0,32 mJ D. E= 3,2 J Câu 24: Con lắc lò so dao động điều hoà , khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. giảm đi 4 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. tăng lên 2 lần Câu 25: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát ,chọn gốc tạo độ O sao cho vị trí cân bằng có tạo độ x o .Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho vật dao động . Lực gây ra dao động điều hoà của con lắc khi vật ở vị trí có toạ độ x là A. F= - k(x- x o ) B. F=- k(x 0 +x) C. F= -kx D. F= - k(x o -x) ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Họ và tên : KIỂM TRA 1 TIẾT lỚP : Môn : Vật lý (khối 12 cơ bản) Mã đề thi 209 Câu 1: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm . Biên độ dao động của vật là A. ~A= - 6 cm B. ~A= 6cm C. ~A= -12 cm D. ~A= 12 cm Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Lò xo có độ cứng k= 40N/m .Khi vật m của con lắc qua vỉtí có li độ x= -2 cm thì thế năng của con lắc là A. E t = - 16 mJ B. E t = 8 mJ C. E t = 16 mJ D. E t = - 8 mJ Câu 3: Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A. Môi trường chất rắn B. Môi trường không khí C. Môi trường nước nguyên chất D. Môi trường không khí loãng Câu 4: Dây AB căng ngang dài 2m , hai đầu Avà B cố định , tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz , trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng .Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v= 12,5 m/s B. v= 100 m/s C. v= 25 m/s D. v= 50 m/s Câu 5: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng ? A. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật B. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ gốc của vật C. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật D. cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ gốc Câu 6: Trong dao động điều hoà ,phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vật lại trở về vị trí ban đầu B. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu C. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vận tốc của vậtlại trở về giá trị ban đầu D. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì gia tốc của vật lại trở về trị ban đầu Câu 7: Một con lắc đơn có chiều dài 44cm được treo vào trần một toa xe lữa . Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chổ nối giữa hai thanh ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m . Lấy g= 9,8 m/s 2 . Con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A. v=34 km/h B. v= 45 km/h C. v= 10,7 m/s D. v= 106km/h Câu 8: Con lắc lò so dao động điều hoà , khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. giảm đi 4 lần B. giảm đi 2 lần C. tăng lên 4 lần D. tăng lên 2 lần Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không Câu 10: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ . Chu kì của con lắc không thay đổi khi A. thay đổi độ cao nơi đặt con lắc B. thay đổi vĩ độ nơi đặt con lắc C. thay đổi khối lượng của con lắc D. thay đổi chiều dài của con lắc Câu 11: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A. Bằng một bước sóng B. Bằng một nữa bước sóng C. Bằng hai lần bước sóng D. Bằng một phần tư bước sóng Câu 12: Sóng cơ học là : A. quá trình lan truyền vận tốc của các phân tử môi trường B. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường bất kì , kể cả chân không C. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường đàn hồi D. quá trình chuyển động của một môi trường đàn hồi Câu 13: Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ )12( 12 +=− n B. πϕϕ )1(2 12 −=− n C. πϕϕ )1(2 12 +=− n D. πϕϕ n2 12 = − Câu 14: Con lắc lò xo dọc gồm vật m và lò xo k dao động điều hoà , khi móc thêm vào vật m một vật nặng 3m thì tần số dao động của con lắc A. tăng 3 lần B. giảm 3 lần C. giảm 2 lần D. tăng 2 lần Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm chu ki dao động của chất điểm là : A. T= 1s B. T= 2s C. T= 0,5 s D. T= 1 Hz Câu 16: Trong một môi trường đàn hồi , vận tốc truyền sóng không thay đổi ,khi ta tăng tần số dao động của tâm sóng lên 2 lần thì A. bước sóng tăng lên 2 lần B. bước sóng giảm đi 4 lần C. bước sóng giảm đi 2 lần D. bước sóng tăng lên 4 lần Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ ,còn sóng tới bị triệt tiêu . D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động Câu 18: Dao động điều hoà có phương trình x= Acos ω t .Dao động này có A. Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2 π so với li độ B. Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2 π so với li độ C. Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ D. Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ Câu 19: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát ,chọn gốc tạo độ O sao cho vị trí cân bằng có tạo độ x o .Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho vật dao động . Lực gây ra dao động điều hoà của con lắc khi vật ở vị trí có toạ độ x là A. F= -kx B. F=- k(x 0 +x) C. F= - k(x o -x) D. F= - k(x- x o ) Câu 20: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn , tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây ? A. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms. B. Sóng cơ học có tần số 10 Hz C. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms D. Sóng cơ học có tần số 30kHz Câu 21: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ gốc α 0 .Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của con lắc là A. v= )cos1(. 0 α − lg B. v= 0 cos. α lg C. v= 0 cos.2 α lg D. v= )cos1(.2 0 α − lg Câu 22: Con lắc lò xo ngang dapo động với biên độ A= 8 cm , chu kì T= 0,5 s , khối lượng của vật m= 0,4 kg , ( lấy 2 π =10 ) . Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật Là A. F max = 525 N B. F max = 25,6 N C. F max = 256 N D. F max = 5,12 N Câu 23: Con lắc đơn dao động điều hoà , khi chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì dao động con lắc A. giảm 2 lần B. Tăng 4 lần C. giảm 2 lần D. tăng 2 lần Câu 24: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau . B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số , cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian Câu 25: Một chất điểm khối lượng m=100g, dao động điều hoà dọc theo trịc Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm .Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là : A. E= 3200J B. E= 3,2 J C. E= 0,32 mJ D. E= 0,32J ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Họ và tên : KIỂM TRA 1 TIẾT lỚP : Môn : Vật lý (khối 12 cơ bản) Mã đề thi 357 Câu 1: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ gốc α 0 .Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của con lắc là A. v= )cos1(. 0 α − lg B. v= 0 cos. α lg C. v= )cos1(.2 0 α − lg D. v= 0 cos.2 α lg Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí Câu 3: Một chất điểm khối lượng m=100g, dao động điều hoà dọc theo trịc Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm .Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là : A. E= 0,32 mJ B. E= 3200J C. E= 3,2 J D. E= 0,32J Câu 4: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số , cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau . D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau Câu 5: Trong một môi trường đàn hồi , vận tốc truyền sóng không thay đổi ,khi ta tăng tần số dao động của tâm sóng lên 2 lần thì A. bước sóng giảm đi 4 lần B. bước sóng tăng lên 2 lần C. bước sóng giảm đi 2 lần D. bước sóng tăng lên 4 lần Câu 6: Dao động điều hoà có phương trình x= Acos ω t .Dao động này có A. Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ B. Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ C. Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2 π so với li độ D. Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2 π so với li độ Câu 7: Con lắc lò so dao động điều hoà , khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. giảm đi 2 lần D. tăng lên 2 lần Câu 8: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ . Chu kì của con lắc không thay đổi khi A. thay đổi vĩ độ nơi đặt con lắc B. thay đổi chiều dài của con lắc C. thay đổi độ cao nơi đặt con lắc D. thay đổi khối lượng của con lắc Câu 9: Con lắc lò xo ngang dapo động với biên độ A= 8 cm , chu kì T= 0,5 s , khối lượng của vật m= 0,4 kg , ( lấy 2 π =10 ) . Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật Là A. F max = 5,12 N B. F max = 25,6 N C. F max = 256 N D. F max = 525 N Câu 10: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Lò xo có độ cứng k= 40N/m .Khi vật m của con lắc qua vỉtí có li độ x= -2 cm thì thế năng của con lắc là A. E t = - 16 mJ B. E t = - 8 mJ C. E t = 8 mJ D. E t = 16 mJ Câu 11: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A. Bằng một nữa bước sóng B. Bằng một phần tư bước sóng C. Bằng một bước sóng D. Bằng hai lần bước sóng Câu 12: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng ? A. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật B. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật C. cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ gốc D. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ gốc của vật Câu 13: Con lắc đơn dao động điều hoà , khi chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì dao động con lắc A. Tăng 4 lần B. giảm 2 lần C. tăng 2 lần D. giảm 2 lần Câu 14: Con lắc lò xo dọc gồm vật m và lò xo k dao động điều hoà , khi móc thêm vào vật m một vật nặng 3m thì tần số dao động của con lắc A. giảm 3 lần B. giảm 2 lần C. tăng 2 lần D. tăng 3 lần Câu 15: Trong dao động điều hoà ,phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu B. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì gia tốc của vật lại trở về trị ban đầu C. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vận tốc của vậtlại trở về giá trị ban đầu D. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vật lại trở về vị trí ban đầu Câu 16: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ ,còn sóng tới bị triệt tiêu . B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên Câu 17: Sóng cơ học là : A. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường bất kì , kể cả chân không B. quá trình chuyển động của một môi trường đàn hồi C. quá trình lan truyền vận tốc của các phân tử môi trường D. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường đàn hồi Câu 18: Một con lắc đơn có chiều dài 44cm được treo vào trần một toa xe lữa . Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chổ nối giữa hai thanh ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m . Lấy g= 9,8 m/s 2 . Con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A. v= 106km/h B. v=34 km/h C. v= 45 km/h D. v= 10,7 m/s Câu 19: Dây AB căng ngang dài 2m , hai đầu Avà B cố định , tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz , trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng .Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v= 25 m/s B. v= 50 m/s C. v= 100 m/s D. v= 12,5 m/s Câu 20: Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ )1(2 12 −=− n B. πϕϕ )1(2 12 +=− n C. πϕϕ n2 12 = − D. πϕϕ )12( 12 +=− n Câu 21: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm chu ki dao động của chất điểm là : A. T= 2s B. T= 0,5 s C. T= 1 Hz D. T= 1s Câu 22: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn , tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây ? A. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms B. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms. C. Sóng cơ học có tần số 30kHz D. Sóng cơ học có tần số 10 Hz Câu 23: Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A. Môi trường nước nguyên chất B. Môi trường không khí C. Môi trường chất rắn D. Môi trường không khí loãng Câu 24: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát ,chọn gốc tạo độ O sao cho vị trí cân bằng có tạo độ x o .Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho vật dao động . Lực gây ra dao động điều hoà của con lắc khi vật ở vị trí có toạ độ x là A. F= - k(x- x o ) B. F=- k(x 0 +x) C. F= -kx D. F= - k(x o -x) Câu 25: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm . Biên độ dao động của vật là A. ~A= 12 cm B. ~A= -12 cm C. ~A= - 6 cm D. ~A= 6cm ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Họ và tên : KIỂM TRA 1 TIẾT lỚP : Môn : Vật lý (khối 12 cơ bản) Mã đề thi 485 Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ ,còn sóng tới bị triệt tiêu . C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động Câu 2: Trong dao động điều hoà ,phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu B. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vận tốc của vậtlại trở về giá trị ban đầu C. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì gia tốc của vật lại trở về trị ban đầu D. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vật lại trở về vị trí ban đầu Câu 3: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn , tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây ? A. Sóng cơ học có tần số 10 Hz B. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms. C. Sóng cơ học có tần số 30kHz D. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Lò xo có độ cứng k= 40N/m .Khi vật m của con lắc qua vỉtí có li độ x= -2 cm thì thế năng của con lắc là A. E t = 16 mJ B. E t = - 8 mJ C. E t = - 16 mJ D. E t = 8 mJ Câu 5: Một con lắc đơn có chiều dài 44cm được treo vào trần một toa xe lữa . Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chổ nối giữa hai thanh ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m . Lấy g= 9,8 m/s 2 . Con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A. v= 106km/h B. v= 45 km/h C. v=34 km/h D. v= 10,7 m/s Câu 6: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm chu ki dao động của chất điểm là : A. T= 1 Hz B. T= 2s C. T= 0,5 s D. T= 1s Câu 7: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ gốc α 0 .Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của con lắc là A. v= 0 cos. α lg B. v= )cos1(.2 0 α − lg C. v= )cos1(. 0 α − lg D. v= 0 cos.2 α lg Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số , cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau . C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau Câu 9: Con lắc lò xo dọc gồm vật m và lò xo k dao động điều hoà , khi móc thêm vào vật m một vật nặng 3m thì tần số dao động của con lắc A. tăng 3 lần B. giảm 2 lần C. giảm 3 lần D. tăng 2 lần Câu 10: Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A. Môi trường nước nguyên chất B. Môi trường không khí C. Môi trường không khí loãng D. Môi trường chất rắn Câu 11: Dao động điều hoà có phương trình x= Acos ω t .Dao động này có A. Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ B. Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C. Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2 π so với li độ D. Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2 π so với li độ Câu 12: Dây AB căng ngang dài 2m , hai đầu Avà B cố định , tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz , trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng .Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v= 50 m/s B. v= 25 m/s C. v= 12,5 m/s D. v= 100 m/s Câu 13: Con lắc đơn dao động điều hoà , khi chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì dao động con lắc A. giảm 2 lần B. tăng 2 lần C. Tăng 4 lần D. giảm 2 lần Câu 14: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát ,chọn gốc tạo độ O sao cho vị trí cân bằng có tạo độ x o .Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho vật dao động . Lực gây ra dao động điều hoà của con lắc khi vật ở vị trí có toạ độ x là A. F= - k(x- x o ) B. F=- k(x 0 +x) C. F= -kx D. F= - k(x o -x) Câu 15: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng ? A. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật B. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ gốc của vật C. cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ gốc D. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật Câu 16: Trong một môi trường đàn hồi , vận tốc truyền sóng không thay đổi ,khi ta tăng tần số dao động của tâm sóng lên 2 lần thì A. bước sóng giảm đi 4 lần B. bước sóng giảm đi 2 lần C. bước sóng tăng lên 4 lần D. bước sóng tăng lên 2 lần Câu 17: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng Câu 18: Một chất điểm khối lượng m=100g, dao động điều hoà dọc theo trịc Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm .Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là : A. E= 3200J B. E= 3,2 J C. E= 0,32 mJ D. E= 0,32J Câu 19: Con lắc lò xo ngang dapo động với biên độ A= 8 cm , chu kì T= 0,5 s , khối lượng của vật m= 0,4 kg , ( lấy 2 π =10 ) . Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật Là A. F max = 256 N B. F max = 25,6 N C. F max = 5,12 N D. F max = 525 N Câu 20: Sóng cơ học là : A. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường bất kì , kể cả chân không B. quá trình lan truyền vận tốc của các phân tử môi trường C. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường đàn hồi D. quá trình chuyển động của một môi trường đàn hồi Câu 21: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ . Chu kì của con lắc không thay đổi khi A. thay đổi độ cao nơi đặt con lắc B. thay đổi vĩ độ nơi đặt con lắc C. thay đổi chiều dài của con lắc D. thay đổi khối lượng của con lắc Câu 22: Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ )12( 12 +=− n B. πϕϕ )1(2 12 −=− n C. πϕϕ )1(2 12 +=− n D. πϕϕ n2 12 = − Câu 23: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm . Biên độ dao động của vật là A. ~A= -12 cm B. ~A= - 6 cm C. ~A= 6cm D. ~A= 12 cm Câu 24: Con lắc lò so dao động điều hoà , khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. tăng lên 4 lần B. tăng lên 2 lần C. giảm đi 4 lần D. giảm đi 2 lần Câu 25: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A. Bằng hai lần bước sóng B. Bằng một bước sóng C. Bằng một nữa bước sóng D. Bằng một phần tư bước sóng ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Họ và tên : KIỂM TRA 1 TIẾT lỚP : Môn : Vật lý (khối 12 cơ bản) Mã đề thi 570 Câu 1: Con lắc lò so dao động điều hoà , khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật A. tăng lên 4 lần B. tăng lên 2 lần C. giảm đi 2 lần D. giảm đi 4 lần Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất lỏng B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất khí C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chất rắn Câu 3: Một con lắc đơn được thả không vận tốc đầu từ li độ gốc α 0 .Khi con lắc đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của con lắc là A. v= 0 cos. α lg B. v= )cos1(.2 0 α − lg C. v= )cos1(. 0 α − lg D. v= 0 cos.2 α lg Câu 4: Dao động điều hoà có phương trình x= Acos ω t .Dao động này có A. Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 2 π so với li độ B. Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ C. Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ D. Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 2 π so với li độ Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng chuyển động ngược chiều nhau . B. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai tâm dao động cùng tần số , cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo thời gian C. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai sóng xuất phát từ hai nguồn dao động cùng pha , cùng biên độ D. Hiện tượng giao thoa sóng xảy ra khi có hai dao động cùng chiều , cùng pha gặp nhau Câu 6: Một con lắc đơn có chiều dài 44cm được treo vào trần một toa xe lữa . Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chổ nối giữa hai thanh ray. Chiều dài mỗi thanh ray là 12,5m . Lấy g= 9,8 m/s 2 . Con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A. v=34 km/h B. v= 45 km/h C. v= 10,7 m/s D. v= 106km/h Câu 7: Con lắc lò xo dọc gồm vật m và lò xo k dao động điều hoà , khi móc thêm vào vật m một vật nặng 3m thì tần số dao động của con lắc A. tăng 3 lần B. giảm 2 lần C. giảm 3 lần D. tăng 2 lần Câu 8: Một con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ . Chu kì của con lắc không thay đổi khi A. thay đổi khối lượng của con lắc B. thay đổi độ cao nơi đặt con lắc C. thay đổi vĩ độ nơi đặt con lắc D. thay đổi chiều dài của con lắc Câu 9: Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A. Bằng một nữa bước sóng B. Bằng hai lần bước sóng C. Bằng một phần tư bước sóng D. Bằng một bước sóng Câu 10: Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ )1(2 12 +=− n B. πϕϕ )12( 12 +=− n C. πϕϕ n2 12 = − D. πϕϕ )1(2 12 −=− n Câu 11: Trong dao động điều hoà ,phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vận tốc của vậtlại trở về giá trị ban đầu B. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì biên độ của vật lại trở về giá trị ban đầu C. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì gia tốc của vật lại trở về trị ban đầu D. Cứ sau một thời gian T (chu kì ) Thì vật lại trở về vị trí ban đầu Câu 12: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng ? A. cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ gốc B. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật C. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ gốc của vật D. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ gốc của vật Câu 13: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm . Biên độ dao động của vật là A. ~A= 12 cm B. ~A= -12 cm C. ~A= 6cm D. ~A= - 6 cm Câu 14: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x= 5cos(2 π t) cm chu ki dao động của chất điểm là : A. T= 1 Hz B. T= 2s C. T= 0,5 s D. T= 1s Câu 15: Sóng cơ học là : A. quá trình lan truyền vận tốc của các phân tử môi trường B. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường bất kì , kể cả chân không C. quá trình chuyển động của một môi trường đàn hồi D. quá trình lan truyền dao động cơ học trong một môi trường đàn hồi Câu 16: Một chất điểm khối lượng m=100g, dao động điều hoà dọc theo trịc Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm .Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là : A. E= 3,2 J B. E= 0,32 mJ C. E= 0,32J D. E= 3200J Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có các điểm dao động mạnh xen kẽ với các điểm đứng yên B. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động còn các điểm trên dây vẫn dao động C. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả các điểm trên dây đều dừng lại không dao động D. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ ,còn sóng tới bị triệt tiêu . Câu 18: Một con lắc lò xo dao động điều hoà . Lò xo có độ cứng k= 40N/m .Khi vật m của con lắc qua vỉtí có li độ x= -2 cm thì thế năng của con lắc là A. E t = - 16 mJ B. E t = - 8 mJ C. E t = 8 mJ D. E t = 16 mJ Câu 19: Trong một môi trường đàn hồi , vận tốc truyền sóng không thay đổi ,khi ta tăng tần số dao động của tâm sóng lên 2 lần thì A. bước sóng giảm đi 4 lần B. bước sóng tăng lên 4 lần C. bước sóng giảm đi 2 lần D. bước sóng tăng lên 2 lần Câu 20: Con lắc lò xo ngang dapo động với biên độ A= 8 cm , chu kì T= 0,5 s , khối lượng của vật m= 0,4 kg , ( lấy 2 π =10 ) . Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật Là A. F max = 5,12 N B. F max = 25,6 N C. F max = 256 N D. F max = 525 N Câu 21: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn , tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ học nào sau đây ? A. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms B. Sóng cơ học có tần số 30kHz C. Sóng cơ học có tần số 10 Hz D. Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms. Câu 22: Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát ,chọn gốc tạo độ O sao cho vị trí cân bằng có tạo độ x o .Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho vật dao động . Lực gây ra dao động điều hoà của con lắc khi vật ở vị trí có toạ độ x là A. F=- k(x 0 +x) B. F= - k(x o -x) C. F= -kx D. F= - k(x- x o ) Câu 23: Dây AB căng ngang dài 2m , hai đầu Avà B cố định , tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz , trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng .Vận tốc truyền sóng trên dây là A. v= 25 m/s B. v= 12,5 m/s C. v= 100 m/s D. v= 50 m/s Câu 24: Con lắc đơn dao động điều hoà , khi chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì dao động con lắc A. Tăng 4 lần B. tăng 2 lần C. giảm 2 lần D. giảm 2 lần Câu 25: Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A. Môi trường chất rắn B. Môi trường không khí C. Môi trường nước nguyên chất D. Môi trường không khí loãng ----------------------------------------------- ----------- HẾT ---------- Họ và tên : KIỂM TRA 1 TIẾT lỚP : Môn : Vật lý (khối 12 cơ bản) Mã đề thi 628 Câu 1: Sóng cơ học là : A. quá trình lan truyền vận tốc của các phân tử môi trường [...]... tăng lên 2 lần B bước sóng tăng lên 4 lần C bước sóng giảm đi 4 lần D bước sóng giảm đi 2 lần - HẾT ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 CƠ BẢN BÀI SỐ 1 SỐ CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Mã đề 13 2 B D D B A C C D A A C A A B B B D C C D D A C B A Mã đề 209 B B A D C B A B D C B C A C A C A B D A D D D D C Mã đề 357 C A A B C D C D... khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A v= 10 ,7 m/s B v= 45 km/h C v= 10 6km/h D v=34 km/h Câu 20: Một vật dao động điều hoà có quỷ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm Biên độ dao động của vật là A ~A= 6cm B ~A= - 6 cm C ~A= -12 cm D ~A= 12 cm Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng với sóng cơ học A Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi trường chân không B Sóng cơ học có thể lan truyền được trong... ki dao động của chất điểm là : A T= 1s B T= 0,5 s C T= 2s D T= 1 Hz Câu 19 : Một con lắc đơn có chiều dài 44cm được treo vào trần một toa xe lữa Con lắc bị kích động mỗi khi bánh của toa xe gặp chổ nối giữa hai thanh ray Chiều dài mỗi thanh ray là 12 ,5m Lấy g= 9,8 m/s 2 Con lắc dao động mạnh nhất khi tàu chạy thẳng đều với vận tốc : A v= 10 ,7 m/s B v= 45 km/h C v= 10 6km/h D v=34 km/h Câu 20: Một vật... vị trí cân bằng thì tốc độ của con lắc là A v= 2 g l cos α0 B v= g l (1 −cos α0 ) C v= g.l cos α0 D v= 2 g l (1 −cos α0 ) Câu 10 : Một chất điểm khối lượng m =10 0g, dao động điều hoà dọc theo trịc Ox với phương trình x= 4cos(2t) cm Cơ năng trong dao động điều hoà của chất điểm là : A E= 3,2 J B E= 0,32J C E= 0,32 mJ D E= 3200J Câu 11 : Phát biểu nào sau đây là đúng A Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì... động Câu 12 : Một con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát ,chọn gốc tạo độ O sao cho vị trí cân bằng có tạo độ xo.Kéo con lắc khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ cho vật dao động Lực gây ra dao động điều hoà của con lắc khi vật ở vị trí có toạ độ x là A F= -kx B F=- k(x0+x) C F= - k(x- xo) D F= - k(xo-x) Câu 13 : Hai dao động điều hoà ngược pha khi A ϕ2 − 1 = 2( n − 1) π B ϕ2 − 1 = 2nπ... F= - k(xo-x) Câu 13 : Hai dao động điều hoà ngược pha khi A ϕ2 − 1 = 2( n − 1) π B ϕ2 − 1 = 2nπ C ϕ2 − 1 = ( 2n + 1) π D ϕ2 − 1 = 2(n + 1) π Câu 14 : Con lắc đơn dao động điều hoà , khi chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì dao động con lắc A giảm 2 lần B Tăng 4 lần C tăng 2 lần D giảm 2 lần Câu 15 : Hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi , khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng bao nhiêu ? A... hai lần bước sóng Câu 16 : Vận tốc âm trong môi trường nào sau đây là lớn nhất A Môi trường không khí loãng B Môi trường không khí C Môi trường chất rắn D Môi trường nước nguyên chất Câu 17 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà Lò xo có độ cứng k= 40N/m Khi vật m của con lắc qua vỉtí có li độ x= -2 cm thì thế năng của con lắc là A Et= - 8 mJ B Et= 8 mJ C Et= 16 mJ D Et= - 16 mJ Câu 18 : Một chất điểm dao... 2,0 ms B Sóng cơ học có chu kì 2,0 ms C Sóng cơ học có tần số 30kHz D Sóng cơ học có tần số 10 Hz Câu 23: Dây AB căng ngang dài 2m , hai đầu Avà B cố định , tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz , trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng Vận tốc truyền sóng trên dây là A v= 25 m/s B v= 10 0 m/s C v= 50 m/s D v= 12 ,5 m/s Câu 24: Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hoà là không đúng ? A cơ... B tăng lên 2 lần C giảm đi 4 lần D giảm đi 2 lần Câu 4: Con lắc lò xo ngang dapo động với biên độ A= 8 cm , chu kì T= 0,5 s , khối lượng của vật m= 0,4 kg , ( lấy π2 =10 ) Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật Là A Fmax = 5 ,12 N B Fmax = 25,6 N C Fmax = 256 N D Fmax = 525 N Câu 5: Con lắc lò xo dọc gồm vật m và lò xo k dao động điều hoà , khi móc thêm vào vật m một vật nặng 3m thì tần số . C. v= 10 0 m/s D. v= 12 ,5 m/s Câu 20: Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ )1( 2 12 −=− n B. πϕϕ )1( 2 12 +=− n C. πϕϕ n2 12 = − D. πϕϕ )12 ( 12 +=−. bước sóng Câu 10 : Hai dao động điều hoà ngược pha khi A. πϕϕ )1( 2 12 +=− n B. πϕϕ )12 ( 12 +=− n C. πϕϕ n2 12 = − D. πϕϕ )1( 2 12 −=− n Câu 11 : Trong dao
- Xem thêm -

Xem thêm: bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 cb lần1, bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 cb lần1, bài kiểm tra 1 tiết lớp 12 cb lần1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn