Đề thi HSG các khối 1,2,3,4,5

17 309 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2013, 01:25

Trờng Tiểu học B Trực Đại Họ v tên Lớp . Kiểm tra định kì giữa học kì Ii- năm học 2008 2009 Môn Toán lớp 1 (Thời gian 40 phút) Bi 1(2đ) Đặt tính rồi tính : 50 +30 70 20 15 + 3 16 4 . . . Bi 2 (2đ) 11+ 3 4 = 15 5 + 1 = 17 0 2 = 10 + 0 6 = Bi 3(1đ) Viếttheo mẫu: Số 10 gồm 1chục v 0 đơn vị Số 17 gồm . chục v . đơn vị Số 8 gồm chục v đơn vị Số 60 gồm chục v . đơn vị Số 90 gồm chục v đơn vị Bi 4 (1đ) Dấu (<,>, =)? 16 6 12 14 16 5 18 8 15 5 Bi 5(2đ) Giải bi toán theo tóm tắt sau Có: 15 con g Giải Thêm : 3 con g Có tất cả: .con g? . Bi 6(1đ)Vẽ 4điểm trong hình tròn v 2 điểm ở ngoi hình tròn Họ v tên Lớp . Kiểm tra định kì cuối học kì IInăm học 2008 2009 Môn Toán lớp 2 (Thời gian 40 phút) Bi 1(2đ)Nối phép tính với kết quả của nó: 5 x 6 28 : 4 50 :1 0 40 30 7 50 7 x 0 60 : 2 20 x 2 Bi 2 (2đ)Ghi Đ vo ô trống cách tính có kết quả đúng: a/ 40 : 5 x 2= A. 40 : 10 = 4 B. 8 x 2 = 16 b/ 0 : 5 + 5 = A. 0 + 5 = 5 B. 5 + 5 =10 Bi 3(1đ) Khoanh tròn vo chữ đặt tr ớc kết quả đúng: a/ 4 x X = 32 b/ X : 5 = 4 A X = 28 A X = 22 B C X = 8 X = 6 B C X = 9 X = 20 Bi 4(1đ) Khoanh tròn vo chữ đặt tr ớc cách tính có kết quả đúng a/ Có 30 quyển vở đều cho 5 học sinh. Hỏi mỗi bạn đ ợc mấy quyển vở ? A 30 : 5 = 6 (bạn) B 30 : 5 = 8 (quyển) C 30 : 5 = 6 (quyển) b/ Có 30 quyển vở đều cho các bạn học sinh, mỗi bạn đ ợc 6 quyển. Hỏi có máy bạn đ ợc chia A 30 : 6 = 5 (quyển) B 30 : 6 = 8 (bạn) C 30 : 6 = 6 (bạn) Bi 5 ( 2đ) Tính chu vi hình tứ giác biết độ di các cạnh l :5dm, 6dm, 7dm,8dm Giải: Bi 6 (1đ) . . Cho một hình nh hình vẽ bên. Hay so sánh chu vi của tứ giác ABCD với tổng chu vi của 3 tứ giác (1), (2), (3) trong hình vẽ . Họ v tên Lớp 3 . Kiểm tra định kì cuối học kì II- năm học 2008 2009 Môn Toán lớp 3 (Thời gian 40 phút) Bi 1 (2đ) Đặt tính rồi tính: 3547 + 2876 546 + 4889 . . . . Bi 2(2đ) Tính giá trị biểu thức: 4 x ( 3785 1946 )= 5746 + 1572 : 6 = . . . Bi 3(2đ) Tìm X a/ X x 8 = 3240 X : 3 = 1069 597 . . . Bi 4 (1đ) Một hình tròn có đ ờng kính 12 cm. Tính bán kính hình tròn đó. Giải:. . . . Bi 5 (2đ) Có 100 kg đ ờng đựng đầy vo 4 bao . hỏi có 9 bao nh vậy đựng đ ợc bao nhiêu kilogam đ ờng? Giải: . . . . . Bi 5(1đ) Tìm trong hình vẽ, C l điểm ở giữa 2 điểm no? A B C D E G . Họ v tên Lớp 4 . Kiểm tra định kì cuối học kì II- năm học 2008 2009 Môn Toán lớp 4 (Thời gian 40 phút) Bi 1_ (1đ)Phân số 5 bằng phân số no d ới đây?(H!y khoanh tròn vo 9 phân số đó) A. 15 27 B. 15 18 C. 20 27 D. 10 27 E. 20 36 Bi 2(2đ) Tính rồi rút gọn: 1 4 1 = 6 3 15x 5 5 6 2 3 : 4 Bi 3 (1đ) Trong các số : 75 ; 57 ; 172 ; 450 a/ số chia hết cho 3 l số . b/ số chia hết cho 5 l số . c/ số chia hết cho 9 l số Bi 4(3đ) Một hình bình hnh có chiều cao bằng 90cm. cạnh đáy bằng chiều cao. Tính diện tích hình bình hnh đó? Bi lm: . . . . 5 3 Bi 5(2đ) Ng ời ta cho một vòi n ớc chảy vo bể ch a có n ớc. . Lần thứ nhất chảy vo 1 bể. lần thứ 2 chảy vo 3 bể . Hỏi còn mấy phần của bể ch a 3 5 có n ớc?. Bi lm: . Bi 6 (1đ) Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé(có giải thích cách lm) 1 2 , 2 5 , 9 8 , 4 7 , 5 9 Họ v tên Lớp . Kiểm tra định kì cuối học kì II- năm học 2008 2009 Môn Toán lớp 5 (Thời gian 40 phút) Bi 1_ Viết số thích hợp vo chỗ chấm: 5cm 3 = dm 3 0,22m 3 = . dm 3 1,952dm 3 = cm 3 23,36 m 3 = cm 3 Bi 2_ Biết tỷ số thể tích của hai hình lập ph ơng l 3: 5 (hình vẽ) Thể tích :54cm 3 Bi 3_ Cho hình vẽ: Thể tích : cm 3 3,2cm a/ Diện tích hình thang ABCD l: cm 2 ` b/Diện tích tam giác AMD l : .cm 2 A Bi 4_ Cho hình vẽ: a/ Diện tích hình vuông ABCD l: cm 2 b/Diện tích hình tròn l : .cm 2 ( Biết CB = 8cm ; AO = 4cm) B A M 2,5c m 6,8cm 0 C B D Bi 5_ Cho các hình thoi với số đo nh hình vẽ C Hình 1 Hình 2 D AC=6cm BD = 9cm MP = 5cm NQ = 6cm Hình 3 HF = 7cm ; EG = 4cm Hình có diện tích nhỏ hơn 20 cm 2 l hình: Bi 6_ Nh An có một cái bể chứa n ớc hình hộp chữ nhật có chiều di 1,8m, chiều rộng 1,5m, chiều cao 1m. Trong bể đa có 800 lit n ớc (1dm 3 = 1lít) Nh vậy ,để bể đầy n ớc thì phải đổ thêm vo bể bao nhiêu lít n ớc nữa? Bi lm: . . . . . . . . . Biểu điểm: Bi 1: 2 đ Bi 4 : 2đ Bi 2: 1 đ Bi 5 : 1đ Bi 3 : 2đ Bi 6 : 2đ Kiểm tra định kì giữa học kì ii- năm học 2008 2009 Môn Tiếng Việt lớp 5 Kiểm tra đọc (Thời gian 25 phút) Về miền Đất Đỏ Chúng tôi đang tiến về miền Đất Đỏ. Hôm ở rừng học sa bn đánh vo Đất Đỏ , anh Ba Đẩu nói, về Đất Đỏ l về quê h ơng chị Võ Thị Sáu . Chúng ta phải đánh thắng, phải đ a cho đ ợc đồng bo ở đó ra khỏi vòng kìm kẹp của giặc. Miền Đất Đỏ xích lại gần mai. Đ ờng đi chuyển dần từ mu cát ngả sang mu nâu nhạt , v đến ngy thứ t thì đỏ hẳn lên. Đất Đỏ không còn xa chúng tôi nữa. Tên đất nghe sao nh nỗi đắng cay lắng đọng, nh mồ hôi, nh mu cờ ho chan với máu. Miền đất rất giu m đời ng ời lại rất nghèo. X a nay, máu không khi no ngơi t ới đẫm gốc cao su.Tôi biết đó l một miền đất anh hùng nh mọi miền đất khác của Tổ quốc. Tại đó có một ng ời con gái chết rồi m bất tử. Ng ời con gái vẫn còn sống mai trong bi hát ngợi ca nh một kỉ niệm r ng r ng: Mùa hoa lê kima nở , quê ta miền Đất Đỏ Hôm nay, lời ca đó đang mấp máy trên môi chúng tôi khi cầm súng tiến về nơi đa sinh ra ng ời nữ anh hùng thời kháng Pháp. Anh Đức Trích Ng ời con gái của đất IĐọc thầm b_i Về miền Đất Đỏ rồi đánh dáu X v_o ô trống tr ớc ý trả lời đúng nhất 1Câu no nói lên quyết tâm của chiến sĩ tiến về giải phóng Đất Đỏ ? Câu 1 Câu 2 Câu 3 2Chi tết no nói lên Đất Đỏ l miền đất anh hùng? Miền đất rất giu m đời ng ời lại rất nghèo. Tại đó, có một ng ời con gái chết rồi m bất tử. Tên đất nghe sao nh nỗi đắng cay lắng đọng, nh mồ hôi, nh mu cờ ho chan với máu. 3Câu no l câu ghép có từ nối? Tại đó, có một ng ời con gái chết rồi m bất tử. Miền đất rất giu m đời ng ời lại rất nghèo . 4Em hiểu chết rồi m bất tử. nói lên ý gì? Chết rồi m không chết Chết rồi nh ng còn sống mai trong lòng nhân dân Chết rồi m mọi ng ời vẫn còn nhớ 5ý chính của bi l gì? Diễn tả niềm vui s ớng của các chiến sĩ tiến về đồng bằng , giải phóng quê h ơng. Ca ngợi quê h ơng của chị Võ Thị Sáu Diễn tả cảm xúc của các chiến sĩ đang tiến về quê h ơng chị Võ Thị Sáu để giải phóng. 6Trong bi có mấy câu có hình ảnh so sánh? 1 câu 2 câu 3 câu 7 Vị ngữ trong câu cuối l đang mấp máy khi cầm súng đa sinh ra II Đọc th_nh tiếng một đoạn trong các b_i sau v_ trả lời một câu hỏi nội dung b_i do giáo viên nêu: 1 Phong cảnh đền Hùng (Trang 68) 2 Cửa sông (Trang 74) 3 Nghĩa thy trò (Trang 79) 4 Tranh lng Hồ (Trang 88) I_ Bi: Kiểm tra định kì cuối học kì I- năm học 2006 2007 Môn Tiếng Việt lớp 5 Kiểm traviết (Thời gian 55 phút) Chính tả (15 20phút) Phù Đổng Thiên V ơng Nghe chuyện Phù Đổng Thiên V ơng , tôi th ờng t ởng t ợng đến một trang nam nhi, sức vóc khác ng ời, nh ng tâm hồn còn thô sơ v giản dị nh tâm hồn tất cả mọi ng ời thời x a. Tráng sĩ ấy gặp lúc quốc gia lâm nguy đa xông pha ra trận, đem sức khoẻ m đánh tan giặc, nh ng bị th ơng nặng. Tuy thế ng ời trai lng Phù Đổng vẫn còn ăn một bữa cơm( chỗ ấy nay lập đền thờ ở lng Xuân Tảo) rồi nhảy xuống Hồ Tây tắm, xong mới ôm vết th ơng lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u no , giấu kín nỗi đau đớn của mình m chết II _ Tập lm văn (30 35 phút) Em hay tả một ng ời bạn thân của em ở tr ờng Biểu điểm: Tiếng Việt viết: 10đ Chính tả: 5đ ( một lỗi chính tả trừ 0,5 đ Viết xấu , sai kích th ớc ton bi trừ 1đ ) Tập lm văn: 5đ (Nội dung đủ: 3đ Đúng ngữ pháp, từ sử dụng đúng, không mắc lỗi chính tả: 1đ Chữ viết rõ rng, trình by sạch: 1đ) Tiếng Việt đọc: 10đ Bi đọc thầm v trả lời câu hỏi : 5 đ ( Câu 2,4 v 5 mỗi câu 1đ; Câu 1,3,,6,7 mỗi câu 0,5đ) Bi đọc thnh tiếng v trả lời câu hỏi: 5đ (Đọc 4đ ; trả lời đúng 1đ ) Cách tính điểm Điểm Tiếng Việt = (Tiếng Việt viết + Tiếng Việt đọc) :2 (lấy điểm nguyên) Kiểm tra định kì giữa học kì II- năm học 2008 2009 Môn Tiếng Việt lớp 4 Kiểm tra đọc (Thời gian 25 phút) Hội thả chim bồ câu Hằng năm , vào mùa đông xuân, thời tiết bắt đầu ấm áp, nhiều làng ở vùng đồng bằng và trung du Bắc bộ thi nhau mở hội thả chim bồ câu. Đây l một trò chơi dân gian lnh mạnh, nhẹ nhng, một thú vui tao nha đ ợc nhiều ng ời a thích trong lúc nông nhn. Đn chim phải bay đ ợc qua ba tầng: hạ,trung v th ợng m không phạm lỗi. Đn chim cng lên cao cng bó đn, bốc nhanh, khi bay vòng nhỏ nh vòng h ơng khói, vỗ cánh liên tục v dóng thẳng với tâm điểm của bai thi. Hội thi thả chim bồ câu l một thú vui lâu đời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc v tế nhị . Bồ câu l giống chim hiền lnh, đ ợc xem l biểu t ợng của ho bình v thuỷ chung. Bồ câu lại sống theo bầy đn, có tinh thần đồng đội, không bỏ đn khi bay. Con ng ời đa dựa vo những đặc tính ấy để nghĩ ra trò chơi lnh mạnh ny. Hội thả chim bồ câu l một thú vui lâu đời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tinh thần tập thể v đức tính chung thuỷ cho con ng ời. H ơng Liên IĐọc thầm b_i Hội thả chim bồ câu rồi đánh dáu X v_o ô trống tr ớc ý trả lời đúng nhất 1Hội thả chim bồ câu đ ợc tổ chức vo thời gian no ? Mùa đông Mùa xuân Mùa đông xuân 2Em hiểu nghĩa nông nhn l gì? Những ng ời nông dân không phải lm việc gì đi chơi xuân. Nông dân nhn rỗi. Nghề nông vo thời kì nhn rỗi. [...]... thuỷ 4ý chính của bi l gì? Giới thi u về trò chơi dân gian Giới thi u về chim bồ câu Cả hai ý trên 5Trong bi, kiểu câu Ai l gì có mấy câu? 3 câu 4 câu 5 câu 6Trong bi có những loại câu no em đK học? Chỉ có câu kể Chỉ có câu kể, câu khiến Có cả câu kể, câu khiến, câu hỏi 7 Chủ ngữ trong câu cuối l Con ngời Chim bồ câu Hội thả chim bồ câu Đọc th_nh tiếng một đoạn trong các b_i sau v_ trả lời một câu hỏi... khổ thơ 1, Hoa đ ợc nhân hoá bằng cách no? Tả hoa bằng những từ chỉ hoạt động, đặc điểm của ngời Nói với hoa thân mật nh nói với ngời Bằng cả hai cách trên 3Theo em khổ thơ cuối binói điều gì? Ngời đi hội chùa Hơng để thắp hơng , cầu phật đi hội chùa Hơng để ngắm cảnh đẹp đất nớc để thêm yêu đất nớc, thêm yêu con ngời Cả hai ý trên 4Đặt dấu phẩy cho đúng vị trí trong các câu văn sau: a/ Trong lớp Liên... ý trên 4Đặt dấu phẩy cho đúng vị trí trong các câu văn sau: a/ Trong lớp Liên luôn luôn chăm chú nghe giảng b/ Vì thơng dân Chử Đồng Tử v công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tằm dệt vải iiĐọc thnh tiếng một đoạn trong các bi sau v trả lời một câu hỏi nội dung bi do giáo viên nêu: 1 Mặt trời mọc ở đằng tây (Trang 52) 2 Tiếng đn (Trang54) 3 Hội dua voi ở Tây Nguyên (Trang 60) 4 Rớc đèn... nông dân phải múc nớc sông vo ống, rồi vác lên tới cho ruộng nơng ở tận trên dốc cao , Anh thanh niên Acsi mét thầm nghĩ: Liệu có cách gì để nớc chảy ngợc lên cho đỡ vất vả không nhỉ? Sau nửa tháng trời tính tới tính lui, Acsimét đa lm ra chiếc máy bơm đầu tên của loi ngời cách đây hơn 2000 năm II _ Tập lm văn (25 phút) Viết một đoạn văn ngắn ( từ 7 đến 10 câu) kể về một ngy hội m em biết Biểu điểm:... trả lời đúng 1đ ) Cách tính điểm Điểm Tiếng Việt = (Tiếng Việt viết + Tiếng Việt đọc) :2 (lấy điểm nguyên) Kiểm tra định kì giữa học kì ii- năm học 2008 2009 Môn Tiếng Việt lớp 2 Kiểm tra đọc (Thời gian 25 phút) IĐọc thầm bi Cò v cuốc ( trang 37tiếng Việt 2 tập 2)rồi đánh dáu X vo ô trống trớc ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau: 1 . C X = 9 X = 20 Bi 4(1đ) Khoanh tròn vo chữ đặt tr ớc cách tính có kết quả đúng a/ Có 30 quyển vở đều cho 5 học sinh. Hỏi mỗi bạn đ ợc mấy quyển vở ?. 5 = 6 (bạn) B 30 : 5 = 8 (quyển) C 30 : 5 = 6 (quyển) b/ Có 30 quyển vở đều cho các bạn học sinh, mỗi bạn đ ợc 6 quyển. Hỏi có máy bạn đ ợc chia A 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG các khối 1,2,3,4,5, Đề thi HSG các khối 1,2,3,4,5, Đề thi HSG các khối 1,2,3,4,5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay