Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện sìn hồ, tỉnh lai châu

61 185 1
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 15:22

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG NGỌC TUẤN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG NGỌC TUẤN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành/ngành : Địa mơi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Lớp : K45 – ĐCMT – N03 Khóa học : 2013 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Lợi Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu học tập khoa Quản lý tài nguyên trường Đại học nông lâm Thái Nguyên, giúp đỡ quý báu thầy giáo, cô giáo bạn bè em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017” Hoàn thành báo cáo cho phép em bày tỏ lời cảm ơn tới Nguyễn Thị Lợi tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt q trình hồn thành báo cáo này, đồng thời em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản lý tài nguyên giúp đỡ em hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn Phòng Tài ngun mơi trường huyện Sìn Hồ cho phép em thực tập đơn vị Do lần đầu làm quen với công tác nghiên cứu nên thân em cố gắng không tránh khỏi thiếu xót Vì em mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy giáo bạn sinh viên để đề tài hoàn thiện ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2016 30 Bảng 4.2: Kết thực tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2016 32 Bảng 4.3 : Kết thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2016 33 Bảng 4.4 : Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2016 33 Bảng 4.5 Kết thực kế hoạch sử dụng đất cho cơng trình 34 Bảng 4.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 40 Bảng 4.7 Kết thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 41 Bảng 4.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 42 Bảng 4.9 Danh mục công trình chuyển tiếp sang năm 2017 45 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐ : Ban đạo BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BVMT : Bảo vệ mơi trường DTTN : Diện tích tự nhiên MTQG : Môi trường quốc gia NQ : Nghị QH : Quốc hội THCS : Trung học sở TNVN : Tiếng nói Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.3 Yêu cầu nghiên cứu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài; PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý đê tài 2.2 Một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đề tài nước PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 3.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.2.1 Đánh giá thuận lợi, khó khăn giải pháp 17 3.2.2.Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất 2016 huyện Sìn Hồ 17 3.2.3 Điều tra đánh giá, xây dựng lập kế hoạch tiêu sử dụng đất năm 2017 cho huyện Sìn Hồ 17 3.3 Phương pháp nghiên cứu 17 v 3.3.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 17 3.3.2 Phương pháp điều tra thực địa 18 3.3.3 Phương pháp chuyên gia 18 3.3.4 Phân tích, thống kê, xử lý số liệu, viết báo cáo 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 21 4.1.3 Các nguồn tài nguyên 25 4.1.4 Đánh giá chung điều kiện kinh tế - xã hội huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 28 4.1.5 Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2016 29 4.2 Đánh giá tình hình thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 31 4.2.1 Tình hình thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 31 4.2.2 Kết thu hồi đất chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 33 4.2.3 Đánh giá kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 mặt thực cơng trình dự án 34 4.2.4 Đánh giá tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 38 4.2.5 Đánh giá nguyên nhân tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 39 4.3 Kết điều tra, xây dựng lập kế hoạch sử dụng đất 2017 cho huyện Sìn Hồ 40 4.3.1 Kết thực kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 40 vi 4.3.2 Kết chuyển mục đích thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 41 4.3.3 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất (Xác định nhu cầu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chưa thực hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa bàn huyện) 45 4.3.4 Những tồn chủ yếu trình thực kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nguyên nhân giải pháp khắc phục 46 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Quá trình phát triển kinh tế địa phương gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kì định, quy hoạc sử dung đất nội dung quan trọng thiếu Việc sử dụng đất liên quan chặt chẽ đến hoạt động ngành, lĩnh vực, định đến hiệu sản xuất sống người dân vận mệnh quốc gia Vì quy hoạch sử dụng đất yêu cầu đặc biệt quan trọng để xếp quỹ đất cho lĩnh vực đối tượng sử dụng hợp lý, có hiệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh tránh chồng chéo gây lãng phí việc sử dụng đất, phá vỡ môi trường sinh thái, không cho trước mắt mà lâu dài, Chính Đảnh Nhà nước ta coi vấn đề cần quan tâm hàng đầu , nội dung quan trọng để quản lý nhà nước đất đai Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước làm chủ sở hữu thống quản lý Nhà nước có quyền định đoạt đất đai điều tiết nguồn lợi từ việc sử dụng đất Theo điều 3, Luật đất đai năm 2013 “Quy hoạch sử dụng đất việc phân bố khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh bảo vệ mơi trường thích ứng biến đổi khí hậu sở tiềm đất đai nhu cầu sử dụng đất ngành, lĩnh vực vùng kinh tế xã hội đơn vị hành khoảng thời gian xác định” Luật đất đai năm 2013 điều 22 khoản quy định “Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nội dung quản lý Nhà nước đất đai” Công tác lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phạm vi nước quan tâm triển khai rộng khắp đạt số kết định năm gần đây, đặc biệt sau Luật Đất Đai năm 2003, Luật Đất Đai năm 2013 vào sống Tuy nhiên, địa phương trình triển khai lập tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều bất cập Việc lập quy hoạch sử dụng đất năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm kì đầu (2011-2015) thực theo quy định Luật đất đai năm 2003 văn hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 quy định không thực việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã Ngoài ra, việc lập quy hoạch sử dụng đất dự án cơng trình xây dựng cấp thiếu đồng , chưa thống quy hoạch sử dụng đất quy hoạch xây dựng, quy hoạch chung quy hoạch chi tiết Trong khuôn khổ luận văn tốt nghiệp, với hi vọng giúp địa phương phân tích đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu việc thực quy hoạch sử dụng đất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế huyển tỉnh, trí, đồng ý Trường Đại Học Nông Lâm hướng dẫn TS Nguyễn Thị Lợi, tiến hành nghiên cứu đề tài : “Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Điều tra đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Nhằm xác định nội dung thực chưa thực để rút kinh nhiệm đề xuất giải pháp có tính khả thi việc thực kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 39 nông nghiệp chưa sử dụng, kết thực tiêu đất phi nông nghiệp, khai thác đất chưa sử dụng vào sử dụng có nội dung chưa đạt so với tiêu kế hoạch sử dụng đất đề Những tồn việc thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện sau: + Nguồn vốn đầu tư huyện cho dự án ít, số lượng cơng trình đăng ký thực năm 2016 lớn, nguồn thu ngân sách huyện hạn chế nguồn vốn đầu tư cho dự án chủ yếu ngân sách Nhà nước số nguồn vốn khác + Chính sách giá đất, đơn giá bồi thường nhà nước cụ thể, chi tiết chưa rõ ràng gắn kết với nhau, thiếu sở xem xét bồi thường, hỗ trợ cho đối tượng cụ thể, thiếu quỹ đất để bố trí tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực dự án - Kết thực kế hoạch sử dụng đất số tiêu thấp như: đất giao thông 38,25%, đất thủy lợi 43,01%, đất xây dựng trụ sở quan 17,39%, đất giáo dục 5,66%, đất sinh hoạt cộng đồng 36,36% tỷ lệ thực cơng trình thấp la cơng tác dự báo nhu cầu sử dụng đất cho ngành, lĩnh vực chưa sát với thực tế nhu cầu 4.2.5 Đánh giá nguyên nhân tồn thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 - Các tiêu kế hoạch thực thấp thiếu nguồn vốn đầu tư, dẫn đến thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gặp nhiều khó khăn việc triển khai dự án - Khung giá đất để áp dụng thu tiền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chưa sát với giá thị trường ảnh hưởng đến việc thu hồi đất, tiến độ giải phóng mặt thi cơng cơng trình 40 4.3 Kết điều tra, xây dựng lập kế hoạch sử dụng đất 2017 cho huyện Sìn Hồ 4.3.1 Kết thực kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 Bảng 4.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 STT I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 II 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 III Chỉ tiêu sử dụng đất Tổng diện tích Đất nơng nghiệp Đất trồng lúa Đất trồng hàng năm khác Đất trồng lâu năm Đất rừng phòng hộ Đất rừng sản xuất Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất phi nông nghiệp Đất quốc phòng Đất an ninh Đất thương mại, dịch vụ Đất sở sản xuất phi nông nghiệp Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Đất danh lam thắng cảnh Đất bãi thải, xử lý chất thải Đất nông thôn Đất đô thị Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng trụ sở tổ chức nghiệp Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng Đất sản xuất vật liệu xây dựng Đất sinh hoạt cộng đồng Đất sở tín ngưỡng Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối Mã NNP LUA HNK CLN RPH RSX NTS PNN CQP CAN TMD SKC SKS Diện tích (ha) Theo kế hoạch 74.390,66 5.622,66 14.347,73 10.886,70 36.487,76 6.840,28 205,53 7.078,39 53,27 3,34 1,31 17,70 76,13 DHT 1.184,22 DDL DRA ONT ODT TSC 3,20 1,04 459,66 38,25 11,28 DTS 2,72 NTD 219,41 SKX DSH TIN 18,50 3,93 0,59 SON 1.715,54 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 3.268,28 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,02 Đất chưa sử dụng CSD 71.231,24 (Nguồn: Phòng tài ngun mơi trường huyện Sìn Hồ.) 41 4.3.2 Kết chuyển mục đích thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 Bảng 4.7 Kết thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 STT Thu hồi đất Mã Tổng diện tích (ha) 80,13 Tổng diện tích Đất nơng nghiệp NNP 75,16 1.1 Đất trồng lúa LUA 18,18 1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK 16,21 1.3 Đất trồng lâu năm CLN 1,30 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 6,15 1.5 Đất rừng sản xuất RSX 33,22 1.6 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,10 Đất phi nông nghiệp PNN 4,97 2.1 Đất nông thôn ONT 2,27 2.2 Đất thị ODT 0,70 2.3 Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,00 (Nguồn: Phòng tài ngun mơi trường huyện Sìn Hồ.) 42 Bảng 4.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 Chỉ tiêu sử dụng đất STT Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp Mã Tổng diện tích (ha) NNP/PNN 75,16 1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 18,18 1.2 Đất trồng hàng năm khác HNK/PNN 16,21 1.3 Đất trồng lâu năm CLN/PNN 1,30 1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 6,15 1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 33,22 1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 0,10 CSD 11,55 Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 2.1 Đất phát triển hạ tầng CSD/DHT 5,35 2.2 Đất nông thôn CSD/ONT 4,20 CSD/SKX 2,00 2.3 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm (Nguồn: Phòng tài ngun mơi trường huyện Sìn Hồ.) Diện tích đất cần thu hồi năm 2017 Diện tích cần thu hồi kế hoạch năm 2017 80,13 ha, nhóm đất nơng nghiệp thu hồi 75,16 ha; nhóm đất phi nơng nghiệp phải thu hồi 4,97 Cụ thể sau: a) Nhóm đất đất nơng nghiệp: Diện tích thu hồi nhóm đất nơng nghiệp năm 2017 75,16 ha, thực xã, thị trấn sau: Thị trấn Sìn Hồ: 9,13 ha; xã Pa Tần: 0,34 ha; xã Hồng Thu: 7,30 ha; xã Tả Phìn: 7,52 ha; xã Phăng Xơ Lin: 4,75 ha; xã Ma Quai: 0,32 ha; xã Xà Dề Phìn: 1,50 ha; xã Tả Ngảo: 7,30 ha; xã Nậm Tăm: 43 0,92 ha; xã Nậm Cha: 3,44 ha; xã Noong Hẻo: 1,32 ha; xã Tủa Sin Chải: 1,26 ha; xã Căn Co: 14,14 ha; xã Nậm Cuổi: 8,68 ha; xã Nậm Hăn: 1,40 ha; xã Lùng Thàng: 5,82 ha; xã Pa Khóa: 0,02 Chia loại đất sau: - Đất trồng lúa: 18,18 - Đất trồng hàng năm khác: 16,21 - Đất trồng lâu năm: 1,30 - Đất rừng phòng hộ: 6,15 - Đất rừng sản xuất: 33,22 - Đất nuôi trồng thủy sản: 0,10 b) Đất phi nơng nghiệp: Diện tích thu hồi nhóm đất phi nơng nghiệp năm 2017 4,97 ha, thực xã, thị trấn sau: thị trấn Sìn Hồ: 0,70 ha; xã Phăng Xô Lin: 1,10 ha; xã Ma Quai: 0,46 ha; xã Tả Ngảo: 0,25 ha; xã Căn Co: 2,0 ha; xã Nậm Cuổi: 0,04 ha; xã Nậm Hăn: 0,42 Chia loại đất: - Đất nông thôn: 2,27 - Đất đô thị 0,70 - Đất sơng, ngòi, kênh, rạch, suối: 2,00 Diện tích loại đất cần chuyển mục đích năm 2017 Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 75,16 ha, gồm loại đất sau: - Đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp 18,18 ha, thực chuyển mục đích xã, thị trấn: thị trấn Sìn Hồ: 8,13 ha; xã Pa Tần: 0,30 ha; xã Phăng Xô Lin: 0,70 ha; xã Ma Quai: 0,30 ha; xã Nậm Tăm: 0,40 ha; xã Nậm Cha: 0,22 ha; xã Nong Hẻo: 1,30 ha; xã Tủa Sin Chải: 1,20 ha; xã Co: 1,30 ha; xã Nậm Cuổi 1,95 ha; xã Nậm Hăn: 1,38 ha; xã Lùng Thàng: 1,0 - Đất trồng hàng năm khác chuyển sang đất phi nông nghiệp 16,21 ha, thực chuyển mục đích xã, thị trấn: thị trấn Sìn Hồ: 0,95 ha; xã 44 Pa tần: 0,04 ha; xã Hồng Thu: 2,30 ha; xã Tả Phìn: 0,02 ha; xã Phăng Xô Lin: 0,02 ha; xã Ma Quai: 0,02 ha; xã Tả Ngảo: 0,02 ha; xã Nậm Tăm: 0,52 ha; xã Nậm Cha: 0,22 ha; xã Noong Hẻo: 0,02 ha; xã Tủa Sin Chải: 0,06 ha; xã Căn Co: 11,84 ha; xã Nậm Cuổi: 0,02 ha: xã Nậm Hăn: 0,02 ha; xã Lùng Thàng: 0,12 ha; xã Pa Khóa: 0,02 - Đất trồng lâu năm chuyển sang đất phi nông nghiệp 1,30 ha, , thực chuyển mục đích xã: xã Tả Phìn: 0,80 ha; xã Căn Co: 0,50 - Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất phi nông nghiệp 6,15 ha, thực chuyển mục đích xã, thị trấn: thị trấn Sìn Hồ: 0,05 ha; xã Hồng Thu: 2,80 ha; xã Tả Phìn: 1,80 ha; xã Xà Dề Phìn: 1,50 - Đất rừng sản xuất chuyển sang đất phi nơng nghiệp 33,22 ha, thực chuyển mục đích xã: xã Hồng Thu: 2,20 ha; xã Tả Phìn: 4,90 ha; xã Phăng Xô Lin: 3,93 ha; xã Tả Ngảo 7,28 ha; xã Nậm Cha: 3,0 ha; xã Căn Co 0,50 ha; xã Nậm Cuổi 6,71 ha; xã Lùng Thàng: 4,70 - Đất nuôi trồng thủy sản chuyển sang đất phi nông nghiệp 0,10 ha, xã Phăng Xơ Lin Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng năm 2017 Dự kiến năm kế hoạch 2017 diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng 11,55 chuyển sang loại đất xã, thị trấn: thị trấn Sìn Hồ: 2,27 ha; xã Phăng Xô Lin: 0,03 ha; xã Ma Quai: 0,2 ha; xã Nậm Cha: 2,0 ha; xã Căn Co: 4,53 ha; xã Nậm Cuổi: 2,50; xã Pa Khóa: 2,02 ha.Chia loại đất: - Chuyển sang đất phát triển hạ tầng 5,35 - Chuyển sang đất nông thôn 4,20 - Chuyển sang đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 2,00 45 4.3.3 Chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất (Xác định nhu cầu sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất năm 2016 chưa thực hết chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2017 địa bàn huyện) Bảng 4.9 Danh mục cơng trình chuyển tiếp sang năm 2017 STT Hạng mục Địa điểm dự án Diện tích quy hoạch (ha) Trụ sở công an huyện Thị trấn Sìn Hồ 1,90 Trụ sở Kho bạc nhà nước Thị trấn Sìn Hồ 0,35 Đường đến Nậm Phìn Xã Căn Co 4,60 Xã Pa Tần 1,00 Cấp nước cho Đồn Biên Phòng Pa Tần cụm dân cư xã Pa Tần Đường thị xã Lai Châu - TT Sìn Hồ (nay thành phố) Gói 15, 16 Cấp diện nơng thơn từ điện lưới quốc gia tỉnh Lai Châu GĐ 2015-2020 Khu dân cư N15 Thị trấn, Hồng Thu, Phìn Hồ, 21,30 Phăng Sô Lin Các xã 0,34 Thị trấn Sìn Hồ 0,33 Xã Nậm Cha 5,00 Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá Seo Phìn, xã Nậm Cha (Nguồn: Phòng tài ngun mơi trường huyện Sìn Hồ.) - Các dự án quy định Điều 61 Khoản 1, Điều 62 Luật Đất đai chưa thực hết phù hợp với kinh tế xã hội địa bàn huyện chuyển sang năm 2017 01 dự án (Trụ sở cơng an huyện diện tích 1,90 lấy vào đất trồng lúa) - Các dự án Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận phải thu hồi đất theo quy định Khoản Điều 62 Luật Đất đai chưa thực hết phù hợp 46 với kinh tế xã hội địa bàn huyện chuyển sang năm 2017 07 dự án, diện tích quy hoạch chuyển tiếp 32,92 Cụ thể: * Đất xây dựng trụ sở quan: diện tích 0,35 * Đất giao thơng: diện tích 25,90 * Đất thủy lợi 1,0 * Đất cơng trình lượng: diện tích 0,34 * Đất thị: diện tích 0,33 * Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: diện tích 5,0 4.3.4 Những tồn chủ yếu trình thực kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nguyên nhân giải pháp khắc phục 4.3.4.1 Những tồn thực kế hoạch sử dụng đất 4.3.4.2 Những nguyên nhân tồn thực kế hoạch sử dụng đất 4.3.4.3 Một số giải pháp khắc phục tồn thực kế hoạch sử dụng đất Để thực kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện đạt kết có tính khả thi cao, cần quan tâm tổ chức thực biện pháp, giải pháp sau: 4.3.4.3.1 Xác định giải pháp bảo vệ, cải tạo đất bảo vệ môi trường - Tăng cường phổ biến Luật bảo vệ mơi trường; tổ chức chương trình, kế hoạch hành động nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, từ phát triển ý thức, thói quen hành vi ứng xử có trách nhiệm mơi trường, hạn chế ô nhiễm môi trường - Thực biện pháp chống xói mòn, rửa trơi, sạt lở đất, chống ô nhiễm môi trường đất, nâng cao độ phì đất, khơi phục mặt sử dụng đất - Khai hoang, phục hố, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc vào sử dụng có hiệu 47 - Quản lý, bảo vệ sử dụng có hiệu tài nguyên rừng có, tranh thủ nguồn vốn dự án để phát triển lâm nghiệp, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng có - Quản lý chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm: Kiểm soát nguồn thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước; đảm bảo việc khai thác nước ngầm khu vực giới hạn cho phép - Điều chỉnh, bố trí xếp lại cấu giống trồng, lịch mùa vụ gieo trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu theo mùa nhằm giảm thiểu thiệt hại thiên tai gây - Tăng cường cơng tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng khai thác, sử dụng đất bền vững; tập huấn, phổ biến Pháp lệnh phòng chống lụt bão, kiến thức quản lý, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai 4.3.4.3.2 Xác định giải pháp tổ chức thực kế hoạch sử dụng đất * Giải pháp chế sách Ban hành áp dụng đồng sách nhằm đảm bảo thực kế hoạch sử dụng đất, coi trọng số chế, sách sau: - Chính sách giao đất, quy chủ cụ thể đến đất sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng, đất; mở rộng củng cố quyền nghĩa vụ người giao đất, thuê đất - Chính sách đầu tư ổn định cho hệ thống kế hoạch sử dụng đất từ thành phố đến xã, phường để đảm bảo chất lượng, kịp thời nâng cao khả thực - Chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp, ngành dịch vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hoá, thể dục thể thao nhằm thực tốt cơng tác xã hội hố lĩnh vực - Chính sách bảo vệ có hiệu quỹ đất nơng nghiệp, hạn chế việc lấy đất quy hoạch trồng lúa ổn định để sử dụng vào mục đích phi nơng 48 nghiệp; sách khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác đất chưa sử dụng để sử dụng vào mục đích khác - Chính sách đầu tư đồng sở hạ tầng kết hợp với bố trí điểm dân cư tập trung theo hướng thị hố * Giải pháp quản lý đất đai tổ chức thực - Thực đồng nội dung quản lý nhà nước đất đai tất cấp ngành địa bàn huyện; đưa nội dung, kế hoạch sử dụng đất vào triển khai có hiệu bảo đảm tính khả thi thực tiễn - Thực cải cách thủ tục hành đồng lĩnh vực: cấp phép đầu tư, cấp phép xây dựng, thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sau kế hoạch sử dụng đất cấp huyện cấp có thẩm quyền phê duyệt, xã, thị trấn cần tiến nghiêm túc thực kế hoạch sử dụng đất phê duyệt - Công bố rộng rãi kế hoạch sử dụng đất duyệt phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai sở nhằm nâng cao ý thức sử dụng đất mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất duyệt, ngăn chặn xử lý kịp thời tượng vi phạm pháp luật đất đai - Quan tâm đầu tư xây dựng cơng trình thuỷ lợi kiên cố hố hệ thống kênh mương để thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cấu trồng nhằm tăng suất, sản lượng, bù đắp sản lượng nơng sản phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang mục đích khác - Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra phát xử lý kịp thời vi phạm pháp luật đất đai; quản lý chặt chẽ thực việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất duyệt - Tăng cường tổ chức bồi dưỡng chuyên môn ngành tài nguyên môi 49 trường đủ mạnh từ huyện đến xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm kế hoạch Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn chế độ sách cho cơng chức địa cấp xã * Giải pháp thu hút vốn đầu tư Một điều kiện quan trọng, định đến tăng trưởng chuyển cấu kinh tế đảm bảo việc thực tiêu kế hoạch sử dụng đất đề năm 2017 cần phải có đủ nguồn vốn để thực hiện; cần có giải pháp để thu hút vốn đầu tư: - Thực nghiêm túc Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, khuyến khích tư nhân thành lập doanh nghiệp tư nhân với quy mô vừa nhỏ - Củng cố, mở rộng quỹ tính dụng nhân dân với hệ thống ngân hàng để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi dân - Thực xã hội hố số lĩnh vực, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng theo phương thức Nhà nước tư nhân làm - Tạo điều kiện thuận lợi, cải cách cơng khai thủ tục hành chính; thực tốt chế “một cửa, đầu mối, cửa liên thông” quan nhà nước; phối hợp đồng quan với để rút ngắn thời gian, giải thủ tục hành chính, tránh việc để nhà đầu tư công dân phải lại nhiều lần 50 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Kết thực kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sìn Hồ: + Đất nơng nghiệp: Theo kế hoạch giao 69.368,35 thực 74.465,82 tăng 5.097,47 đạt 107,35% kế hoạch giao + Đất phi nông nghiệp: Căn theo kế hoạch UBND tỉnh Lai Châu diện tích 7.301,47 nhiên thực kế hoạch đạt 6.991,68 giảm 309,79 đạt 95,76% kế hoạch giao + Đất chưa sử dụng: Căn theo kế hoạch chủ trương tỉnh Lai Châu việc giảm diện tích đất chưa sử dụng tăng diện tích loại đất khác UBND huyện Sìn Hồ giao kế hoạch đất chưa sử dụng 76.030,32 nhiên đến thực đạt 71.242,79 bị giảm 4.787,53 so với kế hoạch giao đạt 93,70% - Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ: + Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 2017 74.390,66 giảm 75,16 so với năm 2016 (74.465,82 ha) Do việc thực cơng trình dự án tồn đọng tiếp tục triển khai cơng trình dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Sìn Hồ + Chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 huyện Sìn Hồ 7.078,39 giảm 223,08 so với năm 2016 (7.301,47 ha) Chủ yếu cho triển khai cơng trình, dự án phục vụ dân sinh phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa bàn huyện Sìn Hồ 51 + Diện tích đất chưa sử dụng huyện Sìn Hồ năm 2017 71.231,24 giảm 11,55 so với năm 2016 (71.242,79 ha) Do việc đưa vào sử dụng làm đất xã thị trấn đưa vào đất phát triển hạ tầng , đất sản xuất để thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội địa bàn huyện Sìn Hồ 5.2 Đề nghị Để đảm bảo tính thống quản lý sử dụng đất đai theo quy định, UBND huyện Sìn Hồ kiến nghị: - UBND nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ để có sở thực việc quản lý Nhà nước đất đai địa bàn có sở pháp lý cho việc thực nội dung kế hoạch sử dụng đất lập - Do điều kiện sở hạ tầng, đô thị kinh tế - xã hội huyện giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện nên chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa, để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện phát triển đề nghị cấp, ngành địa phương quan tâm đầu tư thực đồng tiêu đề kế hoạch sử dụng đất năm 2017 - Quá trình xây dựng thực quy hoạch sử dụng đất đồng hành với q trình dân chủ hóa quản lý sử dụng tài nguyên tài sản đất đai quốc gia, khơng cần có sở khoa học kỹ thuật vững vàng mà cần có thể chế chặt chẽ, hợp lý lành mạnh, huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia hài hồ lợi ích trước mắt lâu dài, cục tổng thể dấu hiệu trình phát triển văn minh 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017 huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu Bộ Tài Nguyên Môi Trường - Thông tư số 29/2014/TT-BVMT ngày 02 tháng năm 2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Chính phủ - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 phủ Quy định chi tiết thi hành số điều luật đất đai Chính phủ - Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2013 phủ quản lý, sử dụng đất trồng lúa TS Lương Văn Hinh, TS Nguyễn Ngọc Nơng, ThS Nguyễn Đình Thi – Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai - Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên HĐND tỉnh Lai Châu - Nghị số 54/NQ-HĐND việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 Luật đất đai năm 2003, 2013 Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trinh quản lý nhà nước đất đai, NXB Nông nghiệp Hà Nội UBND tỉnh Lai Châu - Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 việc phê duyệt phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sìn Hồ 10 UBND tỉnh Lai Châu - Quyết định 883/QĐ/UBND ngày 06/4/2007 việc phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị khu dân cư nông thôn tỉnh Lai Châu 11 UBND tỉnh Lai Châu - Công văn số 2783/UBND-NVKT ngày 19 tháng năm 2009 việc triển khai lập quy hoạch đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011 - 2015) tỉnh Lai Châu 12 UBND tỉnh Lai Châu - Công văn số 2229/UBND-NNTN ngày 09 tháng năm 2012 việc phân bổ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh 53 13 http://land.hcmunre.edu.vn/Files/QLDD/07_Ton_gia_huyen.pdf?AspxAut oDetectCookieSupport=1 14 http://toc.123doc.org/document/637947-3-tinh-hinh-quy-hoach-su-dungdat-tren-the-gioi-va-viet-nam.htm 15 http://noichinh.vn/ho-so-tu-lieu/201309/kinh-nghiem-ve-quy-hoach-kehoach-su-dung-dat-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-292217/ ... 4.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 40 Bảng 4.7 Kết thu hồi đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu năm 2017 41 Bảng 4.8 Kết chuyển mục đích sử dụng đất huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai. .. kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Điều tra đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cho huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. .. sử dụng đất năm 2016 huyện Sìn Hồ • Các tiêu sử dụng đất cho mục đích năm 2017 huyện Sìn Hồ 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Đánh giá kết lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện sìn hồ, tỉnh lai châu, Đánh giá công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện sìn hồ, tỉnh lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn