Thong tu 25 2014 TT BGDDT tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non

14 86 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 08:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 25/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 07 tháng năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON Căn Luật Giáo dục ngày 14 tháng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức bộ, quan ngang bộ; Căn Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 Chính phủ việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Theo đề nghị Cục trưởng cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Điều Ban hành kèm theo Thông tư Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Điều Thơng tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng năm 2014 Thông tư thay Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non; Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 10 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định Quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Điều Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ Quốc hội; - Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Như Điều 3; - Cơng báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD Nguyễn Thị Nghĩa QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) MỤC LỤC Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều Giải thích từ ngữ Điều Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Điều Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Chương II TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON Điều Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Điều Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trẻ Điều Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Điều Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội Điều Tiêu ch̉n 5: Kết ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ Chương III QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON .9 Điều 10 Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Điều 11 Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Điều 12 Điều kiện thực kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non .10 Điều 13 Quy trình tự đánh giá 10 Điều 14 Hội đồng tự đánh giá 10 Điều 15 Nhiệm vụ hội đồng tự đánh giá 10 Điều 16 Hồ sơ đăng ký đánh giá 11 Điều 17 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá 11 Điều 18 Quy trình đánh giá ngồi 11 Điều 19 Đoàn đánh giá 11 Điều 20 Nhiệm vụ đoàn đánh giá 12 Điều 21 Thơng báo kết đánh giá ngồi 12 Điều 22 Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục 12 Điều 23 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục công bố kết kiểm định chất lượng giáo dục 13 Điều 24 Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục 13 Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 13 Điều 25 Trách nhiệm sở giáo dục đào tạo 13 Điều 26 Trách nhiệm phòng giáo dục đào tạo 13 Điều 27 Trách nhiệm trường mầm non 14 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Văn quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Văn áp dụng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau gọi chung trường mầm non) thuộc loại hình hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức cá nhân có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Trong văn này, từ ngữ hiểu sau: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non yêu cầu trường mầm non để bảo đảm chất lượng giáo dục Mỗi tiêu chuẩn bao gồm tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục ký hiệu chữ số Ả - rập Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non yêu cầu trường mầm non nội dung cụ thể tiêu chuẩn Mỗi tiêu chí có số đánh giá chất lượng giáo dục ký hiệu chữ a, b, c Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non yêu cầu trường mầm non nội dung cụ thể tiêu chí Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non hoạt động đánh giá (bao gồm tự đánh giá đánh giá ngoài) để xác định mức độ trường mầm non đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục việc công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục quan quản lý nhà nước Tự đánh giá trường mầm non hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh giá trường mầm non để xác định mức độ đạt theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Đánh giá trường mầm non hoạt động đánh giá quan quản lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non Điều Mục đích kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm giúp trường mầm non xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục; thông báo công khai với quan quản lý nhà nước xã hội thực trạng chất lượng trường mầm non; để quan quản lý nhà nước đánh giá công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Điều Nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Độc lập, khách quan, pháp luật Trung thực, công khai, minh bạch Chương II TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON Điều Tiêu chuẩn 1: Tổ chức quản lý nhà trường Cơ cấu tổ chức máy nhà trường theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hội đồng (hội đồng trường trường công lập, hội đồng quản trị trường dân lập, tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng hội đồng khác); b) Có tổ chun mơn tổ văn phòng; c) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức xã hội khác Lớp học, số trẻ, địa điểm trường theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Lớp học tổ chức theo quy định; b) Số trẻ nhóm, lớp theo quy định; c) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định Cơ cấu tổ chức việc thực nhiệm vụ tổ chun mơn, tổ văn phòng theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có cấu tổ chức theo quy định; b) Xây dựng kế hoạch hoạt động tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học thực sinh hoạt tổ theo quy định; c) Thực nhiệm vụ tổ theo quy định Chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, lãnh đạo, đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương quan quản lý giáo dục cấp; bảo đảm Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường a) Thực thị, nghị cấp ủy Đảng, chấp hành quản lý hành quyền địa phương, đạo chuyên môn, nghiệp vụ quan quản lý giáo dục; b) Thực chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; c) Bảo đảm Quy chế thực dân chủ hoạt động nhà trường Quản lý hành chính, thực phong trào thi đua theo quy định a) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục nhà trường theo quy định Điều lệ trường mầm non; b) Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn theo quy định Luật Lưu trữ; c) Thực vận động, tổ chức trì phong trào thi đua theo hướng dẫn ngành quy định Nhà nước Quản lý hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ quản lý tài chính, đất đai, sở vật chất theo quy định a) Thực nhiệm vụ quản lý hoạt động giáo dục quản lý trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non; b) Thực tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên nhân viên theo quy định Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường mầm non quy định khác pháp luật; c) Quản lý, sử dụng hiệu tài chính, đất đai, sở vật chất để phục vụ hoạt động giáo dục Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho trẻ cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên a) Có phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự nhà trường; b) Có phương án cụ thể phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm nhà trường; c) Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên phạm vi nhà trường Tổ chức hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương a) Có nội dung hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi theo tháng, năm học thực tiến độ, đạt hiệu quả; b) Trong năm học tổ chức lần cho trẻ từ tuổi trở lên tham quan địa danh, di tích lịch sử, văn hóa địa phương mời nghệ nhân hướng dẫn trẻ làm đồ chơi dân gian; c) Phổ biến, hướng dẫn cho trẻ trò chơi dân gian, ca dao, đồng dao, hát dân ca phù hợp Điều Tiêu chuẩn 2: Cán quản lý, giáo viên, nhân viên trẻ Năng lực hiệu trưởng, phó hiệu trưởng q trình triển khai hoạt động ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ a) Có thời gian công tác theo quy định Điều lệ trường mầm non; có trung cấp sư phạm mầm non trở lên; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục lý luận trị theo quy định; b) Được đánh giá năm đạt từ loại trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non; c) Có lực quản lý tổ chức hoạt động nhà trường, nắm vững Chương trình Giáo dục mầm non; có khả ứng dụng cơng nghệ thông tin vào công tác quản lý đạo chun mơn Số lượng, trình độ đào tạo yêu cầu kiến thức giáo viên a) Số lượng giáo viên theo quy định; b) 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên, có 30% giáo viên chuẩn trình độ đào tạo miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo 40% vùng khác; c) Có hiểu biết văn hóa ngôn ngữ dân tộc phù hợp với địa bàn cơng tác có kiến thức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Kết đánh giá, xếp loại giáo viên việc bảo đảm quyền giáo viên a) Xếp loại chung cuối năm học giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, có 50% xếp loại trở lên theo Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; b) Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt 5%; c) Giáo viên bảo đảm quyền theo quy định Điều lệ trường mầm non pháp luật Số lượng, chất lượng việc bảo đảm chế độ, sách đội ngũ nhân viên nhà trường a) Số lượng nhân viên theo quy định; b) Đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định Điều lệ trường mầm non, riêng nhân viên nấu ăn phải có chứng nghề nấu ăn; c) Nhân viên thực đầy đủ nhiệm vụ giao bảo đảm chế độ, sách theo quy định Trẻ tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục bảo đảm quyền lợi theo quy định a) Được phân chia theo độ tuổi; b) Được tổ chức bán trú học buổi/ngày; c) Được bảo đảm quyền lợi theo quy định Điều Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Diện tích, khn viên cơng trình nhà trường theo quy định Điều lệ trường mầm non a) Có đủ diện tích đất diện tích sàn sử dụng theo quy định, cơng trình nhà trường xây dựng kiên cố bán kiên cố; b) Có biển tên trường, khn viên có tường, rào bao quanh; c) Có nguồn nước hệ thống cống rãnh hợp vệ sinh Sân, vườn khu vực cho trẻ chơi bảo đảm yêu cầu a) Diện tích sân chơi quy hoạch, thiết kế phù hợp, có xanh tạo bóng mát; b) Có vườn dành riêng cho trẻ chăm sóc, giúp trẻ khám phá, học tập; c) Khu vực trẻ chơi trời lát gạch, láng xi măng trồng thảm cỏ; có loại đồ chơi trời theo Danh mục thiết bị đồ chơi trời cho giáo dục mầm non Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ hiên chơi bảo đảm u cầu a) Phòng sinh hoạt chung (có thể dùng làm nơi tổ chức ăn, ngủ cho trẻ) bảo đảm yêu cầu theo quy định Điều lệ trường mầm non, có đủ đồ dùng, đồ chơi, học liệu cho trẻ hoạt động; có tranh ảnh, hoa, cảnh trang trí đẹp, phù hợp; b) Phòng ngủ bảo đảm diện tích trung bình cho trẻ có thiết bị theo quy định Điều lệ trường mầm non; c) Hiên chơi (vừa nơi tổ chức ăn trưa cho trẻ) bảo đảm quy cách diện tích trung bình cho trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non; lan can hiên chơi có khoảng cách gióng đứng khơng lớn 0,1m Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, bếp ăn, nhà vệ sinh theo quy định a) Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật có diện tích tối thiểu 60 m2, có thiết bị, đồ dùng phù hợp với hoạt động phát triển thẩm mỹ thể chất trẻ; b) Có bếp ăn xây dựng theo quy trình vận hành chiều; đồ dùng nhà bếp đầy đủ, bảo đảm vệ sinh; kho thực phẩm có phân chia thành khu vực để loại thực phẩm riêng biệt, bảo đảm quy định vệ sinh an tồn thực phẩm; có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn; c) Có nhà vệ sinh cho trẻ, nhà vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên bảo đảm yêu cầu thuận tiện cho sử dụng Khối phòng hành quản trị bảo đảm u cầu a) Văn phòng trường có diện tích tối thiểu 30m2, có bàn ghế họp tủ văn phòng, có biểu bảng cần thiết; phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có diện tích tối thiểu 15m2, có đầy đủ phương tiện làm việc bàn ghế tiếp khách; phòng hành quản trị có diện tích tối thiểu 15m2, có máy vi tính phương tiện làm việc; b) Phòng y tế có diện tích tối thiểu 12m2, có trang thiết bị y tế đồ dùng theo dõi sức khỏe trẻ, có bảng thơng báo biện pháp tích cực can thiệp chữa bệnh chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, trẻ béo phì, có bảng theo dõi tiêm phòng khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, có tranh ảnh tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh cho trẻ; c) Phòng bảo vệ, thường trực có diện tích tối thiểu 6m2, có bàn ghế, đồng hồ, bảng, sổ theo dõi khách; phòng dành cho nhân viên có diện tích tối thiểu 16m2, có tủ để đồ dùng cá nhân; khu để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có đủ diện tích có mái che Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non a) Có đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi theo quy định sử dụng có hiệu ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ngồi danh mục quy định phải bảo đảm tính giáo dục, an toàn, phù hợp với trẻ; c) Hằng năm sửa chữa, thay thế, bổ sung, nâng cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi Điều Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội Nhà trường chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ để nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ a) Có Ban đại diện cha mẹ trẻ em theo quy định Điều lệ trường mầm non; b) Có biện pháp hình thức phù hợp để tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ nhà; c) Giáo viên phụ trách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo gia đình thường xun trao đổi thơng tin trẻ Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân địa phương a) Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, quyền địa phương ban hành sách phù hợp để nâng cao chất lượng ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; b) Phối hợp có hiệu với tổ chức, đồn thể, cá nhân để huy động nguồn lực xây dựng sở vật chất cho nhà trường; c) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đoàn thể, cá nhân để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ Điều Tiêu chuẩn 5: Kết ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ Trẻ có phát triển thể chất phù hợp với độ tuổi a) Chiều cao, cân nặng phát triển bình thường; b) Thực vận động bản, có khả phối hợp giác quan vận động; c) Có khả làm số việc tự phục vụ ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, có kỹ tốt ăn uống, giữ gìn sức khỏe Trẻ có phát triển nhận thức phù hợp với độ tuổi a) Thích tìm hiểu, khám phá giới xung quanh; b) Có nhạy cảm, có khả quan sát, ghi nhớ, so sánh, phán đốn, phát giải vấn đề; c) Có số hiểu biết ban đầu thân, người, vật, tượng xung quanh số khái niệm Trẻ có phát triển ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi a) Nghe hiểu lời nói giao tiếp ngày; b) Có khả diễn đạt hiểu biết, tình cảm, thái độ lời nói; c) Có số kỹ ban đầu đọc viết Trẻ có phát triển thẩm mỹ phù hợp với độ tuổi a) Chủ động, tích cực, hứng thú tham gia hoạt động văn nghệ; b) Có số kỹ hoạt động âm nhạc tạo hình; c) Có khả cảm nhận thể cảm xúc hoạt động âm nhạc tạo hình Trẻ có phát triển tình cảm kỹ xã hội phù hợp với độ tuổi a) Tự tin, biết bày tỏ cảm xúc ý kiến cá nhân; b) Thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập; c) Mạnh dạn giao tiếp với người xung quanh, lễ phép với người lớn Trẻ có ý thức vệ sinh, mơi trường an tồn giao thơng phù hợp với độ tuổi a) Có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, gia đình nơi cơng cộng, có nếp, thói quen vệ sinh cá nhân; b) Quan tâm, thích chăm sóc, bảo vệ xanh vật ni; c) Có ý thức chấp hành quy định an tồn giao thơng hướng dẫn Trẻ theo dõi đánh giá thường xuyên a) Tỷ lệ chuyên cần trẻ tuổi đạt 80% miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đạt 90% vùng khác; tỷ lệ chuyên cần trẻ độ tuổi khác đạt 75% miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đạt 85% vùng khác; b) Có 98% trẻ tuổi hồn thành Chương trình giáo dục mầm non; c) Có 100% trẻ tuổi theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ tuổi Trẻ suy dinh dưỡng, béo phì trẻ khuyết tật quan tâm chăm sóc a) 100% trẻ bị suy dinh dưỡng can thiệp biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng; có biện pháp hạn chế tốc độ tăng cân bảo đảm sức khỏe cho trẻ béo phì; b) Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) 10%; c) Ít 80% trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) đánh giá có tiến Chương III QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON Mục QUY TRÌNH, CHU KỲ, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON Điều 10 Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non gồm bước sau: Tự đánh giá trường mầm non Đăng ký đánh giá trường mầm non Đánh giá ngồi trường mầm non Cơng nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục Điều 11 Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non năm, tính từ ngày ký định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục Trường mầm non đạt cấp độ cấp độ theo quy định Điều 22 Quy định này, sau năm học thực tự đánh giá, đăng ký đánh giá để đạt cấp độ cao Điều 12 Điều kiện thực kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Trường mầm non thực tự đánh giá có đủ điều kiện thành lập hoạt động giáo dục theo quy định Điều lệ trường mầm non Trường mầm non đăng ký đánh giá ngồi có đủ điều kiện sau: a) Hoạt động giáo dục năm; b) Kết tự đánh giá nhà trường đạt từ cấp độ trở lên theo quy định Điều 22 Quy định Mục TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TRƯỜNG MẦM NON Điều 13 Quy trình tự đánh giá Thành lập hội đồng tự đánh giá Xây dựng kế hoạch tự đánh giá Thu thập, xử lý phân tích minh chứng Đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí Viết báo cáo tự đánh giá Công bố báo cáo tự đánh giá Điều 14 Hội đồng tự đánh giá Hiệu trưởng định thành lập hội đồng tự đánh giá trường mầm non (sau gọi tắt hội đồng tự đánh giá) Hội đồng tự đánh giá có thành viên Thành phần hội đồng tự đánh giá gồm: a) Chủ tịch hội đồng tự đánh giá hiệu trưởng nhà trường; b) Phó chủ tịch hội đồng tự đánh giá phó hiệu trưởng nhà trường; c) Thư ký hội đồng tự đánh giá thư ký hội đồng trường giáo viên có lực nhà trường; d) Các thành viên khác gồm: đại diện hội đồng trường trường công lập hội đồng quản trị trường dân lập, tư thục; tổ trưởng tổ chun mơn, tổ trưởng tổ văn phòng; đại diện cấp ủy Đảng (nếu có) tổ chức đoàn thể Điều 15 Nhiệm vụ hội đồng tự đánh giá Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm triển khai tự đánh giá tư vấn cho hiệu trưởng biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tự đánh giá; thu thập, xử lý phân tích minh chứng; đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí; viết báo cáo tự đánh giá; bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; công bố báo cáo tự đánh giá; lưu trữ sở liệu tự đánh giá Chủ tịch hội đồng điều hành hoạt động hội đồng, phân công nhiệm vụ cho thành viên; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; thành lập nhóm thư ký nhóm cơng tác để triển khai hoạt động tự đánh giá; đạo q trình thu thập, xử lý, phân tích minh chứng; hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; giải vấn đề phát sinh trình triển khai tự đánh giá Phó chủ tịch hội đồng thực nhiệm vụ chủ tịch hội đồng phân công, điều hành hội đồng chủ tịch hội đồng ủy quyền Thư ký hội đồng, ủy viên hội đồng thực công việc chủ tịch hội đồng phân công chịu trách nhiệm công việc giao Hội đồng tự đánh giá đề nghị hiệu trưởng thuê chuyên gia tư vấn để giúp hội đồng triển khai tự đánh giá cần thiết Chuyên gia tư vấn phải có hiểu biết sâu kiểm định chất lượng giáo dục kỹ thuật tự đánh giá Mục ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA TRƯỜNG MẦM NON Điều 16 Hồ sơ đăng ký đánh giá Hồ sơ đăng ký đánh giá trường mầm non gồm: Công văn đăng ký đánh giá 2 Báo cáo tự đánh giá (2 bản) Điều 17 Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngồi Phòng giáo dục đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau gọi chung phòng giáo dục đào tạo) có trách nhiệm: a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá trường mầm non; thông báo văn cho trường mầm non biết hồ sơ chấp nhận yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; b) Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá trường mầm non chấp nhận sở giáo dục đào tạo Sở giáo dục đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá trường mầm non từ phòng giáo dục đào tạo, trường mầm non trực thuộc; thông báo văn cho phòng giáo dục đào tạo, trường mầm non trực thuộc biết hồ sơ chấp nhận yêu cầu tiếp tục hoàn thiện Mục ĐÁNH GIÁ NGỒI TRƯỜNG MẦM NON Điều 18 Quy trình đánh giá Nghiên cứu hồ sơ đánh giá Khảo sát sơ Khảo sát thức Dự thảo báo cáo đánh giá Lấy ý kiến phản hồi trường mầm non dự thảo báo cáo đánh giá Hoàn thiện báo cáo đánh giá Điều 19 Đoàn đánh giá Giám đốc sở giáo dục đào tạo định thành lập đoàn đánh giá trường mầm non (sau gọi tắt đoàn đánh giá ngoài) Đoàn đánh giá ngồi có từ đến thành viên Thành phần đoàn đánh giá gồm: a) Trưởng đồn hiệu trưởng phó hiệu trưởng trường mầm non cán phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo trưởng khoa, phó trưởng khoa mầm non trường sư phạm thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b) Thư ký thành viên khác cán quản lý, giáo viên trường mầm non, cán phòng giáo dục đào tạo, sở giáo dục đào tạo, giảng viên khoa giáo dục mầm non trường sư phạm thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tiêu chuẩn thành viên đoàn đánh giá ngoài: có tư cách đạo đức tốt, trung thực khách quan; trước không làm việc trường mầm non đánh giá ngồi; có năm cơng tác ngành Giáo dục; có kinh nghiệm triển khai đánh giá chất lượng giáo dục; am hiểu giáo dục mầm non; hoàn thành chương trình đào tạo, tập huấn đánh giá ngồi Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Điều 20 Nhiệm vụ đoàn đánh giá Đoàn đánh giá ngồi có nhiệm vụ khảo sát, đánh giá xác định mức độ trường mầm non đáp ứng yêu cầu tiêu chí tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục; tư vấn, khuyến nghị biện pháp bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường; đề nghị công nhận không công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Trưởng đoàn điều hành hoạt động đồn đánh giá ngồi theo quy trình đánh giá Thư ký giúp trưởng đoàn triển khai hoạt động đánh giá Các thành viên khác thực nhiệm vụ trưởng đồn phân cơng Đồn đánh giá ngồi phải giữ bí mật thơng tin liên quan đến nội dung công việc kết đánh giá trước thông báo kết đánh giá ngồi cho trường mầm non Điều 21 Thơng báo kết đánh giá Dự thảo báo cáo đánh giá phải gửi cho trường mầm non đánh giá để tham khảo ý kiến Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, trường mầm non khơng có ý kiến phản hồi xem đồng ý Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ý kiến phản hồi trường mầm non đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngồi có văn thơng báo cho trường mầm non biết ý kiến tiếp thu bảo lưu Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá phải nêu rõ lý Báo cáo đánh giá ngồi thức đăng tải website sở giáo dục đào tạo Mục CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Điều 22 Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Trường mầm non đánh giá công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non quy định Chương II Quy định với cấp độ: a) Cấp độ 1: Trường mầm non có 60% tiêu chí đạt u cầu; b) Cấp độ 2: Trường mầm non có từ 70% đến 85% tiêu chí đạt yêu cầu, phải đạt tiêu chí sau: - Tiêu chuẩn gồm tiêu chí: 1, 2, 4, - Tiêu chuẩn gồm tiêu chí: 1, 2, - Tiêu chuẩn gồm tiêu chí: 3, - Tiêu chuẩn gồm tiêu chí: - Tiêu chuẩn gồm tiêu chí: 1, 2, 3, 4, c) Cấp độ 3: Trường mầm non có 85% tiêu chí đạt yêu cầu, phải đạt tiêu chí quy định cấp độ 2 Tiêu chí cơng nhận đạt u cầu tất số tiêu chí đạt yêu cầu Điều 23 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục công bố kết kiểm định chất lượng giáo dục Căn kết đánh giá ngoài, thời hạn 20 ngày làm việc, giám đốc sở giáo dục đào tạo định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường mầm non Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục có kích thước nội dung theo Phụ lục Thơng tư Giám đốc sở giáo dục đào tạo định mầu mực in hoa văn giấy chứng nhận chất lượng giáo dục Kết kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non công bố công khai website sở giáo dục đào tạo Điều 24 Thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục Trường hợp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục thời hạn mà trường mầm non khơng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục giấy chứng nhận chất lượng giáo dục bị thu hồi Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ sở giáo dục đào tạo có văn khẳng định trường mầm non khơng đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, giám đốc sở giáo dục đào tạo định thu hồi giấy chứng nhận chất lượng giáo dục, công bố công khai website sở giáo dục đào tạo Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 25 Trách nhiệm sở giáo dục đào tạo Xây dựng kế hoạch triển khai thực kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non; hướng dẫn, đạo, kiểm tra, giám sát phòng giáo dục đào tạo thực kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đơn vị, cá nhân thực công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Cuối năm học báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Giáo dục Đào tạo kết tự đánh giá, kết đánh giá hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non để hướng dẫn, đạo, kiểm tra, tra giám sát Điều 26 Trách nhiệm phòng giáo dục đào tạo Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, hướng dẫn, đạo, theo dõi, kiểm tra, tra trường mầm non việc thực kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định sở giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo Giám sát trường mầm non thực kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục Cuối năm học báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, sở giáo dục đào tạo kết tự đánh giá, kết đánh giá hoạt động liên quan đến kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non để hướng dẫn, đạo, kiểm tra, tra giám sát Điều 27 Trách nhiệm trường mầm non Thực tự đánh giá theo quy định quan quản lý giáo dục Đăng ký đánh giá chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, liệu liên quan đến hoạt động trường, điều kiện cần thiết khác để phục vụ cơng tác đánh giá ngồi; phản hồi ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá thời hạn 3 Căn kết đánh giá ngoài, bổ sung, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá; thực kế hoạch cải tiến chất lượng đề báo cáo tự đánh giá, khuyến nghị đoàn đánh giá đạo quan quản lý Hằng năm, báo cáo kết thực cải tiến chất lượng quan quản lý giáo dục trực tiếp để hướng dẫn, đạo, kiểm tra giám sát Củng cố phát huy kết kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, không ngừng nâng cao cải tiến chất lượng giáo dục./ PHỤ LỤC MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (Kèm theo Thông tư số: 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) ... Mạnh dạn giao tiếp với người xung quanh, lễ phép với người lớn Trẻ có ý thức vệ sinh, mơi trường an tồn giao thơng phù hợp với độ tu i a) Có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường lớp học, gia đình... DỤC, QUY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/ 2014/ TT- BGDĐT ngày 07 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) MỤC LỤC Chương I QUY ĐỊNH... dục trường mầm non, không ngừng nâng cao cải tiến chất lượng giáo dục./ PHỤ LỤC MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (Kèm theo Thông tư số: 25/ 2014/ TT- BGDĐT ngày 07 tháng năm 2014 Bộ trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thong tu 25 2014 TT BGDDT tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non, Thong tu 25 2014 TT BGDDT tieu chuan danh gia chat luong giao duc truong mam non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn