Một số giải pháp phát triển kinh tế Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

104 79 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 23:12

... VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.2 CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ .10 1.2.1 Tăng trưởng kinh tế 11 1.2.2 Chuyển dịch cấu kinh tế ... chế Vì vậy, đ ể địa p hương Thanh K - Đà Nẵng có bước p hát triển kinh tế năm Xuất phát từ vấn đề trên, đ ã định chọn MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG làm... tế nói chung thự c tiễn phát triển kinh tế hiệ n q uận Thanh Khê, thành phố Đà N ẵng Phạm vi nghiên cứu: - Nội dung p hát triển kinh tế - Địa bàn quận Tha nh Khê, thành phố Đà Nẵng - Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp phát triển kinh tế Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Một số giải pháp phát triển kinh tế Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn