Quyết định số 1328 QĐ-TTG - Về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

4 53 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 22:46

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 1328/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia niên Việt Nam _ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động tổ chức phối hợp liên ngành; Xét đề nghị Bí thư thứ Ban Chấp hành Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Vị trí, chức Ủy ban quốc gia niên Việt Nam Ủy ban quốc gia niên Việt Nam quan tư vấn Thủ tướng Chính phủ cơng tác niên, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, đạo Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quan, tổ chức liên quan giải công việc quan trọng, liên ngành công tác niên Điều Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban quốc gia niên Việt Nam Phối hợp với Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng chế, sách niên công tác niên Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng giải vấn đề quan trọng, liên ngành niên công tác niên 2 Phối hợp với Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bộ, ngành địa phương triển khai thực pháp luật, sách niên cơng tác niên Phối hợp hướng dẫn, theo dõi hoạt động Hội đồng công tác niên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hoạt động đối ngoại Nhà nước công tác niên theo quy định Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định pháp luật Điều Cơ cấu tổ chức Ủy ban quốc gia niên Việt Nam Chủ nhiệm Ủy ban: Mời Bí thư thứ Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban: - Mời 01 Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phân cơng làm Phó Chủ nhiệm thường trực; - 01 Thứ trưởng Bộ Nội vụ; - 01 Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; - 01 Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Các Ủy viên Ủy ban: - 01 Thứ trưởng Bộ Tài chính; - 01 Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư; - 01 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; - 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; - 01 Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ; - 01 Thứ trưởng Bộ Y tế; - 01 Thứ trưởng Bộ Cơng an; - 01 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; - 01 Thứ trưởng Bộ Tư pháp; - 01 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; - Mời 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên Nhi đồng Quốc hội; - Mời 01 Phó Chủ tịch Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam; - Mời 01 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; - Mời 01 Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Ủy ban quốc gia niên Việt Nam sử dụng máy trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam định việc thành lập Ban Thư ký Văn phòng giúp việc, đảm bảo nguyên tắc gọn hiệu Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam xây dựng ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban quốc gia niên Việt Nam Điều Tư cách pháp nhân Ủy ban quốc gia niên Việt Nam sử dụng dấu mang hình Quốc huy; kinh phí hoạt động ngân sách nhà nước bảo đảm cấp hàng năm thơng qua quan Trung ương Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Điều Cơ chế hoạt động Ủy ban quốc gia niên Việt Nam thực nhiệm vụ, quyền hạn thơng qua hoạt động tập thể Ủy ban thành viên Ủy ban Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ tồn hoạt động Ủy ban Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu đồn thể nhân dân có đại diện thành viên Ủy ban có trách nhiệm cử cán giúp việc đạo ngành, đồn thể thực nhiệm vụ Ủy ban giao Điều Hiệu lực thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định thay Quyết định số 36/1998/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1998 Thủ tướng Chính phủ 4 Điều Điều khoản thi hành Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam, Bộ trưởng Bộ, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng quan tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - VP BCĐ TW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng TW Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc UB Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài QG; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - Ủy ban Quốc gia niên Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN, Cổng TTĐT, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b) TR (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng ... Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Điều Cơ chế hoạt động Ủy ban quốc gia niên Việt Nam thực nhiệm vụ, quyền hạn thơng qua hoạt động tập thể Ủy ban thành viên Ủy ban Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên. .. nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam xây dựng ban hành Quy chế hoạt động Ủy ban quốc gia niên Việt Nam Điều Tư cách pháp nhân Ủy ban quốc gia niên Việt Nam sử dụng dấu mang hình Quốc huy; kinh phí... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia niên Việt Nam định việc thành lập Ban Thư ký Văn phòng giúp việc, đảm bảo nguyên tắc gọn hiệu Chủ nhiệm Ủy ban quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 1328 QĐ-TTG - Về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Quyết định số 1328 QĐ-TTG - Về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay