Nghiên cứu tính toán nội lực và chuyển vị của dầm trên nền đàn hồi bằng phương pháp phần tử biên (tt)

31 206 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 11:34

... chuyển vị nội lực dọc theo trục thanh, sử dụng Việt Nam Do tác giả chọn đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính nội lực chuyển vị dầm đàn hồi phương pháp phần tử biên Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu phương. .. pháp tính nội lực chuyển vị dầm đàn hồi phương pháp phần tử biên 2 Đối tượng Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Dầm đàn hồi chịu tải trọng tĩnh có điều kiện biên Phạm vi nghiên cứu: Nghiên. .. DẦM TRÊN NỀN ĐÀN HỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN .33 2.1 Phương trình vi phân biến dạng dầm đàn hồi : .33 2.2 Xây dựng trình tự tính toán dầm đàn hồi phương pháp phần tử biên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính toán nội lực và chuyển vị của dầm trên nền đàn hồi bằng phương pháp phần tử biên (tt) , Nghiên cứu tính toán nội lực và chuyển vị của dầm trên nền đàn hồi bằng phương pháp phần tử biên (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn