Công văn của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp congvan7761 UBND CT

1 79 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 10:14

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số: 7761/UBND-CT V/v: Tăng cường cơng tác hỗ trợ doanh nghiệp CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Các Sở, ngành: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Cơng Thương, Thơng tin truyền thông, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Chi nhánh Ngân hàng NN TP Trước tình hình kinh tế nước quốc tế thời gian qua dự báo thời gian tới có nhiều khó khăn, để giúp doanh nghiệp địa bàn Thành phố tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất – kinh doanh, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 5487/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 việc hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Quyết định số 2650/QĐUBND ngày 14/6/2012, Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5487/QĐ-UBND Quyết định số 2650/QĐ-UBND Để việc hỗ trợ cho doanh nghiệp địa bàn Thành phố thời gian tới vào thực tế, đạt hiệu hơn, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu sở, ngành tích cực phối hợp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân hỗ trợ doanh nghiệp, cụ thể là: Về cơng tác tun truyền, Sở, ngành phải tích cực việc phổ biến, tuyên truyền đến tận doanh nghiệp sản xuất để doanh nghiệp nắm rõ sách hỗ trợ Thành phố Cụ thể, Sở Kế hoạch Đầu tư tổ chức công bố quy định Thành phố hỗ trợ lãi suất báo, việc hoàn thành xong trước ngày 10/10/2012; Sở Công Thương tổ chức thông báo rộng rãi đến Hội, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp hình thức phù hợp gửi thơng báo, tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp….; Chi nhánh Ngân hàng NN TP có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thơng qua việc đạo ngân hàng thương mại… Công tác giải ngân hỗ trợ: Khi có hồ sơ đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Tài chủ trì phối hợp với sở, ngành liên quan khẩn trương tổ chức xem xét, giải hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời theo quy định Sở Tài phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo kết việc thực hỗ trợ cho doanh nghiệp đến ngày 30/10/2012 Sở Công Thương, Chi nhánh Ngân hàng NN Thành phố, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan có trách nhiệm tổng hợp tình hình hoạt động, kinh doanh doanh nghiệp địa bàn nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (xem xét, nghiên cứu phương án hỗ trợ lãi suất cho vay vốn lưu động), gửi Sở Kế hoạch Đầu tư trước ngày 20/10/2012 Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài Sở, ngành liên quan khẩn trương tổng hợp tình hình thực tế, nghiên cứu đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cuối năm 2012 năm 2013 cách thiết thực, hiệu quả, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 30/10/2012./ Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch UBND TP (để B/cáo); - Các PCT UBND TP; - Các Sở, ngành: LĐ-TB&XH, Bảo hiểm XH, NN&PTNT, XD, GTVT; - CVP, PVPv6; - Lưu: VT, CT (li2b) TL CHỦ TỊCH KT CHÁNH VĂN PHỊNG PHĨ VĂN PHỊNG Nguyễn Danh Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp congvan7761 UBND CT, Công văn của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp congvan7761 UBND CT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn