GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 36-43)

14 360 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:27

I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: Hiểu cách viết phương trình đường tròn . 2.Kỹ năng: - Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a;b) và bán kính R.Xác đònh được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn . - Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm ( tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn). 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học. II. Chuẩn bò: - Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu . + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề , kết hợp hoạt động nhóm . - Học sinh ôn lại kiến thức về đường tròn đã biết . IV. Tiến trình lên lớp: 1.Ổn đònh lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : Cho M(x ; y ) , I( a ; b ) . Tính IM = ? Biết IM = 5 ,hãy xác đònh tập hợp điểm M ? 3.Bài mới : Tiết36 Ngày soạn:20/04/2008 Ngày dạy: 22/04/2008 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN 63 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: Phương trình đường tròn tâm và bán kính cho trước - Vẽ hình 3.16 lên bảng và yêu cầu học sinh xác đònh điều kiện để điểm M(x;y) ∈ (C): tâm I(a;b) , bán kính R . - Phát vấn học sinh viết phương trình đường tròn đi qua gốc toạ độ và bán kính là R . - Phát vấn học sinh giải quyết hoạt động 1 trong sách giáo khoa . Họat động 2: Nắm được dạng 2 của phương trình đường tròn . - Phát vấn học sinh nêu điều kiện để phương trình : x 2 + y 2 – 2ax – 2by + c = 0 là phương trình của đường tròn ? nếu đó là phương trình của đường tròn thì tìm tâm và bk của đường tròn ? - Yêu cầu học sinh thảo luận để giải quyết hoạt động 2 trong sách giáo khoa và phát vấn học sinh nêu kết quả . Gọi học sinh lên bảng giải bài tập a) Viết phương trình đường tròn tâm I(2; 3) và bán kính R = 3 b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB với A(2; 3); B( 4; 1) c) Tìm tâm và bán kính của đường tròn phương trình x 2 + y 2 + 4x – 2y - 4 = 0 Họat động 3 Nắm và viết được phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm nằm trên đường tròn . - Nêu đề bài : Cho đường tròn (C) tâm I(a;b) và bán kính là R. Nêu phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M 0 (x 0 ;y 0 ). - Xem hình vẽ ,sách giáo khoa và thảo luận để tìm được điều kiện của M(x;y) .  Đònh nghóa phương trình đường tròn . (x – a) 2 +(y – b) 2 = R 2 - Nêu được phương trình đường tròn tâm là gốc toạ độ và bán kính là R . x 2 +y 2 = R 2 - Thảo luận để giải quyết hoạt động 1 trong sách giáo khoa . - Phân tích phương trình đường tròn đã cho về dạng : ax 2 + by 2 + cx + dy + z = 0 . Và trả lời các câu hỏi của giáo viên : Điều kiện : a 2 + b 2 – c > 0 I ( a ; b ) , R = 2 2 a b c+ − - Thảo luận để giải quyết hoạt động 2 trong sách giáo khoa . Hs làm, a)(x + 2) 2 + (y – 3) 2 = 9 b)I (3;2); R = 1 2 AB = 2 PT đường tròn:( x- 3) 2 + (y- 2) 2 = 2 c)Kết quả I(-2; 1); R = 3. - Xem sách giáo khoa và nêu được kết quả : Phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M 0 (x 0 ;y 0 ) : ( x 0 – a)(x-x 0 ) + (y 0 – b)(y – y 0 ) = 0 - Nghiên cứu và thảo luận ví dụ trong sách giáo khoa . Xung phong lên bảng giải bài lại ví dụ . 64 4.Củng cố bài – luyện tập: - Cách viết phương trình đường tròn khi biết tâm và bán kính . - Xác đònh tâm và bán kính của đường tròn khi biết phương trình đường tròn . - Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại 1 điểm . 5. Hướng dẫn về nhà : Bài tập 1,2,6/84 I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: Hiểu cách viết phương trình đường tròn . 2.Kỹ năng: - Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a;b) và bán kính R.Xác đònh được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn . - Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm ( tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn). 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học. II. Chuẩn bò: - Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu . + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề , kết hợp hoạt động nhóm . - Học sinh ôn lại kiến thức về đường tròn đã biết . IV. Tiến trình lên lớp: 1.Ổn đònh lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : Trong các phương trình sau , phương trình nào là phương trình của đường tròn . Tìm tâm và bán kính ( nếu ) : a) x 2 +y 2 – 6x + 8y + 100 = 0 . b) x 2 +y 2 + 4x – 6y – 12 = 0 . 3.Bài mới : Tiết37 Ngày soạn:22/04/2008 Ngày dạy: 24/04/2008 LUYỆN TẬP 65 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: Giải bài tập 2a/83 - Gọi học sinh lên bảng giải bài tập . Nhận xét,đánh giá ,sửa chữa những sai lầm và cho điểm học sinh. Họat động 2: Giải bài tập 1/83 - Phát vấn học sinh nêu đáp án của bài tập 1/83,2b_c/84. - Nhận xét bài làm của học sinh . Họat động 3: Giải bài tập 2b,c/83,bài tập 3a/84 - Phát vấn học sinh nêu hướng giải . Trình bày tóm tắt bài giải lên bảng Họat động 4: Giải bài tập 4/84 - Yêu cầu học sinh thảo luận để giải bài tập . - Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày bài giải . - Nhận xét,đánh giá và cho điểm học sinh theo nhóm . Gọi ( ) ε : ( ) ( ) − + − = 2 2 2 x a y b R ( ) ε tiếp xúc với 0x và 0y ⇔ a = b = R . ⊕ TH 1 : a = b . ( ) ε : ( x – a ) 2 + ( y - a ) 2 = R 2 M (2 ;1) ∈ ( ) ε : ( 2 – a) 2 + ( 1 - a ) 2 = a 2 ⇔ a 2 – 6a + 5 = 0 ⇔ 1 5 a a =   =  ⊕ TH 2 : a = -b . ( ) ε : ( x –a) 2 + ( y + a) 2 = a 2 M ( 2 ; 1) ∈ ( ) ε : (2 – a ) 2 + ( 1 + a) 2 = a 2 ⇔ a 2 – 2a + 5 = 0 : phương trình vô nghiệm . hai đường tròn thoả đề bài : ( ) 1 ε : ( x – 1) 2 + ( y – 1 ) 2 = 1 ( ) 2 ε : ( x -5 ) 2 + (y -5 ) 2 = 25 - Học sinh được gọi lên bảng giải quyết bài tập ( 2 học sinh ). - Học sinh dưới lớp nhận xét,đánh giá bài làm của bạn . - Thảo luận và nêu đáp án bài tập . a) Tâm I(1;1) ,bán kính R = 2 b) Tâm I(- 1 2 ; 1 4 ) ,bán kính R = 1 c) Tâm I(2;-3) và bán kính R = 4 - Xung phong nêu hướng giải bài toán . 2 b) (x+1) 2 + ( y – 2) 2 = 4 5 2c) ( x – 4) 2 + ( y – 3) 2 = 13. 3a) x 2 + y 2 – 6x + y – 1= 0 Theo dõi và nêu những thắc mắc ( nếu có) để cùng nhau giải quyết . - Thảo luận để giải bài tập . - Đại diện các nhóm xung phong lên bảng giải bài tập . - Học sinh nhận xét bài làm của nhóm bạn . Xung phong lên bảng giải bài tập . Học sinh dưới lớp nhận xét,đánh giá bài làm của bạn . a) ( ) ε tâm I (2;-4) , R = 5. b) A(-1;0) ∈ ( ) ε Pttt : 3x – 4y + 3 = 0 a) B(10;1) ∉ ( ) ε 66 4.Củng cố bài – luyện tập: Phương trình đường tròn tâm là I(a;b) , bán kính R : * ( x – a) 2 + ( y – b) 2 = R * x 2 + y 2 – 2ax – 2by + c = 0 (Điều kiện : a 2 + b 2 – c > 0) x 2 + y 2 - 2ax – 2yb + c = 0 ⇔ (x – a) 2 +( y – b) 2 = a 2 + b 2 – c (1) +) a 2 + b 2 – c < 0 : không điểm M( x ; y ) nào thoả mãn (1) +) a 2 + b 2 – c = 0 : chỉ 1 điểm M ( a; b) thoả (1) +) a 2 + b 2 – c > 0 : tập hợp các điểm M ( x ; b) thoả (1) là 1 đường tròn tâm I(a;b) , bán kính R = 2 2 a b c+ − 5. Hướng dẫn về nhà : Bài tập 5/84. Hướng dẫn : ( ) ε tiếp xúc với 0x và 0y ⇒ a = b = R TH 1 : b = a I ( a ;a) ∈ d : 4x – 2y – 8 = 0 ⇔ a= 4 TH 2 : b = -a I ( a ;a) ∈ d : ⇒ a = 4 3 I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: Biết đònh nghóa elip, phương trình chính tắc ,hình dạng của elip . 2.Kỹ năng: Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a;b) và bán kính R.Xác đònh được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn . Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm ( tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn). Từ phương trình chính tắc của elip: xác đònh được độ dài trục lớm ,trục nhỏ ,tiêu cự của elip ;xác đònh được toạ độ của các tiêu điểm ,giao điểm của elip với các trục toạ độ. 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học. II. Chuẩn bò: - Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu . + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. - Học sinh xem trước bài học ở nhà . III. Tiến trình lên lớp: 1.Ổn đònh lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : Lập phương trình đường tròn ( ) ε tâm I(2;3) và thoả mãn : Tiết 38 Ngày soạn:07/05/2008 Ngày dạy: 8/05/2008 PHƯƠNG TRÌNH ELIP 67 a) Baựn kớnh R = 5 . b) ( ) tieỏp xuực vụựi Ox. 3.Baứi mụựi : 68 HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: Đònh Nghóa Elip. Phát vấn học sinh nêu một vài ví dụ về hình elip trong thực tế. 1/ Đị nh ngh ĩ a: Cho 2 đđiểm cố đđịnh F 1 ;F 2 với F 1 F 2 = 2c và một độ dài không đổi 2a(a > c). Elip là tập hợp các điểm M sao cho F 1 M + F 2 M = 2a Vẽ hình elip lên bảng và phát vấn học sinh xác đònh tiêu điểm,tiêu cự của elip . Họat động2: phương trình chính tắc của elip Phát vấn học sinh nêu phương trình chính tắc của elip ? Cách viết phương trình chính tắc ? Trong mặt phẳng Oxy cho 2 điểm F 1 (-c;0); F 2 (c;0). Xét elip (E) = {M(x;y) ∈ Oxy / F 1 M + F 2 M=2a} , với a > c > 0 Điều kiện cần và đủ để M(x;y) ∈ (E) là 2 2 2 2 1 x y a b + = (1), với a 2 = b 2 + c 2 Pt (1) gọi là pt chính tắc của elip Họat động 3: hình dạng của elip . Elip pt chính tắc (1) thì các đặc điểm sau •Tâm đx là O; trục đx là Ox và Oy •Trục lớn A 1 A 2 = 2a; đỉnh A 1 (-a;0) , A 2 (a;0) •Trục nhỏ B 1 B 2 = 2b; đỉnh B 1 (0;-b) , B 2 (0;b) •Tiêu cự F 1 F 2 = 2c; tiêu điểm F 1 (-c;0) , F 2 (c;0) •Các cạnh của hcn sở pt là x = ±a; y = ±b Yêu cầu học sinh xem sách giáo khoa,thảo luận và nêu : * Trục đối xứng,tâm đối xứng . * Các đỉnh . * Trục lớn ,trục nhỏ ,độ dài các trục Của elip phương trình : 2 2 1 25 9 x y + = . Họat động 4 Mối liên hệ giữa đường tròn và đường elip . - Phát vấn học sinh nhận xét mối quan hệ giữa trục lớn,trục nhỏ và tiêu cự . Nêu một vài ví dụ về hình elip trong thực tế. Nghiên cứu sách giáo khoa và nêu đònh nghóa elip . Xem sách giáo khoa và nêu phương trình chính tắc của elip,cách viết phương trình chính tắc của elip . - Giải thích hoạt động 3 /86 Xem sách giáo khoa ,thảo luận và xác đònh được : * Trục đối xứng,tâm đối xứng . * Các đỉnh . * Trục lớn ,trục nhỏ ,độ dài các trục Của elip phương trình : 2 2 1 25 9 x y + = . Nêu mối qua hệ giữa a,b,c ? - Xem sách giáo khoa ,thảo luận và chú ý vào sự hướng dẫn của giáo viên để hiểu được phép co : đường tròn được co thành elip . Tiêu cự của elip càng nhỏ thì b càng gần bằmg a Cho đường tròn (C) pt: x 2 + y 2 = a 2 M(x;y) ∈ (C) ta xét M’(x’;y’) sao cho ; ' ' x x b y y a =    =   với 0< b < a 69 4.Củng cố bài – luyện tập: Cho F 1 ( - 5 ;0) , F 2 ( 5 ;0) và I(0;3) .Viết ptct của elip tiêu điểm là F 1 , F 2 và đi qua điểm I . I(0;3) ∈ (E) : b 2 = 9 . Theo giả thiết :F 1 F 2 = 2c ⇒ 2c = 2 5 ⇒ c = 5 a 2 = b 2 + c 2 ⇒ a 2 = 14 . (E) : 2 2 1 14 9 x y + = 5. Hướng dẫn về nhà : Bài tập 1,2,3/88 I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: Biết đònh nghóa elip, phương trình chính tắc ,hình dạng của elip . 2.Kỹ năng: Từ phương trình chính tắc của elip: xác đònh được độ dài trục lớm ,trục nhỏ ,tiêu cự của elip ;xác đònh được toạ độ của các tiêu điểm ,giao điểm của elip với các trục toạ độ. 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học. II. Chuẩn bò: - Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu . + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. - Học sinh xem trước bài học ở nhà . III. Tiến trình lên lớp: 1.Ổn đònh lớp : Sỉ số + vệ sinh +đồng phục. 2.Kiểm tra bài cũ : Xác đònh độ dài các trục,toạ độ các tiêu điểm ,toạ độ của các elip phương trình sau : (E) : 4x 2 + 9y 2 = 36 3.Bài mới : Tiết39 Ngày soạn:10/05/2008 Ngày dạy: 13/05/2008 LUYỆN TẬP 70 4.Củng cố bài – luyện tập: - Đònh nghóa elip . - Phương trình chính tắc của elip . 5. Hướng dẫn về nhà : - Bài tập 5/88. - Chuẩn bò tiết sau ôn tập chương HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Họat động 1: Giải bài tập 2/88. - Yêu cầu học sinh thảo luận để giải bài tập . - Gọi học sinh lên bảng giải bài tập . Nhận xét,đánh giá và cho điểm học sinh . Họat động 2: Giải bài tập 3/88 - Phát vấn học sinh nêu cách giải bài toán . Trình bày tóm tắt bài giải lên bảng (E) : 2 2 2 2 1 x y a b + = a) (0;3) ( ) 5 12 3 (3; ) ( ) 5 M E a b N E ∈  =   ⇒   = ∈    b) (E) tiêu điểm F 1 ( ( ) 3;0− 3c⇒ = +) a 2 = b 2 + 3 M (1 ; 3 ) 2 ∈ (E) ⇒ b =1 , a= 4 Họat động 3 Giải bài tập 4/88. Yêu cầu học sinh thảo luận để giải bài tập . Gọi học sinh lên bảng giải bài tập 2 80 40 2 40 20 a a b b = =   ⇔   = =   c 2 = a 2 – b 2 = 1200 ⇒ c = 20 3 Phải ghim hai cái đinh tại 2 điểm F 1 , F 2 nghóa là cách mép tấm ván 1 đoạn AF 1 = a – c 5,36cm≈ Chiều dài vòng dây : 2c + 2a = 80 + 40 3 . Thảo luận để giải bài tập . Xung phong lên bảng giải bài tập Gọi học sinh lên bảng giải bài tập . Bài 2 /88 2 8 4 2 6 3 a a a b b = =   ⇔   = =   (E) : 2 2 1 16 9 x y + = b) (E) : 2 2 1 25 16 x y + = Thảo luận cách giải . Xung phong nêu hướng giải bài tập Học sinh khác bổ sung ( nếu cần ) cho phần trả lời của bạn . Thảo luận để giải bài tập . Xung phong lên bảng giải bài tập . Gọi học sinh lên bảng giải bài tập . Nhận xét bài làm của bạn . 71 I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: phương trình đường tròn .elip, phương trình chính tắc ,hình dạng của elip . 2.Kỹ năng: Viết được phương trình đường tròn biết tâm I(a;b) và bán kính R.Xác đònh được tâm và bán kính đường tròn khi biết phương trình đường tròn .- Viết được phương trình tiếp tuyến với đường tròn khi biết toạ độ của tiếp điểm ( tiếp tuyến tại một điểm nằm trên đường tròn). Từ phương trình chính tắc của elip: xác đònh được độ dài trục lớn ,trục nhỏ ,tiêu cự của elip ;xác đònh được toạ độ của các tiêu điểm ,giao điểm của elip với các trục toạ độ. 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học. II. Chuẩn bò: - Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu . + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề. - Học sinh xem trước bài học ở nhà . III. Tiến trình lên lớp: 1.Ổn đònh lớp : 2.Kiểm tra bài cũ : 3 Bài mới: Tiết 40 Ngày soạn:10/05/2008 Ngày dạy: 15/05/2008 LUYỆN TẬP CUỐI CHƯƠNG 72 [...]... bán kính của (C) Ta tâm I(2; –4), bán kính R = 5 c)Viết pt tiếp tuyến với (C) đi qua B (10; 1) Trước hết cần tìm tâm I, bán kính R, cần kiểm tra Xét đường thẳng ∆ qua B (10; 1) và hsg là k xem B nằm trên (C) hay không ∆: y – 1 = k(x – 10) ⇔ kx – y + 1 – 10k = 0 ∆ tiếp xúc (C) ⇔ d(I;∆) = R -HD: Xét đường thẳng ∆ qua B (10; 1) và hệ số góc k, dùng điều kiện ∆ tiếp xúc (C) để tìm k ⇔ 2k + 4 + 1 − 10k... bảng trình bày bài giải Nhận xét,đánh giá và cho điểm học sinh Họat động 5: Giải bài tập 6/93 - Vẽ hình lên bảng và phát vấn học sinh nêu hướng giải Trình bày tóm tắt bài giải lên bảng HOẠT ĐỘNG CỦA HS Học sinh được gọi lên bảng giải quyết bài tập - Học sinh dưới lớp nhận xét,đánh giá bài làm của bạn - Thảo luận và nêu hướng giải Hoàn thiện bài giải - Thảo luận cách giải - Xung phong lên bảng... 1: Giải bài tập 1/93 - Gọi học sinh lên bảng giải bài tập Nhận xét,đánh giá ,sửa chữa những sai lầm và cho điểm học sinh Họat động 2: Giải bài tập 2/93 ,3/93 - Phát vấn học sinh nêu hướng giải Hướng dẫn học sinh hoàn thiện bài giải Họat động 3: Giải bài tập 5a,c/93 - Phát vấn học sinh nêu cách giải bài tập - Gọi 1 học sinh lên bảng giải câu a) - Nhận xét,đánh giá và cho điểm học sinh Họat động 4:... cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng - Viết phương trình đường tròn Xác đònh tâm ,bán kính đường tròn khi biết phương trình - Viết phương trình chính tắc của elip xác đònh các thành phần của elip khi biết phương trình chính tắt của elip đó 3.Thái độ: Tích cực chủ động tham gia xây dựng bài học II Chuẩn bò: Giáo viên : + Giáo án , thước kẻ , phấn màu + Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề Học sinh... học sinh đề điều chỉnh cách dạy và giúp h/s tiếp thu tốt hơn 75 - Thái độ : h/s được rèn thói quen kiểm tra những hành vi của mình và sửa chữa khuyết điểm II.CHUẨN BỊ: - Học sinh :bút thước - Giáo viên : giáo án , bài kiểm tra đã chấm III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1( nhận xét chung) +gv nhận xét chung bài kiểm tra học kỳ phần HÌNH HỌC Đa số học sinh làm đủ câu nhưng kết qủa chưa... vào viết được các pt tiếp tuyến? nội tiếp ∆ABC? Pt cạnh AB: HD: Lập phương trình cạnh AB? (C) tiếp xúc Ox, Oy trong góc I, thì tọa độ tâm như thế nào? Bán kính như thế nào? (C) tiếp xúc AB thì ta gì ? Xét (C): (x – a)2 + (y – b)2 = R2 ; Tâm I(a;b), bán kính R (C) tiếp xúc OA, OB nên R = a = b > 0 ⇒ I(a;a) , R = a Ta (C) cũng tiếp xúc AB ⇒ d(I;AB) = R ⇔ -Vẽ hình ⇒ tâm đường tròn nội tiếp nằm trong... nằm trong ∆OAB 73 Vậy pt đường tròn nội tiếp ∆OAB là (x – 1)2 + (y – 1)2 = 1 4.Củng cố bài Nhắc lại Phương trình đường tròn tâm là I(a;b) , bán kính R, Phương trình chính tắc của elip 5 Hướng dẫn về nhà : Chuẩn bò tiết sau ôn tập chương Tiết 41 Ngày soạn :10/ 05/2008 Ngày dạy: 21/05/2008 ƠN TẬP CHƯƠNG III I.Mục tiêu : 1.Kiến thức: Củng cố kiến thức về phương trình đường thẳng ,đường tròn ,elip 2.Kỹ... Thảo luận và nêu hướng giải Hoàn thiện bài giải - Thảo luận cách giải - Xung phong lên bảng giải câu a) - Học sinh dưới lớp nhận xétù bài làm của học sinh - Thảo luận hướng giải - Xung phong lên bảng giải bài tập Nhận xét bài làm của bạn - Xung phong nêu hướng giải - Hoàn thiện bài giải vào vở Nêu những thắc mắc ( nếu có) để cùng nhau giải quyết 4.Củng cố bài – luyện tập: - Cách viết phương . lên bảng giải quyết bài tập ( 2 học sinh ). - Học sinh dưới lớp nhận xét,đánh giá bài làm của bạn . - Thảo luận và nêu đáp án bài tập . a) Tâm I(1;1) ,bán. 0 a)Tìm tâm và bán kính của (C) Ta có tâm I(2; –4), bán kính R = 5 c)Viết pt tiếp tuyến với (C) đi qua B (10; 1) Xét đường thẳng ∆ qua B (10; 1) và có hsg
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 36-43), GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 36-43), GIÁO ÁN HH 10 BAN CƠ BẢN (TIẾT 36-43)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn