ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 5

6 314 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:27

ÂÃƯ ÄN THI ĐẠI HOC SỐ 5 Chn cáu tr låìi âụng nháút 1 Mạy phạt âiãûn xoay chiãưu cọ : a.Pháưn tảo ra dng âiãûn l pháưn cm b. Pháưn cm l stato c. Pháưn cm l räto d.Pháưn tảo ra tỉì trỉåìng l pháưn cm 2Chọn câu sai trong những câu sau: a. nh sáng đơn sắc là ánh sáng không bò tán sắc khi đi qua lăng kính b. Mỗi ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu sắc nhất đònh khác nhau c. nh sáng trắng là tập hợp của 7 ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. d. Lăng kính có khả năng tán sắc ánh sáng 3. Cäng thỉïc no sau âáy dng âãø tênh chu k dao âäüng ca con làõc âån: a. l g T π 2 = b. g l T π 2 1 = c. g l T π 2 = d. l g T π 2 1 = 4.: Hai con l xo cọ chu k T 1 = 1,6 s; T 2 =1,2s. Chu k dao âäüng ca con l xo cọ khäúi lỉåüng bàòng täøng khäúi lỉåüng 2 con làõc trãn l: a 2,8 s b. 2,0 s c. 0,4 s d. 1,4 s 5. Mạy biãún thãú l thiãút bë âãø: a. Tàng hồûc gim cỉåìng âäü dng âiãûn xoay chiãưu b. Tàng hồûc gim hiãûu âiãûn thãú xoay chiãưu c. Truưn âiãûn nàng âi xa d C ba tạc dủng a, b, c. 6.Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn : a. Đơn sắc b. Kết hợp c. Cùng màu sắc d. Cùng cường độ sáng 7. Cäng thỉïc no sau âáy dng âãø tênh chu k dao âäüng ca con làõc l xo : a. k m T π 2 = b. m k T π 2 = c. k m T π 2 1 = d. m k T π 2 1 = 8.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về khoảûng vân i trong giao thoa ánh sáng : a. Một vân sáng và một vân tối bất kỳ cách nhau một khoảng bằng số lẻ nửa khoảng vân i. b. Hai vân tối bất kỳ cách nhau một khoảng bằng số nguyên lần khoảng vân i c. Hai vân sáng bất kỳ cách nhau một khoảng bằng số nguyên lần khoảng vân i d. Cả a, b, c đều đúng. 9.: Mäüt âoản mảch cọ 3 thnh pháưn R, L, C màõc näúi tiãúp våïi nhau vo hiãûu âiãûn thãú xoay chiãưu u = U 0 sinωt.Âiãưu kiãûn cäüng hỉåíng l: a.R 2 = L/C b.LC = ω 2 c.R = LCω 2 d. LCω 2 = 1 10.Chọn câu sai trong các câu sau: a. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất đònh phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đơn sắc. b. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất đònh đối với ánh sáng có bước sóng dài thì lớn hơn đối với ánh sáng có bùc sóng ngắn. c. nh sáng đơn sắc là ánh sáng có bước sóng nhất đònh d. Màu quang phổ là màu của ánh sáng đơn sắc. 11. Dng âiãûn xoay chiãưu cọ táưn säú f = 50 h z thç mäùi giáy dng âiãûn âäøi chiãưu: a. 25 láưn b. 100 láưn c.75 láưn d. 50 láưn 12. Mäüt âoản mảch cọ 3 thnh pháưn R, L, C cọ dng âiãûn xoay chiãưu chảy qua,nhỉỵng pháưn tỉí no khäng tiãu thủ âiãûn nàng: a. L v C b. Chè cọ L c. Chè cọ C d. Rv L 1. Trong các điều kiện sau đây: I. Nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục II. Nguồn sáng phát ra quang phổ vạch phát xạ III.Khí nóng, loãng, sáng nhưng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngồn sáng IV.Khi nóng, loãng, sáng nhưng nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ ngồn sáng Những điều kiện nào cho phép ta thu được quang phổ vạch hấp thụ: a. I, II b. II, III c. I, IV d. II, IV 13. Mäüt váût dao âäüng âiãưu ho cọ qu âảo l âoản thàóng di 10 cm.Biãn âäü ca dao âäüng l: a.10 cm b. 5 cm c. -10 cm d. -5cm 14.Các tính chất hoặc tác dụng nào sau đây không phải của tia tử ngoại a. Có khả năng gây hiện tượng quang điện b. Có tác dụng ion hoá chất khí c. Bò thạch anh hấp thụ rất mạnh d. Có tác dụng sinh học 15.Chọn các cụm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống cho hợp nghóa: “Tia tử ngoại là những bức xạ…………có bước sóng………………bước sóng của ánh sáng…………………” a. Nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím b. Không nhìn thấy được, lớn hơn, tím c. Không nhìn thấy được, nhỏ hơn, đỏ d. Không nhìn thấy được, nhỏ hơn, tím 16: Mäüt dng âiãûn xoay cọ cỉåìng âäü i = 4cos 314t âi qua mäüt âiãûn tråí R = 5 Ω , nhiãût lỉåüng to ra åí R trong 7 phụt l: a. 800J b. 8400J c.16800J d. 33600J 17.Có hai phát biểu sau: I : « nh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau » Vì II : « Khi tổng hợp các ánh sáng đơn sắc khác nhau ta sẽ được ánh sáng trắng » . a. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu tương quan. b. Phát biểu I đúng, phát biểu II đúng, hai phát biểu không tương quan. c. Phát biểu I đúng, phát biểu II sai. d. Phát biểu sai, phát biểu II đúng. 18.Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái: a. Rắn b. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp c. Lỏng d. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao. 19.nh sáng có bước sóng 0,55.10 -3 mm là ánh sáng thuộc: a. Tia hồng ngoại b. Tia tử ngoại c. nh sáng tím d. nh sáng khả kiến (ánh sáng thấy được) 19.Chọn đáp án sai:Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy ra thì: A.cosφ=1; B. 2 ω L C = ; C.U L =U C ; D. Cơng suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại P = UI 20.Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R=50Ω mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm L= 0,5/π(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều: ))( 4 100sin(2100 Vtu AB π π −= . Biểu thức của cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A. ))(2100sin(2 Ati ππ −= ; B. ))(4100sin(22 Ati ππ −= ; C. )(100sin22 Ati π = ; D. )(100sin2 Ati π = 21.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì dòng điện nhanh pha hay chậm pha so với hiệu điện thế của đoạn mạch là tuỳ thuộc: A. R và C; B. L và C; C. L, C và ω; D. R, L, C và ω. 22.Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì tổng trở Z phụ thuộc: A. L, C và ω; B. R, L, C; C. R, L, C và ω; D. ω. 23.Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ: a. Gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối b. Các nguyên tố khác nhau có quang phổ vạch khác nhau c. Do các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bò kích thích phát sáng phát ra d. Do sự phân bố cường độ sáng của các vạch người ta có thể xác đònh thành phần hoá học của một chất. 24. Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng )(100sin2100 Vtu π = thì biểu thức dòng điện qua mạch là ))(6100sin(22 Ati ππ −= . Tìm R,L? A. );( 4 1 ),(325 HLR π =Ω= B. );( 4 3 ),(25 HLR π =Ω= C. );( 4 1 ),(20 HLR π =Ω= D. );( 4,0 ),(30 HLR π =Ω= 25.Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm Iâng có bước sóng là 0,6μm. Khoảng cách từ hai nguồn đến màn là 2m, khoảng cách giữa hai nguồn là 1mm. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 6 ở cùng một bên với vân trung tâm là : A. 2,4mm. B. 7,2mm. C. 4,8mm. D. 3,6mm. 26: Hạt nhân được cấu tạo từ : A.Các nuclôn. B.Các electrôn. C.Các prôtôn. D.Các nơtron. 27 : Các đồng vò là các nguyên tử mà hạt nhân có : A. Cùng số prôtôn Z, cùng số nơtron N. B. Cùng số nơtron N, cùng số khối A. C. Cùng số khối A, khác số prôtôn Z. D. Cùng số protôn Z, khác số khối A. 28 : Chọn câu sai khi nói về lực hạt nhân : A. Lực hạt nhân là lực hút giữa các nuclôn trong hạt nhân. B. Lực hạt nhân có trò số lớn hơn lực đẩy Culông giữa các prôtôn. C. Lực hạt nhân có cùng bản chất với lực hút tónh điện. D. Lực hạt nhân chỉ có tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân. 29: Trong các hạt nhân bền vững, số prôtôn phải: A. nhỏ hơn số nơtron. B. bằng số nơtron. C. lớn hơn số nơtron. D. không có điều kiện về số nơtron. 30: Sự tạo thành bóng tối, bóng nửa tối được giải thích từ: A. Đònh luật truyền thẳng ánh sáng. * B. Đònh luật phản xạ ánh sáng. C. Đònh luật khúc xạ ánh sáng. D. Tính thuận nghòch của sự truyền ánh sáng. Dùng cho câu 31,32 . Cơng thốt của êlectrơn của một quả cầu kim loại là 2,36 eV. 31 : chiếu ánh sáng kích thích có bước sống λ = 0,36 µ m vào quả cầu kim loại trên đặt cơ lập , điện thế cực đạicủa quả cầu là: A. 0,11V. B. 1,01V. C. 1,1V. D. 11V. 32:Bức xạ kích thích sẽ có bước sónglà bao nhiêu nếu điện thế cực đại của quả cầu là 2,2V A. 0,18 µ m B. 0,27 µ m C. 0,72 µ m D. 2,7 µ m. 33: Tính vận tốc ban đầu cực đại của êléctrơn quang điện biết hiệu điện thế hãm bằng 3V. A. 10 5 m/s B. 10 6 m/s C. 10 8 m/s D . 1,03 .10 6 m/s. 34: Một vật M treo vào một lò xo làm lò xo dãn 10 cm. Nếu lực đàn hồi tác dụng lên vật là 1 N, tính độ cứng của lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m D. 1 N/m E. 0,1 N/m 35: Trong dao động điều hòa của một vật quanh vò trí cân bằng phát biểu nào sau đây ĐÚNG đối với lực đàn hồi tác dụng lên vật? A. Bằng số đo khoảng cách từ vật tới vò trí cân bằng. B. Tỷ lệ với khoảng cách từ vật đến vò trí cân bằng và hướng ra xa vò trí ấy. C. Tỷ lệ nghòch với khoảng cách từ vật đến vò trí cân bằng và hướng ra xa vò trí ấy. D. Tỷ lệ với khoảng cách từ vật đến vò trí cân bằng và hướng về phía vò trí ấy. 36: Một vật có khối lượng 10 kg được treo vào đầu một lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng 40 N/m. Tìm tần số góc ωø và tần số f của dao động điều hòa của vật. A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. ω = 2 rad/s; f = 12,6 Hz. 37: Biểu thức nào sau đây KHÔNG phải là dạng tổng quát của tọa độ một vật dao động điều hòa đơn giản ? A. x = Asin(ωt + φ) (m) B. x = Acos(ωt) (m) C. x = Acos(ωt) + Bcos(ω) (m) D. x = Asin(ωt - φ) (m) 38: Một người quan sát thấy một cánh hoa trên hồ nước nhô lên 10 lần trong khoảng thời gian 36s. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kế tiếp là 12m. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt hồ. A. 3m/s B. 3,32m/s C. 3,76m/s D. 6,0m/s 39: Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước tạo thành do hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15 Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB tại những điểm M có hiệu khoảng cách đến A và B bằng 2cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước. A. 45cm/s B. 30cm/s C. 26cm/s D. 15cm/s 40: Khi biên độ của sóng tăng gấp đôi, năng lượng do sóng truyền tăng bao nhiêu lần. A. Giảm 1/4 B. Giảm 1/2 C. Không Thay đổi D. Tăng 4 lần 41: Chọn câu trả lời đúng nhất Vận tốc của một vật dao động điều hoà có độ lớn đạt cực đại khi nào? A.Khi t = 0 B. Khi t = T/4 C. Khi t = T D. Khi vật qua vò trí cân bằng 42 : Trong 3 dãy quang phổ vạch của hyđrơ các vạch nằm trong vùng khả kiến thuộc về : A. Dãy Pasen B. Dãy Laiman C. Dãy Banme D. Dãy banme và Pasen . 43 : Một con lắc lò xo thực hiện dao động điều hoà đơn giản có biên độ dao động A.Năng lượng toàn phần thay đổi như thế nào nếu khối lượng con lắc tăng gấp đôi và biên độ con lắc không thay đổi . A. Không thay đổi B. Tăng lên 2 lần C.Tăng 4 lần D. Giam 2 lần 44:Phương trình dao động của một dao động điều hoà có dạng x = A Sin ω t.Gốc thời gian đã chọn vào lúc nào: A.Lúc chất điểm có ly độ x = + A B.Lúc chất điểm có ly độ x = - A C.Lúc vật qua vò trí cân bằmg theo chiều dương D.Lúc vật qua vò trí cân bằmg theo chiều âm 45 Hạt nhân Pơlơni Po 210 84 là chất phóng xạ α. Biết hạt nhân mẹ đang đứng n và lấy gần đúng khối lượng các hạt theo số khối A. Hãy tìm xem bao nhiêu phần trăm của năng lượng toả ra chuyển thành động năng của hạt α. A. 89,3% B. 98,1% C. 95,2% D. 99,2% 46. Tính năng lượng liên kết riêng của C 14 6 theo đơn vị MeV/nuclon, biết các khối lượng m P = 1,0073u, m C = 14,003240u và m n = 1,0087u. 1u = 931 MeV/c 2 . A. 7,862 B. 8,013 C. 6,974 D. 7,2979 47: Hai dao động điều hoà cùng tần số. Trong điều kiện nào thì 2 dao động bằng nhau tại mọi điểm: A.Hai dao động có cùng biên độ B.Hai dao động cùng pha C.Hai dao động ngược pha D. A và b 48: Hai con lắc đơn có chu kỳ T 1 = 1,5 s; T 2 = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc đơn có chiều dài bằng tổng chiều dài 2 con lắc trên là: A.2,5 s B.3,5 s C.0,5 s D. 2,25 s 49: Xét phản ứng kết hợp: D + D → T + p Biết các khối lượng hạt nhân dơtêri m D = 2,0136u, m T = 3,0160u và m p = 1,0073u. Tìm năng lượng toả ra của phản ứng: A. 3,6 MeV B. 4,5 MeV C. 7,3 MeV D. 2,6 MeV 50. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân đơtêri D = H 2 1 . Biết các khối lượng hạt nhân dơtêri m D = 2,0136u, m n = 1,0087u và m p = 1,0073u. A. 3,2 MeV B. 1,8 MeV C. 2,2 MeV D. 4,1 MeV . nuclôn. B.Các electrôn. C.Các prôtôn. D.Các nơtron. 27 : Các đồng vò là các nguyên tử mà hạt nhân có : A. Cùng số prôtôn Z, cùng số nơtron N. B. Cùng số. số nơtron N. B. Cùng số nơtron N, cùng số khối A. C. Cùng số khối A, khác số prôtôn Z. D. Cùng số protôn Z, khác số khối A. 28 : Chọn câu sai khi nói về
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 5, ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 5, ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC SỐ 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay