Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình

69 434 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 09:16

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÊ PHẠM THỊ HỒNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN TRẦN VĂN TUYÊN, ĐOÀN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chính quy Chăn nuôi Thú y Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 Thái Nguyên, 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÊ PHẠM THỊ HỒNG Tên chun đề: “ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN TRẦN VĂN TUYÊN, ĐỒN KẾT, HUYỆN N THỦY, TỈNH HỊA BÌNH” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp : Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính quy Chăn nuôi thú y K45 - CNTY - N04 Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 TS La Văn Công Thái Nguyên, 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập rèn luyện trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, đƣợc dạy bảo tận tình thầy giáo, em nắm đƣợc kiến thức ngành học Kết hợp với tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn ông Trần Văn Tuyên, giúp em cố lại kiến thức chuyên môn, nhƣ đức tính cần có cán nơng nghiệp Từ đó, giúp em có lòng tin vững bƣớc sống nhƣ công tác sau Để có thành cơng này, em xin tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu trƣờng đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Ban chủ nhiệm khoa tập thể thầy, cô giáo khoa chăn nuôi thú y, ngƣời tận tụy dạy dỗ dìu dắt em suốt trình học tập, nhƣ thời gian thực tập Tập thể lớp k45 - CNTY - N04 - Trƣờng đại học Nông Lâm Thái Nguyên sát cánh bên em trình học tập rèn luyện trƣờng Các bác, cô anh chị trại chăn nuôi lợn ông Trần Văn Tuyên tận tình bảo, giúp đỡ thời gian thực tập để giúp em hồn thành tốt khóa thực tập Đặt biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quan tâm, bảo tận tình thầy giáo hƣớng dẫn TS La Văn Công Nhân dịp này, em xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện vật chất nhƣ tinh thần, động viên, giúp đỡ em suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Lê Phạm Thị Hồng ii LỜI NĨI ĐẦU Để hồn thành chƣơng trình đào tạo nhà trƣờng, thực phƣơng châm “Học đôi với hành”, “Lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản xuất”, thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối tồn chƣơng trình học tập sinh viên Giai đoạn thực tập khoảng thời gian để sinh viên củng cố hệ thống hóa tồn kiến thức học, làm quen với thực tế sản xuất, từ nâng cao trình độ chun mơn, nắm đƣợc phƣơng pháp tổ chức tiến hành công việc nghiên cứu, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, tạo cho có tác phong làm việc đứng đắn, sáng tạo để trƣờng trở thành ngƣời cán khoa học kỹ thuật có trình độ chun mơn cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn góp phần xứng đáng vào nghiệp phát triển đất nƣớc Xuất phát từ nguyện vọng thân, theo phân công Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đƣợc đồng ý thầy giáo hƣớng dẫn tiếp nhận sở, thực tập trại chăn nuôi ông Trần Văn Tun, Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình từ ngày 18/11/2016 đến ngày 18/05/2017 Nhờ nỗ lực thân, quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo cán bộ, nhân viên trại, bảo tận tình thầy giáo hƣớng dẫn, đến tơi hồn thành nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp hoàn thành báo cáo tốt nghiệp với đề tài “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại lợn Trần Văn Tun, Đồn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình” Do bƣớc đầu làm quen với thực tiễn sản xuất nghiên cứu khoa học nên báo cáo khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy, tơi kính mong nhận đƣợc đóng góp q báu thầy, cô, bạn đồng nghiệp để báo cáo đƣợc hoàn chỉnh Thái nguyên, ngày… tháng…năm 2017 Ngƣời viết khóa luận Lê Phạm Thị Hồng iii DANH MỤC BẢNG trang Bảng 2.1 Kết sản xuất trại ông trần văn tuyên Bảng 2.2: Lịch phòng bệnh trại lợn nái 25 Bảng 4.1 Cơ cấu đàn lợn trại năm 2015-2017 34 Bảng 4.2 : Số lƣợng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dƣỡng trại tháng thực tập 35 Bảng 4.3: Lịch sát trùng trại lợn nái 38 Bảng 4.4 Lịch tiêm phòng vắc xin cho lợn theo mẹ 39 Bảng 4.5 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nuôi trại 40 Bảng 4.6: Triệu chứng chủ yếu số bệnh 42 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực trại 45 Bảng 4.8: Kết công việc khác thực 49 iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cn : Chủ nhật CP : Cổ phần cs : Cộng Nxb : Nhà xuất Pr : Protein SS : sinh STT : Số thứ tự v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i LỜI NÓI ĐẦU ii DANH MỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.1.1 Quá trình thành lập 2.1.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.1.4 Tình hình sản xuất trang trại 2.1.1.5 Đánh giá chung 2.1.2 Đối tƣợng kết sản xuất sở (trong năm) 2.2 Cơ sở khoa học chuyên đề 2.2.1 Một số hiểu biết lợn 2.2.2 Kỹ thuật chăm sóc lợn theo mẹ 11 2.2.3 Kỹ thuật nuôi dƣỡng lợn theo mẹ 15 2.2.4 Cai sữa cho lợn 19 vi 2.2.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sinh trƣởng lợn 22 2.2.6 Một số biện pháp phòng bệnh cho lợn theo mẹ 24 2.3 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi nƣớc 26 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc 26 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 28 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG - NỘI DUNG - PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 30 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.4 Các tiêu theo dõi phƣơng pháp thực 30 3.4.1 Các tiêu theo dõi số công thức tính tốn 30 3.4.2 Phƣơng pháp thực 31 3.4.2.1 Phƣơng pháp đánh giá tình hình chăn nuôi trại 31 3.4.2.2 Phƣơng pháp áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái lợn nuôi trại 31 3.4.2.3 Chẩn đoán điều trị bệnh gặp đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 32 3.4.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 33 PHẦN 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 34 4.1 Đánh giá tình hình chăn ni trại lợn ơng Trần Văn Tun năm (2015-2017) 34 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi trại 35 4.2.1 Số lƣợng lợn trực tiếp chăm sóc, ni dƣỡng tháng thực tập 35 4.2.2 Cơng tác chăm sóc ni dƣỡng đàn lợn tháng thực tập 36 vii 4.3 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi thời gian thực tập trại 37 4.3.1 Công tác vệ sinh phòng bệnh 37 4.3.2 Phòng bệnh vắc xin 38 4.4 Kết chẩn đoán điều trị số bệnh cho lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi tháng thực tập trại 40 4.4.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi tháng thực tập 40 4.4.2 Kết chẩn đoán bệnh 41 4.4.3 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn giai đọan từ sinh đến 21 ngày tuổi trại thời gian thực tập 43 4.5 Kết thực số công việc khác 46 4.5.1 Công tác chăn nuôi 46 4.5.1.1 Công tác giống .46 4.5.1.2 Công tác chăm sóc ni dƣỡng đàn lợn .46 4.5.2 Công tác khác 48 PHẦN 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc II Tài liệu nƣớc PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề nƣớc ta trồng trọt chăn ni có vai trò quan trọng cấu nơng nghiệp chúng có quan hệ gắn bó hỗ trợ phát triển, ngành chăn nuôi đem lại lợi nhuận kinh tế đáng kể cho đất nƣớc đặc biệt chăn nuôi lợn Trong năm gần kinh tế nƣớc ta có bƣớc phát triển mạnh mẽ Song song với phát triển nhiều ngành nghề khác ngành chăn ni giữ vị trí quan trọng, đóng góp phần lớn nghiệp phát triển đất nƣớc Trong chăn ni lợn phận quan trọng ngành chăn nuôi Hàng năm, ngành chăn nuôi lợn cung cấp khối lƣợng lớn thịt, mỡ làm thực phẩm cho ngƣời Ngồi ra, chăn ni lợn cung cấp khối lƣợng lớn phân bón cho ngành trồng trọt số sản phẩm phụ làm ngun liệu cung cấp cho ngành cơng nghiệp chế biến Thịt lợn không cần thiết cho nhu cầu dinh dƣỡng ngƣời mà phù hợp với vị đại đa số ngƣời sử dụng Thịt lợn chiếm 7580% so với loại thịt chăn nuôi Để đáp ứng đƣợc nhu cầu thiết này, Đảng Nhà nƣớc ý đến việc phát triển chăn nuôi lợn Đồng thời nhà khoa học nƣớc ta lai tạo đàn lợn nội giống lợn ngoại có tầm vóc lớn, sinh trƣởng nhanh, tỷ lệ nạc cao Cùng với việc áp dụng phƣơng thức chăn ni theo hƣớng cơng nghiệp, mơ hình chăn ni lợn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc ni dƣỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lƣợng cao với loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dƣỡng không ngừng quan tâm đầu tƣ phát triển ngành chăn ni nói chung chăn ni lợn nói riêng Để phát triển 46 Bảng 4.7 cho thấy: Kết điều trị 499 lợn mắc bệnh phân trắng có 484 khỏi đạt tỷ lệ 96,99 %; Điều trị bệnh viêm khớp 384 có 318 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 82,81 %; Điều trị 154 mắc bệnh viêm phổi có 146 khỏi bệnh chiếm 94,80 % Nhƣ vậy, kết điều trị số bệnh cho đàn lợn từ sinh đến 21 ngày tuổi đạt cao từ 82,81 % đến 96,99 % Trong bệnh phân trắng lợn đạt kết cao 96,99 % thấp bệnh viêm khớp đạt 82,81% 4.5 Kết thực số công việc khác 4.5.1 Công tác chăn nuôi 4.5.1.1 Công tác giống Trong chăn ni nói chung, chăn ni lợn nói riêng, muốn đạt đƣợc suất cao, chất lƣợng sản phẩm tốt, trƣớc tiên phải ý đến giống Vì thế, thời gian thực tập em cán kỹ thuật trại tiến hành chọn lọc, lập hồ theo dõi cá thể lợn nái với tiêu nhƣ: Số lứa đẻ, số sinh số nuôi lứa, số cai sữa số ngày nuôi nái qua lựa chọn nái tốt để sản xuất Đồng thời dựa vào kết theo dõi qua nhiều lứa đẻ để tiến hành loại bỏ lợn nái trƣờng hợp nhƣ: Phối giống lần liên tiếp không thụ thai, số lứa đẻ ít, tỷ lệ lợn sinh chết, dị tật cao, nái đẻ đạt lứa, nái bị liệt 4.5.1.2 Cơng tác chăm sóc ni dưỡng đàn lợn Trong q trình thực tập trang trại, tơi thực quy trình chăm sóc lợn nái chửa, nái đẻ, tham gia đỡ đẻ, chăm sóc lợn theo mẹ đến cai sữa; trực tiếp vệ sinh, chăm sóc, theo dõi đàn lợn thí nghiệm * Đối với nái chửa: Lợn nái chửa đƣợc nuôi chủ yếu chuồng bầu bầu Hàng ngày vào kiểm tra lợn để phát lợn phối không đạt, lợn nái bị sảy thai, lợn 47 mang thai giả, vệ sinh, dọn phân không lợn nằm đè lên phân, lấy thức ăn cho lợn ăn, rửa máng, phun thuốc sát trùng hàng ngày, xịt gầm, cuối chiều chở phân khu xử lý phân Lợn nái chửa đƣợc ăn loại thức ăn 566, 567SF với phần ăn tùy theo tuần chửa, thể trạng, lứa đẻ cụ thể: Đối với nái chửa từ tuần đến tuần 12 ăn thức ăn 566 với tiêu chuẩn kg/con/ngày, cho ăn lần ngày Đối với nái chửa từ tuần 13 đến tuần 14 ăn thức ăn 566 với tiêu chuẩn - 3,5 kg/con/ngày, cho ăn lần ngày Đối với nái chửa từ tuần 15 trở đƣợc ăn thức ăn 567SF với tiêu chuẩn - 3,5 kg/con/ngày, cho ăn lần ngày * Đối với nái đẻ: Lợn nái chửa đƣợc chuyển lên chuồng đẻ trƣớc ngày đẻ dự kiến - 10 ngày Trƣớc chuyển lợn lên chuồng đẻ, chuồng phải đƣợc dọn dẹp, sát trùng cọ, rửa Lợn chuyển lên phải đƣợc ghi đầy đủ thông tin lên bảng đầu ô chuồng Thức ăn lợn chờ đẻ đƣợc cho ăn với tiêu chuẩn ăn kg/ngày, chia làm bữa sáng, chiều Lợn nái chửa trƣớc ngày đẻ dự kiến ngày, giảm tiêu chuẩn ăn xuống 1,5 kg/con/bữa Khi lợn nái đẻ đƣợc ngày tăng dần lƣợng thức ăn từ 0,5 - kg/con/ngày chia làm hai bữa sáng, chiều Đối với nái ni q gầy ni nhiều cho ăn tăng lƣợng thức ăn lên kg/con/ngày * Chăm sóc ni dƣỡng lợn sau cai sữa Hàng ngày cho lợn ăn, vệ sinh Đối với lợn sau cai sữa sử dụng thức ăn 551 Lợn đƣợc nuôi chuồng bê tông, nuôi đến 5-6 kg xuất trại khác để ni hậu bị giai đoạn này, thay đổi điều kiện chuồng trại, thức ăn nhiều lần nên 48 lợn thƣờng hay mắc bệnh đƣờng tiêu hóa Do vậy, cần theo dõi chăm sóc lợn cẩn thận * Chăm sóc nuôi dƣỡng lợn hậu bị nhập Lợn từ 30kg đƣợc chuyển chuồng cách ly ni hậu bị Thức ăn sử dụng cho lợn thịt thức ăn 566 Chăm sóc lợn hậu bị khơng đòi hỏi khắt khe nhƣ chăm sóc lợn lợn nái, song điều kiện chăm sóc ni dƣỡng ảnh hƣởng đến tốc độ sinh trƣởng phát triển lợn phải cách ly đề phòng dịch bệnh 4.5.2 Công tác khác Trong thời gian tháng thực tập trại việc thực chuyên đề nghiên cƣ́u khoa ho ̣c , còn tham gia mô ̣t số công viê ̣c sau : - Đỡ đẻ - Tiêm sắt cho lợn từ đến ngày tuổi - Cho lợn từ đến ngày tuổi uống thuốc phòng trị cầu trùng - Truyền dịch cho lợn nái đẻ, sốt, bỏ ăn - Xuất lợn cai sữa - Lấy tinh - Thụ tinh nhân ta ̣o cho lơ ̣n nái - Tiêm vắc xin phòng bệnh lợn nái - Tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn Kết tham gia số công việc khác thời gian thực tập trại đƣợc trình bày qua bảng 4.8 49 Bảng 4.8: Kết công việc khác thực STT Nội dung công việc Số lƣợng Kết (an toàn/khỏi) (con) Số lƣợng (con) Tỷ lệ (%) An tồn Tiêm phòng vắc xin cho lợn nái 1.1 Dịch tả 268 268 100 1.2 Lở mồm long móng 243 243 100 1.3 Giả dại 302 302 100 1.4 Khơ thai 373 373 100 An tồn Tiêm phòng vắc xin cho lợn 2.1 Cầu trùng (uống) 3838 3838 100 2.2 Viêm phổi 3838 3838 100 2.3 Dịch tả 3838 3838 100 Điều trị bệnh Khỏi 3.1 Bệnh viêm tử cung 42 41 97.62 3.2 Bệnh đẻ khó 45 43 95.56 An tồn Cơng tác khác 4.1 Đỡ đẻ cho lợn 130 130 100 4.2 Mài nanh,cắt đuôi,bấm số tai 2530 2530 100 4.3 Thiến lợn đực 1650 1650 100 4.4 Mổ héc ni 5 100 146 146 100 2,100 2,100 100 67 67 100 4.5 Truyền dịch cho lợn nái 4.6 Xuất lợn 4.7 Thụ tinh nhân tạo cho lợn Từ kết bảng 4.8 cho thấy: Chúng tơi tiêm phòng vacxin cho đàn lợn nái với bệnh lần lƣợt :dịch tả lợn 268 liều, lở mồm long móng 243 liều, giả dại 302 liều, khô thai 373 liều đạt kết an tồn 100% Tiêm phòng vacxin cho đàn lợn với 50 bênh lần lƣợt là: cầu trùng 3838 liều,viêm phổi 3838 liều dịch tả 3838 liều đạt kết an tồn 100% Đối với cơng tác điều trị bệnh thời gian thực tập trại tham gia điều trị bệnh xảy đàn lợn nái bệnh viêm tử cung, số điều trị 42 con, số khỏi bệnh 41 con, tỷ lệ khỏi bệnh đạt 97,62% Can thiệp đẻ khó số can thiệp 45 con, số khỏi bệnh 43 con, tỷ lệ khỏi đạt 95,56% Ngoài tham gia số công việc khác nhƣ đỡ đẻ cho lợn 130 ca; mài nanh, cắt đuôi, bấm số tai 2530 ca; thiến lợn đực 1650 ca; mổ hecni ca; truyền dịch cho lợn nái 146 ca; thụ tinh nhân tạo cho lợn 67 ca xuất bán lợn 2100 kết đạt an toàn 100% 51 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình em có kết luận sau: - Đàn lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi nuôi trại chăn nuôi Trần Văn Tuyên, Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đƣợc tiêm phòng đầy đủ, đạt tỷ lệ 100% - Kết chẩn đoán bệnh cho thấy, lợn giai đoạn từ sinh đến 21 ngày tuổi lợn chủ yếu mắc bệnh viêm phổi 4,01%, bệnh phân trắng lợn chiếm 13,00%, bệnh viêm khớp 10,00% - Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm khớp cho lợn, thuốc Pendistrep LA Dexa, tỷ lệ khỏi bệnh 82,81% - Dùng Amoxicol,Paxxcell,Nor-100 điều trị bệnh phân trắng lợn con, kết khỏi 96,99% - Sử dụng phác đồ điều trị bệnh viêm phổi cho lợn, thuốc Tylogenta, tỷ lệ khỏi bệnh 94,80 % - Kết thực cơng việc khác nhƣ tiêm phòng vacxin cho lợn nái đạt hiệu an toàn 100%; điều trị bệnh cho 42 lợn nái khỏi 41 đạt tỷ lệ 97,62%, can thiệp đẻ khó kết đạt 95,56% công việc khác kết đạt an toàn 100% 5.2 Đề nghị Trong thời gian thực tập trại lợn ơng Tun em thấy có số tồn cần phải khắc phục, em có số ý kiến đề xuất nhƣ sau: - Cán kỹ thuật viên trại cần hƣớng dẫn chu đáo cho công nhân cách phát lợn ốm kịp thời 52 - Tiếp tục áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - Cơng tác tiêm phòng vệ sinh phòng bệnh cần thực tốt - Nhà trƣờng khoa tiếp tục cử sinh viên xuống trang trại thực tâp tốt nghiệp để nâng cao kỹ nghề cho sinh viên Kết thúc đợt thực tập trại em đƣa số kiến nghị nhằm nâng cao suất chăn nuôi nhƣ giảm tỷ lệ mắc bệnh lợn theo mẹ nhƣ sau: - Công tác vệ sinh thú y cần đƣợc nâng cao nữa, đặc biệt nâng cao tinh thần trách nhiệm công nhân sinh viên thực tập việc vệ sinh chuồng trại chăm sóc cho lợn mẹ nhƣ lợn - Cần có kỹ thuật chuyên theo dõi, phát điều trị bệnh cho lợn nhằm đem lại kết điều trị cao - Nên tiến hành tiêm phòng vắc xin E.coli phòng bệnh phân trắng lợn trƣớc đẻ - tuần - Cần tập cho lợn ăn sớm đặc biệt chăn nuôi tập trung TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu nƣớc Công ty liên doanh Việt Pháp Guyo mare (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Viện Chăn nuôi Công ty Cargill Việt Nam (2003), Sổ tay kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lƣu hành nội Công ty Pig Việt Nam (1998), Kỹ thuật chăn nuôi lợn, Sách tham khảo, lƣu hành nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2002), Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Cừ (1992), Cơ sở sinhnuôi dưỡng lợn con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Cừ cs (1996), Giáo trình sinh lý học gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2008), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nông nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Kim Dung (2004), “Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E.coli hội chứng tiêu chảy lợn con, phác đồ điều trị” Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013),“Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E Coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị”, luận án thạc sĩ khoa học Nông nghiệp 10 Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phƣợng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1996), Bệnh lợn nái lợn Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Văn Điền (2015),Kinh nghiệm xử lý bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản, Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ 12.Trần Đức Hạnh (2013) “Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn tỉnh phía Bắc biện pháp phòng trị” Luận án tiến sĩ Nông nghiệp 13 Phạm Khắc Hiếu, Lê Thị Ngọc Diệp, Trần Thị Lộc (1998), Stress đời sống người vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 14.Duy Hùng (2011), “Bệnh viêm vú lợn nái”,Báo nông nghiệp Việt Nam, Nxb Nông nghiê ,̣p Hà Nội 15.Phạm Sĩ Lăng - Nguyễn Bá Hiên cs ( 2013), Bệnh lợn Việt Nam, trang 151 16 Nguyễn Quang Linh (2005), Giáo trình kỹ thuật chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 17 Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch (1997), Giáo trình bệnh nội khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Trần Văn Phùng, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân, Từ Quang Hiển (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội 19 Đặng Minh Phƣớc, Dƣơng Thanh Liêm (2006), “Nghiên cứu sử dụng axit hữu bổ sung vào thức ăn để kích thích tăng trưởng phòng bệnh lợn tiêu chảy lợn sau cai sữa”, Tạp chí khoa học chăn ni số 10 20 Nguyễn Văn Thiện (2008), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21Văn Thọ (2007), Một số bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị, Nxb Lao Động Hội 22.Nguyễn Khắc Toàn Đỗ Tiến Duy (2013), “ Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền nam “ Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), trang - 11 23 Vũ Đình Tơn, Trần Thị Thuận (2006), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (2010), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn Cl perfringenstrong hội chứng tiêu chảy lợn phú thọ biện pháp phòng trị, Luận án thạc sĩ khoa học Nơng nghiệp II Tài liệu nƣớc ngồi 25 Akita cs (1993), “Comparison of four purification methols for the production of immunoglobulins from eggs laid by hens immunological methols”, Vet 160(1993), P.207 - 214 26 Glawisching E cs (1992) The Efficacy ofE costat on E Coliinfected weaning pigg, 12th IPVS Congress, August 27 Smith cs (1976) Observations by the ligated segment and oral inoculation methods on Escherichia coli infections in pigs, calves, lamb and rabbits.Journal of Pathology and Bacteriology 93, 499 28 Soko cs (9/1981) Neonatal coli - infecie laboratoriana diagnostina a prevencia UOLV - Kosice 29 White (2013), “Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females”, Biology of Reproduction 44 (Suppl 1), 160 (abstract) MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Hình 1: Thuốc điều trị viêm khớp Hình 3: Bổ sung sắt Hình 2:Thuốc bổ trợ Hình 4: Thuốc điều trị viêm phổi Hình 5:Thuốc phòng cầu trùng Hình 7: Lợn mắc tiêu chảy Hình 6: Thuốc điều trị bệnh tiêu chảy Hình 8: Lợn chết tiêu chảy Hình 9: Tiêm Indectin Hình 11:Đỡ đẻ Hình 10: lợn tiêu chảy Hình 12:Mổ hecni Hình 13:Thử lợn Hình 15: Thiến lợn Hình 14:Lấy tinh Hình 16: Cắt tai lợn Hình 17: Tiêm vacxin dịch tả Hình 19: Xử lý đẻ khó Hình 18: Truyền tĩnh mạch lợn mẹ Hình 20: Cho lợn uống cầu trùng ... lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện n Thủy, tỉnh Hòa Bình - Đánh giá việc áp dụng đƣợc quy trình chăm sóc ni dƣỡng cho lợn từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi - Xác định tình hình nhiễm bệnh, cách phòng. .. cách phòng trị bệnh cho lợn nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá đƣợc tình hình chăn ni trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình - Áp dụng đƣợc quy trình chăm sóc, ni dƣỡng... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - LÊ PHẠM THỊ HỒNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN CON TỪ SƠ SINH ĐẾN 21 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI LỢN TRẦN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình, Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh ở lợn con từ sơ sinh đến 21 ngày tuổi tại trại lợn Trần Văn Tuyên, xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay