Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh

54 148 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 08:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN KIÊN Tên chuyên đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành/Ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG VĂN KIÊN Tên chun đề: ÁP DỤNG QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG PHỊNG TRỊ BỆNH CHO ĐÀN LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY CP THIÊN THUẬN TƢỜNG, CẨM PHẢ, QUẢNG NINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành/Ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K45 - CNTY - N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Trang Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhƣ thực tập tốt nghiệp, em nhận đƣợc giúp đỡ tận tình thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y Nhân dịp này, em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy giáo, cô giáo khoa Chăn nuôi Thú y Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hƣớng dẫn ThS Phạm Thị Trang tận tình hƣớng dẫn để em hồn thành tốt khóa luận Đồng thời, cho em gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè ln động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để em học tập hoàn thành tốt trình thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Hoàng Văn Kiên ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch sát trùng trại lợn nái 28 Bảng 3.2 Chế độ cho ăn lợn nái chửa trại 29 Bảng 4.1 Tình hình chăn ni trại năm 2015 năm 2016 32 Bảng 4.2 Kết thực quy trình ni dƣỡng, chăm sóc đàn lợn 33 Bảng 4.3 Kêt thực vệ sinh, sát trùng trại 34 Bảng 4.4 Kết thực quy trình phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái ni trại vắc xin 35 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh sinh sản cho lợn 36 Bảng 4.6 Kết thực số công tác khác 37 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT KTKSTTT: Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tƣờng LMLM: Lở mồng long móng PED: Dịch tiêu chảy cấp lợn MMA: Mastitis - metritis - agalactia iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Điều kiện khí hậu 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.4 Cơ sở vật chất trại 2.1.5 Thuận lợi khó khăn trại 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Những hiểu biết phòng, trị bệnh cho vật ni 2.2.2 Những hiểu biết bệnh gặp sở 10 2.2.3 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 18 2.3 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 22 2.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 22 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 24 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 26 3.1 Đối tƣợng 26 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 26 3.3 Nội dung thực 26 v 3.4 Các tiêu theo dõi phƣơng pháp thực 26 3.4.1 Các tiêu theo dõi 26 3.4.2 Phƣơng pháp thực 27 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết đánh giá tình hình chăn ni trại 32 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh 33 4.2.1 Kết thực quy trình ni dƣỡng chăm sóc đàn lợn 33 4.2.2 Kết phòng bệnh phƣơng pháp vệ sinh, sát trùng trại 34 4.2.3 Kết thực phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại vắc xin 35 4.2.4 Kết chẩn đoán, điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh 36 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 I Tài liệu tiếng việt 40 II Tài liệu tiếng Anh 42 III Tài liệu internet 43 PHỤ LỤC 1 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi nƣớc ta phát triển mạnh mẽ theo hƣớng trang trại hộ gia đình Chăn ni lợn ngày chiếm vị trí quan trọng nơng nghiệp Việt Nam Nó góp phần lớn vào tăng trƣởng kinh tế nông thôn nƣớc ta Không để phục vụ cho tiêu dùng, nâng cao chất lƣợng bữa ăn hàng ngày mà phải tiến tới xuất với số lƣợng lớn Đây nguồn cung cấp thực phẩm với tỷ trọng cao chất lƣợng tốt cho ngƣời, nguồn cung cấp phân bón cho ngành trồng trọt nguồn cung cấp sản phẩm phụ nhƣ: Da, mỡ, nội tạng cho ngành cơng nghiệp chế biến Với vị trí quan trọng hàng đầu việc cung cấp lƣợng thực phẩm lớn cho tiêu dùng ngƣời dân, ngành chăn nuôi nói chung chăn ni lợn nói riêng đƣợc Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm đến việc phát triển Nhờ vậy, công tác lai tạo giống đƣợc triển khai thu đƣợc nhiều kết to lớn nhƣ: Tạo giống lợn có tầm vóc lớn, sinh trƣởng nhanh, tỉ lệ nạc cao Bên cạnh việc áp dụng phƣơng thức chăn ni theo hƣớng công nghiệp, quy mô chăn nuôi lớn, áp dụng biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ni dƣỡng tiên tiến, chế biến thức ăn chất lƣợng cao, loại thức ăn thay thế, thức ăn bổ sung, phối hợp phần ăn có đầy đủ chất dinh dƣỡng Trong đó, cơng tác thú y đƣợc đặc biệt ý đến Tuy nhiên, nguyên nhân làm hạn chế khả sinh sản lợn nái ni trang trại gặp nhiều loại bệnh xảy ra, khả thích nghi giống lợn nái ngoại với khí hậu nƣớc ta kém, đặc biệt bệnh hay xảy quan sinh dục nhƣ: Đẻ khó, viêm tử cung, viêm vú, sữa, sảy thai truyền nhiễm… Các bệnh nhiều yếu tố gây nên nhƣ điều kiện vệ sinh, chăm sóc ni dƣỡng kém, vi khuẩn, virus gây nên… Chính vậy, việc chăm sóc, ni dƣỡng tìm hiểu bệnh quan sinh sản cho đàn lợn nái việc cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tiến hành đề tài: “Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh” 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích - Đánh giá tình hình chăn ni trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá đƣợc tình hình chăn ni trại Cơng ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại đạt hiệu cao - Xác định đƣợc tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở thực tập 2.1.1 Vị trí địa lý Trại giống hạt nhân công ty CP Thiên Thuận Tƣờng nằm địa phận tổ 2, khu 1, phƣờng Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Trại hoạt động từ năm 2007 Đây trại lợn tƣ nhân ông Trần Hòa làm chủ đầu tƣ kiêm giám đốc cơng ty 2.1.2 Điều kiện khí hậu Cẩm Phả thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng Đông Bắc Bộ, chịu ảnh hƣởng khí hậu nhiệt đới gió mùa Do đó, trại lợn Cơng ty CP Thiên Thuận Tƣờng Quảng Ninh chịu ảnh hƣởng chung khí hậu vùng - Nhiệt độ trung bình năm 23oC, nhiệt độ cao vào tháng 39oC, nhiệt độ thấp vào tháng 12oC - Lƣợng mƣa: Lƣợng mƣa trung bình năm 2.567,8 mm/năm Lƣợng mƣa hàng năm tƣơng đối lớn, chế độ mƣa chia làm hai mùa rõ rệt Mùa mƣa tháng đến tháng 10, tổng lƣợng mƣa năm gần nhƣ tập trung vào mùa mƣa, chiếm 80% - 90% tổng lƣợng mƣa năm Mùa khơ lƣợng mƣa nhỏ chiếm khoảng 10% - 20% tổng lƣợng mƣa năm - Độ ẩm: Độ ẩm tƣơng đối khu vực cao, trung bình tháng thấp đạt 78% (tháng 10) độ ẩm tƣơng đối trung bình tháng cao đạt 88% (tháng 3) - Bão, giơng: Mỗi năm tỉnh Quảng Ninh (trong có thành phố Cẩm Phả) chịu ảnh hƣởng trung bình - đợt bão, năm nhiều lên tới 10 đợt Bão thƣờng tới cấp - 9, đặc biệt có bão cấp 12 Tháng 7, tháng tháng bão hay đổ vào Quảng Ninh Các giông thƣờng xảy mùa hè, trung bình tháng có ngày 33 lƣợng lợn nái hậu bị tăng lên với nhằm thay cho lợn nái sinh sản không đủ tiêu chuẩn phải loại thải 4.2 Kết áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái nuôi trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh 4.2.1 Kết thực quy trình ni dưỡng chăm sóc đàn lợn Chăm sóc, ni dƣỡng quy trình khơng thể thiếu trại chăn ni Chính vậy, suốt tháng thực tập trại, đƣợc tham gia làm công việc ni dƣỡng, chăm sóc cho đàn lợn trại Chúng đƣợc học hỏi mở mang kiến thức nhiều cách cho ăn, thức ăn dành cho loại lợn nào, thao tác kỹ thuật để chăm sóc lợn mẹ tốt … Kết đƣợc trình bày bảng 4.2 Bảng 4.2 Kết thực quy trình ni dƣỡng, chăm sóc đàn lợn STT Công việc Số lƣợng (lần) Cho lợn ăn hàng ngày 360 Kết thực đƣợc (lần ) 360 Tra cám 360 360 100 Tắm cho lợn nái 180 180 100 Loại thải lợn nái 25 20 Tỷ lệ (%) 100 Trong quy trình chăn ni, q trình chăm sóc, ni dƣỡng ảnh hƣởng lớn đến sức khỏe khả sinh sản lợn nái Chính vậy, cần phải chăm sóc lợn thật tốt nhƣ tắm cho lợn vào ngày nắng nóng cho lợn nái ăn bữa đủ lƣợng thức ăn theo giai đoạn lợn nái mang thai giai đoạn lợn nái cần lƣợng dinh dƣỡng theo quy định Lợn nái đẻ nuôi đƣợc cho ăn lần/ngày (bữa sáng chiều), lợn nái chửa ăn lần/ngày vào buổi sáng sớm đầu chiều Trong tháng thực tập, em tham gia thực tra cámvào máng cho lợn 360 lần, cho lợn ăn 360 lần, tắm chải cho lợn nái 180 lần, đạt 100% nhiệm vụ đƣợc giao 34 Ngoài ra, tháng thực tập trại, tơi đƣợc tham gia trực tiếp lần công tác chọn lợn nái khơng đủ tiêu chuẩn làm nái sinh sản để loại thải.Thƣờng lợn nái bị loại thải nái già sinh sản nuôi lợn nái hậu bị đƣa lên sinh sản nhƣng yếu sinh sản Trƣớc xuất lợn loại, kỹ sƣ trại đánh dấu lƣng lợn cần loại thải sơn đỏ để thuận tiện cho công nhân lúc đuổi để loại thải Công nhân đuổi lợn đƣợc đánh dấu đuổi ngồi chuồng Sau đó, tất lợn nái loại thải đƣợc đuổi theo đƣờng hành lang khu chuồng nuôi khu vực xuất lợn bên Ở đây, lợn nái loại đƣợc cân, ghi chép số lƣợng đƣa lên xe tải để vận chuyển 4.2.2 Kết phòng bệnh phương pháp vệ sinh, sát trùng trại Khâu vệ sinh sát trùng chuồng trại đóng vai trò quan trọng chăn nuôi Công việc vê ̣sinh bao gồ m : vê ̣sinh môi trƣờng xung quanh, vê ̣sinh đấ t, nƣớc, vê ̣sinh chuồ ng trại… Trong thời gian thực tập, thực tố t quy trin ̀ h vê ̣sinh chăn nuôi Hàng ngày , tiến hành thu gom phân thải, rửa chuồng, quét lố i lại giƣ̃a các dãy chuồ ng Định kỳ tiến hành phun thuốc sát trùng , quét vôi, phun thuốc diệt muỗi, quét mạng nhện chuồng rắ c vôi bột cửa vào chuồ ng , đƣờng nhằm đảm bảo vệ sinh Kết thực vệ sinh, sát trùng tháng thực tập trại đƣợc trình bày bảng 4.3 Bảng 4.3 Kêt thực vệ sinh, sát trùng trại Stt Công việc Vệ sinh chuồng trại hàng ngày Phun sát trùng chuồng xung quanh chuồng trại Số lƣợng ( lần) 360 Kết (lần) 360 Tỷ lệ (%) 100 25 25 100 Rắc vôi quanh chuồng 25 25 100 Nhổ cỏ xung quanh chuồng trại 25 25 100 35 Qua bảng 4.3 cho thấy: Trong suốt trình thực tập, chúng em ln nỗ lực hồn thành tốt tất công việc chủ trại, kỹ sƣ càn kỹ thuật trang trại giao cho Ngoài ra, vệ sinh sát trùng đƣợc xem khâu quan trọng, nhận thức đƣợc điều này, chúng em cố gắng thực công việc vất vả mà trƣớc vào trang trại, chúng em chƣa phải thực với khối lƣợng công việc lớn nhƣ Qua đây, chúng em học tập rèn luyện thân vững vàng, chín chắn hơn, vƣợt lên tự tin trƣớc trƣờng 4.2.3 Kết thực phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại vắc xin Quy trình tiêm phòng, phòng bệnh cho đàn lợn trang trại đƣợc thực tích cực, thƣờng xuyên bắt buộc Tiêm phòng cho đàn lợn nhằm tạo thể chúng sức miễn dịch chủ động, chống lại xâm nhập vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho thể Trong tháng thực tập trại, tơi đƣợc tham gia vào quy trình phòng bệnh cho đàn lợn nái trại Kết áp dụng quy trình phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn trại đƣợc trình bày qua bảng 4.4 Bảng 4.4 Kết thực quy trình phòng bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại vắc xin Thời điểm phòng 10 tuần sau phối 11 tuần sau phối 13 tuần sau phối Số Số lợn đƣợc an tiêm toàn (con) (con) Loại vắc xin Liều dùng (ml) Số lợn cần tiêm (con) Dịch tả Colapest 50 50 50 100 LMLM Aftovac 93 93 93 100 Circo virut Circovac 25 25 25 100 Bệnh phòng Tỷ lệ (%) 36 Qua bảng 4.4 cho thấy: Trong trình thực tập, em trực tiếp tham gia tiêm phòng vắc xin cho 100% số lợn nái đƣợc kỹ sƣ giao sau phòng, 100% số nái đƣợc tiêm khơng có phản ứng phụ, an tồn với dịch bệnh Từ kết này, tơi thấy rõ ý nghĩa to lớn việc phòng bệnh vắc xin 4.2.4 Kết chẩn đốn, điều trị bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh Trong thời gian tháng thực tập trại đƣợc tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái với anh kỹ sƣ trại Qua đó, đƣợc trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thƣờng gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Kết đƣợc trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Kết điều trị bệnh sinh sản cho lợn Chỉ tiêu Tên bệnh Viêm tử cung Viêm khớp Thuốc điều trị Liệu trình (Ngày) Amoxisol Hanprost Sortapen Calphon Số lợn Số nái nái mắc điều trị bệnh (con) (con) Số nái khỏi (con) Tỷ lệ khỏi (%) 7 71,44 6 100 Qua bảng 4.5 cho thấy: Trong thời gian thực tập, chẩn đoán đƣợc lợn nái mắc bệnh viêm tử cung Dƣới hƣớng dẫn kỹ sƣ, áp dụng phác đồ điều trị gồm thuốc Amoxisol Hanprost Kết có 5/7 khỏi bệnh, đạt 71,44% Ngồi ra, tơi phát đƣợc lợn bị viêm khớp, kết điều trị loại thuốc Sortapen Calphon có 6/6 đạt 100% khỏi bệnh 37 Kết cho thấy, phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung, bệnh viêm khớp áp dụng trại có hiệu cao tiếp tục sử dụng cho lợn nái bị mắc bệnh trại 4.2.5 Kết thực số cơng tác khác Ngồi việc chăm sóc , ni dƣỡng , phòng, trị bệnh cho lợ n, chúng tơi đƣợc tham gia số cơng việc khác nhƣ: Khâu lòi rom cho lợn nái, khai thác pha chế tinh dịch, phối giống cho lợn nái, đuổi nái mang thai sang chuồng đẻ, đuổi nái cai sữa chuồng mang thai, tiêm lợn nái bỏ ăn, bấm lại thẻ tai cho lợn nái, đuổi nái hậu bị lên chuồng mang thai, tiêm cho lợn hậu bị chuyển lên, tiêm lợn nái cai sữa, tiêm thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng Kết thực số cơng tác đƣợc trình bày bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết thực số công tác khác TT I Nội dung Số lƣợng (con) Kết (con) Tỷ lệ (%) An toàn Khâu lòi rom cho lợn nái 2 100 Khai thác pha chế tinh dịch 22 22 100 Phối giống cho lợn nái 154 150 97,40 Đuổi nái mang thai sang chuồng đẻ 203 203 100 Đuổi nái cai sữa chuồng mang thai 91 91 100 Tiêm lợn nái bỏ ăn 26 26 100 Bấm lại thẻ tai cho lợn nái 158 158 100 Đuổi nái hậu bị lên chuồng mang thai 63 63 100 Tiêm cho lợn hậu bị chuyển lên 40 40 100 10 Tiêm lợn nái cai sữa 22 22 100 11 Tiêm thuốc trị nội ngoại ký sinh trùng 150 150 100 38 Kết bảng 4.6 cho thấy, sau trình thực tập, em đƣợc học hỏi nhiều kỹ thuật quy trình chăm sóc, quản lý lợn nái sinh sản Qua đây, em thấy tự tin vững vàng hơn, chuyên môn nhƣ tay nghề đƣợc nâng lên Em thành thạo đƣợc số thao tác nhƣ phối giống cho lợn, tiêm thuốc cho lợn, điều chuyển lợn từ chuồng nuôi để phù hợp giai đoạn 39 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Về tình hình chăn ni trại : + Hiệu chăn nuôi trại tốt + Lợn nái đƣợc chăm sóc, ni dƣỡng tiêm phòng vaccin đầy đủ đạt hiệu cao + Trung bình lợn nái trại sản xuất đƣợc 2,0 - 2,3 lứa/năm Số sơ sinh 11,15 con/lứa, số cai sữa: 9,9 con/lứa - Những chuyên môn học trại: + Đƣợc thực thao tác lấy tinh lợn đực cách pha chế tinh, phối giống cho lợn nái + Đƣợc tham gia vào cơng tác phòng bệnh cho đàn lợn nái phƣơng pháp vệ sinh, sát trùng phòng vắc xin đạt hiệu độ an toàn cao (100%) + Đƣợc tham gia vào quy trình chăm sóc, ni dƣỡng đàn lợn nái trại (tắm cho lợn, điều chỉnh số lƣợng thức ăn cho lợn nái giai đoạn, dọn vệ sinh chuồng,…) đạt hiệu cao hoàn thành 100% nhiệm vụ đƣợc giao 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần thực tốt quy trình vệ sinh phòng bệnh quy trình ni dƣỡng, chăm sóc đàn lợn nái để giảm tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản - Thực tốt công tác vệ sinh trƣớc, sau đẻ, có thao tác đỡ đẻ khoa học để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đƣờng sinh sản lợn nái - Nhà trƣờng Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi thú y tiếp tục cho sinh viên khóa sau trại thực tập để có đƣợc nhiều kiến thức thực tế nâng cao tay nghề trƣớc trƣờng 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Nguyễn Xuân Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thi ̣t, Nxb Nông nghiê ̣p - Hà Nội, tr 29 - 35 Bilken (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản lợn nái sinhlợn con, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Đoàn Kim Dung , Lê Thi Ta ̣ ̀ i (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Dwane R., Zimmernan Edepurkhiser (1992), Quản lý lợn nái, lợn hậu bị để có hiệu quả, Nxb Bản đồ Trầ n Tiế n Dũng , Dƣơng Điǹ h Long , Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinh sản gia súc, Nxb Nơng nghiê ̣p, Hà Nội Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy (2012), Bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, tr 398 - 407 10 Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Phạm Sỹ Lăng , Phan Đich ̣ Lân , Trƣơng Văn Dung (2002), “Bê ̣nh phổ biế n ở lơ ̣n và biê ̣n pháp phòng trí” , Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi tâ ̣p II, tr 44 - 52 41 12 Trƣơng Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 13 Phạm Sỹ Lăng, Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Văn Diên, Trần Đức Hạnh, Hạ Thúy Hạnh, Nguyễn Hữu Hƣng, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Năm, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Thọ (2014), Bệnh lợn Việt Nam, Nxb Hà Nội, tr 118 14 Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 15 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản nông hộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Minh, Nguyễn Văn Quang, Phan Thị Hồng Phúc, Đỗ Quốc Tuấn, La Văn Cơng (2017), Giáo trình thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 166 17 Lê Văn Năm (1999), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (2002), Bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 19 John Nichl (1992), Quản lý lợn nái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Hà Thị Hảo, Trần Thanh Vân (2004), Giáo trình chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 21 Nguyễn Ngọc Phụng (2005), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb lao động xã hội, Hà Nội 22 Pierre Brouillt, Bernarrd Farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Lê Văn Tạo, Khƣơng Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đồn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, tr 324 - 325 42 24 Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Thƣơng, Giang Hoàng Hà (2015), Bệnh thường gặp lợn nái sinh sản chăn nuôi theo mơ hình gia trại, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Thanh, Trần Tiến Dũng, Sử Thanh Long, Nguyễn Thị Mai Thơ (2016), Giáo trình bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 26 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội 27 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị, Tạp chí KHKY thú y tập 17 28 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 29 Trekaxova A V., Daninko L M., Ponomareva M I., Gladon N P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 30 Kotowski, K (1990), “The efficacy of wisol-T in pig production”, Medycyna weterynaryjna, 46 (10) 31 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, p 182 32 Jose Bento S., Ferraz and Rodger K., Johnson (2013), Animal Model Estimation of Genetic Parameters and Response to Selection for Litter Size and Weight, Growth, and Backfat in Closed Seedstock Populaions of Large White and Landrace Swine, Department of Animal Science, December 4, 2013, University of Nebraska, Lincoln 68583 - 0908 33 Nagy B, Fekete PZS (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol., p 443 - 454 43 34 Smith B B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, p 40 - 57 35 Taylor D J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university 36 Urban V P., Schnur V I., Grechukhin A N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, p 69 - 70 37 White B R., Mc Laren D G., Dzink P J., Wheeler M B (2013), Attain ment of puberty and the mechanism of large litter size in Chinese Meishan females versus Yorkshire females, Biology of Reproduction 44 (Suppl 1), p 160 III Tài liệu internet 38 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html 39 VietDVM team (2014), Dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea - PED), http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dichtieu-chay-cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html 40 Trần Văn Bình (2010), http://pharmavet.vn/?tab=forum&id=1350 41 Duy Hùng (2011), Bệnh viêm vú lợn nái, http://nongnghiep.vn/benhviem-vu-o-lon-nai-post65605.html | NongNghiep.vn 42 Muirhead M., Alexander T (2010), Reproductive System, Managing Pig Health and the Treat of Disease, http://www.thepigsite.com PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CHO ĐỀ TÀI Ảnh Tiêm vắc xin Ảnh Phun thuốc sát trùng Ảnh Xịt gầm chuồng Ảnh Tra cám cho lợn nái Ảnh Rắc vôi đƣờng trại Ảnh Rửa máng ăn cho lợn Ảnh Vệ sinh chuồng Ảnh Bấm lại thẻ tai Ảnh Thuốc Citius Ảnh 11 Shotapen Ảnh 10 Thuốc Hanprost Ảnh 12.Thuốc Amoxisol Ảnh 13 Thuốc Gluco-K-C Ảnh 15 Thuốc Calphon Ảnh 14 Thuốc sát trùng Ảnh 16 Thuốc Vigantol - E ... thực tiễn trên, tiến hành đề tài: Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản Công ty CP Thiên Thuận Tường, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.2 Mục đích, mục tiêu yêu cầu... nuôi trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn nái ni trại - Xác định tình hình nhiễm, áp dụng đánh giá hiệu quy trình phòng, trị. .. bệnh sinh sản cho đàn lợn nái nuôi trại 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá đƣợc tình hình chăn ni trại Công ty CP Thiên Thuận Tƣờng, Cẩm Phả, Quảng Ninh - Áp dụng quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn lợn
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh , Áp dụng quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản tại công ty CP thiên thuận tường cẩm phả quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn