Ôn tập học kỳ I: Bội chung nhỏ nhất

12 544 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:26

ÔN TẬP HỌC KỲ I ÔN TẬP HỌC KỲ I BỘI CHUNG BỘI CHUNG NHỎ NHẤT NHỎ NHẤT I. Lý thuyết: I. Lý thuyết: 1. 1. Nêu các bước tìm BCNN của hai hay Nêu các bước tìm BCNN của hai hay nhiều số. nhiều số.  Bước 1: Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố. nguyên tố.  Bước 2: Bước 2: Chọn ra thừa số nguyên tố Chọn ra thừa số nguyên tố chung chung và riêng. và riêng.  Bước 3: Bước 3: Lấy tích các thừa số đã chọn, Lấy tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm. nó. Tích đó là BCNN cần tìm. Muốn tìm BC của các số đã cho, ta Muốn tìm BC của các số đã cho, ta tìm tìm bội của BCNN bội của BCNN của các số đó. của các số đó. 2. Nêu cách tìm BC 2. Nêu cách tìm BC thông qua BCNN ? thông qua BCNN ? II. Bài tập: II. Bài tập:  Trắc nghiệm: Trắc nghiệm: Chọn câu đúng Chọn câu đúng Câu 1: Câu 1: BCNN (4, 12, 5) là BCNN (4, 12, 5) là a) 12 a) 12 b) 60 b) 60 c) 120 c) 120 d) 20 d) 20 Caâu 2: Caâu 2: BCNN (5, 15, 30) laø BCNN (5, 15, 30) laø a) 30 a) 30 b) 15 b) 15 c) 45 c) 45 d) 90 d) 90 Caâu 3: Caâu 3: BCNN (3, 4, 7) laø BCNN (3, 4, 7) laø a) 1 a) 1 b) 21 b) 21 c) 42 c) 42 d) 84 d) 84  Tự luận: Tự luận: Câu 1 Câu 1 : Tìm x : Tìm x x x ∈ ∈ BCNN (27,45) BCNN (27,45) 27 = 3 27 = 3 3 3 45 45 = = 3 3 2 2 .5 .5 BCNN(27,45) = 3 BCNN(27,45) = 3 3 3 .5 = 27.5 = 135 .5 = 27.5 = 135 Vậy x = 135 Vậy x = 135 a) x a) x 27; x 45 ⋮ ⋮ (x là số nhỏ nhất khác 0) x x ∈ ∈ BC (26,6) BC (26,6) 26 = 2.13 26 = 2.13 6 = 2. 6 = 2. 3 3 BCNN(26,6) = 13.2.3 = 78 BCNN(26,6) = 13.2.3 = 78 BC(26,6) = B(78) ={0;78;156;234;…} BC(26,6) = B(78) ={0;78;156;234;…} vì 150 < x < 200 vì 150 < x < 200 Vaäy x = 156 Vaäy x = 156 b) x b) x 26; x 6 vaø 150 < x < 200⋮ ⋮ Câu 2: Câu 2: Hai bạn Thành và Hùng trực sao đỏ. Hai bạn Thành và Hùng trực sao đỏ. Thành cứ 9 ngày trực một lần, Hùng 15 ngày tr Thành cứ 9 ngày trực một lần, Hùng 15 ngày tr c ự c ự một lần. Lần đầu hai bạn cùng trực một ngày. Hỏi một lần. Lần đầu hai bạn cùng trực một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại trực cùng sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại trực cùng nhau? nhau? Gọi x là số ngày ít nhất hai bạn lại trưcï cùng. Gọi x là số ngày ít nhất hai bạn lại trưcï cùng. x x⋮9 ; x⋮15 x ∈ ∈ BCNN(9,15) BCNN(9,15) 9 = 3 9 = 3 2 2 15 = 3.5 15 = 3.5 BCNN(9,15) = 3 BCNN(9,15) = 3 2 2 .5 = 45 .5 = 45 Vậy x = 45 Vậy x = 45 Vậy sau 45 ngày hai bạn lại trực cùng nhau. Vậy sau 45 ngày hai bạn lại trực cùng nhau. Câu 3 Câu 3 : Có một số sách nếu xếp thành từng bó 9 quyển, : Có một số sách nếu xếp thành từng bó 9 quyển, 10 quyển, 12 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết 10 quyển, 12 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng từ 500 đến 600 quyển? rằng số sách trong khoảng từ 500 đến 600 quyển? Gọi x là số sách cần tìm Gọi x là số sách cần tìm x x 9 ; x 10 ; x 12 và 500 ⋮ ⋮ ⋮ ≤ x ≤ 600 x ∈ ∈ BC(9,10,12) BC(9,10,12) 9 = 3 9 = 3 2 2 10 = 2.5 12 = 2 10 = 2.5 12 = 2 2 2 .3 .3 BCNN(9,10,12) = 2 BCNN(9,10,12) = 2 2 2 . 3 . 3 2 2 .5 = 180 .5 = 180 BC(9,10,12) = B(180) = { 0; 180;360;540 …} BC(9,10,12) = B(180) = { 0; 180;360;540 …} Vì Vì 500 ≤ x ≤ 600 Nên x = 540 Nên x = 540 Vậy số sách cần tìm là 540 quyển Vậy số sách cần tìm là 540 quyển [...]...Câu 4: Số học sinh giỏi của khối 6 từ 80 đến 100 học sinh Khi xếp hàng 6, hàng 5 đều thừa 1 học sinh Tính số học sinh giỏi khối 6? Gọi a là số học sinh giỏi khối 6 (80 ≤ a ≤ 100) a-1⋮6 ; a-1⋮5 và 79 ≤ a-1 ≤ 99 a-1 ∈ BC(6,5) 6 = 3.2 5=5 BCNN(6,5) = 2.3.5 = 30 BC(6,5) = B(30) = { 0; 30;60;90;120; …} Vì 79 ≤ a-1 ≤ 99 Nên a-1 = 90 a = 90 + 1= 91 Vậy số học sinh giỏi khối 6 là 91 hs . ÔN TẬP HỌC KỲ I ÔN TẬP HỌC KỲ I BỘI CHUNG BỘI CHUNG NHỎ NHẤT NHỎ NHẤT I. Lý thuyết: I. Lý thuyết: 1. 1. Nêu. của BCNN bội của BCNN của các số đó. của các số đó. 2. Nêu cách tìm BC 2. Nêu cách tìm BC thông qua BCNN ? thông qua BCNN ? II. Bài tập: II. Bài tập: 
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kỳ I: Bội chung nhỏ nhất, Ôn tập học kỳ I: Bội chung nhỏ nhất, Ôn tập học kỳ I: Bội chung nhỏ nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn