Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)

26 46 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2017, 15:41

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt) VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THÀNH MINH CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2017 Cơng trình hồn thành tại: Học viện khoa học xã hội Người hưỡng dẫn khoa học: TS Trần Thị Quang Vinh Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN TẤT VIỄN Phản biện 2: TS PHẠM VĂN BEO Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện khoa học xã hội 18 00 ngày 10 tháng 10 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viên khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thực tốt công tác xét xử vụ án hình sự, vụ án tội xâm phạm sở hữu hầu hết việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình với người thực hành vi phạm tội, thể sách hình Nhà nước ta Tuy nhiên, cách hiểu số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình khơng thống dẫn đến số vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng tình tiết Đây lý luận chứng cho việc định lựa chọn đề tài "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai " làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Qua tìm hiểu, có nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều viết công bố nhà luật học chủ đề Bên cạch cơng trình nghiên cứu có viết đăng Tạp chí luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân tình tiết giảm nhẹ TNHS Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập trực tiếp “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu” Để có góc nhìn khái qt, hệ thống chi tiết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, sâu nghiên cứu, phân tích thực tiễn để có phương hướng hồn thiện, đòi hỏi phải có nhiều cơng trình nghiên cứu chun sâu Vì việc chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiến xét xử tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” đòi hỏi khách quan, cấp thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm tìm bất hợp lý quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, hạn chế, thiếu sót xét xử, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Từ đó, đưa giải pháp, kiến nghị hồn thiện quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Bộ luật hình Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu để đạt mục đích nghiên cứu, luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: Làm sáng tỏ số vấn đề lý luận quy định pháp luật hình tình tiết giảm nhẹ TNHS Đánh giá tổng quan, thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Tòa án địa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm phát vướng mắc, thiếu sót việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình hoạt động xét xử tội xâm phạm sở hữu Đề xuất giải pháp, nâng cao hiệu áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS thực tiễn xét xử Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định pháp luật hình thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung luận văn nghiên cứu góc độ Pháp luật hình tình tiết giảm nhẹ TNHS theo Bộ luật hình năm 1999 quy định Điều 46 Về không gian, thời gian, luận văn tập trung đánh giá, khảo sát thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Toà án nhân dân Tỉnh Đồng Nai khoản thời gian năm từ năm 2012 đến năm 2016, đặc biệt 100 án Toà án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Đề tài thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa vật biện chứng Mác – xít, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Pháp luật, quan điểm Đảng Nhà nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền, sách hình sự, vấn đề cải cách tư pháp Bên cạnh đó, q trình nghiên cứu đề tài có sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp so sánh, đối chiếu; phương pháp diễn dịch, phương pháp quy nạp… để tổng hợp tri thức khoa học luận chứng vấn đề tương ứng nghiên cứu luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Ý nghĩa lý luận: Xuất phát từ quy định pháp luật hành tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thực tiễn áp dụng quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Với phạm vi đề tài tác giả cố gắng sâu phân tích số quy định có nhiều ý kiến khác nhau, tình tiết giảm nhẹ mà Hội đồng xét xử cân nhắc, áp dụng cho bị cáo hưởng tình tiết hay khơng hưởng Ý nghĩa thực tiễn: Luận văn đóng góp vào việc làm sáng tỏ vướng mắc, hạn chế, thiếu sót quy định pháp luật hình thực tiễn áp dụng Qua đó, luận văn đưa giải pháp bảo đảm áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS thực tiễn xét xử Tòa án Với kết nghiên cứu nên trên, luận văn cơng trình tham khảo cho sinh viên, học viên, chuyên viên pháp lý, cán thực thi pháp luật tài liệu tuyên truyền pháp luật Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm hai chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Chương 2: Thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai giải pháp Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 1.1.1 Khái niệm đặc điểm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Trước đưa khái niệm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cần phải hiểu khái niệm yếu tố cấu thành nên tình tiết “Tình tiết” “Giảm nhẹ TNHS” Hiện tình tiết giảm nhẹ hiểu chung tình tiết làm giảm bớt mức độ trách nhiệm hình Về khái niệm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quan niệm vấn đề có nhiều ý kiến khác Tác giả đồng tình với quan điểm TS Trần Thị Quang Vinh Khái niệm Tình tiết giảm nhẹ TNHS từ rút đặc điểm tình tiết giảm nhẹ TNHS bao gồm: - Tính liên quan đến việc giải TNHS - Có ý nghĩa làm giảm mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, phản ánh khả cải tạo tốt hoàn cảnh đặc biệt người phạm tội đáng khoan hồng 1.1.2 Phân loại tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Căn vào phản ánh tội phạm chế giảm nhẹ trách nhiệm hình chia tình tiết giảm nhẹ thành nhóm sau:  Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình có ý nghĩa làm giảm mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội:  Nhóm tình tiết phản ánh khả cải tạo người phạm tội  Nhóm tình tiết phản ánh hồn cảnh đặc biệt người phạm tội đáng khoan hồng 1.2 Khái niệm chung tội xâm phạm sở hữu 1.2.1 Khái niệm tội xâm phạm sở hữu Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định tội xâm phạm sở hữu Chương XIV từ điều 133 đến điều 145 Bộ luật hình Các tội xâm phạm sở hữu quy định hành vi nguy hiểm cho xã hội người có lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi luật hình quy định thực cách cố ý vô ý xâm hại đến quan hệ sở hữu luật hình quy định 1.2.2 Các đặc trưng pháp lý tội xâm phạm sở hữu Khách thể tội xâm phạm sở hữu Khách thể loại tội xâm phạm sở hữu quan hệ sở hữu Quan hệ sở hữu quan hệ xã hội có nội dung quyền sở hữu chủ tài sản gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản Bên cạnh quan hệ sở hữu khách thể bắt buộc tất tội xâm phạm sở hữu, số tội thuộc chương xâm phạm đến quan hệ nhân thân (ví dụ: tội cướp tài sản, tội cưỡng đoạt tài sản…) trường hợp nhiều quan hệ xã hội khách thể trực tiếp tội phạm chúng thể chất tính nguy hiểm cho xã hội tội phạm Đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu tài sản Theo quy định điều 163 Bộ luật dân sự, tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ giá trị tiền quyền tài sản Ngoài nhóm tội xâm phạm sở hữu có số tội xâm phạm đến quan hệ nhân thân chủ tài sản người quản lý tài sản (tự do, tính mạng, sức khoẻ) quan hệ nhân thân quan trọng bị xâm hại trước, có thơng qua viêc xâm hại quan hệ nhân thân người phạm tội xâm hại đến quan hệ sở hữu đối tượng tội phạm người (nạn nhân) tài sản Như đối tượng tác động nhóm tội xâm phạm sở hữu tài sản Tuy nhiên, tất loại tài sản đối tượng tác động tội xâm phạm sở hữu, tài sản đối tượng nhóm tội Mặt khách quan tội xâm phạm sở hữu Cấu thành tội phạm hình thức cấu thành tội phạm có yếu tố bắt buộc mặt khách quan tội phạm gồm hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản Các tội gồm: Tội cướp tài sản quy định Điều 133; Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định Điều 134; Tội cưỡng đoạt tài sản quy định Điều 135 nêu mặt khách quan chúng có dấu hiệu hình vi khách quan tội phạm Cấu thành tội phạm vật chất cấu thành tội phạm có dấu hiệu thuộc mặt khách quan gồm: Hành vi khách quan tội phạm; Hậu tội phạm mối quan hệ nhân hành vi hậu Trong nhóm tội xâm phạm sở hữu ngoại trừ tội thuộc cấu thành tội phạm hình thức tội lại thuộc cấu thành tội phạm vật chất  Hành vi khách quan dấu hiệu bắt buộc tất tội xâm phạm sở hữu Hành vi khách quan tội xâm phạm sở hữu thể khác nhau, tuỳ theo tính chất tội hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản, hành vi chiếm đoạt tài sản, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản, hành vi sử dụng trái phép tài sản, hành vi huỷ hoại, làm hư hỏng, làm mát, làm lãng phí tài sản… Các hành vi có khác hình thức thể gây thiệt hại cho quan hệ sở hữu cách xâm phạm quyền chiếm hữu , quyền sử dụng, quyền định đoạt chủ tài sản  Hậu mà hành vi nói gây trước hết thiệt hại gây cho quan hệ sở hữu, hành vi làm hạn chế quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu tài sản bị mất, bị hư hỏng, bị huỷ hoại, bị chiếm giữ sở dụng trái phép… Ngoài số tội xâm phạm sở hữu gây thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, tự thân thể người khác (Ví dụ: tội cướp tài sản) Mặt chủ quan tội xâm phạm sở hữu Trong nhóm thuộc tội xâm phạm sở hữu có tội thực với lỗi cố ý tội thực với lỗi vô ý Đông vụ lợi dấu hiệu bắt buộc tội sử dụng trái phép tài sản điều quy định Điều 142 BLHS Chủ thể tội xâm phạm sở hữu Chủ thể thường đòi hỏi phải đáp ứng dấu hiệu lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi luật hình quy định hầu hết tội thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu chủ thể thường Chủ thể đặc biệt tội phạm cụ thể cần phải có dấu hiệu đặc trưng khác mà khơng có người thực hành vi nguy hiểm cho xã hội trở thành chủ thể tội phạm Những chủ thể đòi hỏi dấu hiệu đặc biệt gọi chủ thể đặc biệt 1.3 Ý nghĩa tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình định hình phạt tội xâm phạm sở hữu Ý nghĩa mặt xã hội quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS: Bảo đảm cho việc thực tình tiết giảm nhẹ TNHS theo nguyên tắc cơng xã hội lĩnh vực hình Ý nghĩa pháp lý quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS: Các tình tiết giảm nhẹ TNHS người phạm tội xâm phạm sở hữu có ý nghĩa định hình phạt, bảo đảm cho hoạt động xét xử Tòa án xác, khách quan, cơng bằng, hợp lý 1.4 Lịch sử hình thành phát triển quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 1.4.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam tình tiết giảm nhẹ trước pháp điển 1985 Có thể kể đến số quy định Điều IV Sắc lệnh số 33C việc thiết lập tồ án qn Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban Trong Bộ luật này, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định cụ thể thành điều mang tính áp dụng chung cho tất loại tội phạm Các tình tiết quy định Điều 38 Bộ luật hình 1985 với tên gọi “Những tình tiết giảm nhẹ”, Quy định Bộ luật hình 1999 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Cụ thể khoản Điều 46 Bộ luật hình năm 1999 thể 18 tình tiết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Quy định Bộ luật hình 2015 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Qua trình nghiên cứu, đánh giá đối chiếu, tình tiết giảm nhẹ TNHS BLHS năm 2015 quy định rõ chi tiết so với BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) Nếu BLHS năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định 18 trường hợp cụ thể xem xét tình tiết giảm nhẹ TNHS (Khoản Điều 46) trường hợp khác mà định hình phạt, Tòa án coi tình tiết giảm nhẹ, phải ghi rõ án (Khoản Điều 46) BLHS năm 2015 quy định 22 trường hợp cụ thể xem xét tình tiết giảm nhẹ TNHS (Khoản Điều 51) bổ sung thêm việc Tòa án định hình phạt, coi đầu thú tình tiết khác tình tiết giảm nhẹ, phải ghi rõ lý giảm nhẹ án 10 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TẠI ĐỒNG NAI VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Quy định Bộ Luật Hình Sự 1999 thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai 2.1.1 Quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS theo Khoản Điều 46 BLHS 1999 thực tiễn áp dụng tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai Tình tiết “Người phạm tội ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại tội phạm” (điểm a khoản Điều 46 BLHS) Đây trường hợp người phạm tội thực tội phạm, khơng có ngăn cản tác hại tội phạm xảy xảy lớn người phạm tội chủ động ngăn chặn không tác hại xảy chủ động hạn chế mức độ tác hại tội phạm Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào kết ngăn chặn, hạn chế tác hại tội phạm thái độ chủ quan người phạm tội việc ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại tội phạm (như có tự nguyện, tích cực hay khơng) Tình tiết “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” (điểm b khoản Điều 46 BLHS) Người phạm tội phải tự nguyện (không ép buộc, cưỡng chế) sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu Cũng coi tự nguyện người khác tác động (khuyên bảo) hay theo yêu cầu người bị thiệt hại mà người phạm tội sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu 11 Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết hoàn toàn phụ thuộc vào tự nguyện mức sửa chữa, bồi thường khắc phục hậu người phạm tội thiệt hại mà họ gây Tình tiết “Phạm tội trường hợp vượt q giới hạn phòng vệ đáng” (điểm c khoản Điều 46 BLHS) Vượt giới hạn phòng vệ đáng hành vi chống trả rõ ràng mức cần thiết, khơng phù hợp với tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi xâm hại Cơ sở giảm nhẹ tình tiết phụ thuộc vào mức độ giới hạn vượt hành vi phòng vệ So với tình tiết giảm nhẹ khác tình tiết vượt q giới hạn phòng vệ đáng giảm nhẹ nhiều Tình tết “Phạm tội trường hợp vượt yêu cầu tình cấp thiết” (điểm d khoản Điều 46 BLHS) Phạm tội trường hợp vượt yêu cầu tình cấp thiết trường hợp muốn tránh nguy thực tế đe dọa tức khắc đến lợi ích Nhà nước, tổ chức, quyền, lợi ích đáng người khác mà khơng cách khác phải gây thiệt hại để tránh thiệt hại khác thiệt hại gây rõ ràng vượt yêu cầu tình cấp thiết Cơ sở giảm nhẹ TNHS phụ thuộc vào cường độ nguồn nguy hiểm mức độ thiệt hại thực tế Tình tiết “Phạm tội trường hợp bị kích động tinh thần hành vi trái pháp luật người bị hại người khác gây ra” (điểm đ khoản Điều 46 BLHS) Phải có hành vi trái pháp luật (khơng đòi hỏi phải trái pháp luật nghiêm trọng) người bị hại người khác Người khác thường người thân thích với người bị hại 12 Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào tính chất mức độ nguy hiểm hành vi tác động dẫn tới mức độ bị kích động mức độ phản ứng người bị kích động Tình tiết “Phạm tội hồn cảnh đặc biệt khó khăn mà khơng phải tự gây ra” (điểm e khoản Điều 46 BLHS) Điều kiện để áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS đòi hỏi phải có đầy đủ hai điều kiện “ Phải hồn cảnh đặc biệt khó khăn mà phạm tội” “ hồn cảnh đặc biệt khó khăn người phạm tội tự gây ra” Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào mức độ khó khăn mà người phạm tội rơi vào hoản cảnh mức độ cố gắng tìm cách khắc phục người phạm tội; khó khăn lớn mức độ giảm nhẹ nhiều Tình tiết “Phạm tội chưa gây thiệt hại gây thiệt hại không lớn” (điểm g khoản Điều 46 BLHS) Đây trường hợp người phạm tội thực tội phạm chưa gây hậu cho xã hội hậu xảy khơng lớn hạn chế ngun nhân khách quan nằm ý muốn người phạm tội Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết “phạm tội chưa gây thiệt hại gây thiệt hại khơng lớn” hạn chế mức độ thiệt hại tội phạm gây nên luật hình coi trường hợp trường hợp giảm nhẹ TNHS Tình tiết “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng” (điểm h khoản Điều 46 BLHS) Điều kiện để áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS phải thỏa mãn hai điều kiện cần đủ, nghĩa phải thỏa mãn hai vế vấn đề “phạm tội lần đầu” “thuộc trường hợp nghiêm trọng” 13 người phạm tội hưởng tình tiết giảm nhẹ định hình phạt Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội tội phạm mà người phạm tội thực phạm vi khung hình phạt Tình tiết “Phạm tội bị người khác đe dọa, cưỡng bức” (điểm i khoản Điều 46 BLHS) Phạm tội bị người khác đe dọa trường hợp người phạm tội thực tội phạm bị uy hiếp mặt tinh thần, cách đe dọa dùng vũ lực thực hành vi trái pháp luật người phạm tội gia đình họ Sự uy hiếp phải chứa đựng khả trở thành thực Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào tính chất, mức độ nguy hiểm thủ đoạn đe dọa, cưỡng hoàn cảnh, điều kiện tránh mối đe dọa, cưỡng Tình tiết “Phạm tội lạc hậu” (điểm k khoản Điều 46 BLHS) Đây trường hợp phạm tội trình độ nhận thức lạc hậu, thấp kém, hạn chế khả nhận thức tính nguy hiểm cho xã hội hành vi Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết tùy thuộc vào mức độ lạc hậu người phạm tội, vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương nơi người phạm tội sinh sống Tình tiết “Người phạm tội phụ nữ có thai” (điểm l khoản Điều 46 BLHS) Đây trường hợp người phụ nữ thực tội phạm thời gian mang thai Việc mang thai thường gây thay đổi 14 quan trọng tâm sinh lý dễ dẫn đến tình trạng bị kích động, hạn chế khả kiểm soát hành vi Cơ sở giảm nhẹ phụ thuộc vào thời kỳ mang thai, ảnh hưởng tình trạng thai nhi đến việc thực tội phạm người phạm tội Tình tiết “Người phạm tội người già” (điểm m khoản Điều 46 BLHS) Việc quy định tình tiết tình tiết giảm nhẹ TNHS xuất phát từ tinh thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa, thể sách hình người cao tuổi Cơ sở để xác định tình tiết độ tuổi mức độ giảm nhẹ trách nhiệm tùy thuộc vào sức khỏe người Sức khỏe yếu mức giảm nhiều Tình tiết “Người phạm tội người có bệnh bị hạn chế khả nhận thức khả điều khiển hành vi (điểm n khoản Điều 46 BLHS) Đây trường hợp người phạm tội thực hành vi nguy hiểm cho xã hội mắc bệnh nên khơng nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội mình, hậu hành vi gây nhận thức đầy đủ tính nguy hiểm cho xã hội hậu hành vi bị hạn chế khả điều khiểu hành vi, không điều khiển hành vi theo ý muốn Trong trường hợp này, lỗi người phạm tội lỗi hạn chế nên họ coi có tình tiết giảm nhẹ TNHS Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào tình trạng bệnh tật, mức độ hạn chế khả nhận thức khả điều khiển hành vi người phạm tội Tình tiết “Người phạm tội tự thú” (điểm o khoản Điều 46 15 BLHS) Người phạm tội tự thú tự nhận tội khai hành vi phạm tội chưa phát phạm tội Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào thời gian, mức độ hành vi tự thú điều kiện tự thú người phạm tội Tình tiết “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” (điểm p khoản Điều 46 BLHS) Thành khẩn khai báo trường hợp người phạm tội trình điều tra, truy tố, xét xử khai đầy đủ thật tất liên quan đến hành vi phạm tội mà họ thực Cơ sở giảm nhẹ TNHS việc thành khẩn khai báo phụ thuộc vào thành khẩn thực giai đoạn tố tụng ý nghĩa thiết thực thành khẩn việc giải vụ án; Tình tiết “Người phạm tội tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm (điểm q khoản Điều 46 BLHS) Tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát điều tra tội phạm người phạm tội cung cấp chứng, tài liệu, tin tức cho quan có trách nhiệm phát điều tra tội phạm (chỉ nơi cất giấu tang vật, nơi người phạm tội khác lẩn trốn…) làm việc theo yêu cầu quan để phát điều tra tội phạm mà họ tham gia thực tội phạm khác người phạm tội khác mà chưa bị phát tội phạm khơng có liên quan đến họ họ biết Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào tính chủ động, mức độ tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát điều tra tội phạm 16 Tình tiết “Người phạm tội lập công chuộc tội” (điểm r khoản Điều 46 BLHS) Đây trường hợp sau thực tội phạm, trước bị xét xử, người phạm tội khơng ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm họ thực hiện, mà có hành động giúp đỡ quan có thẩm quyền phát ngăn chặn tội phạm khác, tham gia phát tội phạm, bắt người phạm tội, có hành động lợi ích nhà nước, tập thể, quyền lợi ích hợp pháp người khác… quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng chứng nhận Cơ sở giảm nhẹ TNHS tình tiết phụ thuộc vào cơng trạng người phạm tội lập Tình tiết “Người phạm tội người có thành tích xuất sắc sản xuất, chiến đấu, học tập công tác” (điểm s khoản Điều 46 BLHS) Người có thành tích xuất sắc sản xuất, chiến đấu, học tập công tác người khen thưởng huân chương, huy chương, khen, lao động sáng tạo, sáng chế phát minh có giá trị lớn nhiều năm công nhận chiến sỹ thi đua Cơ sở giảm nhẹ tình tiết phụ thuộc vào mức độ thành tích xuất sắc mà người phạm tội đạt Tình tiết có ý nghĩa nhỏ trường hợp phạm tội nghiêm trọng Tình hình áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu quy định Khoản Điều 46 BLHS năm 1999 Qua nghiên cứu án tội xâm phạm sở hữu cho thấy việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS đa số 17 vận dụng nội dung điều kiện theo yêu cầu luật định đảm bảo tính cơng bằng, hợp lý Tuy nhiên, thực tiễn xét xử cho thấy việc vận dụng chưa cách hiểu chưa đầy đủ, thống số tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định khoản Điều 46 BLHS năm 1999 sau: Về tình tiết “người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” theo điểm b Khoản Điều 46, khảo sát thực tiễn xét xử Đồng Nai nhận thấy Tòa án cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ tương đối nhiều đa số xác Tuy nhiên, việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ thực tế chưa xác khơng thống như: Tài sản quan điều tra thu giữ, trả cho người bị hại người bị hại phát tự thu hồi tài sản Tòa án áp dụng điểm b Khoản Điều 46 BLHS năm 1999 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Về tình tiết "phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng" theo điểm h Khoản Điều 46 khảo sát thực tiễn cho thấy việc áp dụng điểm chưa thống không đảm bảo điều kiện áp dụng lại ý đến vế đầu tiền "phạm tội lần đầu" không ý đến "thuộc trường hợp nghiêm trọng" có cách hiểu khác “phạm tội lần đầu” “trường hợp nghiêm trọng” nên có áp dụng khơng thống Thẩm phán, có Thẩm phán xác định tình tiết giảm nhẹ TNHS “phạm tội lần đầu” mà không xác định đến vế thứ hai “thuộc trường hợp nghiêm trọng” Có Tồ án xét xử bị cáo phạm tội lần đầu mà thuộc trường hợp lần đầu bị “đưa xét xử” áp dụng điểm h khoản Điều 46 BLHS năm 1999 để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tình tiết: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm p Khoản Điều 46 Qua khảo thực tiễn xét xử cho thấy 18 việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS nhiều đa số án tội xâm phạm sở hữu áp dụng nhiên tình tiết Điểm p Khoản Điều 46 BLHS quy định rõ ràng, việc áp dụng tình tiết khơng khó khăn nên việc vận dụng thực tiễn khơng lỗi riêng tòa Như vậy, thực tiễn xét xử cần thắt chặt việc áp dụng cần nâng cao trình độ chuyên môn người áp dụng 2.1.2 Quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS theo Khoản Điều 46 BLHS 1999 thực tiễn áp dụng tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai Ngoài tình tiết giảm nhẹ TNHS cụ thể quy định khoản Điều 46 BLHS, theo khoản Điều 46 Bộ luật hình “Khi định hình phạt, Tòa án coi tình tiết khác tình tiết giảm nhẹ, phải ghi rõ án” Điều thể sách nhân đạo Đảng Nhà nước ta, đảm bảo hiệu nguyên tắc có lợi cho bị cáo, có tác dụng tích cực việc giáo dục, cải tạo người phạm tội Tình hình áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu quy định Khoản Điều 46 BLHS năm 1999 Ngồi tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định Khoản Điều 46, có nhiều tình tiết Tòa án ghi nhận có giá trị giảm nhẹ theo Khoản Điều 46 Đó tình tiết hướng dẫn văn hướng dẫn Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nghị 01/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng số quy định phần chung BLHS năm 1999 Tuy nhiên, qua khảo sát án cho thấy, thực tiễn có cách hiểu khác quy định dẫn đến việc vận 19 dụng không quán, thiếu chặt chẽ, chí dẫn đến tùy tiện, vận dụng sai khoản Điều 46 BLHS năm 1999 định hình phạt Đối với tình tiết “Gia đình bị cáo sửa chữa, bồi thường thiệt hại thay cho bị cáo” quy định điểm c Mục Nghị số 01/2000 Thực tế, HĐXX mở rộng phạm vi chủ thể sửa chữa, bồi thường thay cho bị cáo bạn bè, đồng nghiệp, cấp bị cáo sửa chữa bồi thường thay cho bị cáo HĐXX áp dụng cho bị cáo khoản Điều 46 BLHS cho việc mở rộng chủ thể bồi thường trường hợp nhanh chóng khắc phục, hạn chế hậu mà hành vi phạm tội bị cáo gây Ngoài ra, khảo sát án án nhân dân Tỉnh Đồng Nai nhìn chung, có thực trạng sau giải vụ án: Việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ khoản Điều 46 BLHS người phạm tội đáp ứng 01 nội dung tình tiết giảm nhẹ liệt kê khoản Điều 46 BLHS có 02 nội dung Chẳng hạn, tình tiết giảm nhẹ “phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng” quy định điểm h khoản Điều 46 BLHS, thực tiễn người phạm tội có tình tiết “phạm tội lần đầu” tình tiết “thuộc trường hợp nghiêm trọng” có Tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS khoản Điều 46 BLHS cho người phạm tội; Thực tiễn cho thấy việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản Điều 46 BLHS chưa thống có nhiều ý kiến khác nhận thức người tiến hành tố tụng chưa thống nhất, dẫn đến ngồi tình tiết quy định Nghị số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao “Hướng dẫn áp dụng số quy định 20 Phần chung BLHS năm 1999”, Tòa án áp dụng thống tình tiết khác 2.1.3 Đánh giá tổng quan việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai Mặt tích cực Qua phân tích thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu cụ thể Toà án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai, ta thấy Hội đồng xét xử vận dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định khoản Điều 46 BLHS năm 1999 tương đối xác, quy định pháp luật văn hướng dẫn thi hành, thực sách hình Nhà nước, nâng cao chất lượng xét xử Hạn chế, thiếu sót nguyên nhân Thực tiễn xét xử cho thấy nhiều trường hợp Tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS khơng có cứ, không đảm bảo điều kiện luật định làm giảm hiệu đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm HĐXX áp dụng thiếu xác, khơng có tình tiết giảm nhẹ TNHS tạo không công cho người phạm tội mà ảnh hưởng đến uy tín ngành nhiệm vụ phòng chống tội phạm Còn nhiều vướng mắc thực tiễn chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết dẫn đến nhiều cách hiểu cách vận dụng khác Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót do: Hồn thiện quy định pháp luật tình tiết giảm nhẹ TNHS chưa trọng nên áp dụng cho trường hợp cụ thể người tiến hành tố tụng lúng túng nhận thức nội dung tình tiết vận dụng cho quy định, 21 cách giải thích cho người phạm tội gia đình người phạm tội để họ cung cấp chứng chứng minh nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ dẫn đến việc áp dụng chưa thống có trường hợp sai làm ảnh hưởng đến định mức hình phạt khơng xác, khơng bảo đảm tính cơng cho người phạm tội giống hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS giống Chưa có chun đề tình tiết giảm nhẹ TNHS định hình phạt nhằm nâng cao nhận thức pháp luật áp dụng định mức hình phạt Việc tập huấn bồi dưỡng cán khơng thường xun, chất lượng hạn chế, thời gian tập huấn ngắn số lượng người đông, thời gian tập huấn dài ngày số lượng người tập huấn 2.2 Hồn thiện pháp luật giải pháp tình tiết giảm nhẹ TNHS 2.2.1 Hồn thiện pháp luật tình tiết giảm nhẹ TNHS Thứ nhất: Hồn thiện tình tiết điểm b Khoản Điều 46 “ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hai, khắc phục hậu quả” việc vận dụng có nhiều cách hiểu quan điểm khác nhau, Theo quan điểm tác giả tình tiết cần quy định lại rõ ràng cụ thể để áp dụng thống tách riêng thành tình tiết thể BLHS hoăc sửa đổi bổ sung theo hướng có rõ ràng như: “ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả” thay dấu “,” thành “hoặc” để áp dụng tính tiết giảm nhẹ cần có yếu tố “tự nguyện sửa chữa” “bồi thường thiệt hại” “ khắc phụ hậu quả” 22 Thứ hai: Đối với tình tiết điểm o Khoản Điều 46 “Người phạm tội tự thú”: Trong thực tiễn có nhầm lẫn “tự thú” “đầu thú” Tuy nhiên, hai trường hợp người phạm tội chưa bị bắt chủ động đến nhận tội chịu trừng phạt pháp luật nên hai đáng khoan hồng Theo quan điểm tác giả, nên đưa “đầu thú” vào Khoản Điều 46 BLHS để làm giảm nhẹ TNHS cho người phạm tội Có thể quy định chung điểm với “tự thú” sau : “Người phạm tội tự thú đầu thú”, tách thành điểm riêng biệt “Người phạm tội đầu thú” Thứ ba: Tại Khoản Điều 46 điểm c Mục nghị 01/2000/NQ-HĐTP quy định “ Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị cáo người có cơng với nước…” Trên thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai việc áp dụng tình tiết tương đối nhiều việc HĐXX mở rộng chủ thể có trường hợp mở rộng “ơng nội, bà nội, ơng ngoại, bà ngoại…” Theo quan điểm tác giả tình tiết áp dụng người phạm tội thể ghi nhận công lao đối tượng thuộc hành thừa kế thứ người phạm tội Để tránh tình trạng mở rộng chủ thể xét xử nên cụ thể hoá đưa vào Khoản Điều 46 thể rõ công trạng đối tượng như: “người phạm tội cha, mẹ, vợ, chồng, liệt sĩ, người có công với cách mạng” 2.2.2 Giải pháp áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS - Tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình nói chung tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu - Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nghề nghiệp đội ngũ người tiến hành tố tụng 23 - Tăng cường tổng kết thực tiễn, tra, kiểm tra việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình KẾT LUẬN Các tình tiết giảm nhẹ TNHS có ý nghĩa quan trọng hoạt động tố tụng nói chung hoạt động xét xử ngành Tòa án nói riêng, thể sách hình nhân đạo Đảng Nhà nước ta, góp phần thực mục đích hình phạt “khơng nhằm trừng trị người phạm tội mà giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội” Qua nghiên cứu 100 án TAND Tỉnh Đồng Nai, nhận thấy thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu quy định Điều 46 BLHS năm 1999 có ưu điểm định Tuy nhiên, khơng trường hợp áp dụng tình tiết chưa đầy đủ chưa xác Do đó, cần đưa kiến nghị quan có thẩm quyền nghiên cứu hoàn thiện quy định BLHS tình tiết giảm nhẹ TNHS; Tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng quy định BLHS tình tiết giảm nhẹ TNHS đưa giải pháp để đảm bảo áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS thực tiễn xét xử 24 ... tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu Để có góc nhìn khái qt, hệ thống chi tiết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm. .. TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TẠI ĐỒNG NAI VÀ GIẢI PHÁP 2.1 Quy định Bộ Luật Hình Sự 1999 thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm. .. hợp lý quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, hạn chế, thiếu sót xét xử, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Từ đó, đưa giải pháp, kiến nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt), Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay