Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)

88 76 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2017, 15:41

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ) VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THÀNH MINH CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2017 VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THÀNH MINH CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ QUANG VINH HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn hoàn toàn trung thực không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Luận văn cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn khoa học TS Trần Thị Quang Vinh Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP HCM, ngày tháng Tác giả luận văn năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ .7 1.1 Khái niệm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 1.2 Khái niệm chung tội xâm phạm sở hữu 15 1.3 Ý nghĩa tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình định hình phạt tội xâm phạm sở hữu 19 1.4 Lịch sử hình thành phát triển quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 22 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TẠI ĐỒNG NAI VÀ GIẢI PHÁP .34 2.1 Quy định Bộ Luật Hình Sự 1999 thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai 34 2.2 Hoàn thiện pháp luật giải pháp tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 71 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình CTTP : Cấu thành tội phạm HDXX : Hội đồng xét xử TNHS : Trách nhiệm hình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu quy định Khoản Điều 46 BLHS 1999 53 Bảng 2.2: Tình hình áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo quy định Khoản Điều 46 BLHS 61 Bảng 2.3: Tình hình áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS Tòa án ghi nhận dựa theo quy định Khoản Điều 46 62 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong vụ án hình từ thời điểm phát sinh tội phạm, tình tiết vụ án có vai trò quan trọng việc xác định xử lý tội phạm Các tình tiết vụ án sử dụng để phân biệt loại tội phạm khác nhau, từ đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội trường hợp phạm tội loại tội, làm rõ mức độ nguy hiểm mức độ trách nhiệm hình trường hợp phạm tội cụ thể Trong tình tiết vụ án hình tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình ý nghĩa quan trọng việc xem xét trách nhiệm hình sự, việc định hình phạt người thực hành vi phạm tội để Hội đồng xét xử định hình phạt Việc quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sở pháp lý để Hội đồng xét xử đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội, từ định hình phạt tương xứng với tính chất hành vi phạm tội mà đảm bảo việc cải tạo giáo dục người phạm tội, góp phần bảo đảm thực nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc bình đẳng bảo đảm quyền người Nếu thiếu tình tiết cụ thể, xác đáng dẫn đến việc định tội danh khơng đúng, khơng phù hợp, làm cho hình phạt khơng đạt mục đích áp dụng người phạm tội Trong tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình nói chung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu nói riêng sở để giảm nhẹ trách nhiệm hình cho người phạm tội giữ vai trò quan trọng việc định tội danh định hình phạt Việc nhận thức áp dụng thống tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình ln đòi hỏi khách quan q trình xét xử người thực hành vi phạm tội vụ án cụ thể Việc nhận thức áp dụng khơng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình dẫn đến định hình phạt khơng làm ảnh hưởng đến nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc công bằng, nguyên tắc nhân đạo Nhà nước ta không đảm bảo quyền người Trong trình lập pháp nước ta nhà lập pháp cho thấy quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tồn từ thời phong kiến, Quốc triều hình luật có quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Cho đến luật hình năm 1985, tình tiết giảm nhẹ TNHS ghi nhận thức chế định độc lập pháp luật hình cách chi tiết hồn thiện Bộ luật hình Việt Nam lần thứ hai với việc thơng qua Bộ luật hình năm 1999, quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sửa đổi, bổ sung tiếp tục hồn thiện Bộ luật hình 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 Bộ luật hình chưa đáp ứng nhu cầu mặt lập pháp chế định này, thực tiễn áp dụng Trong thời gian qua, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai thực tốt cơng tác xét xử vụ án hình sự, vụ án tội xâm phạm sở hữu hầu hết việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình với người thực hành vi phạm tội, thể sách hình Nhà nước ta Tuy nhiên, cách hiểu số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình khơng thống dẫn đến số vướng mắc, bất cập thực tiễn áp dụng tình tiết Mặt khác, khoản Điều 46 Bộ luật hình quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo hướng mở Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn để áp dụng thống tình tiết giảm nhẹ theo khoản Điều 46 thực tiễn việc áp dụng tùy tiện, tùy vào nhận thức chủ quan Hội đồng xét xử làm ảnh hưởng đến việc đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung ảnh hưởng đến ngun tắc bình đẳng, cơng bằng, nhân đạo sách hình Nhà nước ta Theo nghị 49/NQ-TW ngày 02 tháng năm 2005 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Xét tổng thể, chế định đóng vai trò quan trọng cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm, có ý nghĩa to lớn việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung pháp luật hình nói riêng Tuy vậy, với phát triển toàn diện kinh tế, trị, xã hội, văn hóa nảy sinh nhiều vấn đề bất cập trình thực tiễn áp dụng chế định : chưa đảm bảo tính quán mặt logic pháp lý, chưa chặt chẽ mặt lập pháp dẫn đến khó khăn áp dụng Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu sâu sắc để làm sáng tỏ mặt khoa học quy định pháp luật hình Việt Nam hành tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu vấn đề áp dụng thực tiễn, đồng thời đưa giải pháp hoàn thiện quy định chế định này, nâng cao hiệu việc áp dụng quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu khơng có ý nghĩa lý luận - thực tiễn pháp lý quan trọng, mà vấn đề mang tính cấp thiết phương diện trị, lập pháp hình sự, thực tiễn, đấu tranh phòng chống tội phạm Đây lý luận chứng cho việc tơi định lựa chọn đề tài "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai " làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu Qua tìm hiểu, có nhiều cơng trình nghiên cứu, nhiều viết cơng bố nhà luật học chủ đề như: Luận án tiến sỹ “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam” TS Trần Thị Quang Vinh (năm 2000); Th.s Đinh Văn Quế “Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình (Nxb Chính trị quốc gia năm 2000); Tập thể tác giả GS TSKH Lê Văn Cảm chủ biên năm 2001, giáo trình luật hình Việt Nam phần chung, Khoa luật – ĐHQGHN, NXB Đại học quốc gia Hà Nội; Tập thể tác giả PGS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên 2001, giáo trình luật hình Việt Nam phần chung, ĐH Huế, NXB Giaó dục; Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình (giáo trình Luật hình Việt Nam phần chung, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội 2010) GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên Bên cạch cơng trình nghiên cứu có viết đăng Tạp chí luật học, Tạp chí Tòa án nhân dân: Các tình tiết giảm nhẹ tăng nặng trách nhiệm hình Bộ luật hình Việt Nam Bùi Kiến Quốc (Tạp chí luật học số 6/2000); Một số vấn đề tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng” Th.s Đinh Văn Quế (Tạp chí Tòa án nhân dân, số 9/2009); Bàn tình tiết giảm nhẹ khác khoản Điều 46 BLHS Vũ Thành Long (Tạp chí Tòa án nhân dân số 22, tháng 11/2007); Một số vấn đề phòng vệ đáng, vượt q giới hạn phòng vệ đáng vướng mắc thực tiễn xét xử Th.s Đinh Văn Quế (Tạp chí Tòa án nhân dân số 17, tháng 9/2009); Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình thể ăn năn, hối cải người phạm tội – tồn tại, vướng mắc kiến nghị Phạm Thị Thanh Nga (Tạp chí Tòa án nhân dân số 7, tháng 4/2008) Mỗi cơng trình nghiên cứu, viết nhà luật học đề cập phương diện mức độ khác tình tiết giảm nhẹ TNHS Trên sở kết nghiên cứu, khảo sát nêu trên, thấy, nước ta có nhiều cơng trình nghiên cứu tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập trực tiếp “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiến xét xử tội xâm phạm sở hữu” Để có góc nhìn khái qt, hệ thống chi tiết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, sâu nghiên cứu, phân tích thực tiễn để có phương hướng hồn thiện, đòi hỏi phải có nhiều cơng trình nghiên cứu chun sâu Vì việc chọn đề tài “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiến xét xử tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai” đòi hỏi khách quan, cấp thiết, vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm tìm bất hợp lý quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, hạn chế, thiếu sót xét xử, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm sáng tạo hoạt động xét xử Tòa án, bảo đảm cho hoạt động xét xử cơng bằng, xác, khách quan Nó giúp Tòa án tính tốn tương xứng mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội với chế tài hình Hạn chế, thiếu sót ngun nhân Thực tiễn xét xử cho thấy nhiều trường hợp Tòa án áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS khơng có cứ, khơng đảm bảo điều kiện luật định Việc áp dụng khoản Điều 46 BLHS năm 1999 quy định mở nên có nhiều cách hiểu áp dụng khác dẫn đến việc vận dụng không thống nhất, giao quyền định cho Tòa án HĐXX nên khơng thể tránh khỏi việc lợi dụng quy định để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cách khơng có cứ, làm giảm hiệu đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm HĐXX áp dụng thiếu xác, khơng có tình tiết giảm nhẹ TNHS tạo không công cho người phạm tội mà ảnh hưởng đến uy tín ngành nhiệm vụ phòng chống tội phạm Cùng số vận dụng tùy nghi HĐXX dẫn đến việc xem xét để định hình phạt người phạm tội khác nhau, tùy thuộc quan điểm chủ quan HĐXX Xem xét mức độ ảnh hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS khoản khoản với khoản Điều 46 BLHS năm 1999 chưa có sở xác định định lượng mức độ giảm nhẹ hình phạt Một số án áp dụng không nội dung theo quy định pháp luật Khơng áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho người phạm tội tình tiết thực tế vụ án cho thấy có đủ sở để áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS theo quy định BLHS Khơng có nhận định tình tiết giảm nhẹ án áp dụng phần định có nhận định khơng áp dụng tun định hình phạt Còn nhiều vướng mắc thực tiễn chưa có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết dẫn đến nhiều cách hiểu cách vận dụng khác nhau, như: Việc phân biệt tình tiết giảm nhẹ với tình tiết giảm nhẹ khác, như: “Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại” với “người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả” 68 Gia đình bị cáo bồi thường tài sản chung gia đình có phần bị cáo áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định khoản Điều 46 hay khoản Điều 46 BLHS, việc xác định bị cáo có tích cực vận động gia đình bồi thường thay cho hay khơng điều khơng dễ dàng có mang nặng tính hình thức, bị cáo khơng bị tạm giam có điều kiện để tác động gia đình, bị cáo bị tạm giam khơng có điều kiện tiếp xúc với gia đình việc tác động khó khăn, chí khơng Quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS điểm b Khoản Điều 46 BLHS có hai quan điểm: Quan điểm thứ cho người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu tình tiết giảm nhẹ Quan điểm thứ hai cho người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu ba tình tiết giảm nhẹ Trên sở xuất phát từ ngun tắc nhân đạo, mục đích hình phạt quan điểm thứ hai áp dụng thực tế nhiều thể sách khoan hồng Nhà nước, thể rõ nét kết hợp “trừng trị giáo dục” Hạn chế tình tiết giảm nhẹ điểm b Khoản Điều 46 BLHS trường hợp người phạm tội vô gia cư người thân, khơng có tài sản họ khơng thực việc sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu dù họ muốn Nhận định cho hưởng tình tiết “gây thiệt hại khơng lớn” … chưa có hướng dẫn làm cho HĐXX khó khăn định vận dụng hay khơng vận dụng tình tiết Do đó, cần có văn hướng dẫn quy định cụ thể để có áp dụng Có quan điểm cho người phạm tội bị bắt tang họ khơng thể chối tội nên phải khai Bên cạnh lời khai người phạm tội lời khai người làm chứng, người bị hại nên việc người phạm tội khai không hay khơng khơng ảnh hưởng đến vụ án Nếu xem xét chủ quan, khơng cân nhắc dễ dẫn đến lạm dụng ý nghĩa tình tiết giảm nhẹ sách khoan hồng, nhân đạo Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót do: Hồn thiện quy định pháp luật tình tiết giảm nhẹ TNHS chưa 69 trọng nên áp dụng cho trường hợp cụ thể người tiến hành tố tụng lúng túng nhận thức nội dung tình tiết vận dụng cho quy định, cách giải thích cho người phạm tội gia đình người phạm tội để họ cung cấp chứng chứng minh nhằm đảm bảo quyền lợi cho họ dẫn đến việc áp dụng chưa thống có trường hợp sai làm ảnh hưởng đến định mức hình phạt khơng xác, khơng bảo đảm tính cơng cho người phạm tội giống hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS giống Chưa hoàn thiện thể thiếu, chưa đầy đủ quy định luật chưa có văn hướng dẫn, giải thích pháp luật Nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, Thông tư liên ngành… khái niệm tình tiết giảm nhẹ TNHS, hay “ Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại” “ Người phạm tội tự nguyện khắc phục hậu quả” cần so sách phân biệt rõ hai tình tiết tránh nhầm lẫn thực tiến áp dụng hay điểm b Khoản Điều 46 “ Người phạm tội tự nguyễn sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả” có quan điểm cho tình tiết giảm nhẹ, có quan điểm cho ba tình tiết giảm nhẹ, điểm cần có hưỡng dẫn cụ thể để áp dụng thống thực tiễn hay tình tiết “ Gây thiệt hại không lớn ” gây thiệt hại khơng lớn? cần phải có hưỡng dẫn cụ thể Việc áp dụng rạch ròi khoản khoản Điều 46 BLHS năm 1999, giá trị pháp lý ảnh hưởng định hình phạt Các văn hướng dẫn áp dụng pháp luật quan Tư pháp Trung ương ban hành chưa kịp thời Chưa có chun đề tình tiết giảm nhẹ TNHS định hình phạt nhằm nâng cao nhận thức pháp luật áp dụng định mức hình phạt Việc tập huấn bồi dưỡng cán khơng thường xun, chất lượng hạn chế, thời gian tập huấn ngắn số lượng người đơng, thời gian tập huấn dài ngày số lượng người tập huấn Thời gian tập huấn ngắn làm cho báo cáo viên không truyền đạt cặn kẽ, khơng mổ xẻ vấn đề nhiều góc cạnh khác nhau, không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc học viên, thân học viên chưa 70 đủ thời gian nhận thức sâu Nội dung tập huấn chuyên môn hay bồi dưỡng nghiệp vụ thường thiên tội phạm học tố tụng, tập huấn hình sự, có nội dung tình tiết giảm nhẹ TNHS mà sơ lược qua phân tích điều kiện cho hưởng án treo Kinh phí giành cho cơng tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng hạn chế so với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nên xem hạn chế cần quan tâm có giải pháp Đối với lực lượng Hội thẩm nhân dân người xét xử không chuyên nghiệp, với Thẩm phán đại diện cho quyền lực Nhà nước, thực quyền xét xử Nhà nước trao Phần lớn Hội thẩm nhân dân cán bộ, công chức, viên chức quan Nhà nước, đơn vị nghiệp cơng lập có trình độ chun mơn đào tạo bậc đại học Do Hội thẩm nhân dân xét xử khơng chun nên trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, trách nhiệm họ phán qua án, định chưa trọng khơng có chế tài Việc tập huấn chuyên môn luật Hội thẩm nhân dân ít, chưa kịp thời, thiếu cung cấp văn pháp luật đầy đủ để phục vụ cho u cầu cơng tác xét xử Bên cạnh có nhiều Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử tích cực, tâm huyết, có kiến thức pháp luật, có kinh nghiệm xét xử, kinh nghiệm sống 2.2 Hồn thiện pháp luật giải pháp tình tiết giảm nhẹ TNHS 2.2.1 Hoàn thiện pháp luật tình tiết giảm nhẹ TNHS Từ nghiên cứu khoa học mình, tác giả đề xuất số ý kiến mang tính chất tham khảo để hồn thiện quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu Quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 tương đối đầy đủ, rõ ràng giúp cho việc áp dụng định hình phạt xác Tuy nhiên, thực tiễn xét xử có tình tiết gây nhiều cách hiểu khác nên cần có văn hướng dẫn thống áp dụng pháp luật cần có tình tiết thực tiễn áp dụng có giá trị giảm nhẹ cần phải bổ sung vào điều luật 71 Thứ nhất: Hồn thiện tình tiết điểm b Khoản Điều 46 “ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hai, khắc phục hậu quả” khảo sát qua 100 án tội xâm phạm sở hữu tình tiết điểm b Khoản Điều 46 áp dụng tướng dối nhiều việc vận dụng có nhiều cách hiểu quan điểm khác nhau, có quan điểm cho tình tiết giảm nhẹ, có quan điểm cho ba tình tiết giảm nhẹ từ dẫn đến việc áp dụng chưa thống Theo quan điểm tác giả tình tiết cần quy định lại rõ ràng cụ thể để áp dụng thống tách riêng thành tình tiết thể BLHS hoăc sửa đổi bổ sung theo hướng có rõ ràng như: “ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả” thay dấu “,” thành “hoặc” để áp dụng tính tiết giảm nhẹ cần có yếu tố “tự nguyện sửa chữa” “bồi thường thiệt hại” “ khắc phụ hậu quả” Tại BLHS 2015 quy định điểm b Khoản Điều 51 chỉnh sửa theo hướng rõ “ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả” tình tiết điểm b Khoản Điều 51 BLHS 2015 hiểu có hai tình tiết giảm nhẹ “ Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại” hai “ khắc phục hậu quả” Thứ hai: Đối với tình tiết điểm o Khoản Điều 46 “Người phạm tội tự thú”: Do Bộ luật hình khơng quy định cụ thể, khái niệm tự thú có cách hiểu khác Trong thực tiễn có nhầm lẫn “tự thú” “đầu thú” Xét chất, rõ ràng “tự thú” thể giá trị giảm nhẹ nhiều “đầu thú” người phạm tội dù chưa bị phát tự đến khai báo, nhận tội Tuy nhiên, hai trường hợp người phạm tội chưa bị bắt chủ động đến nhận tội chịu trừng phạt pháp luật nên hai đáng khoan hồng Theo quan điểm tác giả, nên đưa “đầu thú” vào Khoản Điều 46 BLHS để làm giảm nhẹ TNHS cho người phạm tội Có thể quy định chung điểm với “tự thú” sau : “Người phạm tội tự thú đầu thú”, tách thành điểm riêng biệt “Người phạm tội đầu thú” Đồng thời, nên có hướng dẫn cụ thể khái niệm “tự thú” “đầu thú” để tránh nhầm lẫn việc 72 vận dụng pháp luật hình Ở BLHS 2015 quy định Khoản Điều 46 đưa tình tiết “đầu thú” tình tiết giảm nhẹ tồ án định hình phạt phải ghi rõ án Thứ ba: Tại Khoản Điều 46 điểm c Mục nghị 01/2000/NQHĐTP quy định “ Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị cáo người có cơng với nước…” Trên thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu Đồng Nai việc áp dụng tình tiết tương đối nhiều việc HĐXX mở rộng chủ thể có trường hợp mở rộng “ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại…” Theo quan điểm tác giả tình tiết áp dụng người phạm tội thể ghi nhận công lao đối tượng thuộc hành thừa kế thứ người phạm tội Để tránh tình trạng mở rộng chủ thể xét xử nên cụ thể hoá đưa vào Khoản Điều 46 thể rõ công trạng đối tượng như: “người phạm tội cha, mẹ, vợ, chồng, liệt sĩ, người có cơng với cách mạng” Thứ tư: Tại Khoản Điều 51 BLHS 2015 bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS Phạm tội trường hợp vượt mức cần thiết bắt giữ người phạm tội (điểm đ); Phạm tội trường hợp bị hạn chế khả nhận thức mà khơng phải lỗi gây (điểm l); Người phạm tội người khuyết tật nặng khuyết tật đặc biệt nặng (điểm p); Người phạm tội cha, mẹ, vợ, chồng, liệt sĩ, người có cơng với cách mạng (điểm x) Việc cụ thể hố thêm tình tiết phù hợp với thực tế áp dụng có quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS Luật hình ngày hoàn thiện, bảo đảm cho việc thực áp dụng pháp luật đạt kết cao thực tiễn, vừa đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa vừa thể tính nhân đạo mà pháp luật hình Việt Nam hướng tới 2.2.2 Giải pháp áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS Từ đánh giá tổng quan thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS trình giải vụ án nguyên nhân bất cập việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu trình giải vụ án tác giả xin đưa Giải pháp 73 bảo đảm áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu sau Tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng quy định Bộ luật hình tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình nói chung tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Thứ nhất: Các tình tiết giảm nhẹ TNHS từ thời kỳ trước pháp điển hoá 1985 ban hành BLHS 1985, BLHS 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) lại khơng đưa Khái niện chung tình tiết giảm nhẹ TNHS dẫn đến có nhiều quan niệm khác Khái niện tình tiết giảm nhẹ TNHS điều Cơ quan tư pháp Trung ương cần xây dựng cách đầy đủ, rõ ràng, khoa học khái niệm chung tình tiết giảm nhẹ TNHS cấu thành cụ thể tình tiết giảm nhẹ, Thêm trách nhiệm thu thập chứng chứng minh tình tiết giảm nhẹ TNHS, khái quát chung điều kiện cần đủ cho việc vận dụng tình tiết giảm nhẹ việc áp dụng Thứ hai: Tòa án Tối cao cần kịp thời ban hành Nghị hướng dẫn Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn điểm chưa hướng dẫn hướng dẫn chưa cụ thể số tình tiết cụ thể “ phạm tội chưa gây thiệt hại gây thiệt hại không lớn” gây “thiệt hại không lớn” cần có hưỡng dẫn cụ thể có định lượng điểm này, Hoặc tình tiết “ Phạm tội lần đầu” cần có khái niệm cụ thể “ Phạm tội lần đầu” hay “ Người phạm tội người già” Người già thơng thường trí tuệ giảm sút, thể suy yếu có ảnh hưởng tới tâm, sinh lý Do việc giảm nhẹ TNHS cho họ điều đắn, đảm bảo tinh thần nhân đạo pháp luật hình Tuy nhiên, thực tiễn điều tra truy tố xét xử cho thấy quy định BLHS chung chung nên việc áp dụng khơng thống nhất, chí, số trường hợp, việc áp dụng tình tiết khơng chất nó, gây ảnh hưởng xấu Khi coi người già trường hợp hưởng tình tiết giảm nhẹ tình tiết cần hưỡng dẫn cụ thể, đặc biệt phân biệt tình tiết giảm nhẹ tính chất 74 mức độ giảm nhẹ loại tình tiết để đảm bảo áp dụng thống pháp luật tình tiết giảm nhẹ TNHS Thứ ba: Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội tình hình tội phạm có nhiều thay đổi, xu hướng áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định khoản Điều 46 BLHS năm 1999, Nghị số 01/2000 Hội đồng Thẩm phán TANDTC hưỡng dẫn có chiều hướng mở rộng nên cần chủ thể áp dụng có nhận thức thức thực tế phát sinh nhiều vướng mắc dẫn đến nhận thức khơng thống tình tiết quy định điểm c Mục Nghị 01/2000 “ Vợ chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột bị cáo người có cơng với nước” xét xử có HĐXX mở rộng chủ thể có quan hệ với người phạm tội ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại với tình tiết cần hướng dẫn kịp thời để đảm bảo hiệu việc áp dụng pháp luật Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ nghề nghiệp đội ngũ người tiến hành tố tụng Thứ nhất: Mục tiêu cải cách tư pháp xây dựng Tư pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bước đại hóa, bước đại hóa, phục vụ nhân dân, phụng đất nước Một nhân tố định cho việc thực thành công công cải cách tư pháp bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Vì vậy, phải quan tâm đến việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực, trình độ đội ngũ quan tư pháp, đặc biệt Thẩm phán cách tồn diện để đảm bảo có đội ngũ cán “có phẩm chất trị vững vàng, có đạo đức sáng, có kiến thức pháp luật cần đủ, kinh nghiệm hoạt động xã hội, có tinh thần trách nhiệm dân”, cán cơng chức ngành Tòa án phải thực người “phụng cơng, thủ pháp, chí cơng, vơ tư” chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Việc áp dụng quy định pháp luật nói chung áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS nói riêng đòi hỏi người tiến hành tố tụng giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, đặc biệt thẩm phán Tòa án cấp phải nghiên cứu xác, đầy đủ nội 75 dung tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định Điều 46 BLHS; đồng thời phải có lực thực tiễn áp dụng vào vụ án cụ thể Thứ hai: Tổ chức tập huấn, hội thảo khoa học cho người tiến hành tố tụng chuyên đề áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS Việc tập huấn, bồi dưỡng cho cán để nâng cao nhận thức pháp luật, kinh nghiệm vận dụng pháp luật giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu công tác điều tra, truy tố, xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp Hàng năm, TAND tối cao nên mở hội nghị chuyên đề hội thảo, tọa đàm Thông qua hội nghị, đưa tham luận nhà nghiên cứu pháp luật để tranh luận, tìm yếu tố nhằm rút kinh nghiệm, bàn phương hướng nhằm khắc phục tồn tại, dự đoán tương lai để sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn kịp thời xử lý tình Tăng cường tổng kết thực tiễn, tra, kiểm tra việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn xét xử Thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết cơng tác ngành có nội dung thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS Đây biện pháp để kịp thời kiểm nghiệm quy định BLHS tình tiết giảm nhẹ TNHS xem có phù hợp với thực tiễn xét xử hay không, kịp thời giải vướng mắc uốn nắn sai sót cho quan tiến hành tố tụng cấp Kiểm tra việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS khoản Điều 46 BLHS năm 1999 kết xét xử vụ án hình để có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời sai sót, vi phạm việc áp dụng Cần có tổng hợp, đánh giá kết luận tình tiết áp dụng để áp dụng thống tồn ngành Làm tốt cơng tác kiểm tra án Tòa án cấp để tìm sai phạm nói chung sai phạm việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS định hình phạt nói riêng để xử lý sai phạm, bảo đảm cho việc áp dụng quy định pháp luật, chống án oan sai, chống bỏ lọt người, lọt tội 76 Kết Luật Chương Tác giả nêu luận điểm sở giảm nhẹ Các tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định Điều 46 BLHS năm 1999 thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu Tỉnh Đồng Nai Từ thực tiễn xét xử vụ án tội xâm phạm sở hữu tác giả có nhìn đánh giá tổng quan thực trạng áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS nêu mặt tích cực hạn chế thực tiễn xét xử Từ đưa kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS 77 KẾT LUẬN Các tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định Điều 46 BLHS năm 1999 quan trọng để Tòa án định hình phạt người phạm tội thuộc nhóm tội xâm phạm sở hữu với ý nghĩa sở giảm nhẹ TNHS Các tình tiết giảm nhẹ TNHS khơng làm thay đổi tính chất tội phạm chúng tình tiết làm giảm mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội cấu thành tội phạm cụ thể Các tình tiết giảm nhẹ TNHS có ý nghĩa quan trọng hoạt động tố tụng nói chung hoạt động xét xử ngành Tòa án nói riêng, thể sách hình nhân đạo Đảng Nhà nước ta, góp phần thực mục đích hình phạt “khơng nhằm trừng trị người phạm tội mà giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội” Trong trình định hình phạt người phạm tội, việc nhận thức thống vai trò tình tiết giảm nhẹ TNHS để xem xét, cân nhắc áp dụng xác tình tiết thực tiễn nhiệm vụ quan trọng Tòa án nước ta Vì vậy, việc nghiên cứu tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu việc làm có ý nghĩa lớn đối thân người viết Phân tích vấn đề lý luận tình tiết giảm nhẹ TNHS nói chung tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu nói riêng chất pháp lý, vai trò tình tiết giảm nhẹ TNHS, phân biệt tình tiết giảm nhẹ TNHS với tình tiết định tội, định khung hình phạt góp phần giúp chủ thể áp dụng pháp luật áp dụng đầy đủ, xác quy định pháp luật tình tiết giảm nhẹ TNHS Từ vấn đề lý luận tình tiết giảm nhẹ TNHS, nghiên cứu quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS hành (BLHS năm 1999) có đáp ứng yêu cầu mà Nhà nước đặt tình tiết giảm nhẹ TNHS hay khơng từ đưa giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS thực tiễn xét xử 78 Qua nghiên cứu 100 án TAND Tỉnh Đồng Nai, nhận thấy thực tiễn áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS tội xâm phạm sở hữu quy định Điều 46 BLHS năm 1999 có ưu điểm định Tuy nhiên, khơng trường hợp áp dụng tình tiết chưa đầy đủ chưa xác Do đó, cần đưa kiến nghị quan có thẩm quyền nghiên cứu hồn thiện quy định BLHS tình tiết giảm nhẹ TNHS; Tăng cường giải thích, hướng dẫn áp dụng quy định BLHS tình tiết giảm nhẹ TNHS đưa giải pháp để đảm bảo áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS thực tiễn xét xử 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Cảm Trịnh Tiến Việt (2002) Một số vấn đề lý luận bản, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 01) tr 17, Hà Nội Nguyễn Ngọc Hòa Lê Thị Sơn (2006), Từ điển pháp luật hình sự, NXB Tư Pháp, Hà Nội Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2000), Nghị số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 04/8/2000 hướng dẫn áp dụng số quy định Phần chung BLHS năm 1999 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng số quy định BLHS Phạm Thị Hương (2013),”Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ ngành Luật hình sự, Người hưỡng dẫn: Trần Đình Nhã, Học viện khoa học xã hội Vũ Thành Long (2007), “Bàn tình tiết giảm nhẹ khác khoản Điều 46 Bộ luật hình sự”, Tạp chí Tòa án nhân dân số 22, tháng 11-2007 Nguyễn Thị Linh Nga (2011), “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ ngành Luật hình sự, người hướng dẫn: Đào Trí Úc, Học viện khoa học xã hội Nguyễn Thị Ngọc Phương (2014), “Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ ngành Luật hình sự, người hướng dẫn: Nguyễn Thị Phương Hoa, Học viện khoa học xã hội Đinh Văn Quế (2004), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999 – phần chung, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 10 Đinh Văn Quế (2000), Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đinh Văn Quế (2009), Một số vấn đề tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần 80 đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng”, tạp chí TAND, (số 9), tr.14-18 12 Quốc hội (1985), Bộ luật hình Việt Nam 1985, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Quốc hội (1999), Bộ luật hình Việt Nam năm 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Quốc hội (2015), Bộ luật hình Việt Nam 2015, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Trần Đình Thắng (2010) “ Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự” Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (số 14) 16 Tòa án nhân dân Tỉnh Đồng Nai (2012- 2016), 100 Bản án 17 Tòa án nhân dân tối cao (2002), Công văn số 148/2002/KHXX ngày 30 tháng năm 2002 việc hướng dẫn áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình 18 Tòa án nhân dân tối cao (2002), Cơng văn số 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 việc giải đáp vấn đề nghiệp vụ, Hà Nội 19 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam – phần chung, Nxb Đại học Quốc gia 20 Trịnh Tiến Việt (2004), “Về ảnh hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình việc định hình phạt”, Tạp chí Khoa học pháp luật,(số 1) 21 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (2000), Tội phạm học Việt Nam số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 22 Viện ngôn ngữ học (1992), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ Việt Nam, Hà Nội 23 Trần Thị Quang Vinh chủ biên (2012) Giáo trình Luật hình Việt Nam – phần chung, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam 24 Trần Thị Quang Vinh (2001), Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước pháp luật, Hà Nội 25 Trần Thị Quang Vinh (2005), Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 81 luật hình sự, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Võ Khánh Vinh chủ biên (2014), Giáo trình Luật hình Việt Nam phần tội phạm, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 27 Võ Khánh Vinh, Trần Thị Quang Vinh (1996) “Về khái niệm, chất, ý nghĩa tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Việt Nam” Tạp trí Tồ án nhân dân (Số 6) 82 ... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THÀNH MINH CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU TỪ THỰC TIỄN TỈNH ĐỒNG NAI. .. tội phạm Đây lý luận chứng cho việc định lựa chọn đề tài "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai. .. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiến xét xử tội xâm phạm sở hữu Để có góc nhìn khái qt, hệ thống chi tiết tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình tội
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ), Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử các tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai (Lv thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay