28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết

8 1,031 33
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2017, 10:39

28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết 28 tập - Ôn tập Đạo hàm - File word có lời giải chi tiết  x  1  x  4 ; g ' g  x   Câu Với hàm số A 20 x2 bằng: B 24 C 25 D 32 x x3 Câu Cho hàm số f  x   g  x    Tập nghiệm bất phương trình f  g   g '  x  là: x A 1;0  B  1;   C  1;0  D  0;2   Câu Cho hàm số g  x   sin x cos x , g '   bằng: 3 A −1 B C D −2 Câu Cho hàm số f  x   x3   a  1 x  x  Để f '  x   0, x  ¡ nếu: A   a   B   a   C a   D a   Câu Hàm số sau có đạo hàm y '  x  3x  A y  x2 x2  x   x  2 x2  x  B y  x2 : x2  x  C y  x2 x2  x  D y  x2 Câu Cho chuyển động xác định phương trình S  2t  3t  6t , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t  2s là: A 6m / s B 12m / s C 9m / s D 18m / s Câu Cho hàm số y  f  x  Ta quy ước phương trình f '  x   có nghiệm nghiệm x  3x  điểm cực trị hàm số Vậy hàm số y  f  x   có điểm cực trị? x 1 A B C D Câu Cho hàm số f  x   x.5x g  x   25x  f '  x   x.5x.ln  Khẳng định khẳng định đúng? A f    g   Câu Cho hàm số f  x   A 112 B f    g    C f    g    D f 1  5.g 1  3x   x3  x x Khi f ' 1 có giá trị là: 2x  B C 121 D Câu 10 Cho chuyển động xác định phương trình S  t  2t  9t , t tính giây S tính mét Gia tốc chuyển động t  3s là: Câu 11 Tính đạo hàm hàm số y  x  x   2x  2x A x3  x   2x B x3  x   2x C x3  x  D 18m / s C 14m / s B 12m / s A 16m / s 2  2x D x3  x  Câu 12 Tính đạo hàm hàm số y   x3  1  x  A 5x4  3x2  x Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y  A  x  x3 B x  Câu 14 Tính đạo hàm hàm số y  A x 4x   3x  1 B x C   C  x3 x  3x  1  3x  1 x  x3 D x  x3 C 4x  x  3x  D  4x x  3x  x3 x 1 B x  x  3  x  1 x3  3x 2 x3  x  1 1 x  3x   x3  x  1 D 5x4  3x2  x   x 1   1  x   4x Câu 15 Tính đạo hàm hàm số y  A C 5x4  3x2  x B 5x4  3x2  x D x3 x 1 2 x3  3x 2 x3  x  1 Câu 16 Tính đạo hàm hàm số y   x  1 e2 x A y '   x  1 e2 x B y '   x  1 e2 x C y '   x  1 e2 x D y '   x  1 e2 x Câu 17 Cho hàm số y  cot x xác định tập xác định Khẳng định sau đúng? A y ' y   B y ' y   C y ' y   D y ' y   Câu 18 Tính đạo hàm hàm số y  x.ln x 1  A y '  x  ln x   x  1  B y '  x  ln x   x  1  C y '  x  ln 4.ln x   x  D y '  x.ln x  x Câu 19 Cho hàm số y  x.tan x Khẳng định khẳng định đúng? A x y ''  x  y  1  y   B x y ''  x  y  1  y   C x y ''  x  y  1  y   D x y ''  x  y  1  y   3x Câu 20 Đạo hàm hàm số y  là: sin x 3x  ln 3.sin x  2cos x  A y '  sin 2 x 3x  2ln 3sin x  2cos x  B y '  sin 2 x 3x  ln 3.sin x  cos x  C y '  sin 2 x 3x  ln 3.sin x  cos x  D y '  2sin 2 x Câu 21 Đạo hàm hàm số y  sin  ln x   cos  ln x  là: A y '  cos  ln x   sin  ln x  2x B y '  C y '  cos  ln x   sin  ln x  x D y '  cos  ln x   sin  ln x   cos  ln x   sin  ln x  x Câu 22 Đạo hàm hàm số y  x tan  x  1 là: 2x2 A y '   tan  x  1  cos  x  1 x2 B y '  tan  x  1  cos  x  1 2x2 C y '  tan  x  1  cos  x  1 2x2 D y '  tan  x  1  cos  x  1 2 2 Câu 23 Đạo hàm hàm số y  sin  eln x  1 là: A y '  cos  eln x  1 eln x C y '  cos  eln x  1 eln x x Câu 24 Đạo hàm hàm số y  log  x  x  là: B y '   cos  eln x  1 D y '  cos  eln x  1 eln x x eln x 1 x A y '  C y '  ln  x  x  ln  x  1 B y '  2x  x  x  1 ln D y '   x  1 ln x2  x x ln Câu 25 Cho hàm số y  x ln x Nghiệm phương trình y '  2016 là: B x  e2015 A x  e2017 C x  e2015 D x  e2016 Câu 26 Cho hàm số f  x   log  x   g  x   x Giá trị biểu thức f '   g '   là: A B C D Câu 27 Đạo hàm hàm số y  x cot x là: A y '  x ln 2.cot x  x 1 x sin x Đăng ký mua file word trọn chuyên đề khối 10,11,12: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu” Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851 B y '  x ln 2.cot x  x C y '  x.cot x  x1 x sin x x sin x D y '  x ln 2.cot x  x1 sin x Câu 28 Đạo hàm hàm số sau không phụ thuộc vào biến x A y  sin3 x  cos3 x B y  sin3 x  cos3 x C y  x sin x  cos x 2  D y  cos x  cos  x   2   2   cos  x      HƯỚNG DẪN GIẢI Câu Chọn đáp án A  3x Ta có g '  x    x    x     x  1  x    x  2   x  1  x  x    x  2 nên g '  x   20 Câu Chọn đáp án C Ta có g '  x   x  x 2  x  x3  x  2  x  x3 2 f  x  g ' x   x  x   x  x   0  x  x x x x    Câu Chọn đáp án D 1 8   Ta có g  x   sin8 x  g '  x   .cos8 x  4cos8 x  g '    4cos  2 2 3 Câu Chọn đáp án B Ta có f '  x   3x   a  1 x  Do f '  x    3x   a  1 x   Để ý hệ số a    để f  x     '    '   a  1  3.2   a  2a      a   Câu Chọn đáp án C Ta có y  ax  bx  c amx  2anx  bn  cm  y'  mx  n  mx  n  Câu Chọn đáp án D Ta có v  s/t   6t  6t  Tại thời điểm t  2s V  S/2  6.22  6.2   18 Câu Chọn đáp án D x  3 x  1  x  3x  x  x   x  3x   y'    0; x  1 Ta có y  f  x   2 x 1  x  1  x  1 Nên hàm số y  f  x  khơng có cực trị Câu Chọn đáp án A Ta có f  x   x.5x  f    f '  x    x.5x   5x  x.5x.ln nên g  x   25x  5x    f 1   f 1  g 1  1 Suy g     f   Mà    g 1  28 Câu Chọn đáp án C Ta có f  x   3x  121  x3  x x  f '  x    12 x  x  f ' 1  2x  18  x  6 Câu 10 Chọn đáp án C Ta có a  v/t   s//t  Lại có s//t   6t  nên a  s//3  6.3   14 Câu 11 Chọn đáp án D Ta có y '  1  x  '  x3  x  3 x  x  2  2x  2x Câu 12 Chọn đáp án B Ta có  uv  '  u ' v  v ' u nên y '  3x 1  x   x  x3    3x  x  3x  x  5x  3x  x Câu 13 Chọn đáp án A     A có  uv  '  u ' v  v ' u nên y '   1    x  x x x     Vậy y '   x  x3         x 1  1 1    x x x x3 Câu 14 Chọn đáp án B  x  3x  1  '  x  3  x  3x  1    Ta có y   2 x 2  3x  1  x2  3x  1  4x  x2  3x  1 Câu 15 Chọn đáp án B x3  3x  x3   ' x  1 x  x  3 x       Ta có y '  x3 x3 x3 2 2  x  1 x 1 x 1 x 1 Câu 16 Chọn đáp án D Ta có y '   x  1 e2 x  y '  e2 x   x  1 e2 x   x  1 e2 x Câu 17 Chọn đáp án C 2 1  cos x   sin x  cos x    y ' y     cot x  Ta có y  cot x  y '   '  sin x sin x sin x  sin x   cos x sin x sin x  cos x      sin x sin x sin x sin x Câu 18 Chọn đáp án C 1  Ta có y '   x.ln x  '  x.ln x.ln x  x  x  ln x   x x  Câu 19 Chọn đáp án B Ta có y  x.tan x  y '  tan x  x cos2 x  x.sin x x.sin x  y ''     2 cos x cos x cos x cos x cos4 x x.sin x   2 2 Suy x y ''  x  y  1  y   x      x  x tan x  1  x tan x   cos x cos x   x2 x3 sin x x  x.sin x  2   1     x y ''  x  y   1  y   cos x cos x cos x  cos x  Câu 20 Chọn đáp án A x 3x 3x ln 3.sin x  2cos x.3x  ln 3.sin x  2cos x  Ta có y '   y'   sin x sin 2 x sin 2 x Câu 21 Chọn đáp án C Ta có y  sin  ln x   cos  ln x   y '   ln x  'cos  ln x    ln x  'sin  ln x   cos  ln x   sin  ln x  x Câu 22 Chọn đáp án D Ta có y  x tan  x  1  y '  1.tan  x  1  2 x  x  1 ' cos  x  1  tan  x  1  Câu 23 Chọn đáp án C Ta có y  sin  eln x  1  y '   eln x  1 'cos  eln x  1  eln x cos  eln x  1 x Chú ý: eln x  x  y  sin  eln x  1  sin  x  1 Câu 24 Chọn đáp án C Ta có y  log  x  x   y '  x x 2  x '  x  ln  2x  2x 1   x  x  ln x  x  1 ln 2 Câu 25 Chọn đáp án B Ta có  uv  '  u ' v  v ' u nên y '  1.ln x  x  ln x  x Do y '  2016  ln x   2016  ln x  2015  x  e2015 Câu 26 Chọn đáp án B x2 cos  x  1 Ta có f '  x   1 nên f '    g '  x   x.ln nên g '    24.ln 4ln  x   ln Vậy f '   g ' 4   16ln 4 4ln Đăng ký mua file word trọn chuyên đề khối 10,11,12: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ Soạn tin nhắn “Tôi muốn mua tài liệu” Gửi đến số điện thoại: 0969.912.851 Câu 27 Chọn đáp án A x 1 Ta có  uv  '  u ' v  v ' u nên y '  x ln 2.cot x  2 x x  x ln 2.cot x  sin x x sin x Câu 28 Chọn đáp án D Ta có: A y '  3sin x cos x  3cos2 x sin x  3sin x cos x  sin x  cos x  (loại) B y '  3sin x cos x  3cos2 x sin x  3sin x cos x sin x  cos x  (loại) C y '  sin x  x cos x (loại) 2  D y '  2cos x sin x  2cos  x   2    sin  x    2     2cos  x    2     sin  x       2cos xsin x  sin 2 x    2   2  4    Để ý thấy 2cos  x  sin  x    sin 2 x           2   2  4    2cos  x  sin  x    sin 2 x          4  Mà sin  x   4     sin  x      4   2sin  x  cos    Nên y '   sin  x     sin  x        sin  x   ... là: Câu 11 Tính đạo hàm hàm số y  x  x   2x  2x A x3  x   2x B x3  x   2x C x3  x  D 18m / s C 14m / s B 12m / s A 16m / s 2  2x D x3  x  Câu 12 Tính đạo hàm hàm số y   x3 ... Tính đạo hàm hàm số y   x3  1  x  A 5x4  3x2  x Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y  A  x  x3 B x  Câu 14 Tính đạo hàm hàm số y  A x 4x   3x  1 B x C   C  x3 x  3x  1  3x ... x   x 1   1  x   4x Câu 15 Tính đạo hàm hàm số y  A C 5x4  3x2  x B 5x4  3x2  x D x3 x 1 2 x3  3x 2 x3  x  1 Câu 16 Tính đạo hàm hàm số y   x  1 e2 x A y '   x  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết, 28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay