28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết

8 744 25
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2017, 10:39

28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết ... là: Câu 11 Tính đạo hàm hàm số y  x  x   2x  2x A x3  x   2x B x3  x   2x C x3  x  D 18m / s C 14m / s B 12m / s A 16m / s 2  2x D x3  x  Câu 12 Tính đạo hàm hàm số y   x3 ... Tính đạo hàm hàm số y   x3  1  x  A 5x4  3x2  x Câu 13 Tính đạo hàm hàm số y  A  x  x3 B x  Câu 14 Tính đạo hàm hàm số y  A x 4x   3x  1 B x C   C  x3 x  3x  1  3x ... x   x 1   1  x   4x Câu 15 Tính đạo hàm hàm số y  A C 5x4  3x2  x B 5x4  3x2  x D x3 x 1 2 x3  3x 2 x3  x  1 Câu 16 Tính đạo hàm hàm số y   x  1 e2 x A y '   x  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết, 28 bài tập Ôn tập về Đạo hàm File word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay