HEAD START (UNIT 2)

26 273 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 01:25

Hello! Unit 2. Where are you from? This is Luc. This is Ann. Who’s this? And who’s this?   His name’s Luc. Her name’s Ann. What’s his name? What’s her name?   What’s his name? ………… name’s Maria. ………… name’s Carlo. Her His What’s her name? What ……………………….? ………… ………… Yoko. What ……………………….? ………… ………… Jim. Her name’s His name’s her name his name The United States (the US) , England, Spain, Italy, Japan, France France Italy Japan The United States (the US) Spain England Where are you from? I’m from Italy. Where are you from? I’m from Spain. Where is she from? Where is he from? She’s from Spain. He’s from Italy. Asking about name and country 1. Her name’s Ann. 2. His name’s Luc. She’s from England. He’s from England.
- Xem thêm -

Xem thêm: HEAD START (UNIT 2), HEAD START (UNIT 2), HEAD START (UNIT 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay