Xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam

25 365 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 10:47

Sau khi giành độc lập Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng Việt Nam thành nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (TBCN). Xây dựng Nhà nước ta thành Nhà nước của dân, do dân và vì dân, lấy dân làm gốc. Đảng cũng đã xác định nước ta trước kia là nước nửa thuộc địa phong kiến, nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, xuất phát thấp đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).Chính vì vậy mà Đảng và Nhà nước đã xây dựng một hệ thống các chính sách nhằm phát triển trong thời gian dài, trải qua nhiều giai đoạn.Đại hội VI (1986) của Đảng là mốc lịch sử quan trọng trên con đường đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta . Đại hội VI đã xem xét lại một cách căn bản những vấn đề xây dựng CNXH và từ đó đưa ra quyết định chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước . Đó là nền kinh tế có nhiều thành phần kinh tế, , đa dạng hóa hình thức sở hữu. Nhà nước quản lý nền kinh tế thông qua các kế hoạch phát triển và hiến pháp, pháp luật, sử dụng hình thức phân phối theo lao động là chủ yếu đi đôi với phát triển sản xuất là từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội.Trên cơ sở những học thuyết về KTTT và KTTT của nước ta trong giai đoạn hiện nay, tôi đã chọn đề tài: “ Xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam” Qua nghiên cứu vấn đề này đã giúp cho tôi hiểu sâu hơn và nắm vững hơn những chính sách của Đảng và Nhà nước để phát triển kinh tế nước ta và những thành tựu, hạn chế, giải pháp và hướng phát triển đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta . LỜI NÓI ĐẦU Sau khi giành độc lập Đảng Nhà nước chủ trương xây dựng Việt Nam thành nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (TBCN). Xây dựng Nhà nước ta thành Nhà nước của dân, do dân vì dân, lấy dân làm gốc. Đảng cũng đã xác định nước ta trước kia là nước nửa thuộc địa phong kiến, nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, xuất phát thấp đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH). Chính vì vậy mà Đảng Nhà nước đã xây dựng một hệ thống các chính sách nhằm phát triển trong thời gian dài, trải qua nhiều giai đoạn. Đại hội VI (1986) của Đảng là mốc lịch sử quan trọng trên con đường đổi mới phát triển kinh tế của nước ta . Đại hội VI đã xem xét lại một cách căn bản những vấn đề xây dựng CNXH từ đó đưa ra quyết định chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước . Đó là nền kinh tế có nhiều thành phần kinh tế, , đa dạng hóa hình thức sở hữu. Nhà nước quản lý nền kinh tế thông qua các kế hoạch phát triển hiến pháp, pháp luật, sử dụng hình thức phân phối theo lao động là chủ yếu đi đôi với phát triển sản xuất là từng bước nâng cao đời sống nhân dân, giải quyết các vấn đề xã hội. Trên cơ sở những học thuyết về KTTT KTTT của nước ta trong giai đoạn hiện nay, tôi đã chọn đề tài: “ Xây dựng phát triển KTTT định hướng XHCN Việt Nam” Qua nghiên cứu vấn đề này đã giúp cho tôi hiểu sâu hơn nắm vững hơn những chính sách của Đảng Nhà nước để phát triển kinh tế nước ta những thành tựu, hạn chế, giải pháp hướng phát triển đúng đắn của Đảng Nhà nước trong quá trình đổi mới nền kinh tế nước ta . 1 Phần thứ nhất LÝ LUẬN VỀ SỰ HÌNH THÁI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (KTTT) I.1. Những tiến trình kinh tế khách quan của sự hình thành phát triển kinh tế hàng hóa – KTTT Thứ nhất: Trên cơ sở phân công lao động xã hội trao đổi, thông tin quan hệ hàng hóa - tiền tệ, phá vỡ kết cấu của từng hiện vật, thực hiện tự do hóa kinh tế ( Tự do cạnh tranh, tự do kinh doanh tự chủ). Tiến trình này gắn với bước chuyển từ mô hình kinh tế tự nhiên lên nấc thang đầu tiên của kinh tế hàng hóa – kinh tế hàng hóa giản đơn. Thứ hai: Lấy sự phân công lao bằng máy móc là cơ sở kỹ thuật, thông qua công nghiệp hóa để quá trình chuyển hóa các yếu tố gắn với đầu vào của sản xuất trở thành hàng hóa mua bán trên thị trường ( kể cả đất đai sức lao động). Tiến trình này gắn với bước chuyển biến từ nấc thang kinh tế hàng hóa giản đơn lên nấc thang KTTT tự do. Thứ ba: Lấy sự phát triển của phân công hợp tác lao động trên phạm vi quốc tế, dựa trên lợi thế so sánh mở cửa, nhờ sự tác động của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại xu hướng toàn cầu hóa khu vực hóa, Tiến trình này gắn với bước chuyển biến từ nấc thang KTTT tự do KTTT hỗn hợp trong lịch sử. I.2. Khái niệm, bản chất KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) KTTT là một trong những phương thức tồn tại ( phương thức hoạt động của nền kinh tế) mà trong đó các quan hệ kinh tế đều được biểu hiện thông qua việc mua bán, trao đổi trên thị trường. KTTT là trình độ phát triển cao của kinh tế hàng hóa. Vì thế nó hoàn toàn khác với nền kinh tế tự nhiên là một nền kinh tế quan hệ dưới dạng hiện vật chưa có trao đổi mua bán trên thị trường. 2 KTTT thúc đẩy việc cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động làm cho sản phẩm ngày càng phong phú đa dạng, giá thành hạ, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh. KTTT thúc đẩy sự phân công lao động xã hội phát triển nhanh chóng làm cho sự chuyên môn hóa, hiệp tác hóa ngày càng cao, thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung sản xuất cao độ. NQ đại hội IX của Đảng đã đưa ra khái niệm: KTTT định hướng XHCN là kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Như vậy có thể nhận thấy mô hình KTTT định hướng XHCN về bản chất là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh sự kết hợp giữa cái chung là KTTT với cái đặc thù là định hướng XHCN, lấy mục tiêu những nguyên lý xây dựng xã hội mới XHCN làm chủ đạo trong quá trình kết hợp. Với tư cách là cái chung – KTTT – đòi hỏi trong quá trình kết hợp phải tạo lập vận dụng nghiêm túc đồng bộ các yếu tố như cơ sở kinh tế mang tính đa dạng về sở hữu thành phần kinh tế: các phạm trù kinh tế vốn có của KTTT như hàng hóa, tiền tệ, thị trường, cạnh trang, cung cầu, giá cả lợi nhuận: các quy luật kinh ế củ KTTT như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệm quy luật cạnh tranh: cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Với tư cách là cái đặc thù - định hướng XHCN – trong quá trình kết hợp phải tuân theo các mục tiêu, nguyên tắc những nhiệm vụ kinh tế cơ bản hướng đến mục tiêu các đặc trưng của CNXH mà nước ta cần xây dựng. Đó là mục tiêu độc lập dân tộc gắn với CNXH, phát triển lực lượng sản xuất, tăng trưởng phát triển nền kinh tế bền vững đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý của Nhà nước, của dân do dân vì dân. Lấy việc giải phóng sức sản xuất làm căn cứ chủ yếu để hoạch định cơ cấu loại hình hình thức sở hữu cũng như thành phần kinh tế tập thể làm nền tảng của chế độ 3 XHCN. Thực hiện chế độ phân phối đa dạng vừa có nguyên tắc phân phối theo kiểu KTTT vừa có phân phối theo nguyên tắc CNXH. Trong việc kết hợp giữa KTTT định hướng XHCN phải lấy định hướng XHCN làm chủ đạo. Đây là nguyên tắc cơ bản vì chúng ta không chủ trương xây dựng mô hình KTTT bất kỳ, trừu tượng hay mô hình KTTT TBCN mà xây dựng KTTT định hướng XHCN. Vì vậy lấy định hướng XHCN làm chủ đạo là nguyên tắc cơ bản chi phối lương tâm trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành toàn xã hội. 2.TÍNH TẤT YẾU TỒN TẠI PHÁT TRIỂN KTTT DƯỚI CNXH 2.1- Phân công lao động xã hội Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội ra thành các ngành, các nghề khác nhau của nền sản xuất xã hộ. Phân công lao động xã hội đó là việc mỗi người lao động chỉ chuyên môn sản xuất một loại sản phẩm cho nhu cầu xã hội. Đó là kết quả của việc phát triển của lực lượng sản xuất . Phân công lao động từng khu vực, từng địa phương cũng ngày càng phát triển được thể hiện tính phong phú đa dạng, chất lượng ngày càng cao của sản phẩm đưa ra thị trường để chao đổi mua bán. Phân công lao động xã hội là cơ sở tồn tại phát triển của kinh tế hàng hóa, chẳng những không mất đi mà còn phát triển về chiều rộng chiều sâu nước ta. 2.2. Quá trình đa dạng hóa các hình thức sở hữu Trong thời kỳ quá độ lên CNXH, nền kinh tế đang tồn tại nhiều hình thức sở hữu theo đó là nhiều thành phần kinh tế khác nhau về tư liệu sản xuất sản phẩm lao động. Trong điều kiện đó còn tồn tại nhiều chủ thể kinh tế giữa họ cố tính độc lập tương đối với nhau với tư cách là một kinh tế tự chủ . 4 2.3. thực tiễn phát triển kinh tế Thực tiễn lịch sử các nước XHCN trong đó có Việt Nam cho thấy khi nào nước nào ( dù là nước đi theo con đường XHCN) nếu không coi trọng KTTT thì đất nước không phát triển nhanh được ngược lại nếu biết vận dụng KTTT thì đất nước phát triển nhanh chóng . 3. CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Cơ chế thị trường là guồng máy tự điều chỉnh các quan hệ kinh tế dưới hình thái hàng hóa, dịch vụ diễn ra trên thị trường dưới tác động của các quy luật khách quan vốn có của nó, nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản của KTTT. 3.1. Các nhân tố của cơ chế thị trường a) Hàng hóa: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người dùng để trao đổi với nhau. Trong mỗi hình thái kinh tế xã hội sản xuất hàng hóa có bản chất khác nhau ngưng mọi hàng hóa đều có hai thuộc tính là: Giá trị sử dụng giá trị hàng hóa. Giá trị sử dụng: Giá trị sử dụng là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. Ví dụ: Cơm để ăn, xe đạp để đi… Vật phẩm nào đó cũng có một công dụng nhất định do thuộc tính tự nhiên của vật chất quyết định. Nó là một phạm trù vĩnh viễn. Giá trị hàng hóa: Đó là thuộc tính xã hội của hàng hóa. Là lao động của con người sản xuất hàng hóa được kết tinh trong hàng hóa là giá trị biểu hiện quan hệ sản xuất giữa người với người được biểu hiện thành quan hệ giữa vật vật. b) Tiền tệ: Bản chất của tiền tệ đó là một hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá nói chung cho các loại hàng hóa khác. Khi tiền tệ ra đời thì thế giới hàng hóa 5 được phân chia thành hai cực: Một bên là cực hàng hóa thông thường, một bên là cực hàng hóa đóng vai trò là tiền tệ. Tiền tệ có các chức năng đặc biệt: Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện cất giữ, phương tiện thanh toán, tiền tệ thế giới ( trao đổi mua bán vượt ra khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới) c) Giá cả Giá cả thị trường là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị thường được hình thành trên thị trường do sự thỏa thuận của người bán người mua. Giá cả thị trường phản ánh quan hệ cung cầu - cầu về hàng hóa khi thị trường nào đó chịu sự biến động của giá cả thì sẽ có tác động đến người bán người mua. Khi cầu cao hơn cung thì người bán tăng giá điều đó thúc đẩy người sản xuất mở rộng quy mô để làm tăng cung. Trong trường hợp cung cao hơn cầu giá cả giảm xuống thì người sản xuất sẽ giảm quy mô để làm giảm cung cuối cùng để làm cân đối quan hệ giữa cung cầu. Giá cả thị trường có các chức năng như . Giá cả dưới dạng thông tin, tin tức của giá cả trên thị trường sẽ giúp cho các đơn vị kinh tế các cá nhân, người tiêu dùng, đưa ra những quyết định sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng của mình. Giá cả phân bố các nguồn lực khi giá cả biến động thì các nguồn lực sản xuất sẽ di chuyển giữa các ngành ( lao động, tư liệu sản xuất ). d) Lợi nhuận Lợi nhuận là giá trị thặng dư được quan niệm là kết quả của toàn bộ tư bản ứng trước được gọi là lợi nhuận. Lợi nhuận là hình thái biến tướng của giá trị thặng dư nó có thể cao hơn hoặc nhỏ hơn giá trị thặng dư. Ngoài ra còn có các nhân tố như cạnh tranh, cung cầu , thị trường 6 3.2. Các quy luật của cơ chế thị trường a) Quy luật giá trị Theo quy luật này sản xuất trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Đối với sản xuất một thứ hàng hóa riêng biệt yêu cầu của quy luật giá trị thể hiện chỗ hàng hóa của người sản xuất muốn bán được trên thị trường muốn được xã hội thừa nhận thì lượng giá trị của hàng hóa cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết. Đối với một loại hàng hóa thì yêu cầu của quy luật giá trị thể hiện tổng giá trị hàng hóa phải phù hợp với nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội. Trong trao đổi hàng hóa việc trao đổi phải tiến hành theo nguyên tắc ngang giá. Giá trị của hàng hóa mang ra trao đổi thì bằng nhau bằng bấy nhiêu ngày giờ lao động. Quy luật giá trị biểu hiện hoạt động của mình thông qua vận động lên xuống của giá cả xung quang giá trị. Đối với mỗi loại hàng hóa giá cả có thể bằng, nhỏ hơn hoặc lớn hơn giá trị. Nhưng đối với toàn bộ hàng hóa của xã hội thì chúng ta luôn có tổng giá trị bằng tổng giá trị. b) Quy luật cung cầu: Mối quan hệ cung - cầu thường xuyên tác động lẫn nhau trên thị trường. Nó hình thành độc lập với ý chí của con người là một quy luật của thị trường. Cung là nhu cầu của xã hội nhưng không phải là nhu cầu tự nhiên nhu cầu bất kỳ mà là nhu cầu có khả năng thanh toán của xã hội. Cung cầu tác động lẫn nhau, cầu xác định khối lượng cơ cấu riêng về hàng hóa , cung tạo ra nhu cầu thông qua chủng loại hàng hóa, hình thức, quy cách hàng hóa giá cả của nó. Cung cầu tác động lẫn nhau ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả theo nhiều hướng mức độ khác nhau. 7 c) Quy luật lưu thông tiền tệ Tiền tệ là hình thức biểu hiện giá trị của hàng hóa phục vụ cho sự vận động của hàng hóa . Lưu thông tiền tệ lưu thông hàng hóa là hai mặt của quá trình thống nhất nhau. Lưu thông tiền tệ xuất hiện dựa trên cơ sở của lưu thông hàng hóa . mỗi thời kỳ nhất định lưu thông hàng hóa bao giờ đòi hỏi một lượng tiền cần thiết cho sự lưu thông hàng hóa bao giờ cũng đòi hỏi một lượng tiền cần thiết cho sự lưu thông. Số lượng tiền này được xác định bởi quy luật tiền tệ. Quy luật này được xác định như sau: Số tiền cần thiết trong lưu thông bằng tổng số giá cả hàng tổng só giá hàng hóa bán chịu tổng số giá cả hàng hóa bán chịu đến kỳ thanh toán. Tất cả chia cho số lần luân chuyển trung bình của tiền tệ. Ngoài ra còn có quy luật cạnh tranh… 8 Phần thứ hai XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CHUYỂN TỪ CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG SANG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC Đại hội VII của Đảng đã xác định đổi mối cơ chế kinh tế nước ta là một tất yếu khách quan. Đổi mới để nâng cao chất lượng cuộc sống, để phát triển kinh tế phù hợp với xu thế phát triển chung của kinh tế thế giới bởi vì chúng ta chịu ảnh hưởng lớn của cuộc khủng hoảng hệ thống XHCN Liên Xô, Đông Âu thế giới. Chúng ta đã trải qua thời gian dài nằm trong cơ chế cũ : đó là cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp. Nền kinh tế này hoạt động dựa trên chế độ về công hữu về tư liệu sản xuất phân phối theo kiển bình quân chủ nghĩa, cơ chế cũ này đã tồn tại trong một thời gian khá dài, từ sau 1945 đến 1986 nó đã không còn tác dụng đáng kể trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển mà còn sinh ra nhiều hiện tượng tiêu cực làm giảm năng suất chất lượng hiệu quả của sản xuất. Nhà nước can thiệp quá sâu vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , làm cho các doanh nghiệp có tư tưởng chậm tiến, ỷ lại dù sản xuất có lãi hay không đều được Nhà nước bảo hộ. các doanh nghiệp muốn đổi mới hay cải tiến sản xuất thì cũng không được vì còn phụ thuộc vào Nhà nước. Coi nhẹ quan hệ hàng hóa tiền tệ hiệu quả thời gian sản xuất kinh doanh đây là mục đích quan trọng trong kinh doanh nhưng hoạt động theo phương thức cấp phát. Chính điều đó đã làm nảy sinh tâm lý ỷ lại vào Nhà nước. Bộ máy nhà nước quá cồng kềnh có nhiều bộ phận không cần thiết hoạt động 9 kém hiệu quả, có quá nhiều khâu trung gian. Chính vì vậy mà tại Đại hội VI Đảng Nhà nước ta quyết định chuyển kinh tế từ cơ chế tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước là một tất yếu khách quan phù hợp với tình hình kinh tế nước ta hiện nay. 2. ĐẶC TRƯNG CỦA KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM 2.1. Mục tiêu hàng đầu của phát triẻn kinh tế thị trường Đây là mục tiêu giải phóng sức sản xuất , động viên nguồn lực trong ngoài nước để thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội, cải thiện từng bước đời sống nhân dân. Nước ta lấy từ tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Mác – Lênin làm nền tảng chính trị, chính vì vậy đường lối của Đảng Nhà nước là lấy sản xuất gắn liền với đời sống của nhân dân, tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội. Khuyến khích làm giàu hợp pháp gắn liền với xóa đói giảm nghèo. 2.2. Nền kinh tế gồm nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò trủ đạo. Trong nền kinh tế nước ta tồn tại ba loại hình sở hữu cơ bản là sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân ( gồm sở hữu cá thể, sở hữu tiểu chủ, sở hữu tư nhân tư bản) . Từ ba loại hình sở hữu trên từ đó hình thành nhiều thành phần kinh tế, nhiều tổ chức sản xuất kinh doanh. Kinh tế nước ta bao gồm sáu thành phần kinh tế chủ yếu ( kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản Nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế nói trên tồn tại một cách khách quan là bộ phận cần thiết của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Vì vậy phát triển KTTT là một tất yếu khách quan, chỉ có vậy ta mới khai thác được nguồn lực kinh tế, nâng cao được hiệu quả kinh 10 [...]... hồi đang trên đà phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ổn định Sau khi nghiên cứu vấn đề “ Xây dựng phát triển KTTT định hướng XHCN Việt Nam Giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nền KTTT định hướng XHCN của nước Việt Nam hiện nay Đó là nền kinh tế sử dụng cơ chế khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân, cá thể phát triển sản xuất với kinh tế Nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế Mở... đầu tư nước ngoài 3 Đặc trưng của KTTT định hướng XHCN Việt Nam KTTT định hướng XHCN Việt Nam là một kiểu tổ chức kinh tế vừa dựa trên những nguyên tắc quy luật của KTTT, vừa dựa trên những nguyên tắc cơ sở kinh tế của chủ nghĩa xã hội, thể hiện cả 3 mặt: sở hữu, tổ chức quản lý phân phối So với kinh tế thị trường TBCN thì kinh tế thị trường định hướng XHCN có những đặc trưng cơ bản sau:... GIẢI PHÁP XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM Đề khắc phục những hạn chế, thiếu sót, sai lầom còn mắc phải trong khi xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau: 1 Đẩy mạnh phân công lao động xã hội, hình thành phát triển đồng bộ các loại thị trường: Phân công lao động là một trong hai điều kiện của sản xuất hàng hoá đối tượng... cách tối ưu Vì vậy để xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN chúng ta phải hình thành phát triển đồng bộ các loại thị trường Như phát triển hàng hoá dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển hệ thống giao thông phương tiện vận tải để mở rộng thị trường Hình thành thị trường lao động các nguồn vốn vào phát triển pháp luật cho... nước muốn dựa vào viện trợ vay nước ngoài để cải thiện đời sống nhân dân trước rồi mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Đảng Cộng Sản Nhà nước Việt Nam chủ trương gắn tăng trưởng với tiến bộ công bằng xã hội ngay từ đầu Vì vậy những chương trình phát triển kinh tế, khuyến khích làm giàu bao giờ cũng đi đôi với chương trình xoá đói giảm nghèo - KTTT định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh... được thế mạnh, tiềm năng của Việt Nam xây dựng thành công KTTT định hướng XHCN làm cơ sở cho việc đi lên XHCN Việt Nam thực hiện quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa đa dạng hóa các hình thức đối ngoại nhưng trên cơ sở giữ vững độc lập chủ quyền, bảo vệ được lợi ích quốc gia dân tộc Chủ trưởng của Đảng Nhà nước là đẩy mạnh 12 xuất khẩu, coi xuất khẩu là hướng ưu tiên là trọng điểm của... hạn chế đang còn tồn tại trong nền kinh tế Việt Nam chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước nhằm phát triển kinh tế Việt Nam trong tương lai Để từ đó đưa nền kinh tế Việt Nam sánh kịp kinh tế các nước trên thế giới nhưng vẫn theo con đường KTTT định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước đã đề ra là xây dựng Nhà nước Việt nam thành Nhà nước của dân do dân vì dân 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO... đường lối phát triển KTTT Việt Nam là giải phóng sức sản xuất, động viên mọi nguồn lực trong ngoài nước để thực hiện CNH, HĐH, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện từng bước đời sống của nhân dân, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội Trong quá trình xác định mục tiêu của phát triển KTTT có những nước đặt vấn đề tăng trưởng kinh... hàng bảo hiểm…) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu hút được ít lợi nhuận thu hồi vốn lâu nên Nhà nước phải trực tiếp đầu tư Hiện nay cơ sở hạ tầng của nước ta quá mỏng, lạc hậu, cũ kỹ, yếu kém mất cân đối gây khó khăn cho việc đầu tư phát triển sản xuất, cản trở sự phát triển của kinh tế hàng hoá chính vì vậy mà Nhà nước ta cần đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng: hệ thống nhà xưởng, nhà kho, ngân hàng,... lạc còn lạc hậu kém phát triểnlàm cho các địa phương các vùng chia cắt, tiềm năng của nhiều địa phương không thể khai thác được 3.2 Thực trạng của nền kinh tế Việt Nam khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền KTTT của Việt Nam hiện vẫn đang giai đoạn sơ khai, chưa đạt đến trình độ của một nền KTTT hiện đại, thể hiện những điểm sau: - Kinh tế hàng hoá kém phát triển, nền kinh tế . của Việt Nam và xây dựng thành công KTTT định hướng XHCN làm cơ sở cho việc đi lên XHCN. Việt Nam thực hiện quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa và. nay…nhiều khi cũng gây cản trở cho các nhà đầu tư nước ngoài. 3. Đặc trưng của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam. KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam là một kiểu tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Xây dựng và phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam, Q trình đa dạng hóa các hình thức sở hữu thực tiễn phát triển kinh tế Các nhân tố của cơ chế thị trường, Các quy luật của cơ chế thị trường, THỰC TRẠNG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Đặc trưng của KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay