ĐỀ KIỂM TRA học kì i hóa 9

22 122 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 20:55

ÔN THI HỌC KỲ 1_HÓA ĐỀ KIỂM TRA HỌC I ĐỀ Câu (2 điểm): Nêu giải thích tượng xảy thí nghiệm sau.Viết PTHH? 1) Cho đinh sắt vào dung dịch CuCl2? 2) Cho mẩu quỳ tím vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH, sau nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm đó? Câu (2 điểm): Viết PTHH thực chuyển đổi hoá học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có)? Al -> Al2(SO4)3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 Câu (2 điểm): Hãy nhận biết bốn dung dịch đựng bốn lọ riêng biệt sau: H2SO4, NaOH, Ba(NO3)2, K2SO4? Trong nhận biết dùng thêm quỳ tím Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có)? Câu (3 điểm): Hoà tan hoàn toàn 14,6 g hỗn hợp gồm Zn ZnO 200 ml dung dịch H2SO4 (vừa đủ), sau phản ứng thu 2,24 lít khí đktc a) Viết phương trình hố học phản ứng xảy ra? b) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu? c) Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 dùng? Câu (1 điểm): Cho 2,7 gam kim loại M tác dụng hoàn toàn với clo (dư), sau phản ứng thu 13,35 gam muối Xác định kim loại M? (Zn =65; O = 16; H = 1; S = 32; Cl = 35,5; Al = 27) ĐỀ Câu (1.5đ) Hoàn thành PTHH theo sơ đồ sau ( Ghi rõ điều kiện có ) Fe -> FeCl3 -> Fe(OH)3 -> Fe2O3 Câu (1.5đ) Nêu cách phân biệt chất lỏng lọ khơng ghi nhãn sau phương pháp hố học: HNO3, H2SO4, H2O,NaOH Viết phương trình hố học ÔN THI HỌC KỲ 1_HÓA Câu (2đ) Nêu giải thích tượng xảy thí nghiệm sau Viết phương trình phản ứng minh hoạ? a/Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 b/ Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4 Câu (2đ) Cho lượng bột kẽm (Zn) dư vào 80 ml dung dịch axit Clohidric (HCl) Phản ứng xong, thu 4,48 lít khí hidro (đktc) a/Viết phương trình hố học b/Tính khối lượng bột kẽm tham gia phản ứng c/ Tính nồng độ mol/lit dung dịch HCl dùng ( Biết :Zn = 65; H =1; Cl = 35,5 ) Câu 5.(3đ) Cho mg NaOH tác dụng hoàn toàn với 500 ml dd HCl dư tạo thành dd NaCl 0,15M a Viết phương trình phản ứng b Tính m c Cho dd Natri clorua tác dụng với dd bạc nitrat AgNO3 dư Tính khối lượng kết tủa thu d Lọc bỏ kết tủa cô cạn dd thu gam muối khan ĐỀ Câu 1.Hoàn thành PTHH theo sơ đồ sau ( Ghi rõ điều kiện có) ZnSO4 -> ZnCl2 -> Zn(OH)2 -> ZnO Zn Câu Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất sau đựng riêng biệt ống nghiệm : dd HCl, H2SO4, Na2SO4,Ca(OH)2 Câu Cho a/Cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 b/ Cho từ từ dd AgNO3 vào dd NaCl Nêu tượng xảy ? Viết phương trình phản ứng minh hoạ? Câu Cho lượng bột sắt( Fe) dư vào 50 ml dung dịch axit Clohidric (HCl) Phản ứng xong, thu 3,36 lít khí hidro (đktc) ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA a/Viết phương trình hố học b/Tính khối lượng bột sắt tham gia phản ứng c/Tính nồng độ mol/lit dung dịch HCl dùng ( Biết : Fe = 56; H =1; Cl = 35,5 ) Câu Cho 3.8 g hỗn hợp gồm Fe Cu tác dụng với dd HCl dư thoát 1,008lit khí H2 (đktc) a Viết phương trình phản ứng b Tính khối lượng Fe Ag hỗn hợp c Cho 3.8 gam hỗn hợp tác dụng với dd HNO3 đặc dư Tính thể tích khí d Cô cạn dung dịch sau cho tác dụng với dd HNO3, tính khối lượng muối khan thu ĐỀ Bài ( điểm) Nêu tính chất hố học sắt? Lấy thí dụ viết phương trình hố học minh hoạ Bài ( điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: AgNO3, Na2CO3, NaCl, Na2SO4 Bài ( điểm) Thực phương trình phản ứng sau: Al2O3  → Al2(SO4)3  → Al(OH)3 ↓ NaAlO2  → Al2O3  → AlCl3 ↓ Al(NO3)3 Bài ( điểm) Cho 10,8 gam kim loại R hoá trị III tác dụng với clo dư thu 53,4 gam muối Hãy xác định kim loại R dùng Bài ( điểm) Cho 1,96 gam bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng 1,12 g/ml a) Tính số mol sắt, khối lượng dung dịch CuSO4, khối lượng CuSO4, số mol CuSO4 trước phản ứng b) Viết phương trình phản ứng c) Xác định nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng kết thúc Giả thiết thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi khơng đáng kể ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA ( Biết Cu = 64, O = 16, S = 32, Fe = 56, Cl = 35,5) ĐỀ Câu 1:(2đ) Viết phương trình hố học để hồn thành dãy chuyển hố hoá học sau: NaCl → Cl2 → HCl → FeCl2 → FeCl3 Câu 2: (2đ) Bằng phương pháp hóa học nhận biết chất sau: Na2CO3, Na2SiO3, NaHCO3, NaCl Câu 3(2đ): Nêu tượng viết PTPƯ a/ Cho đinh sắt vào dd CuSO4 b/Cho đồng vào dd HCl Câu 4(4đ): Cho 6.5g Zn vào 200ml dd FeSO4 1M Phản ứng xảy hoàn toàn a/ Viết phương trình hóa học b/ Chất hết chat dư c/ Tính nồng độ mol dd sau phản ứng d/ Tính khối lượng muối sau phản ứng Sau cô cạn? ĐỀ Câu (3 điểm)Viết phương trình hố học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá sau : Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CaSO4 Câu (2 điểm) Hồn thành phương trình hố học sau : a) H2SO4 + ? → HCl + ? b) Cu + H2SO4 đặc nóng → ? + ? + ? c) HCl + ? → H2S↑ + ? d) Mg(NO3)2 + ? → Mg(OH)2↓ + ? Câu 3.(2điểm) Nêu tượng viết ptpư a/ Đồng vào dd bạc nitrat b/ Kẽm vào dd magiê clorua Câu (3 điểm) Hoà tan lượng CuO cần 50 ml dung dịch HCl 1M a) Viết phương trình hố học phản ứng b) Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng c) Tính CM chất dung dịch sau phản ứng Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể (Biết Cu=64, O=16, H= 1, Cl=35.5 ) ÔN THI HỌC KỲ 1_HÓA ĐỀ Câu 1: (2 điểm)Thế phản ứng trao đổi? Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy gì? Cho ví dụ Câu 2: (2 điểm)Có ống nghiệm, ống đựng dung dịch chất sau đây: H 2SO4, KOH,Na2SO4, NaCl Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết dung dịch Viết phương trình hóa học (nếu có) để giải thích Câu 3: (1 điểm)Hồn thành phương trình phản ứng sau đây: a HNO3 + CaCO3 ……? + ……? + ……? b Cu + H2SO4 (đặc) t0 ……? + ……? + ……? Câu 4: (2 điểm)Viết phương trình phản ứng thực biến đổi hóa học theo sơ đồ sau: Fe FeCl2 Fe(OH)2 FeSO4 FeCl3 Câu 5: (3 điểm) Cho 18,7 g hỗn hợp X gồm Al Fe 2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 2M Sau phản ứng thu 3,36 lít khí H2 (đktc) a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hốn hợp X thể tích dung dịch H2SO4 2M dùng Biết phản ứng xảy hoàn toàn ĐỀ Câu 1:(2,5 điểm) Nêu tính chất hóa học axit Viết phương trình hóa học minh họa Câu 2:(1,5 điểm) Có khí đựng riêng biệt lọ là: clo, hidroclrua, oxi Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết khí đựng lọ Câu 3: (3 điểm) Cho Na, Al, Pb, Fe, Zn, Ag, Cu a/ Hãy nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học kim loại ? ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA b/Hãy xếp kim loại sau theo chiều hoạt động hóa học giảm dần Câu 4:(2 điểm) Thực chuỗi chuyển hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng có (3 điểm) Al Al2O3 AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Câu 5:(2.5 điểm) Trộn dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với dung dịch có hòa tan 20 gam NaOH Lọc hỗn hợp chất sau phản ứng, kết tủa nước lọc Nung kết tủa đến khối lượng khơng đổi a/Viết phương trình hóa học b/Tính khối lượng chất rắn thu sau nung c/Tính khối lượng chất tan có nước lọc Biết Na=23, Cu=64, Cl=35,5, O=16, H=1 ĐỀ Bài 1:(1.5 đ) Trình bày tính chất hố học bazơ Viết phương trình hóa học minh hoạ Bài 2:(2đ) Nhận biết dung dịch sau: pháp hóa học NaOH, H2SO4, Na2SO4, NaCl phương Bài 3:(1.5đ) Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau: Cu CuO CuCl2 Cu(OH)2 CuCl2 CuSO4 Bài 4:(2đ)Ngâm kẽm 20g dung dịch muối đồng sunfat 10% kẽm không tan a/Tính khối lượng kẽm phản ứng với dung dịch b/ Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng Bài 5: (3đ)Cho 10 gam hỗn hợp magiê đồng tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng lại 5,2 gam chất rắn a/ Tính tỉ lệ phần trăm theo khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu? ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA b/ Cho tồn khí sinh qua 20 gam đồng (II) oxit nung nóng Tính khối lượng đồng sinh sau phản ứng kết thúc (Cho Mg = 24; Cu = 64; O = 16, Zn=65, S=32) ĐỀ 10 Bài 1: 2,5đ Phản ứng trao đổi gì? Điều kiện xảy phản ứng trao đổi? Cho ví dụ Điền cơng thức hóa học thích hợp vào chỗ trống cân phương trình phản ứng hóa học theo sơ đồ phản ứng sau: a ………… + HCl……………….> H2S +…………… b CuSO4 + ……………………….> Na2SO4 +…………… Bài 2: 2đ Viết phương trình phản ứng thực chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện có) Al Al2S3 AlCl3  Al(OH)3  Al2O3 Bài 3:2,5đ a/ Trong oxit đây, oxit oxit axit, oxit oxit bazơ, oxit oxit lưỡng tính : CaO, P2O5, Al2O3, FeO, N2O5 , ZnO b/ Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Bằng cách để làm dung dịch ZnSO4? Hãy giải thích viết phương trình hóa học? Bài 4: 3đ Cho axit nitric (axit clohidric) phản ứng với 6g hỗn hợp dạng bột gồm Mg MgO a/ Tính thành phần % khối lượng MgO có hỗn hợp phản ứng tạo 2,24 lít khí H2 (đktc) b/ Tính thể tích dung dịch HNO3 (axit clohidric) 20% (d= 1,1g/ml) vừa đủ để phản ứng với hỗn hợp đó? ĐỀ 11 Câu 1: (2,5 điểm) Cho chất rắn sau: Na2O, Fe2O3, P2O5 ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA a/Những chất tác dụng với nước Viết phương trình hóa học (1đ) b/Những chất tác dụng với dung dịch HCl Viết phương trình hóa học (1đ) c/Những chất tác dụng với dung dịch NaOH Viết phương trình hóa học (0,5đ) Câu : (1điểm) Có lọ nhãn, lọ đựng dung dịch riêng biệt: HNO3, H2SO4, HCl Bằng phương pháp hóa học háy nhận biết dung dịch Câu :( điểm) Nêu Hiện tượng viết phương trình hố học a/Khi cho ml dung dịch bariclorua vào 1ml dung dịch axit sunfuric(0.5đ) b/Khi dẫn khí lưu huỳnh đioxit vào dung dịch nước vôi trong.(0.5đ) Câu 4: ( điểm) Cho chất sau: CuO, S, H2O có đầy đủ điều kiện chất xúc tác.Hãy điều chế đồng II sunfat Câu (3 điểm) Cho 16 gam đồng II oxit tác dụng với 100 g dung dịch axit clohydric Viết phương trình hóa học a/Tính khối lượng muối đồng clorua thu sau phản ứng b/Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng kết thúc Cho O = 16, H=1; Cu= 64, S =32, Cl= 35,5 ĐỀ 12 Bài ( điểm) Nêu tính chất hố học kim loại? Lấy thí dụ viết phương trình hố học minh hoạ với kim loại magie Bài ( điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: AgNO3, Na2CO3, NaCl, Na2SO4 Bài ( 2điểm) Thực phương trình phản ứng sau: Al2O3  → Al2(SO4)3  → Al(OH)3  → Al2O3 C → CO2 → H2CO3 → CaCO3 → CaCl2  → AlCl3 ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA Bài ( điểm) Cho 1,96 gam bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng 1,12 g/ml a/Tính số mol sắt, khối lượng dung dịch CuSO4, khối lượng CuSO4, số mol CuSO4 trước phản ứng b/Viết phương trình phản ứng c/ Xác định nồng độ mol chất dung dịch sau phản ứng kết thúc Giả thiết thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể Bài (3đ) Cho 200ml dung dịch H3PO4 tác dụng hết với 300ml dung dịch ZnCl2 2M a.Viết PTHH xảy ? b.Tính khối lượng kết tủa thu ? c.Tách bỏ kết tủa Tính nồng độ M dung dịch thu được(Giả sử thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể ) ( Biết Cu = 64, O = 16, S = 32, Fe = 56, Cl = 35,5, Zn=65, P=31) ĐỀ 13 Câu 1: (2 điểm) a Trình bày tính chất hóa học axit Viết phương trình hóa học minh họa b Hãy giải thích hồn cảnh cũng khơng cho axit đậm đặc vào nước Câu 2: (2 điểm)Phân biệt dung dịch sau phương pháp hóa học: a HNO3, HCl, BaCl2, NaOH b Al, Fe, Cu Câu 3: (1 điểm) Hoàn thành chuối phản ứng sau: Na  NaOH  Na2CO3  Na2SO4  NaCl Câu 4: (2 điểm) Sau lần tham quan nhà máy, lớp làm tập tường trình thầy giáo có đặt câu hỏi thực tế: “Khí SO2 CO2 nhà máy thải gây nhiễm khơng khí nặng Vậy em nêu lên cách để loại bỏ bớt lượng khí trước thải mơi trường.” Bạn Ân cảm thấy khó khơng biết cách trả lời em hỗ trợ bạn giải câu hỏi ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA Câu 5: (3 điểm) Biết 2.24lit khí Cacbonic (đktc) tác dụng hết với 200ml dd Ba(OH)2 Sản phẩm thu muối trung hòa nước a/ Viết phương trình xảy b/ Tính nồng độ mol dd Ba(OH)2 cần dùng c/ Tính khối lượng kết tủa thu ĐỀ 14 Bài ( điểm) Nêu tính chất hố học sắt? Lấy thí dụ viết phương trình hố học minh hoạ Bài ( điểm) Nhận biết dung dịch nhãn sau: NaOH, HCl, Na2SO4, NaCl Bài ( điểm) Thực phương trình phản ứng sau: Fe  → FeCl3  → Fe(OH)3  → Fe2(SO4)3  → FeCl3  → FeCl2  → Fe(OH)2 Bài ( điểm) Cho 21,6 gam kim loại R hoá trị III tác dụng với clo dư thu 103,8 gam muối Hãy xác định kim loại R dùng Bài ( điểm) Hoà tan hết 4,05 g Al vào m gam dung dịch HCl, sau phản ứng thu hiđro 104,5 g dung dịch Hãy tính a/ Thể tích khí hiđro thu điều kiện tiêu chuẩn b/Khối lượng muối tạo thành c/ Khối lượng m dung dịch HCl dùng ( Biết H = 1, O = 16, S = 32, Fe = 56, Al = 27, Cl = 35,5) ĐỀ 15* Câu Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau NaNa2ONa2SO4 NaOH  Nước Javen Fe→FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe2(SO4)3 Câu Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế CO2 cách cho HCl tác dụng với CaCO3 Có thể thay HCl H2SO4 khơng ? Tại ? Câu Có bốn dung dịch đựng bốn ống nghiệm riêng biệt NaOH, HCl, NaNO3, NaCl Hãy nêu phương pháp hoá học để phân biệt bốn dung dịch Viết phương trình hố học (nếu có) để minh họa ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA Câu Hòa tan 21g hổn hợp gồm nhôm nhôm oxit dung dịch Axit Clohdric vừa đủ, thu 13,44 lít khí hidro điều kiện tiêu chuẩn a/ Lập phương trình hóa học b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp c/ Tính thể tích dung dịch Axit Clohdric dùng (D = 1,03g/ml ) Câu Để trung hoà hết 200 g dung dịch NaOH 10% cần dùng gam dung dịch HCl 3,65% (Cho Na = 23 ; Cl = 35,5 ; O = 16 ; H = 1) Câu Cho 10 g hỗn hợp Cu CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng, dư Lọc lấy phần chất rắn khơng tan cho vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 1,12 lít khí (đktc) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp ban đầu ? Câu Lấy gam hỗn hợp hai muối CaCO3 CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng muối hỗn hợp ban đầu (Cho Al = 27, O = 16, Cl = 35,5, H =1, Cu = 64 ; Ca = 40 ; S = 32) ĐỀ 16 Câu : (2,5 điểm ) Viết phương trình phản ứng hóa học biểu diễn chuyển đổi sau : Fe —> FeSO4—>Fe(OH)2 —>FeO —>FeCl2 —> Fe(NO3)2 Câu : (1 điểm ) Cho biết tượng xảy ra, nhận xét viết phương trình phản ứng cho vài giọt dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH Câu : (2 điểm ) Có ba lọ khơng nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau : H2SO4, HCl, Na2SO4 Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết dung dịch ? viết phương trình xảy ? Câu : (1,5 điểm ) Cho kim loại : Cu, Pb, Zn, Al, Au, Mg a/ Hãy xếp kim loại theo chiều độ hoạt động hóa học tăng dần b/ Hãy cho biết kim loại đẩy sắt khỏi dung dịch muối FeCl c/ Hãy cho biết kim loại tác dụng dung dịch kiềm ? Câu ( điểm ) Hòa tan 10,8 g bột Al tác dụng vừa đủ với 600ml dung dịch HCl Sau phản ứng thu dung dịch muối V lít khí bay điều kiện tiêu chuẩn dẫn tồn khí sinh qua bột FeO lấy dư, đun nóng thu chất rắn ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA a/ Viết phương trình phản ứng xảy ? b/ Tính nồng độ mol/l dung dịch HCl dùng ? c/ Tính khối lượng chất rắn thu ? ĐỀ 17 ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA ƠN THI HỌC KỲ 1_HÓA ĐỀ 18 Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học phản ứng sau: a/ Điphotpho pentaoxit nước b/Đồng (II) sunfat natri hiđroxit c/ Bạc nitrat axit clohiđric d/ Nhôm dung dịch đồng (II) clorua Câu 2: (2 điểm) a/ Có dung dịch khơng màu chứa lọ riêng biệt gồm: H2SO4 loãng, Na2SO4, HCl Nêu phương pháp hóa học để nhận biết từ dung dịch? b/ Mơ tả tượng viết phương trình hóa học xảy cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4 Câu 3: (3 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al → AlCl3 Câu 4: (3 điểm) Hòa tan hồn tồn 0,56 (g) sắt lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng 19,6% a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra? b/ Tính khối lượng dung dịch H2SO4 19,6% dùng? c/ Tính khối lượng muối tạo thành thể tích khí sinh (đktc)? ĐỀ 19 Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa sau: NaOH → Na2SO3 → NaCl → NaOH → NaCl Câu 2: (1 điểm) Mô tả tượng xảy viết phương trình hóa học khi: a/Cho dây nhơm vào dung dịch đồng (II) clorua CuCl2 b/ Cho dung dịch bạc nitrat AgNO3 vào dung dịch natri clorua NaCl ÔN THI HỌC KỲ 1_HĨA Câu 3: (2 điểm) Có lọ dung dịch bị nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: KOH, Na2SO4, AgNO3, HCl Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biệt dung dịch Câu 4: (2 điểm) Cho chất sau: CuSO4, SO3, Fe, BaCl2, Cu, Na2O Viết phương trình phản ứng chất tác dụng với: a/ H2O tạo dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ b/ Dung dịch H2SO4 lỗng sinh chất kết tủa màu trắng khơng tan nước axit c/ Dung dịch NaOH tạo chất kết tủa màu xanh lơ d/ Dung dịch HCl sinh chất khí nhẹ khơng khí cháy khơng khí Câu 5: (3 điểm) Hòa tan hoàn toàn 16 (g) bột đồng (II) oxit CuO lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric H2SO4 2M a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra? Nêu tượng quan sát b/ Tính thể tích dung dịch axit dùng? c/ Xác định nồng độ mol muối thu sau phản ứng Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể ĐỀ 20 Câu 1: (2,5 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuỗi biến hóa sau: MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe Câu 2: (2 điểm) Chọn chất thích hợp điền vào sơ đồ phản ứng lập phương trình hóa học sau: a/H2SO4 + ? → ZnSO4 + H2O b/AgNO3 + ? → ? + Ag c/NaOH + Cl2 → ? + ? + ? d/ Fe2(SO4)3 + ? → Fe(OH)3 + ? Câu 3: (1,5 điểm) Có dung dịch :H3PO4, H2SO4, NaOH,AgNO3 Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA Câu 4: (1 điểm) Nêu tượng viết phương trình phản ứng cho quỳ tím ẩm vào lọ đựng khí clo Câu 5: (3 điểm) Hòa tan 10 (g) hỗn hợp kim loại gồm Fe Cu 200 (g) dung dịch axit sunfuric loãng Sau phản ứng thu 2,8 (l) khí (đktc) a/ Viết phương trình hóa học b/ Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu c/ Tính nồng độ phần trăm axit tham gia phản ứng ĐỀ 21 Câu 1: (2 điểm) Viết phương trình hóa học phản ứng sau: a/ Khí cacbon đioxit dung dịch bari hiđroxit b/ Sắt (III) oxit dung dịch axit clohiđric c/ Nhiệt phân canxi cacbonat 4) Kali cacbonat dung dịch axit sunfuric Câu 2: (2 điểm) Có dung dịch không màu chứa lọ riêng biệt gồm: H2SO4 lỗng, Na2SO4, NaCl, NaOH Nêu phương pháp hóa học để nhận biết dung dịch? Câu 3: (1 điểm) Mơ tả tượng viết phương trình hóa học xảy cho mẫu Na vào cốc đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch phenolphtalein Câu 4: (2 điểm) Viết phương trình hóa học biểu diễn chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng có): Fe → FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe Câu 5: (3 điểm) Cho 20 (ml) dung dịch K2SO4 2M vào 30 (ml) dung dịch BaCl2 1M a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Tính khối lượng kết tủa thu c/ Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng (biết thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể)? ĐỀ 22 ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA Câu 1: (2 điểm) Hồn thành phương trình hóa học sau: a/Fe + CuSO4 → ? + ? b/ CaCO3 + HCl → ? + ? c/ Ba(OH)2 + ? → BaSO4 + ? d/ Fe(OH)3 → ? + ? Câu 2: (1 điểm) Mô tả tượng xảy viết phương trình hóa học : cho dung dịch bạc nitrat AgNO3 vào dung dịch natri clorua NaCl Câu 3: (1,5 điểm) Có lọ dung dịch nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: KOH, Na2SO4, CaCl2 Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch Câu 4: (2 điểm) Cho hỗn hợp kim loại: Mg, Cu, Al, Ag a/ Xếp kim loại theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học b/ Trong kim loại trên, kim loại tác dụng với dung dịch CuCl Viết phương trình hóa học xảy c/ Em nêu phương pháp hóa học để loại bỏ kim loại Al có hỗn hợp mà giữ nguyên kim loại lại (chỉ nêu phương pháp, khơng viết phương trình hóa học) Câu 5: (1 điểm) Cho chất sau: CO2, HNO3, KOH, Fe2O3 Chất tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 lấy dư Viết phương trình hóa học xảy Câu 6: (2,5 điểm) Hòa tan 100 (ml) dung dịch CuCl2 2M vào dung dịch NaOH 20%, phản ứng vừa đủ thu chất kết tủa A a/ Viết phương trình phản ứng xảy ra? b/ Tính khối lượng dung dịch NaOH? c/ Nếu nhiệt phân hồn tồn kết tủa A thu gam chất rắn ĐỀ 23 Câu 1: (3 điểm) Xét bazơ sau: KOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Fe(OH)3 a/ Viết phương trình phản ứng bazơ với HCl b/Bazơ bị nhiệt phân hủy? ÔN THI HỌC KỲ 1_HĨA Viết phương trình phản ứng xảy Câu 2: (2 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: Al → Al2O3 → Al2(SO4)3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 Câu 3: (1,5 điểm) Có lọ dung dịch bị nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: KOH, Na2SO4, CaCl2, KNO3 Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết dung dịch Câu 4: (1,25 điểm) Chỉ dùng quỳ tím, phân biệt dung dịch sau: H2SO4, HCl, KOH, Ba(OH)2, Ba(NO3)2 Câu 5: (0,75 điểm) Tinh chế Na có lẫn Fe Cu Câu 6: (3 điểm) Hòa tan 20,8 (g) hỗn hợp X gồm Cu CuO lượng vừa đủ 200 (ml) dung dịch axit HCl 1M 1/ Viết phương trình phản ứng xảy ra? Dung dịch sau phản ứng có màu gì? 2/Tính thành phần phần trăm theo khối lượng Cu có hỗn hợp X 3/ Cho Fe mỏng nặng 28 (g) vào dung dịch sau phản ứng Tính khối lượng Fe phản ứng kết thúc (coi tất kim loại bám vào Fe) ĐỀ 24 Câu 1: (6đ) 1.1/(1điểm)Hãy viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau: Cu CuO CuCl2 Cu(OH)2 CuO 1.2/(2điểm) Hãy trình bày tính chất hóa học axit, viết phương trình minh họa 1.3/(3điểm) Dẫn từ từ khí 1,568 lit CO2 (đktc) vào 6,4 g NaOH, sản phẩm muối Na2CO3 a/ Hãy xác định khối lượng muối thu sau phản ứng b/Chất lấy dư dư bao nhiêu? Câu 2: (3đ) 2.1/(1điểm) Hãy dự đoán tượng viết phương trình hóa học cho đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2 ÔN THI HỌC KỲ 1_HÓA 2.2/( 1điểm) Hãy xếp kim loại Mg, K, Cu, Al, Fe theo chiều hoạt động hóa học tăng dần 2.3/ (1điểm) Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4 Dùng kim loại để làm dung dịch ZnSO4 Giải thích viết phương trình hóa học Câu 3: (1đ) Viết phương trình hóa học cacbon với cá oxit a/ CuO b/ PbO ĐỀ 25 Câu 1(3 điểm): Viết phương trình phản ứng thực dãy chuyển đổi hóa học sau: Ca CaO Ca(OH) CaCO3 CaCl Ca(NO3)2 CaCO3 Câu (2,5 điểm): Từ Fe hóa chất, dụng cụ cần thiết khác điều chế: a/FeCl3 b/ Fe(OH) Fe2O3 Câu (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch khơng màu đựng ống nghiệm nhãn sau: NaOH; Na2SO4; Ba(OH)2 Câu (2,5 điểm): Cho 13,9 gam hỗn hợp gồm Al Fe vào 500 ml dung dịch NaOH (lấy dư) Khuấy để phản ứng xảy hoàn tồn thấy thu 3,36 lít khí khơng màu (ở đktc) a/Viết phương trình phản ứng xáy b/Tính khối lượng chất rắn hỗn hợp ban đầu c/Để trung hòa lượng bazơ dư dung dịch sau phản ứng cần dùng 500ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M H2SO4 0,1M Tính nồng độ mol dung dịch NaOH dùng (Cho Al = 27; Fe = 56; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; O = 16) ĐỀ 26 Câu 1: Trình bày tính chất hóa học axit.Mỗi tính chất lấy ví dụ minh.(1đ) Câu 2: Viết cơng thức hóa học bazo tương ứng với oxit sau gọi tên bazo ? (1đ) Na2O ; Li2O ; FeO ; BaO ; CuO ; Al2O3, ÔN THI HỌC KỲ 1_HĨA Câu 3: Hồn thành PTHH sau: (2đ) a Na2CO3 + H2SO4 + b KCl + KNO3 c FeCl3 + NaOH d + + K2 CO3 + Mg CO3 + Câu 4: Thực chuỗi chuyển hóa sau: (2ñ) K Câu 5: (2đ) → K2O → KOH → K2 SO4 → KNO3 Khi cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49 g axit sunfuric (H2SO4) a/ Viết phương trình phản ứng b/Sau phản ứng chất dư dư bao nhiêu? c/ Tính thể tích khí hidro thu (ở đktc) Câu 6: Trộn 50ml dung dịch Na2SO4 0,5M vào 100ml dung dịch BaCl2 0,1M.(2đ) a/Viết phương trình phản ứng b/Tính khối lượng kết tủa sinh c/Tính khối lượng chất lại sau lọc kết tủa Cho Ba = 137 ; Cl = 35,5 ; Na = 23 ; S = 32; O = 16 ĐỀ 27 Câu 1: (2 điểm) Viết PTHH biểu diễn chuyển đổi sau: H2SO3 (1) SO2 (3) Na2SO3 (4) SO2 (2) SO3 Câu 2: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau: NaOH; NaCl; H2SO4 Câu 3: (2 điểm) Hãy viết PTHH theo sơ đồ phản ứng sau: ÔN THI HỌC KỲ 1_HÓA a + HCl -> MgCl2 + H2 b + AgNO3 -> Cu(NO3)2 + Ag c + -> ZnO d + Cl2 -> CuCl2 Câu 4: (2 điểm) Cho kim loại sau: Mg; Fe; Cu; Ag Kim loại tác dụng với: HCl; CuSO4 Viết PTHH xảy Câu 5: (2 điểm) Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với clo dư thu 53,4 gam muối Hãy xác định kim loại M ĐỀ 28 Câu 1: (2 điểm) Viết PTHH biểu diễn chuyển đổi sau: Ca(OH)2 (1) CaO (3) CaCO3 (4) CaO (2) CaCl2 Câu 2: (2 điểm) Nhận biết dung dịch sau: NaOH; NaCl; H2SO4 Câu 3: (2 điểm) Hãy viết PTHH theo sơ đồ phản ứng sau: a + HCl -> ZnCl2 + H2 b + AgNO3 -> Fe(NO3)2 + Ag c + -> MgO d + Cl -> CuCl2 Câu 4: (2 điểm) Cho kim loại sau: Mg; Fe; Cu; Ag Kim loại tác dụng với: HCl; CuSO4 Viết PTHH xảy Câu 5: (2 điểm) Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng với clo dư thu 53,4 gam muối Hãy xác định kim loại M ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA ... rắn ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA a/ Viết phương trình phản ứng xảy ? b/ Tính nồng độ mol/l dung dịch HCl dùng ? c/ Tính khối lượng chất rắn thu ? ĐỀ 17 ƠN THI HỌC KỲ 1_HĨA ƠN THI HỌC KỲ 1_HÓA ĐỀ 18 Câu... hoàn toàn ĐỀ Câu 1:(2,5 điểm) Nêu tính chất hóa học axit Viết phương trình hóa học minh họa Câu 2:(1,5 điểm) Có khí đựng riêng biệt lọ là: clo, hidroclrua, oxi Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận... Viết phương trình hóa học minh hoạ Bài 2:(2đ) Nhận biết dung dịch sau: pháp hóa học NaOH, H2SO4, Na2SO4, NaCl phương Bài 3:(1.5đ) Viết phương trình hóa học cho chuyển đổi hóa học sau: Cu CuO CuCl2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA học kì i hóa 9, ĐỀ KIỂM TRA học kì i hóa 9, ĐỀ KIỂM TRA học kì i hóa 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay