Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

166 105 0
  • Loading ...
1/166 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 19:35

1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuSự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập chính là công cụ quản lý kinh tế, tài chính quan trọng góp phần nâng cao tính hiệu quả của nền kinh tế thị trường. Cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, kiểm toán đã được hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam; Hiện nay, cùng với sự phát triển của hàng loạt các công ty kiểm toán, các loại hình dịch vụ kiểm toán cung cấp ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, kiểm toán BCTC vẫn là hoạt động chủ yếu của các tổ chức kiểm toán độc lập.Một trong những vấn đề luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm là vấn đề nhân sự, bởi cơ cấu tổ chức nhân sự không chỉ liên quan đến chi phí tiền lương – một khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn thể hiện trình độ, năng lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do tiền lương là một khoản chi phí phức tạp luôn chứa đựng khả năng rủi ro cao nên khi tiến hành kiểm toán BCTC, các KTV luôn chú trọng đến kiểm toán khoản mục tiền lương.Kiểm toán khoản mục tiền lương sẽ giúp KTV phát hiện những sai sót trọng yếu nếu có đối với khoản mục này. Đồng thời cũng phát hiện ra những lãng phí hay sai phạm trong quản lý và sử dụng lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương đã gây ảnh hưởng tới lợi ích của doanh nghiệp và người lao động, phát hiện việc không tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý tiền lương, lao động cũng như việc tính toán không đúng các khoản thuế và các khoản phải nộp liên quan đến tiền lương và các khoản thu nhập khác của người lao động, không tuân thủ đúng luật lao động...Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của một bộ phận sản phẩm xã hội mà người lao động nhận được để bù đắp hao phí lao động của họ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tiền lương (hay tiền công) gắn liền với thời gian và kết quả lao động mà người lao động đã tham gia thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Khoản mục tiền lương là một khoản mục quan trọng trong nhiều đơn vị, vì vừa phản ánh đầu vào (chi phí tiền lương) vừa là cơ sở để xác định chi phí đầu ra (giá thành sản phẩm dịch vụ).Chi phí tiền lương có liên quan mật thiết với các nghĩa vụ phải thực hiện như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, thuế TNCN... nên nếu xảy ra sai phạm có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Ngoài ra, chu trình tiền lương trải qua nhiều khâu (thu thập thông tin, tính toán), liên quan đến người lao động, đến những tài sản nhạy cảm như tiền, séc, dễ bị tính toán sai và là đối tượng dễ bị tham ô, chiếm dụng. Hiệu quả hoạt động của đơn vị bị ảnh hưởng bởi sự hữu hiệu và hiệu quả của chính chu trình này, chẳng hạn như giá bán sản phẩm có mang tính chất cạnh tranh hay không, năng suất lao động cao hay không, đơn vị có tuyển dụng và giữ được những nhân lực chủ chốt hay không. Khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương liên quan đến những khoản mục hàng tồn kho, phải trả người lao động, chi phí phải trả, phải trả phải nộp khác, quỹ khen thưởng phúc lợi trên BCĐKT và khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (nếu đơn vị trả lương, thưởng nhân viên bằng sản phẩm, dịch vụ của công ty ), giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.Khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương liên quan nhiều đến các chỉ tiêu trọng yếu trên BCĐKT, BCKQHĐKD của doanh nghiệp. Do đó, kiểm toán khoản mục tiền lương là một phần quan trọng trong kiểm toán BCTC. Nhận thức được vai trò đó, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu chuyên đề thực tập chuyên ngành.2.Mục đích nghiên cứu đề tàiHệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do công ty Kiểm toán độc lập thực hiện. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng về quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Chi nhánh Hà Nội thực hiện.Đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC Chi nhánh Hà Nội thực hiện. Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn/đồ án tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn ĐÀO THỊ HIỀN SV: Đào Thị Hiền ii Lớp: CQ51/22.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang bìa i Lời cam đoan .ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng biểu, sơ đồ……………………………………………………… vii Danh mục phụ lục ix Chương xv LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN .xv 1.1.KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG xv 1.1.1.Khái niệm, nội dung tiền lương khoản trích theo lương xv 1.1.2.Vị trí, ý nghĩa tiền lương khoản trích theo lương .xvi 1.2.KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BCTC xvii 1.2.1.Mục tiêu kiểm toán khoản mục xvii 1.2.2.Căn kiểm toán khoản mục xviii 1.2.3.Các sai sót thường gặp xx Các sai sót thường gặp mà KTV phải đối mặt thực kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương thường cơng ty kiểm tốn tính tốn, hạch tốn sai tăng sai giảm chi phí tiền lương khoản trích theo lương Trên thực tế khả sai tăng chi phí tiền lương thường xảy nhiều chi phí tiền lương tính vào chi phí trừ tính thuế TNDN, việc khai khống chi phí tiền lương khiến cho số thuế TNDN phải nộp Việc đánh giá rủi ro kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương theo hướng phụ thuộc vào việc đánh giá rủi ro tồn báo cáo tài chính, rủi ro kiểm toán kết hoạt SV: Đào Thị Hiền iii Lớp: CQ51/22.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp động kinh doanh kỳ Tóm lại, khả sai phạm tiền lương khoản trích theo lương xảy ra: xx 1.3.QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC xxi 1.3.1.Lập kế hoạch soạn thảo chương trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương .xxi 1.3.2.Thực kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương xxvi 1.3.3.Kết thúc cơng việc kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương xxxiii Kết luận chương xxxv Chương .xxxvi THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN AAC- CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN xxxvi 2.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN AACCHI NHÁNH HÀ NỘI .xxxvi 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty xxxvi 2.1.2.Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ chủ yếu mà Công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC cung cấp .xxxvii 2.1.3.Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC xxxix 2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội xli Sơ đồ 2.2 Tổ chức đồn Kiểm Tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội xlii Giai đoạn lập kế hoạch Kiểm toán xliv 2.1.5.Khái qt quy trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương AAC Hà Nội thực xlvi 2.1.6.Đặc điểm lưu trữ hồ sơ kiểm toán .xlvii 2.2.THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN SV: Đào Thị Hiền iv Lớp: CQ51/22.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp BCTC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN AAC- CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN xlix 2.2.2.Thực trạng quy trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm tốn BCTC Cơng ty TNHH MTV ABC Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội thực lvi 2.3.NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 93 2.3.1.Ưu điểm 93 2.3.2.Hạn chế nguyên nhân .94 Chương 100 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN KẾ TỐN AAC- CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN 100 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY, NGUN TẮC U CẦU HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 100 3.1.1 Định hướng phát triển Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế toán AACChi nhánh Hà Nội 100 Công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội phấn đấu để trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuyên ngành hàng đầu Việt Nam Với đội ngũ lãnh đạo có lực tâm huyết, AAC Hà Nội thực bước vững nhằm phát triển thương hiệu uy tín, chất lượng đáp ứng tốt tin tưởng kỳ vọng khách hàng giao kết dịch vụ với AAC Hà Nội 100 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện .101 3.1.3 Yêu cầu hoàn thiện 102 3.3.1 Về phía quan Nhà nước 107 3.3.2 Về phía cơng ty TNHH Kiểm tốn kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội 108 3.3.3 Về phía Hội nghề nghiệp 108 SV: Đào Thị Hiền v Lớp: CQ51/22.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 SV: Đào Thị Hiền vi Lớp: CQ51/22.08 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt AAC BCTC BCĐKT BCKQHĐKD BCLCTT BGĐ BHXH BHYT BHTN CNV CSDL KM KPCĐ KSNB KTV TNCN TNDN TNHH UBND VACPA XDCB Nguyên Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC- Chi nhánh Hà Nội Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Công nhân viên Cơ sở dẫn liệu Khoản mục Kinh phí cơng đồn Kiểm sốt nội Kiểm tốn viên Thu nhập cá nhân Thu nhập doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Ủy ban nhân dân Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Nội dung Bảng 1.1: Các thủ tục kiểm toán chủ yếu kiểm tra chi tiết nghiệp vụ Trang 19 tiền lương khoản trích theo lương Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy AAC SV: Đào Thị Hiền vii 29 Lớp: CQ51/22.08 Sơ đồ 2.2 Tổ chức đồn Kiểm Tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn 31 Kế tốn AAC- Chi nhánh Hà Nội Bảng 2.1: Quy định đánh ký hiệu giấy tờ làm việc 38 Bảng 2.2: Nhân kiểm tốn 39 Bảng 2.3 : Trích giấy tờ làm việc KTV- Tìm hiểu khoản mục tiền 46 lương khoản trích theo lương Bảng 2.4 : Tìm hiểu HTKSNB khoản mục tiền lương 47 khoản trích theo lương Bảng 2.5: Trích giấy tờ làm việc KTV- Phân bổ mức trọng yếu cho 50 khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Bảng 2.6: Trích giấy tờ làm việc KTV- Chương trình kiểm tốn 52 khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Bảng 2.7: Trích giấy tờ làm việc – Đối chiếu số dư TK 334 57 Bảng 2.8: Trích giấy tờ làm việc- Phân tích đối ứng tài khoản 334 58 Bảng 2.9: Trích giấy tờ làm việc KTV-Kiểm tra tổng chi phí lương 60 năm Bảng 2.10: Trích giấy tờ làm việc KTV- Kiểm tra việc toán 62 lương Bảng 2.11 : Trích giấy tờ làm việc KTV- Kiểm tra chi tiết chi phí 64 lương Bảng 2.12: Trích giấy tờ làm việc KTV- Kiểm tra tính kỳ SV: Đào Thị Hiền viii 66 Lớp: CQ51/22.08 khoản tiền lương Bảng 2.13: Trích tài liệu KTV TK 3382 68 Bảng 2.14: Trích giấy tờ làm việc KTV- Kiểm tra việc trích nộp bảo 69 hiểm, KPCĐ Bảng 2.15: Trích giấy tờ làm việc KTV- Tổng hợp TK 334 73 Bảng 2.16: Trích giấy tờ làm việc KTV- Tổng hợp khoản trích 74 theo lương SV: Đào Thị Hiền ix Lớp: CQ51/22.08 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.1 Phụ lục Chương trình kiểm tốn mẫu khoản mục tiền lương khoản Phụ lục 1.2 trích theo lương VACPA Các mục tiêu thủ tục áp dụng thực khảo sát Phụ lục 1.3 KSNB Các thủ tục chủ yếu thực kiểm tra chi tiết số dư tài Phụ lục 1.4 khoản “ Phải trả người lao động” Kiểm tra chi tiết số dư TK phản ánh khoản trích theo Phụ lục 2.1 lương Hệ thống mục hồ sơ kiểm toán Phụ lục 2.2 Bảng đánh giá khách hàng ABC Phụ lục 2.3 Hợp đồng kiểm toán AAC Hà Nội Công ty TNHH MTV Phụ lục 2.4 ABC Báo cáo tài trước kiểm tốn Cơng ty TNHH MTV Phụ lục 2.5 ABC Thông tin sơ Công ty TNHH MTV ABC Phụ lục 2.6 Tìm hiểu hệ thống KSNB Phụ lục 2.7 Xác định mức trọng yếu BCTC Phụ lục 2.8 Báo cáo kiểm toán cho BCTC ngày 31/12/2016 Phụ lục 2.9 BCTC sau kiểm tốn STT MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu SV: Đào Thị Hiền x Lớp: CQ51/22.08 Sự đời phát triển tổ chức kiểm tốn độc lập cơng cụ quản lý kinh tế, tài quan trọng góp phần nâng cao tính hiệu kinh tế thị trường Cùng với việc chuyển đổi kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, kiểm tốn hình thành ngày phát triển mạnh mẽ Việt Nam; Hiện nay, với phát triển hàng loạt cơng ty kiểm tốn, loại hình dịch vụ kiểm tốn cung cấp ngày đa dạng phong phú Tuy nhiên, kiểm toán BCTC hoạt động chủ yếu tổ chức kiểm tốn độc lập Một vấn đề ln nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm vấn đề nhân sự, cấu tổ chức nhân khơng liên quan đến chi phí tiền lươngkhoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà thể trình độ, lực doanh nghiệp Tuy nhiên, tiền lương khoản chi phí phức tạp chứa đựng khả rủi ro cao nên tiến hành kiểm tốn BCTC, KTV ln trọng đến kiểm toán khoản mục tiền lương Kiểm toán khoản mục tiền lương giúp KTV phát sai sót trọng yếu có khoản mục Đồng thời phát lãng phí hay sai phạm quản lý sử dụng lao động, tiền lương khoản trích theo lương gây ảnh hưởng tới lợi ích doanh nghiệp người lao động, phát việc không tuân thủ quy định pháp luật hành quản lý tiền lương, lao động việc tính tốn không khoản thuế khoản phải nộp liên quan đến tiền lương khoản thu nhập khác người lao động, không tuân thủ luật lao động Tiền lương biểu tiền phận sản phẩm xã hội mà người lao động nhận để bù đắp hao phí lao động họ trình sản xuất kinh doanh Tiền lương (hay tiền công) gắn liền với thời gian kết lao động mà người lao động tham gia thực trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp SV: Đào Thị Hiền xi Lớp: CQ51/22.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp Các loại nghiệp vụ quan trọng BCTC Xử lý bút tốn nhật ký chuẩn khơng chuấn Các thủ tục tự động máy tính thực tay để nghiệp vụ cập xử lý thể BCTC; Các ghi chép kế tốn có liên quan, tay tự động, bổ sung thông tin tiêu cụ thể BCTC 3.4 Việc lập trình bày BCTC đơn vị Có có bao gồm ước tính quan trọng, công bố xem xét giá trị hợp lý 3.4.1 Xem xét hệ thống thông tin để đảm bảo Có - Nhận biết ghi chép tất nghiệp vụ phù hợp (và trình ghi chép ngoại lệ) - Phân loại nghiệp vụ theo thời gian; Có - Tính tốn xác giá trị nghiệp vụ 3.4.2 Đảm bảo vai trò trách nhiệm liên Có quan đến kiểm sốt nội thơng báo thích hợp sử dụng tài liệu, thư báo… 3.5 Các hoạt động kiểm soát - Thu thập hiểu biết kiểm soát cụ thể loại nghiệp vụ, số dư tài khoản công bố để ngăn chặn phát sửa chữa sai sót trọng yếu - Thu thập hiểu biết việc làm đơn vị đối phó với rủi ro xuất từ công nghệ thông tin SV: Đào Thị Hiền 153 Lớp: CQ51/22.08 Học viện Tài Luận văn tốt nghiệp 3.6 Giám sát kiểm soát Thu thập ghi chép hiểu biết việc làm đơn vị kiểm soát nội BCTC, bao gồm hoạt động lien quan đến kiểm tốn Kiểm tốn nội - DN có kiểm tốn nội khơng? Nếu có Khơng có phận phận nạy có hoạt động độc lập? kiểm toán nội SV: Đào Thị Hiền 154 Lớp: CQ51/22.08 Phụ lục 2.7: Trích giấy tờ làm việc KTV- Xác định mức trọng yếu BCTC Phụ lục 2.8: Báo cáo Kiểm tốn cho Báo cáo tài ngày 31/12/2016 Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn Tel: 04 3224 2403 AAC- Chi nhánh Hà Nội Fax: 04 3224 2402 Thành viên độc lập PrimeGlobal Email: aac.hn@aac.com.vn Số: 26/2016/AACHN-BCKT Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2017 BÁO CÁO KIỂM TỐN (V/việc: Báo cáo kiểm tốn cho năm tài 2016 Cơng ty TNHH MTV ABC ) Kính gửi : Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV ABC Chúng kiểm tốn Báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản Thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày, lập vào ngày 23/02/2017 Công ty Cổ phần ABC Việt Nam (gọi tắt "Công ty") từ trang 07 đến trang 25 kèm theo Trách nhiệm Ban Giám đốc Kiểm toán viên Theo qui định Chế độ kế toán Việt Nam trình bày từ trang 02 đến trang 04, Ban Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài cách trung thực hợp lý Trách nhiệm Kiểm toán viên đưa ý kiến độc lập Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn báo cáo ý kiến cho Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cơ sở đưa ý kiến Chúng thực cơng việc kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu công việc kiểm tốn lập kế hoạch thực để có đảm bảo hợp lý báo cáo tài khơng chứa đựng sai sót trọng yếu Chúng thực việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu SV: Đào Thị Hiền 156 Lớp: CQ51/22.08 áp dụng thử nghiệm cần thiết, chứng xác minh thông tin báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ chuẩn mực chế độ kế toán hành, nguyên tắc phương pháp kế tốn áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Giám đốc cách trình bày tổng qt báo cáo tài Chúng tơi cho cơng việc kiểm tốn đưa sở hợp lý để làm cho ý kiến Ý kiến kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài Cơng ty cho năm tài 2016: (a) Đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài ngày 31/12/2016, kết kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày; (b) Phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Báo cáo kiểm tốn lập thành bảy (07) tiếng Việt Công ty TNHH MTV ABC Việt Nam giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán kế toán- Chi nhánh Hà Nội giữ 02 Các có giá trị pháp lý Ông HÀ MINH LONG LÊ HUY TUÂN Tổng giám đốc Kiểm toán viên Chứng kiểm toán viên số: Chứng kiểm toán viên số: xxxx /KTV xxxx/KTV Thay mặt đại diện cho CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN KẾ TOÁN AAC- CN HÀ NỘI SV: Đào Thị Hiền 157 Lớp: CQ51/22.08 Phụ lục 2.9: BCTC sau kiểm toán BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2016 Mã Thuyết số minh A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+ 150) I.Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II.Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dưự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh(*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn III.Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ HĐXD Các khoản phải thu khác Dưự phòng khoản phải thu khó đòi (*) SV: Đào Thị Hiền 10 11 11 11 V.01 12 V.02 12 12 12 13 13 V.03 13 13 13 13 V.04 13 158 Số cuối năm 110.760.990.819 29.194.780.3 22 29.194.780.32 15.406.959.900 2.547.461.005 7.236.566.793 5.622.932.102 Lớp: CQ51/22.08 IV.Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B - Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I.Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá SV: Đào Thị Hiền 14 14 14 15 15 15 15 15 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 159 64.816.673.84 V.7a 64.816.673.847 1.342.576.75 V13 1.342.576.750 V.17 V.14a 223.456.239.321 219.670.342.903 V.09 219.670.342.903 581.994.770.761 Lớp: CQ51/22.08 - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ th tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế 22 22 22 22 22 22 22 (362.324.427.858) V.11 V.10 23 III.Bất động sản đầu tư V.12 23 - Nguyên giá 23 - Giá trị hao mòn lũy kế 24 IV Tài sản dở dang dài hạn 24 Chi phí sản xuất, kinh doanh V8a dở dang dài hạn 24 Chi phí xây dựng dở V8b dang V.Các khoản đầu tư tài dài 25 hạn 25 Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, 25 liên kết 25 Đầu tư dài hạn khác 25 Dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh VI.Tài sản dài hạn khác SV: Đào Thị Hiền 26 160 1.830.786.29 1.830.786.29 1.955.110.123 Lớp: CQ51/22.08 Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270=100+200) NGUỒN VỐN A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330) III Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11.Quỹ khen thưởng, phúc lợi IV Nợ dài hạn SV: Đào Thị Hiền 26 26 26 27 30 31 31 31 31 V.13 V14b 334.217.230.140 149.067.338.689 44.489.282.044 V.15 V16a 31 V.17 31 31 31 31 31 V19a 32 32 33 161 1.955.110.123 12.316.071.351 3.447.624.868 146.413.04 9.440.725.994 2.255.712.059 65.606.114 3.312.974.711 14.285.488.781 104.578.056.645 Lớp: CQ51/22.08 Phải trả người bán dài hạn Phải trả nội dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B.Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430) I.Vốn chủ sở hữu 1.Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sỏ hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 9.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10 Nguồn vốn đầu tư XDCB SV: Đào Thị Hiền 33 33 33 33 33 33 33 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 162 104.578.056.6 45 185.149.891.451 V.25 168.841.198.678 156.295.076.503 7.450.795 192 5.095.326.983 Lớp: CQ51/22.08 II.Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 43 43 43 43 44 16.308.692.7 73 V.28 16.308.692.77 334.217.230.140 Ngày 20 tháng 03 năm 2017 Người lập biểu đốc Vũ Đức C SV: Đào Thị Hiền Kế toán trưởng Nguyễn Thành B 163 Giám Phạm Minh A Lớp: CQ51/22.08 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 Thuyết Chỉ tiêu Mã số Năm Năm trước minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=0102) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động tài 01 VI.1 02 VI.2 243.378.54 202.923.74 8.116 7.526 243.378.54 202.923.74 8.116 7.536 192.924.73 156.357.866 1.809 295 10 11 VI 50.453.816 307 20 21 VI.4 Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay 22 VI.5 Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh(30=20+(2122)-(24+25)) 24 VI.8 25 VI.8 23 409.782.770 6.720.279.22 6.720.279.22 19.542.02 6.296 19.053.77 4.636 797.762.804 6.770.765.70 6.770.765.70 17.840.669.3 31 17.832.528.8 44 5.547.5 4.919.680.1 18.921 58 30 11 Thu nhập khác 31 VI.6 1.184.341.50 12 Chi phí khác 32 VI.7 301.661.357 SV: Đào Thị Hiền 46.565.881 1321 164 82.290.817 62.719.881 Lớp: CQ51/22.08 13 Lợi nhuận khác (40=31-32) 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30-40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 chi phí thuế TNHDN hoãn lại 17 Lợi nhuận sau thuế TNHDN (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 882.6 80.146 19.570 936 6.430.1 99.067 1.334.87 2.084 4.939.251 094 1.149.930.09 40 50 51 VI 11 52 VI 12 5.095.3 3.789.320.9 26.983 99 60 70 Ngày 20 tháng 03 năm 2017 Người lập biểu toán trưởng Vũ Đức C Kế toán trưởng Nguyễn Thành B SV: Đào Thị Hiền 165 Kế Phạm Minh A Lớp: CQ51/22.08 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Họ tên người hướng dẫn khoa học: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Đào Thị Hiền Khóa: CQ51 Lớp: 22.08 Đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội thực hiện” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên: Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành: - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu: Hà Nội, ngày tháng năm 20 - Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký tên) SV: Đào Thị Hiền Lớp: CQ51/22.08 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Đào Thị Hiền Khóa: CQ51 Lớp: 22.08 Đề tài: “Hồn thiện quy trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế toán AAC- Chi nhánh Hà Nội thực hiện” Nội dung nhận xét: - Sự phù hợp tên nội dung đề tài với chuyên ngành: - Đối tượng mục đích nghiên cứu: - Độ tin cậy tính đại phương pháp nghiên cứu: - Nội dung khoa học: - Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Người nhận xét (Ký tên) SV: Đào Thị Hiền Lớp: CQ51/22.08 ... trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương .xxi 1.3.2.Thực kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương xxvi 1.3.3.Kết thúc cơng việc kiểm toán khoản mục tiền lương. .. VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TỐN BCTC DO CƠNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP THỰC HIỆN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO. .. hàng kiểm toán SV: Đào Thị Hiền xxv Lớp: CQ51/22.08 Chương trình kiểm tốn khoản mục tiền lương khoản trích theo lương bao gồm: mục tiêu kiểm toán cụ thể khoản mục tiền lương khoản trích theo lương,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương, Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay