TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

28 137 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 18:03

Dành cho học sinh muốn luyện tập bài tập phần quy luật di truyền. Luyện kĩ năng cơ bản. Có đáp án. TRẮC NGHIỆM SINH HỌC Chương II Bài 8: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY Câu 1: Cơ sở tế bào học quy luật phân li A có phân ly độc lập tác động tổng hợp alen quy định tính trạng cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen phân li tổ hợp q trình phân bào B có phân ly độc lập tổ hợp tự cặp alen quy định cặp tính trạng cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen phân li tổ hợp trình phân bào C có phân ly độc lập tổ hợp tự cặp alen quy định cặp tính trạng cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen phân li tổ hợp q trình phân bào D có phân ly độc lập tổ hợp tự alen quy định tính trạng cặp nhiễm sắc thể mang cặp alen phân li tổ hợp trình phân bào Câu 2: Yếu tố di truyền nguyên vẹn tử bố mẹ sang A alen B tính trạng C kiểu gen D kiểu hình Câu 3: Thể dị hợp gì? A Là cá thể mang alen khác thuộc gen B Là cá thể khác phát triển từ hợp tử khác C Là cá thể mang alen giống thuộc gen D Là cá thể mang alen giống thuộc gen khác Câu 4: Ngày nảy, ngày nay, gia đình có hai anh em sinh đôi trứng Người anh lấy vợ máu A sinh hai đứa máu B máu AB Người em lấy vợ máu B sinh máu A AB Nhận định xác gia đình nói trên? A Có thể xác định kiểu gen người gia đình kể B Có người gia đình có kiểu gen giống C Trong gia đình có người có kiểu gen đồng hợp D Có đủ kiểu gen locus chi phối nhóm máu gia đình Câu 5: Theo Menđen tế bào nhân tố di truyền tồn tại: A riêng lẻ khơng hồ trộn vào B thành cặp hay riêng lẻ tuỳ vào môi trường sống C thành cặp khơng hồ trộn vào D thành cặp hoà trộn vào Câu 6: Câu sau khơng xác? A Axit amin mở đầu sinh vật nhân thực mêtôinin B Mẹ truyền cho tính trạng má lúm đồng tiền C Một gen quy định chuỗi pôlipeptit phân tử ARN D Tổng hợp chuỗi pôlipeptit diễn theo nguyên tắc bổ sung Câu 7: Muốn xác định tính trạng trội có chủng hay không, người ta dùng phương pháp A lai xa, tức cho thể có tính trạng trội lai với thể khác lồi B lai phân tích, tức cho thể có tính trạng trội lai với thể có tính trạng lặn C giao phối gần, tức cho thể có tính trạng trội tự thụ phấn giao phối cận huyết D lai phân tích, tức cho thể có tính trạng trội lai với thể có tính trạng trội Câu 8: Thể đồng hợp gì? A Là cá thể khác phát triển từ hợp tử B Là cá thể mang alen khác thuộc gen C Là cá thể mang alen giống thuộc gen khác D Là cá thể mang alen giống thuộc gen Câu 9: Cơ sở tế bào học định luật phân li A phân li cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân tạo nhiều loại giao tử B phân li tổ hợp tự cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân thụ tinh, dẫn đến phân li tổ hợp cặp alen C phân li độc lập cặp nhiễm sắc thể tương đồng giảm phân tạo nhiều loại giao tử D phân li độc lập tổ hợp tự cặp gen alen trình giảm phân phát sinh giao tử Câu 10: Theo Men đen, Yếu tố di truyền nguyên vẹn tử bố mẹ sang A kiểu gen B Alen C Nhân tố di truyền D tính trạng Câu 11: Nhận định sau phương pháp lai phân tích thể lai Menđen? A Giải thích tỷ lệ phân ly kiểu hình đời biểu không hai giới B Tạo dòng chủng tính trạng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ C Lai dòng chủng khác biệt hai tính trạng phân tích kết lai đời sau D Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai sau đưa giả thuyết giải thích kết Câu 12: Nội dung sau phương pháp lai phân tích thể lai Menđen? A Đề xuất phương pháp lập đồ di truyền gen nhiễm sắc thể B Lai dòng chủng khác biệt nhiều tính trạng phân tích kết lai đời sau C Tạo dòng chủng tính trạng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ D Sử dụng tốn xác suất để phân tích kết lai sau đưa giả thuyết giải thích kết Câu 13: Menđen giải thích quy luật phân li A phân li độc lập, tổ hợp tự cặp gen B phân li độc lập tổ hợp tự cặp alen C tượng trội lặn hoàn toàn D giả thuyết "giao tử khiết" Câu 14: Menđen rút kết luận lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng hệ thứ A phân li kiểu hình theo tỉ lệ kiểu hình trội kiểu hình lặn B đồng tính tính trạng lặn, tính trạng khơng biểu gọi tính trạng trội C phân li kiểu hình theo tỉ lệ kiểu hình trội kiểu hình lặn D đồng tính giống bên, tính trạng biểu gọi tính trạng trội Câu 15: Menđen tìm qui luật phân li sở nghiên cứu phép lai A cặp tính trạng B nhiều cặp tính trạng C nhiều cặp trạng D hai cặp tính trạng Câu 16: Ở người, alen B quy định da bình thường; alen b quy định bị bệnh bạch tạng Gen nằm NST thường Cho bố mẹ dị hợp, xác suất để vợ chồng sinh người gái bị bệnh? A 25% B 12,5% C 6,25% D 50% Câu 17: Phép lai sau phép lai phân tích? A Phép lai thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng lặn B Phép lai thể mang tính trạng trội với thể mang tính trạng trội C Phép lai thể có kiểu gen dị hợp với thể có kiểu gen đồng hợp trội D Phép lai thể mang tính trạng lặn với thể mang tính trạng lặn Câu 18: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa gen có hai alen quy định Cho hoa đỏ chủng giao phấn với hoa trắng chủng (P), thu F1 toàn hoa hồng F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% hoa đỏ : 50% hoa hồng : 25% hoa trắng Cho nhận định sau phép lai kể trên: (1) Nếu cho tất F2 giao phấn với đời sau thu 50% số có hoa hồng (2) Nếu lấy hoa đỏ hoa hồng cho tất chúng giao phấn ngẫu nhiên với đời sau thu 11,11% số hoa trắng (3) Nếu lấy hoa hồng hoa trắng cho tất chúng giao phấn ngẫu nhiên với đời sau thu 44,44% số dị hợp (4) Có hai phép lai mà tỷ lệ kiểu gen tạo giống với tỷ lệ kiểu hình Số phát biểu là: A B C D Câu 19: Kiểu gen cá chép không vảy Aa, cá chép có vảy aa Kiểu gen AA làm trứng khơng nở Tính theo lí thuyết, phép lai cá chép không vảy cho tỉ lệ kiểu hình đời là: A cá chép khơng vảy : cá chép có vảy B cá chép khơng vảy : cá chép có vảy C cá chép không vảy : cá chép có vảy D 100% cá chép khơng vảy Câu 20: Ở loài thực vật giao phấn, màu sắc hạt cặp alen chi phối alen A chi phối hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a chi phối hạt xanh Lấy hạt vàng chủng đem gieo cho thụ phấn chéo với mọc từ hạt xanh hạt lai F1, tiếp tục cho hạt lai mọc, đem gieo tiến hành lai qua nhiều hệ Phát biểu sau khơng xác? A Trên P có loại hạt có kiểu gen có kiểu hình B Trên F1 có loại hạt, có kiểu gen khác có kiểu hình giống C Trên F1 có loại hạt khác kiểu gen D Nếu hạt F1 gieo cho giao phấn với đờisau thu tỷ lệ màu sắc hạt 3:1 Câu 21: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Đem có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC hoa đỏ, trồng mơi trường có nhiệt độ 35oC hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trường có nhiệt độ 20oC lại hoa đỏ Thí nghiệm 2: Đem có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC hay 35o C hoa trắng Trong kết luận sau rút phân tích kết thí nghiệm trên, có kết luận đúng? (1) Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến biểu kiểu gen AA (2) Cây có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 35 o C hoa trắng Thế hệ sau hoa trắng đem trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC lại hoa đỏ, điều chứng tỏ bố mẹ khơng truyền cho tính trạng hình thành sẵn (3) Nhiệt độ mơi trường 20oC hay 35o C không làm thay đổi biểu kiểu gen aa (4) Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ (5) Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường, kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường (6) Hiện tượng thay đổi màu hoa có kiểu gen AA trước điều kiện môi trường khác gọi mềm dẻo kiểu hình (thường biến) A B C D Câu 22: Ở cừu, kiểu gen HH quy định có sừng, kiểu gen hh quy định khơng sừng, kiểu gen Hh biểu có sừng cừu đực không sừng cừu Gen nằm nhiễm sắc thể thường Cho lai cừu đực không sừng với cừu có sừng F1, cho F1 giao phối với F2 Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình F1 F2 A F1: 100% có sừng; F2: có sừng: khơng sừng B F1: 100% có sừng; F2: có sừng: khơng sừng C F1: có sừng : khơng sừng; F2: có sừng: khơng sừng D F1: có sừng : khơng sừng; F2: có sừng: không sừng Câu 23: Đậu Hà Lan loài tự thụ phấn nghiêm ngặt, màu sắc hạt chi phối cặp alen, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh Người ta chọn toàn hạt màu vàng đem gieo, đến thu hoạch có hạt màu xanh với tỉ lệ 1% Nếu khơng có đột biến, hạt đem gieo có số loại kiểu gen tỷ lệ nào? A loại kiểu gen với tỷ lệ 1:1 B loại kiểu gen với tỷ lệ 24:1 C loại kiểu gen với tỷ lệ 98:1:1 D loại kiểu gen với tỷ lệ 100% Câu 24: Ở loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc, màu sắc hạt chi phối cặp alen, alen A quy định hạt vàng trội hồn tồn so với alen a quy định hạt xanh Người ta chọn toàn hạt màu vàng đem gieo, đến thu hoạch có hạt màu xanh với tỉ lệ 2% Nếu khơng có đột biến, hạt màu vàng thu hoạch có: A Hai loại kiểu gen với tỷ lệ 47:2 B Hai loại kiểu gen với tỷ lệ 94:2 C Hai loại kiểu gen với tỷ lệ 49:1 D Ba loại kiểu gen với tỷ lệ 94:4:2 Câu 25: Ở loài thực vật tự thụ phấn bắt buộc, màu sắc hoa cặp gen trội lặn hồn tồn chi phối alen A chi phối hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a chi phối hoa trắng Thế hệ xuất phát có kiểu hình hoa đỏ, hệ F1 có 25% số hoa trắng Tiếp tục đem gieo hạt lai qua hệ, tỷ lệ kiểu gen đồng hợp hệ F3 là: A 75% B 87,5% C 43,75% D 37,5% Câu 26: Theo kết thí nghiệm Menđen, lai thể bố mẹ khác cặp tính trạng tương phản chủng hệ thứ có phân tính kiểu gen theo tỉ lệ A 0,25AA : 0,50Aa: 0,25aa B 0,75AA : 0,25aa C 0,50AA : 0,50aa D 100% Aa Bài 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP Câu 1: Dựa vào phân tích kết thí nghiệm, Menđen cho tính trạng màu sắc hạt đậu hình dạng hạt đậu di truyền độc lập A phân bố tỷ lệ kiểu hình đồng hai phép lai thuận nghịch B nhiễm sắc thể phân li độc lập tổ hợp tự trình thụ tinh C tỷ lệ kiểu hình F2 tích xác suất tính trạng hợp thành D tỷ lệ phân li kiểu hình tính trạng trội : lặn Câu 2: Sau nhiều nghiên cứu phép lai hai cặp tính trạng Menđen nhận xét cặp A gen quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử B nhân tố di truyền quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử C nhiễm sắc thể quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử D alen quy định tính trạng khác phân li độc lập trình hình thành giao tử Câu 3: Cơ sở tế bào học quy luật phân li độc lập A gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Sự phân li độc lập cặp gen dẫn đến phân li độc lập cặp nhiễm sắc thể B gen quy định cá c tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Sự phân li độc lập hai nhiễm sắc thể dẫn đến phân li độc lập alen C gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Sự phân li độc lập cặp nhiễm sắc thể dẫn đến phân li độc lập cặp gen D gen quy định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Sự phân li độc lập cặp nhiễm sắc thể dẫn đến phân li độc lập cặp gen Câu 4: Điều kiện đảm bảo cho di truyền độc lập cặp tính trạng là: A Các gen khơng có hồ lẫn vào B Mỗi gen phải nằm NST khác C Số lượng cá thể nghiên cứu phải lớn D Gen trội phải lan át hồn tồn gen lặn Câu 5: Cơ thể có kiểu gen AaBbDdEE giảm phân cho số loại giao tử A B C D Câu 6: Menđen tìm qui luật phân li độc lập sở nghiên cứu phép lai A cặp tính trạng B nhiều cặp trạng C hai cặp tính trạng D nhiều cặp tính trạng Câu 7: Trong phép lai hai cặp tính trạng phân li độc lập, với tính trội hồn tồn lai có 16 tổ hợp kiểu hình sau chiếm tỉ lệ thấp nhất? A Kiểu hình có hai tính lặn B Kiểu hình có hai tính trội C Kiểu hình có tính trội tính lặn D Tất kiểu hình có tỉ lệ Câu 8: Trong trường hợp gen phân li độc lập trình giảm phân diễn bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBbdd thu từ phép lai AaBbDd × AaBbDd A 1/16 B 1/2 C 1/8 D 1/4 Câu 9: Ở loài thực vật biết rằng: A-: thân cao, aa: thân thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng Hai tính trạng, chiều cao thân vào màu hoa di truyền độc lập với Phép lai Aabb x aaBb cho có tỉ lệ kiểu hình sau đây? A 25% thân cao, hoa hồng : 25% thân cao, hoa trắng : 25% thân thấp, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa trắng B 50% thân cao, hoa trắng : 50% thân thấp, hoa trắng C 25% thân cao, hoa đỏ : 25% thân cao, hoa hồng : 12% thân thấp, hoa đỏ : 25% thân thấp, hoa hồng D 75% thân cao, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa trắng Câu 10: Phép lai hai cá thể khác tính trạng trội lặn hồn tồn AaBbDd x AaBbDd có: A kiểu hình 12 kiểu gen B kiểu hình 27 kiểu gen C kiểu hình 12 kiểu gen D kiểu hình kiểu gen Câu 11: Phép lai hai cá thể khác tính trạng trội lặn hồn tồn AaBbDd x AaBbDd có: A kiểu hình 12 kiểu gen B kiểu hình 27 kiểu gen C kiểu hình 12 kiểu gen D kiểu hình kiểu gen Câu 12: Cho biết phép lai AaBbDd x AaBbdd Biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập Xác định số kiểu tổ hợp số loại kiểu hình: A 24 kiểu tổ hợp, loại kiểu hình B 16 kiểu tổ hợp, loại kiểu hình C 32 kiểu tổ hợp, loại kiểu hình D 18 kiểu tổ hợp, loại kiểu hình Câu 13: Ở chuột Cơbay, tính trạng màu lơng chiều dài lơng cặp gen A, a B, b di truyền phân ly độc lập tác động riêng rẽ quy định Tiến hành lai dòng chuột lơng đen, dài lông trắng, ngắn hệ sau thu tồn chuột lơng đen, ngắn Nếu cho chuột lông đen, ngắn hệ lai giao phối với khả thu tỉ lệ chuột lông đen, dài hệ sau bao nhiêu? A 3/16 B 1/4 C 3/4 D 1/8 Câu 14: Trong trường hợp, gen quy định tính trạng, tính trạng trội trội hồn tồn, gen phân li độc lập Phép lai cho nhiều biến dị tổ hợp A AaBbDd x AabbDd B AABBDd x AaBBDD C AaBbDd x AaBbDd D AaBbDd x aabbDd Câu 15: Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen AaBBDd x aaBbDd (Mỗi gen quy định tính trạng, gen trội hoàn toàn) thu kết : A loại kiểu hình : 27 loại kiểu gen B loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen C loại kiểu hình : 12 loại kiểu gen D loại kiểu hình : loại kiểu gen Câu 16: Phép lai hai cá thể có kiểu gen AaBbDd x AaBbdd với gen trội trội hồn tồn có số kiểu hình kiểu gen A B 18 C 12 D 18 Câu 17: Xét phép lai AaBbDd x AabbDd Tỷ lệ xuất loại kiểu hình (aabbD-) F1 là: A 3/16 B 1/16 C 1/32 D 3/32 Câu 18: Trong thí nghệm Menđen, lai đậu Hà lan dị hợp cặp gen có kiểu hình cao, hoa tím với thu 800 hạt Giả sử cặp tính trạng phân li độc lập, tính trạng trội hồn tồn, tính theo lí thuyết số hạt gieo xuống mọc cao nở hoa tím là: A 450 B 50 C 250 D 650 Câu 19: Trong trường hợp cặp tính trạng cặp gen quy định trội lặn hoàn toàn Ở đời F1của phép lai AaBBDd x AaBbdd, cá thể khơng chủng tính trạng chiếm tỉ lệ: A 12,5% B 37,5% C 25% D 18,75% Câu 20: Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh Gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn Các gen phân phân li độc lập Phép lai sau cho kiểu gen kiểu hình nhất? A Aabb x aaBb B AaBB x AaBb C AABb x AAbb D AABb x AABb Câu 21: Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn gen a quy định hạt xanh Gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn Các gen phân li độc lập với Phép lai sau cho số kiểu hình đời sau nhiều A Aabb x aaBb B AaBB x AaBb C aaBb x AaBB D Aabb x AaBB Câu 22: Ở loài thực vật, người ta tiến hành phép lai sau: (1) AaBbDd × AaBbDd (2) AaBBDd × AaBBDd (3) AABbDd × AAbbDd (4) AaBBDd ×AaBbDD Các phép lai tạo lai có kiểu gen AaBbDd A (2) (3) B (1) (4) C (2) (4) D (1) (3) Câu 23: Cho biết gen quy định tính trạng, gen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai sau tạo đời có loại kiểu gen loại kiểu hình? A AaBbDd × aabbdd B AaBbDD × aabbDd C AaBbDd × AaBbDD D AaBbdd × AabbDd Câu 24: Cho lai hai thứ đậu Hà Lan chủng hạt vàng trơn hạt xanh nhăn, F1 thu toàn kiểu hình hạt vàng trơn Cho F1 tự thụ phấn, F2 tỉ lệ kiểu gen AABb bao nhiêu? Biết tính trạng gen quy định, tính trạng trội trội hồn tồn, gen phân li độc lập A 1/16 B 1/4 C 3/8 D 1/8 Câu 25: Trong trường hợp gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn tỉ lệ phân li kiểu gen kiểu hình phép lai: AaBb x Aabb đời là: A 1:2:1:1:2:1 3:3:1:1 B 1:2:1 3:3:1:1 C 1:2:1:1:2:1 3:1 D 1:2:1:1:2:1 1:1:1:1 Câu 26: Ở đậu Hà Lan gen A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh, B: hạt trơn, b: hạt nhăn Hai cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể khác Cây mọc từ hạt vàng, nhăn giao phấn với mọc từ hạt xanh, trơn cho hạt vàng, trơn xanh, trơn với tỷ lệ 1: 1, kiểu gen hai bố mẹ A AAbb x aaBb B Aabb x aaBb C Aabb x aaBB D AAbb x aaBB Câu 27: Ở loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường di truyền theo tượng trội hoàn toàn Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lông ngắn; gen d: lơng dài Các gen nói phân li độc lập tổ hợp tự giảm phân Phép lai sau khơng tạo kiểu hình thân đen, mắt vàng, lông dài lai? A AaBbDd x aaBbdd B Aabbdd x aaBbDd C AaBBdd x aabbdd D AabbDd x aaBbDd Câu 28: Ở loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường di truyền theo tượng trội hoàn toàn Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng Các gen nói phân li độc lập tổ hợp tự giảm phân Bố mẹ có kiểu gen, kiểu hình sau sinh lai có 50% thân xám, mắt đỏ 50% thân xám, mắt vàng? A AaBb (thân xám, mắt đỏ) x AAbb (thân xám, mắt vàng) B Aabb (thân xám, mắt vàng) x AaBB (thân xám, mắt đỏ) C Aabb (thân xám, mắt vàng) x aaBb (thân đen, mắt đỏ) D abaBB (thân đen, mắt đỏ) x aaBb (thân đen, mắt đỏ) Câu 29: Ở loài thực vật biết rằng: A-: thân cao, aa: thân thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng Hai tính trạng, chiều cao thân vào màu hoa di truyền độc lập với Phép lai Aabb x AaBb cho có tỉ lệ kiểu hình sau đây? A 75% thân cao, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa trắng B 37,5% thân cao, hoa hồng : 37,5% thân cao, hoa trắng : 12,5% thân thấp, hoa hồng : 12,5% thân thấp, hoa trắng C 50% thân cao, hoa trắng : 50% thân thấp, hoa trắng D 25% thân cao, hoa hồng : 25% thân cao, hoa trắng : 25% thân thấp, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa trắng Câu 30: Ở loại côn trùng, gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường di truyền theo tượng trội hoàn toàn Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lông ngắn; gen d: lơng dài Các gen nói phân li độc lập tổ hợp tự giảm phân Tỉ lệ loại hợp tử A- B- D- tạo từ phép lai AaBbDd x AabbDd là: A 3/32 B 9/32 C 9/16 D 1/16 Câu 31: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng A Các gen nằm NST B Các gen phân li tổ hợp giảm phân C Sự di truyền gen tồn nhân tế bào D Biến dị tồ hợp phong phú lồi giao phối Câu 32: Ở loại trùng, gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường di truyền theo tượng trội hoàn toàn Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen D: lơng ngắn; gen d: lơng dài Các gen nói phân li độc lập tổ hợp tự giảm phân Tỉ lệ kiểu hình tạo từ phép lai Aadd x aaDd là: A thân đen, lông dài : thân đen, lông ngắn 10 Câu 50: Cho cặp P chủng gen tương phản giao phấn với Tiếp tục tự thụ phấn F1 với nhau, thu F2 có 25 mang kiểu gen aabbddee Về lí thuyết, cho biết số mang kiểu gen AaBbDdEe F2 bao nhiêu? A 250 B 150 C 450 D 400 Câu 51: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; gen B quy định hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định hạt nhăn Hai cặp gen phân li độc lập Cho giao phấn hạt vàng, trơn với hạt xanh, trơn F1 thu 120 hạt vàng, trơn; 40 hạt vàng, nhăn; 120 hạt xanh, trơn; 40 hạt xanh, nhăn Tỉ lệ hạt xanh, trơn có kiểu gen đồng hợp tổng số hạt F1 A 1/8 B 3/8 C 1/3 D 2/3 Câu 52: Ở loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; gen phân li độc lập Cho hai (P) giao phấn với thu F1 gồm 746 thân cao, hoa đỏ; 754 thân cao, hoa trắng; 252 thân thấp, hoa đỏ 248 thân thấp, hoa trắng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen F1 A 1:2:1:1:2:1 B 3:3:1:1 C 1:1:1:1:1:1:1:1 D 1:2:1 Câu 53: Ở loài thực vật biết rằng: A-: thân cao, aa: thân thấp; BB: hoa đỏ, Bb: hoa hồng, bb: hoa trắng Hai tính trạng, chiều cao thân vào màu hoa di truyền độc lập với Con lai có tỉ lệ kiểu hình 75% thân cao, hoa hồng : 25% thân thấp, hoa hồng tạo từ phép lai sau đây? A AaBB x Aabb B AABB x aabb C AaBb x AaBb D AABb x aaBb Câu 54: Tỉ lệ kiểu gen phép lai AaBbDd x AaBbDd triển khai từ biểu thức sau đây? A (3 : 1) (3 : 1) (3 : 1) B (1 : : 1) (1 : : 1) (1 : : 1) C (1 : : 1) (3 : 1) (1 : 1) D (1 : : 1) (3 : 1) Câu 55: Với phép lai kiểu gen AabbDd AaBbDd xác suất thu kiểu hình A-B-D- A 28,125% B 56,25% C 12,5% D 37,5% Câu 56: Cho có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn Nếu cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác tỉ lệ số cá thể mang cặp gen dị hợp tạo A 1/8 B 3/8 C 3/64 D 1/64 Câu 57: Đem lai cặp bố mẹ dị hợp cặp gen AaBbDd Biết gen quy định tính trạng xác suất thu đời mang tính trạng trội tính trạng lặn là: A 27/64 B 1/32 C 1/64 D 9/64 Câu 58: Trong trường hợp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, gen trội trội hoàn toàn, phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd, mặt lý thuyết hệ cho tỉ lệ kiểu gen A– bbCCD– đời A 27/256 B 1/16 C 81/256 D 9/256 14 Câu 59: Số alen gen I, II III 3, Biết gen nằm NST thường khơng nhóm liên kết Số kiểu gen đồng hợp tất gen dị hợp tất gen là: A 120 180 B 60 180 C 60 90 D 30 60 Câu 60: Trong phép lai hai cá thể có kiểu gen: AaBbDdEeHh × aaBBDdeehh Các cặp gen quy định tính trạng khác nằm cặp NST tương đồng khác Tỉ lệ đời có kiểu hình trội tất tính trạng A 9/64 B 1/128 C 3/32 D 9/128 Câu 61: Ở loại trùng, gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường di truyền theo tượng trội hoàn toàn Gen A: thân xám; gen a: thân đen; Gen B: mắt đỏ; gen b: mắt vàng; Gen D: lơng ngắn; gen d: lơng dài Các gen nói phân li độc lập tổ hợp tự giảm phân Phép lai sau không tạo kiểu hình thân đen, mắt vàng, lơng dài lai? A AaBBdd x aabbdd B Aabbdd x aaBbDd C AaBbDd x aaBbdd D aabbDd x aabbDd Câu 62: Ở lồi, màu lơng hai cặp gen Aa Bb tương tác với quy định Nếu kiểu gen có A B cho lơng màu đen, có A B cho lơng màu kem, khơng có hai alen A B cho lơng màu trắng Phép lai hai cá thể có kiểu gen AaBb Aabb Tính theo lí thuyết, số cá thể lơng trắng chủng thu F1 chiếm tỉ lệ A 1/16 B 1/8 C 1/6 D 3/16 Câu 63: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lơcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Khi lai hai gống đậu hoa trắng chủng F1 toàn đậu hoa đỏ Kiểu gen đậu hệ P A AAbb x Aabb B AABB x aabb C AABB x aaBB D AAbb x aaBB Câu 64: Ở đậu thơm, có mặt gen trội A, B kiểu gen qui định màu hoa đỏ, tổ hợp gen khác có loại gen trội trên, kiểu gen đồng hợp lặn cho kiểu hình hoa màu trắng Cho biết gen phân li độc lập trình di truyền Lai giống đậu hoa trắng chủng, F1 thu toàn hoa màu đỏ Cho F1 giao phấn với hoa trắng thu F2 phân tính theo tỉ lệ 37.5% đỏ: 62,5% trắng Kiểu gen hoa trắng đem lai với F1 là: A Aabb AaBB B Aabb aaBb C AaBB AABb D aaBb AABb Câu 65: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb aaB-: hoa hồng, aabb: hoa trắng Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ loại kiểu hình F1 bao nhiêu? A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng Câu 66: Khi lai hai thứ bí ngơ tròn chủng với thu F1 gồm tồn bí ngơ dẹt Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình dẹt : tròn : dài Tính trạng hình dạng bí ngơ 15 A cặp gen quy định B di truyền theo quy luật tương tác bổ sung C di truyền theo quy luật trội lặn khơng hồn tồn D di truyền theo quy luật liên kết gen Câu 67: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại alen trội A B khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng Lai hai (P) có hoa trắng chủng với thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 lai với hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn hai cặp gen nói thu Fa Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình Fa A hoa trắng : hoa đỏ B hoa trắng : hoa đỏ C hoa đỏ : hoa trắng D hoa trắng : hoa đỏ Câu 68: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lôcut quy định Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Tính trạng màu sắc hoa đậu thơm di truyền theo quy luật A phân li độc lập B phân li C tương tác bổ sung D tương tác cộng gộp Câu 69: Phép lai hai thứ đậu cho hoa trắng với F1 toàn đậu cho hoa màu đỏ, cho F1 tự thụ phấn F2 thu tỷ lệ kiểu hình cho hoa đỏ : cho hoa trắng Nếu cho F1 cho hoa đỏ, lai với hai dòng hoa trắng P khả xuất hoa trắng đời sau A 75% B 25% C 100% D 50% Câu 70: Ở loài thực vật, xét hai cặp gen hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Sự tác động gen trội không alen quy định màu hoa đỏ, thiếu tác động cho hoa màu trắng Xác định tỉ lệ phân li kiểu hình F1 phép lai P: AaBb x aaBb A đỏ: trắng B đỏ: trắng C đỏ: trắng D đỏ: trắng Câu 71: Ở loài thực vật, gen trội có mặt kiểu gen cho dẹt, hai gen trội có mặt kiểu gen cho tròn, tồn gen lặn cho dài Cho hai tròn chủng lai với nhau, thu F1 100% dẹt Đem thể F1 lai với dài, kết thu đời lai A dẹt : dài : tròn B dẹt : tròn : dài C tròn : dẹt D dẹt : tròn Câu 72: Ở lồi màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lơcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Phép lai sau cho toàn hoa đỏ: A aaBb x aabb B AAbb x Aabb C aaBB x aaBb D AABb x AaBB 16 Câu 73: Ở loài cây, màu hoa hai cặp gen không alen tương tác tạo Cho hai hoa trắng chủng giao phấn với F1 toàn hoa đỏ Tạp giao với F2 có tỉ lệ đỏ : trắng Khi lấy ngẫu nhiên hoa đỏ cho tự thụ phấn xác suất để hệ sau khơng có phân li kiểu hình là: A 1/9 B 9/16 C 9/7 D 1/3 Câu 74: Một lồi thực vật kiểu gen có alen A B cho màu hoa đỏ, kiểu gen khác cho màu hoa trắng Khi tiến hành lai cá thể có cặp gen dị hợp với có kiểu gen AABB kết phân tính F1 thu A 100% hoa đỏ B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 75: Ở lồi động vật, tính trạng màu lông tương tác hai alen trội A B quy định Trong kiểu gen, có alen A alen B cho lơng đen, có alen A alen B cho lơng nâu, khơng có alen trội cho lơng trắng Cho phép lai P: AaBb × aaBb, theo lí thuyết, tổng số cá thể thu F1, số cá thể lơng đen có kiểu gen dị hợp tử hai cặp gen chiếm tỉ lệ A 50% B 25% C 6,25% D 37,5% Câu 76: Khi lai thứ bí tròn khác có tính di truyền ổn định người ta thu F1 đồng loạt bí dẹt, cho bí F1 tự thụ phấn, F2 thu loại kiểu hình với tỉ lệ: dẹt : tròn : dài Kiểu gen hệ P A aaBB x AAbb B AaBb x AaBb C AABB x aabb D AABB x aaBB Câu 77: Ở loài đậu, kiểu gen A-B- qui định màu hoa đỏ, kiểu gen khác aabb cho hoa màu trắng Lai hai đậu chủng hoa trắng với F1 toàn hoa đỏ Cho F1 lai với loại đậu khác F2 thu kết 200 hoa trắng 120 hoa đỏ Nếu cho F1 giao phấn với kết lai xuất tỉ lệ phân tính: A hoa đỏ : hoa trắng B hoa trắng: hoa đỏ C 15 hoa đỏ :1 hoa trắng D 15 hoa trắng : hoa đỏ Câu 78: Cho hai dạng bí ngơ chủng tròn lai với nhau, F1 100% dẹt Cho F1 giao phấn với F2: dẹt : tròn: dài Nếu cho F1 lai với có kiểu gen Aabb, tỉ lệ phân li kiểu hình hệ lai A dẹt : tròn : dài B dẹt : tròn : dài C dẹt : tròn : dài D dẹt : tròn : dài Câu 79: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lôcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Cho F1 Hoa đỏ tạo từ giống hoa trắng chủng tự thụ phấn hệ F2 là: A : B : C 15 : D : Câu 80: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lôcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội 17 khơng có alen trội hoa có màu trắng Cho cặp bố mẹ có kiểu gen AaBb x Aabb tỉ lệ kiểu hình xuất F1 A 5/8 hoa đỏ : 3/8 hoa trắng B 1/4 hoa đỏ : 3/4 hoa trắng C 3/8 hoa đỏ : 5/8 hoa trắng D 3/4 hoa đỏ : 1/4 hoa trắng Câu 81: Khi lai đậu chủng hoa trắng với thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa trắng Có thể kết luận phép lai tuân theo quy luật A phân li B tương tác bổ sung C phân li độc lập D trội lặn khơng hồn tồn Câu 82: Lai dòng bí chủng tròn, thu F1 tồn dẹt; cho F1 tự thụ phấn F2 thu 271 dẹt : 179 tròn : 28 dài Kiểu gen F1 là: A AABB x aabb B AaBb x AaBb C Aabb x aaBB D AaBB x Aabb Câu 83: Ở loài thực vật, lai dòng chủng có hoa trắng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, hệ F2 xuất tỉ lệ hoa đỏ : hoa trắng Có thể kết luận: A tính trạng màu sắc hoa bị chi phối cặp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ B tính trạng màu sắc hoa bị chi phối cặp gen, di truyền trội lặn hồn tồn C tính trạng màu sắc hoa bị chi phối cặp gen không alen, tương tác kiểu cộng gộp D tính trạng màu sắc hoa bị chi phối cặp gen không alen, tương tác kiểu bổ trợ Câu 84: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) khơng lơcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Cho lai cá thể dị hợp hai cặp gen với cá thể có kiểu gen AABb, kết phân tính F2 A hoa đỏ : hoa trắng B hoa đỏ : hoa trắng C hoa đỏ : hoa trắng D toàn hoa đỏ Câu 85: Ở lồi, hình dạng quy định cặp gen không alen: Kiểu gen A-B- cho dẹt; aabb cho dài, lại cho tròn Nếu thể (p) AaBb giao phấn với cho tỉ lệ kiểu hình đời sau (F1) A : : : B 12 : :1 C : :1 D 13 : Câu 86: Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, gen trội B khác độc lập với A quy định lông màu đen, có mặt gen trội kiểu gen chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn có màu kem Tính trạng màu lơng chuột di truyền theo quy luật A Trội khơng hồn tồn B Quy luật phân li C Tác động bổ trợ D Phân li độc lập Câu 87: Ở loài thực vật, tính trạng màu hoa hai gen khơng alen tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại alen trội A 18 B khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng Lai hai (P) có hoa trắng chủng với thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 lai với hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn hai cặp gen nói thu Fa Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình Fa A hoa trắng : hoa đỏ B hoa trắng : hoa đỏ C hoa trắng : hoa đỏ D hoa đỏ : hoa trắng Câu 88: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lôcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Cho F1 Hoa đỏ tạo từ giống hoa trắng chủng đem lai phân tích hệ Fa là: A Tồn hoa đỏ B trắng : đỏ C đỏ : trắng D đỏ : trắng Câu 89: Trong phép lai tính trạng, người ta thu kiểu hình lai 135 hoa tím, 45 hoa vàng, 45 hoa đỏ 15 hoa trắng Quy luật di truyền sau chi phối tính trạng màu hoa? A Tương tác gen kiểu bổ trợ B Quy luật phân li C Trội lặn khơng hồn tồn D Định luật phân li độc lập Câu 90: Trường hợp hai hay nhiều gen không alen phân li độc lập tương tác để hình thành tính trạng Khi alen trội thuộc gen khác có mặt kiểu gen làm xuất kiểu hình so với bố mẹ Kiểu di truyền tính trạng kiểu A đồng trội B tương tác bổ trợ C phân li độc lập D trội lặn khơng hồn toàn Câu 91: Ở loài thực vật, hai gen trội A B tác động bổ trợ qui định dạng tròn, kiểu gen thiếu thiếu loại gen trội nói tạo dạng dài Cho lai thể chủng dài với nhau, F1 đồng loạt tròn Nếu cho F1 lai với dài có kiểu gen Aabb tỉ lệ kiểu hình đời A tròn : dài B tròn : dài C 100% tròn D tròn: dài Câu 92: Kiểu tác động mà gen đóng góp phần vào hình thành tính trạng A tác động cộng gộp B tác động bổ sung C tác động đa hiệu D tác động riêng rẽ Câu 93: Loại tính trạng thường bị chi phối kiểu tác động cộng gộp là: A tính trạng lặn B tính trạng chất lượng C tính trạng số lượng D tính trạng trội Câu 94: Trong tác động cộng gộp, tính trạng phụ thuộc nhiều cặp gen A có khác biệt lớn kiểu hình tổ hợp gen B vai trò gen trội tăng lên 19 C số lượng kiểu hình tạo D số lượng kiểu hình tạo nhiều Câu 96: Trong chọn giống, tượng nhiều gen chi phối hình thành tính trạng A Hạn chế tượng thối hóa giống B Mở khả tìm kiếm tính trạng C Nhanh chóng tạo ưu lai D Khắc phục tính bất thụ lai xa Câu 97: Cho biết thứ lúa mì, màu sắc hạt quy định cặp gen không alen tác động cộng gộp, màu đỏ đậm nhạt phụ thuộc vào số lượng gen trội Trong quần thể thứ lúa mì có tối đa kiểu màu sắc hạt? A kiểu B kiểu C kiểu D kiểu Câu 98: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn cá thể thấp với chiều cao 150cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho chiều cao tăng thêm 5cm Chiều cao F1 bố cao mẹ thấp loài? A 165cm B 155cm C 180cm D 160cm Câu 99: Ở lồi động vật, màu sắc lơng quy định cặp gen không alen tác động cộng gộp, màu đỏ đậm nhạt phụ thuộc vào số lượng gen trội Lai phân tích thể dị hợp cặp gen, số loại kiểu hình đời là: A B C D Câu 100: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn cá thể thấp với chiều cao 150cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho chiều cao tăng thêm 10 cm Chọn cao lai với thấp tạo đời F1; đem cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên với đời F2, biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình đời F2 phép lai A 12 :3 :1 B 15:1 C 9:3:3:1 D :4 :6 :4 :1 Câu 101: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn cá thể thấp với chiều cao 150cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho chiều cao tăng thêm 10cm Cho cao lai với thấp F1 Cho F1 lai với Tỷ lệ phân ly kiểu hình đời F2 A 1:6:15:20:15:6:1 B :1 :1 :1 :1 :1 :1 C :4 :6 :4 :1 D 27:9:9:9:3:3:3:1 Câu 102: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn cá thể thấp với chiều cao 150cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho chiều cao tăng thêm 10cm Cho cao lai với thấp F1 Cho F1 lai với cao Tỷ lệ phân ly kiểu hình đời F2 20 A 9:3:3:1 B :4 :4 :1 C :1 :1 :1 D 1:3:3:1 Câu 103: Cho lai hai hoa đỏ với nhau, đời thu 150 hoa đỏ, 10 hoa trắng Sự di truyền tính trạng hình dạng bí tn theo quy luật A tương tác bổ trợ B liên kết gen hoàn toàn C tương tác cộng gộp D phân li độc lập Menđen Câu 104: Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1; A2; a2; A3, a3), chúng phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Chiều cao thấp A 90 cm B 80 cm C 60 cm D 120 cm Câu 105: Ở loài, tính trạng chiều cao cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A, a; B; b), chúng phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho ca thêm 10 cm Cây cao có chiều cao 200 cm Giao phối cao với thấp thu đời F1 Đem cá thể F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau, thu đời F2 Tỷ lệ phân li kiểu hình đời F2 A 1:4:6:4:1 B 9:3:3:1 C 9:7 D 12:3:1 Câu 106: Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp gen alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, a1; A2; a2; A3, a3), chúng phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Giao phối cao với thấp thu đời có chiều cao A 90 cm B 150 cm C 100 cm D 160 cm Câu 107: Chiều cao cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp quy định Sự có mặt alen trội làm cho cao thêm cm Cây cao có chiều cao 220 cm Về mặt lý thuyết, phép lai: AaBBDdeeHh x AaBbddEeHh Cho đời có chiều cao 190 cm A 27/64 B 15/128 C 35/128 D 7/64 Câu 108: Ở ngơ có gen (mỗi gen gồm alen) phân li độc lập, tác động qua lại với để hình thành chiều cao cho gen trội làm lùn 20 cm Người ta tiến hành lai thấp với cao có chiều cao 210 cm, thu F1 Cho cá thể F1 lai với Cây F2 có chiều cao 190 cm chiếm tỉ lệ A 9/64 B 1/16 C 3/32 D 3/64 Câu 109: Chiều cao người xác đinh số cặp gen không alen di truyền độc lập Các cặp gen tác động theo kiểu cộng gộp Nếu bỏ qua ảnh hưởng mơi trường giới hạn có cặp gen xác định tính trạng người đồng hợp lặn có chiều cao 150 cm, người cao 180cm Xác định chiều cao người dị hợp cặp gen A 175 B 160 C 170 D 165 Câu 110: Ở loài thực vật,chiều cao cặp gen không alen tác động cộng gộp Sự có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Lai cao có chiều cao 210cm với thấp tạo đời F1, cho cá thể F1 giao phấn với Số kiểu hình tỉ lệ cao 190cm F2 21 A 10 kiểu hình; tỉ lệ C 10 kiểu hình; tỉ lệ 126 512 105 512 B 11 kiểu hình; tỉ lệ D 11 kiểu hình; tỉ lệ 105 512 126 512 Câu 111: Ở ngô,chiều cao cặp gen phân ly độc lập tác động cộng gộp (A1,a1,A2,a2,A3,a3),cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp 20 cm,cây cao cao 210cm.F1 dị hợp cặp gen giao phấn với tạo F2 Ở F2, tỷ lệ số có chiều cao 170 cm là: A 3/32 B 3/8 C 15/64 D 3⁄4 Câu 112: Màu da người giả sử cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể khác quy định, có gen trội kiểu gen tế bào tổng hợp nên sắc tố mêlanin Trong tế bào có nhiều mêlanin da đen Người có kiểu gen sau có màu da đen nhất? A AaBbDd B AABbDD C AAbbdd D AaBBdd Câu 113: Ở loài thực vật, cho lai có hạt màu đỏ với có hạt màu trắng chủng, F1 thu 100% hạt màu đỏ, F2 thu tỉ lệ hạt màu đỏ: hạt màu trắng Biết gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường Tính trạng chịu chi phối quy luật A tương tác bổ trợ B tương tác cộng gộp C tương tác át chế D liên kết gen Câu 114: Tương tác bổ sung tương tác cộng gộp xảy A cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể B cặp gen nằm hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác C gen nằm nhiễm sắc thể D gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Câu 115: Ở loài thực vật, hai gen không alen tác động cộng gộp quy định chiều cao cây, gen trội làm cho cao cm Cây thấp có chiều cao 80cm Các kiểu gen biểu chiều cao 90cm A AABB, aabb B AAbb, aaBB, AaBb C Aabb, aaBb, aabb D AABB, AaBB, AABb Câu 116: Ở người màu da cặp gen tương tác với theo lối cộng gộp gen trội quy định, cặp gen phân li độc lập Trong kiểu gen có nhiều gen trội kiểu gen da đen ngược lại Cặp vợ chồng sau có khả sinh có số alen trội kiểu gen A Bố AaBbdd x mẹ AaBBDD B Bố AABbdd x mẹ AAbbDD C Bố AabbDD x mẹ aaBBDD D Bố AaBbdd x mẹ aabbDD 22 Câu 117: Ở ngơ, tính trạng chiều cao cặp alen tác động theo kiểu cộng gộp, gen phân li độc lập, gen trội kiểu gen làm cho thấp 20cm Cây cao có chiều cao 210cm Giao phấn cao thấp nhất, chúng có chiều cao A 120 cm B 150 cm C 160 cm D 140 cm Câu 118: Chiều cao thân loài thực vật cặp gen nằm NST thường qui định chịu tác động cộng gộp theo kiểu có mặt alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm Người ta cho giao phấn cao có chiều cao 190cm với thấp nhất,được F1 sau cho F1 tự thụ Nhóm F2 có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ: A 70/256 B 56/256 C 28/256 D 35/256 Câu 119: Cho biết chiều cao cặp gen phân li độc lập tác động cộng gộp quy định Nếu P chủng khác n5 cặp gen tương ứng, đời F2 có số cá thể có kiểu hình chiều cao trung bình chiếm tỷ lệ? A 1⁄4 B 1/8 C 1⁄2 D 63/256 Câu 120: Ở loài thực vật, chiều cao quy định gen nằm NST khác nhau, gen có alen Những cá thể mang alen lặn cá thể thấp với chiều cao 150cm Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cho chiều cao tăng thêm 10cm Cho cao lai với thấp F1 Cho F1 lai với Tỷ lệ phân ly kiểu hình đời F2 A :1 :1 :1 :1 :1 :1 B :4 :6 :4 :1 C 27:9:9:9:3:3:3:1 D 1:6:15:20:15:6:1 Câu 121: Ở loài, chiều cao cặp gen (A, a; B, b; D, d) quy định, gen phân li độc lập Cứ gen trội có mặt kiểu gen làm cho thấp cm Cây cao có chiều cao 100 cm Khi lai thấp với cao thu F1, cho F1 tự thụ thu F2 Trong số F2 tạo ra, có chiều cao 90 cm chiếm tỉ lệ A 15/64 B 3/16 C 1/64 D 1/16 Câu 122: Ở loài thực vật lưỡng bội, tính trạng chiều cao hai gen không alen A B quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen thêm alen trội A hay B chiều cao tăng thêm 10 cm Khi trưởng thành, thấp lồi có chiều cao 100 cm Giao phấn (P) cao với thấp nhất, thu F1, cho F1 tự thụ phấn Biết khơng có đột biến xảy ra, theo lí thuyết, có chiều cao 120 cm F2 chiếm tỉ lệ A 25,0% B 50,0% C 6,25% D 37,5% Câu 123: Cho hoa đỏ chủng lai với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có 215 hoa trắng 281 hoa đỏ Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật A tương tác cộng gộp B trội lặn hoàn toàn C Phân li độc lập D tương tác bổ sung Câu 124: Cho hai dạng bí ngơ chủng tròn lai với nhau, F1 100% dẹt Cho F1 giao phấn với F2: dẹt : tròn: dài Nếu cho F1 lai với có kiểu gen Aabb, tỉ lệ phân li kiểu hình hệ lai A dẹt : tròn : dài B dẹt : tròn : dài 23 C dẹt : tròn : dài D dẹt : tròn : dài Câu 125: Ở ngô, chiều cao thân di truyền theo quy luật tương tác gen Cho giống ngô thân cao giao phấn với thu tỉ lệ thân cao: thân thấp Nếu thân cao hệ P lai với thân thấp có kiểu gen dị hợp, thu tỉ lệ kiểu gen: A : B 2:2:1:1:1:1 C 3:6:3:1:2:1 D 9:3:3:1 Câu 126: Ở loài thực vật, cho giao phấn hoa đỏ chủng với hoa trắng F1 toàn hoa đỏ Tiếp tục cho F1 lai với thể đồng hợp lặn hệ có tỉ lệ hoa trắng : hoa đỏ.Cho F1 tự thụ phấn hạt lai F2 Xác suất để có hoa đỏ đời F2 ? A 0,03664 B 0,07786 C 0,177978 D 0,31146 Câu 127: Ở bí ngơ, hình dạng bí di truyền theo quy luật tương tác gen Cho giống bí dẹt giao phấn với thu tỉ lệ bí dẹt : bí tròn : bí dài Nếu lai phân tích bí dẹt hệ P, thu tỉ lệ kiểu hình: A 1:1 B 1:2:1 C 1:1:1:1 D 3:1 Câu 128: Ở lồi thực vật, hình dạng hoa tương tác bổ sung gen không alen phân li độc lập nằm nhiễm sắc thể thường quy định Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa đơn Cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với kiểu hình 100% đơn ? A 10 B C 12 D 11 Câu 129: Người ta cho hai thứ ngô chủng, thân cao giao phấn với thân thấp, thu F1 toàn thân cao Cho F1 giao phấn với thu F2 với 639 cao 491 thấp Chiều cao ngô di truyền theo quy luật: A tương tác bổ sung B tương tác cộng gộp C Trội khơng hồn tồn D phân ly độc lập Câu 130: Ở loài màu sắc hoa hai cặp gen (Aa Bb) không lôcut tương tác bổ sung hình thành nên Trong đó, có hai gen trội A B hoa biểu màu đỏ, có alen trội khơng có alen trội hoa có màu trắng Khi cho hai hoa đỏ hoa trắng lai với hệ F1 phân li theo tỉ lệ: 1/2 hoa đỏ : 1/2 hoa trắng Kiểu gen hai cá thể bố mẹ đem lai A AaBb x AaBB B AABb x aaBb C AaBB x aaBB D AaBb x Aabb Câu 131: Ở bí ngơ, lai hai thứ bí tròn chủng tròn thu F1 tồn bí dẹt Lai phân tích F1 thu tỉ lệ bí dẹt : bí tròn : bí dài Biết khơng có đột biến xảy ra, tính trạng hình dạng bí di truyền theo quy luật di truyền A liên kết gen B tương tác gen C hoán vị gen D phân li Câu 132: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen khơng alen phân li độc lập quy định Trong kiểu gen, có đồng thời hai loại alen trội A B cho hoa đỏ, có loại alen trội A 24 B cho hoa hồng, khơng có alen trội cho hoa trắng Cho hoa hồng chủng giao phấn với hoa đỏ (P), thu F1 gồm 50% hoa đỏ 50% hoa hồng Biết không xảy đột biến, theo lí thuyết, phép lai sau phù hợp với tất thông tin trên? (1) AAbb × AaBb (3) AAbb × AaBB (5) aaBb × AaBB (2) aaBB × AaBb (4) AAbb × AABb (6) Aabb ×AABb Đáp án là: A (1), (2), (3), (5) B (2), (4), (5), (6) C (1), (2), (4) D (3), (4), (6) Câu 133: Trong thí nghiệm lai hai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng thu F1 toàn hoa đỏ, cho F1 lai với hoa trắng P thu đời sau trắng : đỏ Kết luận sau đúng? A Cây hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng B Tính trạng mầu hoa hai cặp gen trương tác bổ trợ hai alen trội C Chưa thể kết luận tích chất di truyền mầu hoa D Tính trạng mầu hoa hai cặp gen trương tác cộng gộp alen trội Câu 134: Lai dòng hoa trắng chủng thu F1 tồn hoa đỏ Cho F1 lai phân tích, đời lai thu tỉ lệ hoa trắng: hoa đỏ Có thể kết luận A hoa hồng trội hoàn toàn so với hoa trắng B màu sắc hoa bị chi phối cặp gen tương tác kiểu cộng gộp C màu sắc hoa di truyền trội lặn khơng hồn tồn D màu sắc hoa bị chi phối cặp gen tương tác kiểu bổ sung Câu 135: Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, gen trội B khác độc lập với A quy định lơng màu đen, có mặt gen trội kiểu gen chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn có màu kem Cho chuột đực lông vàng lai với chuột lông đen, F1 nhận tỷ lệ phân tính lơng xám : lơng vàng Chuột bố, mẹ phải có kiểu gen A AaBB x aabb B AaBb x AaBB C Aabb x aaBB D AAbb x aaBb Câu 136: Ở lồi thực vật, hình dạng hoa tương tác bổ sung gen không alen phân li độc lập nằm nhiễm sắc thể thường quy định Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa đơn Cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với phân li kiểu hình theo tỉ lệ : 1? Câu 137: Khi P có n cặp gen dị hợp phân li độc lập tương tác với để hình thành lên tính trạng, phân li kiểu hình F1 biến dạng triển khai biểu thức A (1 : : 1)n B : C (3 : 1)n D : : : Câu 138: Ở loài thực vật, hình dạng hoa tương tác bổ sung gen không alen phân li độc lập nằm nhiễm sắc thể thường quy định Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, kiểu gen lại 25 cho kiểu hình hoa đơn Cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với phân li kiểu hình theo tỉ lệ kép : đơn ? A B C 10 D Câu 139: Ở loại thực vật, cho F1 tự thụ phấn F2 thu tỉ lệ thân cao : thân thấp Để đời lai thu tỉ lệ thân cao : thân thấp F1 phải lai với có kiểu gen: A AaBb B aaBb C AABb D aabb Câu 140: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai gen không alen tương tác với quy định Nếu kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ; có loại alen trội A B khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng Lai hai (P) có hoa trắng chủng với thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 lai với hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn hai cặp gen nói thu Fa Biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình Fa A hoa đỏ : hoa trắng B hoa trắng : hoa đỏ C hoa trắng : hoa đỏ D hoa trắng : hoa đỏ Câu 141: Giao phấn hai (P) có hoa màu trắng chủng, thu F1 gồm 100% có hoa màu đỏ Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ hoa màu đỏ : hoa màu trắng Chọn ngẫu nhiên hai có hoa màu đỏ F2 cho giao phấn với Cho biết khơng có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn F3 A 1/81 B 16/81 C 81/256 D 1/16 Câu 142: Ở ngơ tính trạng chiều cao cặp gen không alen (A1, a1, A2, a2, A3, a3), phân li độc lập gen trội có mặt tổ hợp gen làm cho thấp 20 cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao A 160 cm B 90 cm C 120 cm D 150 cm Câu 143: Hiện tượng tác động đa hiệu gen A nhiều gen tương tác với để biểu lên tính trạng B gen tác động đến biểu tính trạng C nhiều gen tương tác với để biểu lên nhiều tính trạng khác D gen tác động đến biểu nhiều tính trạng khác Câu 144: Có cặp gen khơng alen tương tác với hình thành nên tính trạng Nếu P chủng, F1 dị hợp hai cặp gen để thể F1 đem lai phân tích cho tỉ lệ kiểu hình : kiểu tương tác hai kiểu gen A : : B : : : C : : D : Câu 145: Trong phép lai cặp tính trạng người ta thu tỉ lệ kiểu hình lai 135 hoa tím : 45 hoa vàng : 45 hoa đỏ 15 hoa trắng Qui luật di truyền sau chi phối tính trạng màu hoa nói trên? 26 A Quy luật tương tác bổ sung B Quy luật phân li độc lập C Quy luật phân li D Quy luật trội khơng hồn tồn Câu 146: Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, gen trội B khác độc lập với A quy định lông màu đen, có mặt gen trội kiểu gen chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn có màu kem Để chuột F1 thu tỷ lệ phân li kiểu hình : : : Chuột bố, mẹ phải có kiểu gen A AaBB x AaBb B AaBb x aabb C AaBb x AaBB D AaBB x AAbb Câu 147: Ở loài thực vật, cho thể F1 tự thụ phấn thu F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ cao : thấp Lấy ngẫu nhiên thấp lai với Xác suất đời sau thu thấp có kiểu gen đồng hợp A 1/9 B 9/49 C 17/49 D 1/16 Câu 148: Ở chuột, gen trội A quy định lông màu vàng, gen trội B khác độc lập với A quy định lông màu đen, có mặt gen trội kiểu gen chuột có màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn có màu kem Để chuột F1 thu tỷ lệ phân tính chuột xám : chuột đen Chuột bố, mẹ phải có kiểu gen A AaBb x AaBB B AaBb x aabb C AaBB x AABb D AaBB x AAbb Câu 149: Cho hoa đỏ lai với hoa trắng thu F1 toàn hoa đỏ Người ta cho F1 tự thụ phấn, thu F2 với tỉ lệ phân li kiểu hình 245 hoa trắng 315 hoa đỏ Hiện tượng di truyền chi phối tính trạng màu sắc hoa? A Phân li độc lập B Tương tác bổ trợ C Tương tác gen đa hiệu D Tương tác cộng gộp Câu 150: Ở lồi thực vật, tính trạng màu sắc hoa hai gen khơng alen quy định Cho hoa tím giao phấn với hoa tím thu F1 có 163 hoa tím, 107 hoa đỏ 18 hoa trắng Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hoa đỏ F1 dị hợp số hoa đỏ F1 A 1/8 B 2/3 C 1/6 D 3/8 Câu 151: Ở ngơ, tính trạng màu sắc hạt hai gen không alen quy định Cho ngô hạt trắng giao phấn với ngô hạt trắng thu F1 có 962 hạt trắng, 241 hạt vàng 80 hạt đỏ Tính theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng F1 , đồng hợp hai cặp gen tổng số hạt trắng F1 A 3/16 B 1/16 C 3/8 D 1/8 Câu 152: Ở loài thực vật, xét cặp gen cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb aaB- hoa hồng, aabb: hoa trắng Phép lai P: aaBb x AaBb cho tỉ lệ loại kiểu hình F1 bao nhiêu? A đỏ: hồng: trắng B đỏ: hồng: trắng C đỏ: hồng: trắng D đỏ: hồng: trắng 27 - 28 ... alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm: Thí nghiệm 1: Đem có kiểu gen AA trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC hoa đỏ, trồng mơi... trường có nhiệt độ 20oC lại hoa đỏ Thí nghiệm 2: Đem có kiểu gen aa trồng mơi trường có nhiệt độ 20 oC hay 35o C hoa trắng Trong kết luận sau rút phân tích kết thí nghiệm trên, có kết luận đúng? (1)... giảm phân tạo nhiều loại giao tử D phân li độc lập tổ hợp tự cặp gen alen trình giảm phân phát sinh giao tử Câu 10: Theo Men đen, Yếu tố di truyền nguyên vẹn tử bố mẹ sang A kiểu gen B Alen C
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC, TRẮC NGHIỆM SINH HỌC, TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay