Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam

115 225 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2017, 11:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NI NGƠ ĐÌNH TÂN XÁC ĐỊNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI, NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ VÀ TIẾT SỮA CỦA BỊ HOLSTEIN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN CHĂN NI NGƠ ĐÌNH TÂN XÁC ĐỊNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI, NĂNG LƯỢNG THUẦN CHO DUY TRÌ VÀ TIẾT SỮA CỦA BÒ HOLSTEIN VIỆT NAM Chuyên ngành: DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Mã số: 62.62.01.07 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: GS.TS VŨ CHÍ CƯƠNG TS PHẠM KIM CƯƠNG HÀ NỘI - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả luận án Ngơ Đình Tân ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực hồn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ, tạo điều kiện tập thể lãnh đạo, nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên Phòng Đào tạo Thông tin – Viện Chăn nuôi, tập thể Ban Lãnh đạo Viện Chăn nuôi; Tập thể Ban Lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Bò Đồng cỏ Ba Vì; cán Bộ môn Dinh dưỡng Thức ăn Chăn nuôi; Trung tâm Thực nghiệm Bảo tồn vật ni; Bộ mơn Phân tích thức ăn gia súc Sản phẩm chăn ni, Phòng, Bộ mơn thuộc Viện Chăn ni Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành giúp đỡ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Vũ Chí Cương TS Phạm Kim Cương, thầy kính mến hết lòng giúp đỡ, dạy bảo, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập hồn thành luận văn Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn: Lãnh đạo cán cơng nhân Cơng ty Bò sữa TP Hồ Chí Minh, hộ chăn ni bò sữa xã Đơng Thạnh, huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho học tập thực đề tài nghiên cứu Xin cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp công tác Trung tâm Nghiên cứu Bò Đồng cỏ Ba Vì gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực hồn thành luận án này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả luận án Ngơ Đình Tân iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .4 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CHĂN NI BỊ SỮA VIỆT NAM 1.2 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO BÒ SỮA 1.2.1 Định nghĩa đơn vị đo lượng 1.2.2 Các dạng lượng thức ăn cách tính 1.2.2.1 Năng lượng thô thức ăn (Gross energy-GE) .9 1.2.2.2 Năng lượng tiêu hoá (Digestible energy - DE) 12 1.2.2.3 Năng lượng trao đổi (Metabolism energy-ME) .13 1.2.2.4 Năng lượng (Net energy-NE) .16 1.2.3 Phương pháp đo nhiệt lượng lượng tích lũy 18 1.2.3.1 Phương pháp đo nhiệt lượng trực tiếp (Animal Calorimetry) 19 1.2.3.2 Phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp (Indirect calorimetry) 19 1.2.3.3 Phương pháp đo lượng tích lũy kỹ thuật cân carbon-nitơ 21 1.2.3.4 Xác định lượng tích lũy phương pháp giết mổ so sánh (Comparative Slaughter Technique) .22 iv 1.3 MỘT SỐ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG CỦA THỨC ĂN CHO GIA SÚC NHAI LẠI 23 1.4 XÁC ĐỊNH NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI 24 1.4.1 Phương pháp tính nhu cầu lượng cho trì (NEm) 24 1.4.2 Hiệu sử dụng lượng trao đổi 28 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO BỊ SỮA TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 31 1.5.1 Tình hình nghiên cứu nhu cầu lượng cho bò sữa ngồi nước 31 1.5.2 Tình hình nghiên cứu nước nhu cầu lượng cho bò sữa .36 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Vật liệu nghiên cứu 39 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 39 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 39 2.2.2 Thời gian nghiên cứu .39 2.3 Nội dung nghiên cứu 39 2.4 Phương pháp nghiên cứu 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .57 3.1 Ước tính nhu cầu lượng trao đổi lượng cho trì bò HV 57 3.2 Ước tính nhu cầu lượng trao đổi lượng cho tiết sữa bò HV có suất ≥ 4.500 kg/chu kỳ .69 3.3 Đánh giá kết xác định nhu cầu trì sản xuất bò HV có suất cao điều kiện sản xuất .78 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .87 KẾT LUẬN 87 ĐỀ NGHỊ 88 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADF ARC Xơ rửa a xít (Acid Detergent Fiber) Hội đồng Nghiên cứu nơng nghiệp Anh (Agriculture Research Council) Ash Khống tổng số (Ash) CF Xơ thô (Crude Fiber ) CHOth Carbohydrate tiêu hóa CP Protein thơ (Crude Protein) cs Cộng DE Năng lượng tiêu hoá (Digestible Energy) dE Tỷ lệ tiêu hoá lượng (Digestibility of Energy) dOM Tỷ lệ tiêu hoá chất hữu (Digestibility of Organic Matter) DM Chất khô (Dry Matter) DMI Lượng thức ăn ăn vào (Dry Matter Intake) DEE Mỡ tiêu hóa (Digestible Ether Extract) DCF Xơ tiêu hóa (Digestible Crude Fiber) DNFE Dẫn xuất khơng đạm tiêu hóa (Digestible Nitrogen Free Extract) DCP Protein tiêu hóa (Digestible Crude Protein) EE Mỡ thơ (Ether Extract) FHP Nhiệt sản sinh trạng thái trao đổi đói (Fasting heat production) GE Năng lượng thơ (Gross Energy) HcP Nhiệt lượng cho trình điều tiết nhiệt HdP Nhiệt lượng cho q trình tiêu hố, hấp thu đồng hoá HjP Nhiệt lượng cho hoạt động chủ động HfP Nhiệt lượng cho trình lên men HI Nhiệt gia tăng (Heat increatment) HP Tổng nhiệt sản sinh (Heat production) INRA Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia Pháp ME Năng lượng trao đổi (Metabolizable Energy) MEm Năng lượng trao đổi cho trì (Metabolisable energy for Mean NDF NE NEm NEl NEg NL NRC OM maintenance) Giá trị trung bình Xơ rửa trung tính (Neutral Detergent Fiber) Năng lượng (Net Energy) Năng lượng cho trì Năng lượng cho sản xuất sữa Năng lượng cho tăng trọng Năng lượng Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Mỹ (National Research Council) Chất hữu (Organic Matter) vi OMD RE R2 SCFA SD SE SEM TCVN TDN TLTH UFL UFV VCN Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu (Organic Matter Digestibility) Năng lượng tích luỹ (Retention Energy) Hệ số xác định (Coefficient of Determination) Axit béo mạch ngắn (Short Chain Fatty Acids) Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) Sai số chuẩn (Standard Error) Sai số trung bình (Standard Error of Means) Tiêu chuẩn Việt Nam Tổng chất dinh dưỡng tiêu hóa Tỷ lệ tiêu hóa Đơn vị thức ăn cho tạo sữa (Unité Fourragère du Lait) Đơn vị cỏ cho sản xuất thịt (Unité Fourragère de la Viande) Viện Chăn nuôi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ VÀ SƠ ĐỒ 91 phần có hàm lượng rỉ mật cao đến tỷ lệ phân giải chất khơ insaco bơng gòn mơi trường cỏ tăng trọng bò Lai Sind vỗ béo Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn 18:43-46 Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh, Đinh Văn Tuyền, Nguyễn Viết Đơn Đặng Vũ Hòa 2009 Ước tính nhu cầu lượng cho trì (NE m) bò tơ lỡ hướng sữa lai 75% HF phương pháp trực tiếp Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi 2009: Phần Dinh dưỡng Thức ăn chăn ni Tr: 203-212 Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh Đinh Văn Tuyền 2010a Ước tính nhu cầu lượng trao đổi cho trì (ME m) bò tơ lỡ hướng sữa lai 75% HF hai phương pháp khác Tạp chí khoa học cơng nghệ chăn ni Số 23 Tr: 43-54 Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh Đinh Văn Tuyền 2010b Ước tính nhu cầu lượng cho trì (NE m) bò tơ lỡ hướng sữa lai 75% HF phương pháp gián tiếp Tạp chí Khoa học cơng nghệ chăn ni Số 24, Tr: 46-55 Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh, Đinh Văn Tuyền Nguyễn Viết Đơn 2011a Ước tính nhu cầu lượng cho trì bò lai 75% HF tơ lỡ mức khối lượng 100, 150, 200, 250, 300 350 kg buồng hơ hấp (Respiration Chamber) Tạp chí khoa học cơng nghệ chăn ni Số 29, Tr: 28-39 Vũ Chí Cương, Lê Minh Lịnh, Đinh Văn Tuyền Đặng Vũ Hòa 2011b Nhu cầu lượng cho trì bò lai 75% HF cạn sữa khơng mang thai sau lứa đẻ mức khối lượng 300, 350, 400 500 kg ước tính phương pháp đo nhiệt lượng gián tiếp buồng hô hấp (Respiration Chamber) Tạp chí khoa học cơng nghệ chăn ni Số 29, Tr: 40-51 Vũ Chí Cương, Nguyễn Viết Đơn, Nguyễn Thiện Trường Giang, Vũ Minh Tuấn Nguyễn Sức Mạnh 2012 Ước tính nhu cầu lượng trao đổi (MEm) lượng (NEm) cho trì bò Holstein Vietnam (HV) cạn sữa, không mang thai thông qua buồng hô hấp Số liệu chưa công bố 92 Vũ Duy Giảng, Nguyễn Xuân Bả, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Chí Cương Nguyễn Hữu Văn 2008 Dinh dưỡng thức ăn cho bò Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội Vương Ngọc Long 2008 Các giống bò thịt sữa dã dang duợc xử dụng giới Việt Nam Từ :http://www.ascardvn.com/tintuc.php Đinh Văn Mười 2012 Tỷ lệ tiêu hóa, giá trị dinh dưỡng phương trình ước tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, giá trị nănglượng trao đổi thức ăn cho gia súc nhai lại Luận án tiến sĩ Nông nghiệp Hà Nội 2012 Pozy P, Dahareng, D and Vu Chi Cuong 2002 Nhu cầu dinh dưỡng bò giá trị dinh dưỡng thức ăn Nhà xuất NN Hà Nội 2002 Lê Bá Quế 2013 Đánh giá bò đực giống Holstein Friesian ni Moncada thơng qua số, chât lượng tinh dịch khả sản xuất sữa gái Luận án tiến sĩ nông nghiệp Hà Nội 2013 TCVN 4326:2001, TCVN 4328:2007, TCVN 4331:2007, TCVN 4329:2007 TCVN 4327:2007 Nguyễn Xuân Trạch Phạm Phi Long 2008 Khả sản xuất sức sản xuất sữa loại bò sữa Lâm Đồng Tạp chí Khoa học Phát triển 3:284-288 Nguyễn Văn Tuế, Đặng Vũ Bình Mai Văn Sánh 2010 Năng suất sữa bò lai 1/2 HF, 3/4 HF 7/8 HF (Holstein Friesian x Laisind) nuôi nông hộ Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Chăn ni - Viện Chăn nuôi 26:9-16 Đinh Văn Tuyền, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Viết Đôn Đỗ Hữu Thành 2009 Ảnh hưởng chế độ phương thức nuôi dưỡng đến suất hiệu kinh tế chăn ni bò sữa nơng hộ mùa hè Ba Vì Báo cáo khoa học Viện Chăn nuôi 2009: Phần Dinh dưỡng Thức ăn chăn nuôi Tr: 159-169 Tài liệu tham khảo tiếng Anh: Adam, I., Young, B.A., Nicol, A.M., Degen, A.A 1984 Energy cost of eating in cattle give diets of different form Anim Prod 38:53-56 AFRC 1990 Technical Committee on Responses to Nutrients, Report 93 Number 5, Nutritive Requirements of Ruminant Animals: Energy, Nutrition Abstracts and Reviews (Series B) 60:729-804 AFRC 1993 Energy and Protein Requirements of Ruminants, An advisory manual prepared by the AFRC Technical Committee on Responses to Nutrients, CAB International Wallingford, UK, Agnew, R E and Newbold, J R 2002 Summary of the project: Revision of ARC feeding system for dairy cattle (Unpublished document) Agnew, R E and Newbold, J.R 2003 Nutritional Standarts for Dairy cattle Report of the British Society of Animal Science Nutritional Standards Working Group Dairy cows Agnew, R E and Yan, T 2000 Impact of recent research on energy feeding systems for dairy cattle Livest Prod Sci 66:197-215 Agnew, R.E., Yan, T and Gordon, F.J 1998 Nutrition of the high genetic merit dairy cow energy metabolism studies In: Recent advances in animal nutrition,1998 Nottingham University Press, Nottingham, pp 181-208 Agricultural Research Council (ARC) 1980 The Nutrient Requirements of Ruminant Livestock, Technical Review, CAB, Farnham Royal Agriculture Forestry and Fisheries Research Council Secretariat 1999 Japanese Feeding Standard for Dairy Cattle Central Association of Livestock Industry, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan, Tokyo Andrieu, J and Demarquilly, C 1987 Valeur nutritive des fourrages: tables et prévision Bull Tech C.R.Z.V Theix, INRA 70:61-73 AOAC 1990 Official methods of analysis, Vol.1, 15 th ed Association of Official analytical chemists, Washington, DC AOAC 1995 Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemistry 16th Edn., AOAC International, Washington, USA., Pages: 1141 AOAC 2006 Official methods of analysis of AOAC International, Gaithersburg, Md USA 94 ARC-Agricultural Research Council 1990 The Nutrient Requirements of RuminantLivestock, Technical Review, CAB, Farnham Royal Baldwin, R.L 1968 Estimation of Theoretical Calorific Relationships as a Teaching Technique A Review, J Dairy Sci 51:104-111 Beever, D.E., Cammell, S.B., Thomas, C., Spooner, M.C., Haines, M.J and Gale, D.L 1988 The effect of date of cut and barley substitution on gain and on the efficiency of utilisation of grass silage by growing cattle, 2, Nutrient supply and energy partition Br J Nutrition 60:307-319 Bell, M., Wall, E., Russell, G., Simm, G and Stott, A 2011 The effect of improving cow productivity, fertility, and longevity on the global warming potential of dairy systems J Dairy Sci 94:3662-3678 Birmie, J.W 1999 Factors affecting the fasting heat production of nonlactating dietary cattle Ph.D Thesis, The Queen’s University of Belfast, Belfast, UK Blaxter, K.L 1967 The Energy Metabolism of Ruminant nd ed Hutchinson & Co Ltd., London, UK Blaxter, K.L 1989 The Energy Metabolism in Animals and Man, Cambridge University Press, Cambridge, New York, NY Brouwer, E 1965 Report of sub-committee on constants and factors Pp:441-443 in Energy Metabolism EAAP Publication N0 11 Acad Press, New York Burns, J.C., Pond, K.R and Fisher, D.S 1994 Measurement of forage intake, In: (Ed: George C, Fahey, Jr) Forage Quality, Evaluation and Utilisation, Chapter 12: 494-528, American Society of Agronomy Inc,, Madison, Wisconsin, USA, 1994 Chaokaur, A., Nishida, T., Phaowphaisal, I., Pholsen, P., Chaithiang, R and Sommart, K 2007 Energy metabolism and energy requirement for maintenance of Brahman steers in tropical conditions, In: 2nd International Symposium on Energy and Protein Metabolism and Nutrition, pages: 505-506, Vichy, France, Chilliard, Y., Cissé, M., Lafaivre, R and Rémond, B 1991 Body composition of dairy cows according to lactaion stage, somatotropin treatment, and 95 concentrate supplementation J Dairy Sci 74:3103-3116, Cochran, R C and Galyean, M L 1994 Measurement of in vivo forage digestion by ruminants In: (Ed: George C, Fahey, Jr) Forage Quality, Evaluation and Utilisation, Chapter 15: 613-643, American Society of Agronomy Inc, Madison, Wisconsin, USA, 1994 Coffey, M 1992 Genetic trends has progress been made in the last six years? Holstein Friesian J 74:62-63 Collard, B.L., Boettcher, P.J., Dekkers, J.C.M., Petitclerc, D and Schaeffer, L.R 2000 Relationships between energy balance and health traits of dairy cattle in early lactation J Dairy Sci 83:2683-2690 Cordeiro, C F.A., Pereira, M L.A., Mendonỗa, S D S., Almeida, P J P., Aguiar, L V and Figueiredo, M P D 2007 Intake and total digestibility of nutrients and milk production and composition in dairy cows fed with increasing crude protein levels in the diet with sugar cane and concentrates Braz J Vet Res Anim Sci 36:2118-26 Crampton, E.W and Harris, L.E 1969 Applied animal nutrition nd ed W.H Freeman and Company, San Francisco, USA CRC Handbook of Chemistry and Physics, 62nd edition (2010) Dado, R.G, and M S Allen 1995 Intake limitations, feeding behavior, and rumen function of cows challenged with rumen from dietary or inert bulk J Dairy Sci 78:118-133 Dado, R.G., Mertens D.R and Shook, G E 1993 Metabolizable energy and absorbed protein requirements for milk component production J Dairy Sci 76:1575-88 Dawson, L.E.R and Steen, R.W.J 1998 Estimation of maintenance energy requirements of beef cattle and sheep, J Agric Sci 131:477-485 Drackley, J.K 1999 Biology of dairy cows during the transition period: the final frontier? J Dairy Sci 82:2259-2273 Ferrell, C.L and Oltjen, J.W 2008 Asas Centenial Paper: Net energy systems for beef cattle concepts, application, and future models J Anim Sci 86:2779-2794 96 Ferris, C.P., Gordon, F.J., Patterson, D.C., Mayne, C.S and Kilpatrick, D.J 1999 The influence of dairy cow genetic merit on the direct and residul response to level of concentrate supplementation, J Agric Sci Cambridge 132:467-481 Flatt, W P., Coppock, C E and Moore, L A 1965 Energy balance studies with dry, non-pregnant dairy cows consuming pelleted forages In: Energy Metabolism of Farm Animals No Eur Assoc Anim Prod Publ., Vol 11, p 131 Freetly, H.C., Nienaber, J.A and Brown-Brandl T 2006 Changes in heat production by mature cows after changes in feeding level J Anim Sci 84:1429-1438 Gaines, W, L 1928 The energy basis of measuring energy milk in dairy cows University Illinois Agriculture Express, Illinois, USA Gaines, W L and Davidson, F A 1923 Relation between percentage fat content and yield of milk, III Agr, Expt, Sta, Bull, p, 245 Garg, M,R., Sherasia, P.L., Bhanderi, B.M., Phondba, B.T., Shelke, S.K and Makkar, H.P.S 2013 Effects of feeding nutritionally balanced rations on animal productivity, feed conversion efficiency, feed nitrogen use efficiency, rumen microbial protein supply, parasitic load, immunity and enteric methane emissions of milking animals under field conditions Anim Feed Sci Technol 179:24-35 Garvin, J.K., Westwood, C.T., Gooden, J.M., Lean, I.J., Della Vedove, J.J and Kailasapathy, K 1996 Effect of nutrition and genetics on the quality of milk Proc, Aust, Soc, Anim, Prod 21:407 Gautier, P 2008 Smallholder dairy development in Vietnam In: Morgan, N (Ed.) Proceedings of developing an Asia regional strategy for sustainable small holder dairy development, Chiang Mai, Thailand 2008 pp 18-21: FAO/APHCA/CFC Giang, V.D and Tuyen, N.T 2001 Proportion of ingredents and nutrition levels in the rations of dairy cows in the Red River Delta In: Proceedings of a South-South workshop Anand, India 2001: ILRI Gibb, M and Ivings, W 1993 A note on the estimation of body fat, protein 97 and energy content of lactation Holstein-Friesian cows by measurements of condition score and live weight Anim Prod 56:281-283 Gibb, M.J., Iving, W.E., Dhanoa, M.S and Sutton, J.D 1992 Changes in body components of autumn-calving Holstein-Friesian cows over the first 29 week of lactiontion Anim Prod 55:339-360 Gross, J, H S Van Dorland, R M Bruckmaier, and F J Schwarz 2011 Performance and metabolic profile of dairy cows during a lactational and deliberately induced negative energy balance with subsequent realimentation Journal of Dairy Science 94:1820-1830 Hayasaka, K., Takusari, N and Yamagishi, N 1995 Energy metabolism in lactating Holstein cows (in Japanese, with English abstract) Anim Sci Technol 66:374-382 Henken A.M., Machiels, M.A.M., Dekker, W and Hoggerndorn H 1986 The effect of dietary protein and energy content on growth rate and feed utilization of the African catfish Clarias gariepinus Burchell, 1822 Aquaculture 58:55-74 Holmes, C.W., Hunghes, T.P and Christensen, R 1978 Energy metabolism of Brahman x Friesian and Friesian calves and the influence of an increase in rectal temperture on their heat production New Zea J Agric Res 26:614-622 Hutjens, M.F 2007 Managing Phyiological Curves For Peak Milk., Hvelplund, T and Madsen, J 1995 Protein utilization in ruminants In: Eds: A F Nunes; A.V Portugal; J P Costa and J R Ribeiro, Protein Metabolism and Nutrition Proceedings of the 7th International Symposium on Protein Metabolism and Nutrition, 1995 EAAP Publication 81:83-94 INRA 1979 Institut National De la Recherche Agronomique (INRA) Ruminant nutrition - Recommended allowances and feed tables John Libbey Eurotext, Paris–London–Rome INRA 1988 Alimentation des ruminants, INRA publications, p,597, 78000 98 Versailles, France INRA.1989 Ruminant nutrition Recommended allowances and feed tables, in R Jarrige (ed.), Paris, p 389 Jarige 1978 Alimentation des ruminants, Ed, INRA, Versilles, p:597 Jesus, E.F., Conti, L.H.A., Tomazi, T., Diniz, M.E Migliano, A., Silva, L.F.P., Renno, F.P and Santos, M.E 2012 Intake, Nutrient Digestibility and Milk Yield of Dairy Cows Fed Urea and Two Levels of Crude Protein in Diets with Sugar Cane J Anim Vet Ad 11:4135-42 Johnson, D.E., Ferrell, C.L and Jenkins, T.G 2003 The history of energetic efficiency research: Where have we been and where are we going J Anim Sci 81:E27-E38 Johnson, K.A and Johnson, D.E 1995 Methane emissions from cattle J Anim Sci 73:2483-2492 Kaewpila, C., Otsuka, M and Sommart, K 2008 Prediction of the energy value of cattle diets based on nutritive value content of tropical feedstuffs Page 71-75 in Proc Symp Establishment of a Feeding Standard of Beef Cattle and a Feed Database for the Indochinese pininsula S Oshio, M Otsuka, and K Sommart, ed Klungnanavithaya Press Khon Kaen, Thailand Kearl, L.C 1982 Nutrient Requirements of Ruminants in Developing Countries International Feedstuffs Institute, Utah Stat University, Logan, Utah Kebreab, E., Dijkstra, J and France, J 2007 Meta-analysis of the effect of forage type on the efficiency of utilization of energy for milk production in dairy cows J Anim Feed Sci Suppl ISSN 1230-1388:84 - 188 Kirland, R.M and Gordon, F.J 1999 The metabolizable energy requirement for maintenance and the efficiency of use of metabolizable energy for lactation and tissue gian in dairy cows offered a straw/concentrate ration Livest Prod.Sci 61:23-31 Kongphitee, K., Udchachon, S., Otsuka, M and Sommart, K 2010 Energetic efficiency of Thai native beef cattle fed rice straw or Ruzi straw base diet Khonkaen agric J 38:176-179 99 Lee, S.C., Thak, T.Y., Kim, K.H and Yoon, S.G 2003 Metabolizable energy requirement of growing Hanwoo bulls for maintenance by energy equilibrum method J Anim Sci Tech 45123-130 Lofgreen, G.P and Garrett, W.N 1968 A system for expressing net energy requirements and feed values for growing and finishing cattle J Anim Sci 27:793-806 McDonald, Edwards, R.A., Greenhalgh, J.F.D and Morgan, C.A 2002 Animal Nutrition Pearson, Prentice Hall, London McGinn, S.M., Beauchemin, K.A., Coates, T and Colombatto, D 2004 Methane emissions from beef cattle: Effects of monensin, sunflower oil, enzymes, yeast, and fumaric acid J Anim Sci 82:3346-56 McLeod, K.R and Baldwin, R.L 1998 Influence of energy density and metabolisable energy intake on visceral organ growth in sheep, In: McCracken, K., Unsworth, E,F, and Wylie, A,R,G (Eds) Energy Metabolism of Farm Animals, CAB, Wallingford, pp, 31-34 McMeniman, N.P 1998 Nutrient Requirements for Growth Northern Nutrition Workshop, T oowoomba, Queensland Beef Industry Institute and MRC Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D and Schneider, W 1979 The estimation of digestibility and metabolizable energy content of ruminant feedstuffs from the gas production when they incubated with rumen liquor in vitro J Agric Sci 92:217-222 Mertens, D.R and Dado, R.G 1993 System of equations for fulfilling net energy and absorbed protein requirements for milk component production J Dairy Sci 76:3464-78 Minson, D.J 1982 Effect of chemical composition on feed digestibility and metabolizable energy Nutr Abstr Rev Ser B 52:591–615 Moe, P.W and Tyrrell, H.F 1972 The net energy value of feeds for lactation J Dairy Sci 55:945-958 Moe, P.W., Tyrrell, H.F and Flatt, W.P 1970 Partial efficiency of energy use for maintenance, lactation, body gain and gestation in the dairy cows, In: Schürch, A, and Wenk, C, Editors, 1970, Energy Metabolism of Farm 100 Animals, European Association for Animal Production, Publication 13:65–68 Moran, J 2005 Tropical dairy farming: Feeding management for small holder dairy farmers in the humid tropics Landlinks Press, Victoria, Australia Moran, J 2009 Business management for tropical dairy farmers, Landlinks Press, Victoria, Australia Mulvanny P 1977 A body condition scoring technique for use with British Friesian cows Anim Prod 24:157-158 Nakatsuji, H., Kondo, S.andOkubo, M 2000 Metabolizable Energy Requirement of Lactating Dairy Cows for Milk Production under High Roughage Feeding System Asian-Aus, J, Anim, Sci 13:95 National Research Council (NRC) 1978 Nutrient Requirements of Dairy Cattle 5th ed National Academy Press, Washington D.C National Research Council (NRC) 1981 Nutritional Energetics of Domestic Animals and Glossary of Energy Terms 2nd ed Natl Acad Press, Washington, DC National Research Council (NRC) 1988 Nutrient Requirements of Dairy Cattle (6th revised Edition ed.), National Academy Press, Washington, DC National Research Council (NRC) 1989 Nutrient requirements of horses National Research Council Subcommittee on Horse Nutrition, National Academies, USA National Research Council (NRC) 1996 Nutrient Requirements for Beef Cattle, 7th Revised Edition, National Academy Press, Washington, DC, 242pp National Research Council (NRC) 2000 Nutrient requirements of beef cattle, 7th rev, ed,, Natl, Acad, Sci,, Washington, D, C, National Research Council (NRC) 2001 Nutrient Requirements of Dairy Cattle (7th revised Edition ed.), National Academy Press, Washington, DC Nehring K., Haenlein G.F.W 1973 Feed evaluation and ration calculation based on net energy fat J Anim Sci 36:949-964 Odai, M., Sumamal, W.N., Narmsilee, R., Pholsen, P., Chenpreecha, T and Indramannee, S 2005 Energy and nitrogen metabolism of Holstein 101 crossbred dry cows fed Ruzi grass hay with different levels of soybean meal In: M Odai (Ed): Improvement of dairy cattle production with locally available feed resources in Northeast Thailand, JIRCAS and DLD, pp: 1-7 Odai, M., Witthaya, S., Rumphrai, N., Pimpaporn, P., Taweesak, C and Somchit I 2001 Energy requirements for maintenance of Holstein crossbred dry cows in Northeast Thailand Jircas Research highlight Pp: 24-28 Oldham, J.D and Emmans, G.C., 1990 Animal performance as the criterion for feed evaluation In: Wiseman, J., Cole, D.J.A (Eds.), Feedstuff Evaluation Butterworth, London pp 73–90 Olson, K.C., Cochran, R.C., Titgemeyer, E.C., Mathis, C.P., Jones, T.J and Heldt, J S 2008 Prediction of the energy content of tallgrass prairie hay J Anim Sci 86:1372-1381 Orskov, E.R., Flatt, W.P., Moe, P.W and Munson, A.W 1969 The influence of ruminal infusion of volatile fatty acids on milk yeild and composition and on energy utilization by lactating cows Bri J Nutr 23:443 Paul S S, A B Mandal, G P, Mandal, A Kannan, and N N Pathak 2004 Deriving Nutrient Requirements of lactating Indian Cattle under tropical condition using performance and intake data emanated from feeding trials conducted in different ressearch institutes J Anim Sci 17, 6:769-776 Pond, W.G., Church, D.C., Pond, K.R and Schoknecht, P.A; 2005 Basic animal nutrition and feeding 5th ed, John, Wiley and Sons., Inc., USA Reed, J.D., Soller, H and Woodward, A 1990 Fodder tree and straw diets for sheep: Intake, growth, digestability, and the effects of phenolics on nitrogen utilisation, Anim Feed Sci Tech 30:39-50 Reid, J.T and Robb, J 1971 Relatioinships of body composition to energy intake and energetic efficiency J Sci 54:553-564 Reist, M., Ederin, D., Euw, D von, Tschuemperlin, K., Leuenberger, H., Chilliard, Y., Hammon, H.M., Morel, C., Philipona, C., Zbinden, Y., Kuenzi, N and Blum, J.W 2002 Estimation of energy balance at the individual and herd level using blood and milk traits in high-yielding 102 dairy cows J Dairy Sci 85:3314-3327 Reynolds, A.J 1996 Nutrition Sections in "Guide for the Care and Use of Laboratory Animals: Dogs National Research Council, National Academy Press Washington DC, 1996 Reynolds, C.K, and Beever, D.E 1995 Energy requirements and responses: a United Kingdom perspective In Lawrence T L J.,Gordon, F J, and A Carson (eds) Breeding and feeding the high genetic merit dairy cow BSAS, Edinburgh, UK, PP 31-41 Reynolds, C.K., Tyrrell, H.F and Reynolds, P.L 1991 Effects of diet forageto-concentrate ratio and intake on energy metabolism in growing beef heifers: whole body energy and nitrogen balance and visceral heat production J Nutrition 121:994-1003 Rittenhouse, L.R., Streeter, C.L and Clanton, D.C 1971 Estimating digestible energy from digestible dry and organic matter in diets of grazing cattle J Range Manage 24:73-75 Rohr, K., Daniecke, R., Honig, H and Lebzien, P 1986 Feeding pressed sugar beet pulp silage to dairy cows Land bauforsch Volkenrode 36:50–55 Rukkwamsuk, T., Rungruang, S., Choothesa, A and Wensing, T 2010 Performance of periparturient dairy cows fed either by alfalfa hay or peanut hay in total mexed ration: A field trail in Thailand African J Agric Res 5:1430-1438 Schoner, F.J 1981 Scha “tzung des energetischen Futterwertes von Milchleistungsfuttern (Erga”nzungsfutter fuer Milchku” he) unter besonderer Beru” cksichtigung des Hohenheimer Futterwert- testes Bonn, Univ., Diss (in German) Seker E 2002 The determination of the energy values of some ruminant feeds by using digestibility trial and gas test Revue Med Vet 253:323-328 Senal, H.S 1986 Hayvan Besleme, Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Yayinlari, Istanbul, 1986, 353-357 Sommer, A., Čerešňáková, Z., Frydrych, Z., Králík, O., Králíková, Z., Krása, A., Pajtáš, M., Petrikovič, P., Pozdíšek, J., Šimek, M., Třináctý, J., Vencl, 103 B and Zeman, L 1994 Tables of nutrient requirements and nutritive value of feeds for ruminants Czech Academy of Agricultu- ral Sciences, Prague, Czech Republic (in Czech) Standing Committee on Agriculture (SCA) 1990 Feeding standards for Australian livestock - Ruminants, CSIRO, Australia, Stanton, Emms and Sia 2011 Vietnam Livestock Genetics A Review of the Market and Opportunities for Canadian Livestoc Genetics Exporters Agriculture and Agri-Food Canada 1-52 Sutton, J.D 1989 Altering milk composition by feeding J Dairy Sci 72:2801-2814 Sutton, J.D., Broster, W.H., Schuller, E., Napper, D.J., Broster, V.J and Bines, J.A 1998 Influence of plane of nutrition and diet composition on rumen fermentation and energy utilization by dairy cows J Agric Sci 110:261270 Sutton, J.D., Morant, S.V and Bines, J.A 1993 Effect of altering the starch: fibre ratio in the concentrates on hay intake and milk production by Friesian cows J Agr Sci 120:370-390 Tamminga, S., Luteijn, P.A and Meijer, R.G.M 1997 Changes in composition and energy content Tamminga of liveweight loss in dairy cows with time after parturition Livest Prod Sci 52:31-38 Toutain, P.L., Toutain, C.,Webster, A.J.F and McDonald, J.D 1977 Sleep and activity, age and fatness, and the energy expenditure of confined sheep Br J Nutr 38:445-454 Tyrrell, H.F and Reid, J.T 1965 Prediction of energy value of cow’s milk J Dairy Sci 48:1215-1223 Tyrrell, H.F and Moe, P.W 1972 Net energy value for lactation of a high and low concentrate ration containing corn silage J Dairy Sci 55:1106-1112 Tyrrell, H.F., Reynolds, P.J and Moe, P.W 1979 Effect of diet on partial efficiency of acetate use for body tissue synthesis by mature cattle J Anim Sci 48:598-606 Unsworth, E.F., Mayne, C.S., Cushnahan, A., Gordon, F.J 1994 The energy 104 utilization of grass silage diets by lactating dairy cows in: J.F Aguilera (Ed.) Energy Metabolism of Farm Animals Europ Assoc Anim Prod., Publ 76:179-181 Van der Honing, Y and Alderman, G 1988 Ruminants In: Livestock Feed Resources and Feed Evaluation in Europe, EAAP Publication No 37 (eds F de Boer & H Bickel) & Livestock Production Science 19:217–278 Van Es, A.J.H 1975 Feed evaluation for dairy cows Livest Prod Sci 2:95107 Van Es, A.J.H 1978 Feed evaluation for ruminants The systems in use from May 1977 onwards in the Netherlands’ Livest Prod Sci 5:331-345 Van Es, A.J.H., Nijkamp, H.J and Vogt, J.E 1970 Feed evaluation for dairy cows, In: Schürch, A and Wenk, C (Eds) Energy Metabolism of Farm Animals, Publication, European Association for Animal Production 13:61-64 Van Es A.J.H 1972 Maintanance In Lenkeit, W; Hreirem, K ed Handbuch der tierenmahrung Hamburg, Paul Parey Ltd Pp 1-54 Van Soest, P 1994 Nutritional ecology of the ruminant Comstock publishing associates a division of Cornell University Press, Ithaca and London Vo Lam 2011 Milk Production on Smallholder Dairy Cattle Farms in Southern Vietnam Doctoral Thesis Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2011 ISS 1652-6880 ISBN 978-91-576-7582-8 SLU Service/Repro, Uppsala 2011 Weiss, W.P 2007 Energetics for the practicing nutritionist In: proc 2007 Minenesota Nutr Confr., Minneapolis, MN, Pp: 8-18 Williams, C.B and Jenkins, T.G 2003a A dynamic model of metabolizable energy utilization in growing and mature cattle I Metabolizable energy utilizatioon for maintenance and support metabolism J Anim Sci 81:1371-1381 WTSR 2008 Nutrient Requirements of Beef Cattle in Thailand, The Working Committee of Thai Feeding Standard for Ruminant Klungnanavitthaya Press, Khon Kaen, Thailand 105 Yan, T., Gordon, F.J., Agnew, R.E., Porter, M.G and Patterson, D.C 1997a The metabolisable energy requirement for maintenance and the efficiency of utilisation of metabolisable energy for lactation by dairy cows offered grass silage-based diets Livest Prod Sci 51:141-150 Yan, T., Gordon, F.J., Ferris, C.P., Agnew, R.E., Porter, M.G and Patterson, D.C 1997b The fasting heat production and effect of lactation on energy utilisation by dairy cows offered forage-based diets Livest Prod Sci 52:177-186 Yan, W., Hunt, L.A., Sheng, Q and Szlavnics, Z 2000 Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot Crop Sci 40:597-605 Yawongsa, A., Rungrattanaubol, W., Jeenacharoen, K and Rukkwamsuk, T 2003 Reproductive performance of cross-bred Holstein Friesian cows in small-holder farms in Kamphaengsaen, Nakhonpathom Proceedings 41st Kasetsart University Annual Conference, Bangkok 525-531 ... để xác định nhu cầu lượng trao đổi lượng cho trì tiết sữa bê, bò lai 75% máu HF - Từ kết xác định nhu cầu lượng trao đổi, lượng cho trì tiết sữa kết hợp với thí nghiệm ni dưỡng xác định nhu cầu. .. cầu cho bò HV ni Việt Nam Do vậy, đề tài Xác định nhu cầu lượng trao đổi, lượng cho trì tiết sữa bò sữa Holstein Việt Nam (HV)” thực với giả thuyết kết thu xác định xác giá trị ME, NE cho trì tiết. .. tiết sữa cho bò HV 4 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Xác định nhu cầu lượng trao đổi lượng cho trì bò HV mức khối lượng khác nhau: 400, 500 600kg - Xác định nhu cầu lượng trao đổi lượng cho bò HV tiết sữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam , Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam , Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi, năng lượng thuần cho duy trì và tiết sữa của bò holstein việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn