Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gian

11 97 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2017, 18:11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gianCâu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gian TỌA ĐỘ ĐIỂM – VECTƠ  Dạng 94 Độ dài đoạn thẳng Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A  2; 0;  , B  0; 3; 1 , C  3; 6;  Gọi M điểm nằm cạnh BC cho MC  MB Tính độ dài đoạn AM A AM  3 B AM  C AM  29 D AM  30 Lời giải tham khảo Gọi M  x; y; z  điểm nằm cạnh BC cho MC  MB Suy M  1; 4;  Suy AM  29 Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho A 1; 2;  , B  1; 2; 1 Tính độ dài đoạn AB A AB  C AB  B AB  D AB  Lời giải tham khảo uuur AB   2; 0; 1  AB  (2)2  02  (1)2   Dạng 95 Tọa độ vectơ L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo r r r r Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho a  2; 5;  , b  4; 1; 2  Tính  a , b  r r A  a , b   216 r r B  a , b   405 r r C  a , b   749 r r D  a , b   708 Lời giải tham khảo r r  a, b   749   r r Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ a   2; 1;  , b   1; 3;  , r r r r r c   2; 4; 3  Tìm tọa độ vectơ u  2a  3b  c r A u   5; 3; 9  r B u   5; 3;  r r C u   3; 7; 9  D u   3; 7;  Lời giải tham khảo r r r Tính a , 3b , c , cộng vectơ vừa tính Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  2; 1;  , B  2; 2; 6  , uuur uuur C  6; 0; 1 Tính tích vơ hướng AB.AC uuur uuur A AB.AC  67 uuur uuur B AB.AC  65 uuur uuur C AB.AC  67 uuur uuur D AB.AC  49 Lời giải tham khảo uuur uuur uuur uuur AB  (0; 1; 10), AC  (4; 1; 5)  AB.AC  0.4  1.(1)  (10).(5)  49  Dạng 96 Tọa độ giao điểm Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : x2 y z1 Tìm   3 tọa độ điểm M giao điểm đường thẳng D với mặt phẳng  P  : x  y  3z   A M  5; 1; 3  B M 1; 0; 1 C M  2; 0; 1 D M  1; 1; 1 Lời giải tham khảo L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo M    M(2  3t; t; 1  2t) ; M  ( P)  t   M(1; 1; 1) Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : x3 y1 z   1 mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Tìm tọa độ điểm M giao điểm đường thẳng d mặt phẳng  P  A M  3; 1;  B M  0; 2; 4  D M 1; 4; 2  C M  6; 4;  Lời giải tham khảo 2 x  z  x  x  y  z        y  1  M  3; 1;  1  2 y  z  2  2 x  y  z   2 x  y  z   z      x   2t1  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y   t1 mặt z   t  phẳng  P  : x  y  3z   Tìm tọa độ điểm A giao điểm đường thẳng d mặt phẳng  P  A A  3; 5;  B A 1; 3; 1 D A 1; 2; 3  C A  3; 5;  Lời giải tham khảo  x   2t1 (1)  (2)  y   t1 Ta có tọa độ giao điểm A nghiệm hệ  (3)  z   t1  x  y  3z   (4) Lấy 1 ,   ,   Thay vào   ta  2t1   – t1  – 1  t1    Tìm t1  2 Thay vào 1  x  3 ; thay vào    y  5, thay vào    z  Vậy A  3; 5;  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 1;  , B  0; 1; 1 , C 1; 0;  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo  x  t  đường thẳng d :  y   t Tìm tọa độ điểm M giao điểm mặt phẳng  ABC  z   t  đường thẳng d , A M  3; 1;  B M  1; 3;  C M  6; 1;  D M  3; 1; 6  Lời giải tham khảo Tọa độ điểm M nghiệm hệ bao gồm phương trình đường thẳng d phương trình mặt phẳng  ABC  Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : x  12 y  z    mặt phẳng  P  : 3x  5y – z –  Tìm tọa độ điểm M giao điểm đường thẳng d mặt phẳng  P  A M 1; 0; 1 B M  0; 0; 2  C M 1; 1;  D M  12; 9; 1 Lời giải tham khảo  x  12  4t x  12 y  z   Ta có:  d  :     d  :  y   3t z   t  Vì M   d    P  nên ta có hệ phương trình:  x  12  4t  x  12  4t x      y   3t  y   3t y     M  0; 0; 2   z   t z   t  z  2 3x  y  z   3  12  4t     3t   1  t    t  3   Dạng 97 Tìm tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  3; 2; 2  ; B  3; 2;  ; uuuur uuuur C  0; 2; 1 Tìm tọa độ điểm M cho MB  2 MC  2 A M  1; 2;  3   2 B M  1; 2 ;  3   2 C M  1; 2;   3   2 D M  1; 2;  3  Lời giải tham khảo uuuur uuuur  2 Gọi M  x; y; z  MB    x;  y; z  , MC   x;  y;  z  Tính M  1; 2;  3  Câu 12 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  3; 4;  ; B  0; 2;  ; C  4; 2; 1 Tìm tọa độ diểm D trục Ox cho AD  BC A D  0; 0;  D  6; 0;  B D  0; 0;  D  8; 0;  C D  2; 0;  D  6; 0;  D D  0; 0;  D  6; 0;  Lời giải tham khảo Gọi D  x; 0;  uuuur  uuuur 2  AD  x  3; 4;  x   AD   x     Ta có: uuur   uuur  x   BC  4; 0; 3   BC   Câu 13 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 1; 1 ; B  1; 1;  ; C  3; 1; 1 Tìm tọa độ điểm N mặt phẳng  Oxy  cho N cách ba điểm A , B, C  7  ; 0 A N  2;   B N  2; 0;    C N  2; ;    D N  0; 0;  Lời giải tham khảo Điểm N( x; y; 0) Tìm x; y từ hệ hai phương trình NA  NB  NC Câu 14 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2x  y  z   L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo A  2; 0; 1 , B  0; 2;  Gọi M điểm có tọa độ nguyên thuộc mặt phẳng  P  cho MA  MB  Tìm tọa độ điểm M  4 12  A M  ; ;  7 7  B M  0; 1;  C M  0; 1; 3  D M  0; 1;  Lời giải tham khảo Đặt M( a; b; c) Điểm M thuộc mặt phẳng  P  ta phương trình 2a  b  c   ; Hai phương trình lại từ giả thiết MA  MB MA  Câu 15 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  0; 1;  , B  2; 2; 1 , C  2; 0; 1 mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Tọa độ M thuộc mặt phẳng  P  cho M cách ba điểm A, B, C A M  7; 3;  B M  2; 3; 7  C M  3; 2; 7  D M  3; 7;  Lời giải tham khảo Đặt M  x; y; z  Lập hệ phương trình ba ẩn x; y; z từ phương trình mặt phẳng  P  điều kiện MA  MB , MA  MC Câu 16 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  4; 1;  ; điểm B có tọa độ nguyên thuộc đường thẳng d : x1 y 1 z    cho AB  27 Tìm tọa độ điểm 2 B A B  7; 4; 7  B B  7; 4;  C B  7; 4;   13 10 12  D B  ;  ;  7  7 Lời giải tham khảo Chuyển đường thẳng dạng tham số sau đặt tọa độ điểm B  1  2t;  t; 2  3t  Tìm t từ phương trình khoảng cách AB  27 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   đường thẳng d : x2 y1 z Gọi I giao điểm  P  với đường thẳng d Tìm tọa độ điểm   2 1 M thuộc mặt phẳng  P  có hồnh độ dương cho IM vng góc với d IM  14 A M  5; 9; 11 B M  3; 7; 13  C M  5; 9; 11 D M  3; 7; 13  Câu 18 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A  3; 1;  , B  2; 0;  1 2 trọng tâm G  ; 1;  Tìm tọa độ đỉnh C tam giác ABC 3 3 A C  4; 4;  B C  2; 2; 1 C C  1; 2; 1 D C  2; 2;  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu 19 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , Oxyz , cho hai điểm A  4; 2;  , B  0; 0;  x3 y 6 z 1 Có điểm C thuộc đường thẳng d cho tam   2 giác ABC cân đỉnh A ? đường thẳng d: A B C D Câu 20 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : x1 y 1 z   1 điểm A 1; 1;  , B  2; 1;  Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d cho tam giác AMB vuông M 7 2 A M 1; 1;  M  ;  ;  3 3 B M 1; 1;  7 2 C M  ;  ;  3 3  2 D M 1; 1;  M   ;  ;   3 3 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo x y 1 z    2 A(2; 1; 1), B(3; 1; 2) Gọi M điểm thuộc đường thẳng d cho tam giác AMB có diện Câu 21 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : tích Tìm tọa độ điểm M A M  2; 1;  B M  14; 35; 19  ; M  2; 1;  C M  14; 35; 19  D M  14; 35; 19  ; M  2; 1; 5  Câu 22 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  3; 2; 2  , B  3; 2;  , C  0; 2; 1 Tìm tọa độ điểm E thuộc Oy để thể tích tứ diện ABCE L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo A E  0; 4;  , E  0; 4;  B E  0; 4;  C E  0; 4;  D E  0; 4;  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo ……….………………… ĐÁP ÁN TỌA ĐỘ ĐIỂM – VECTƠ 1C 2A 3C 4A 5D 6D 7A 8C 9A 10B 11A 12A 13A 14D 15B 16C 17A 18A 19C 20A 21D 22A L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo ... r Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ a   2; 1;  , b   1; 3;  , r r r r r c   2; 4; 3  Tìm tọa độ vectơ u  2a  3b  c r A u   5; 3; 9  r B u   5; 3; ...  Dạng 96 Tọa độ giao điểm Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng  : x2 y z1 Tìm   3 tọa độ điểm M giao điểm đường thẳng D với mặt phẳng  P  : x  y  3z   A M... 10-11 -12, sách tham khảo Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  3; 2; 2  ; B  3; 2;  ; uuuur uuuur C  0; 2; 1 Tìm tọa độ điểm M cho MB  2 MC  2 A M  1; 2;  3
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gian, Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gian, Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 Chương 3 PP Tọa độ trong không gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay