Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12

50 52 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2017, 11:46

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12 MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN  Dạng 101 Vectơ pháp tuyến mặt phẳng Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2x  y   Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r r r A n   2; 1; 1 B n   2; 1;  C n   2; 0; 1 r D n   2; 1;  Lời giải tham khảo r Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  n   2; 1;  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2x  2z  z  2017  Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r A n  1; 2;  r B n   1; 1;  r C n   2; 2; 1 r D n   2; 2; 1 Lời giải tham khảo r Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  n   2; 2; 1  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2 y  z –  Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r A n   2; 1; 3  r B n   0; 1; 3  r C n   0; 2; 3  r D n   0; 2; 1 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng P qua ba điểm A 1; 2;  , B  0; 1; 1 , C 1; 0;  Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng P ? r A n   1; 3; 2  r B n   1; 3; 2  r C n  1; 3; 2  r D n   1; 3;  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng P qua ba điểm A 1; 2; 1 , B  2; 0; 1 C  0; 1;  Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ? r A n   2; 1; 3  r B n   2; 1; 1 r C n   2; 1;  r D n   2; 1; 1 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo  Dạng 102 Phương trình mặt phẳng qua điểm Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm M  5; 1;  , N 1; 6;  , P  2; 0;  Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm M , N , P ? A 4x  y  19z – 84  B 4x  y  19z – 84  C 4x  y  19z – 84  D 4x  y  19z  84  Lời giải tham khảo uuuur uuuur uuuur uuuur MN   4; 5; 1 , MP   3; 1; 1 ,  MN , MP    4; 7; 19    Phương trình mp  MNP  :  x     y  1  19  z     4x  y  19z  84  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 3;0;0 , B 1;1;1 , C  3;1;2 Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C ? A 2x  y  2z   B x  y  2z   C x  y  z   D x  y  2z   Lời giải tham khảo uuur uuur AB   4; 1; 1 ; AC   6; 1;  uuur uuur  AB, AC   1; 2;    Phương trình mặt phẳng  ABC  có dạng: x   2z  y   x  y  2z   Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 2;  , B  2; 4;  , C  4; 5;  Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A , B, C ? A 6x  3y  13z  39  B 6x  3y  13z  39  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo C 6x  3y  13z  39  D 6x  3y  13z  Lời giải tham khảo r uuur uuur uuur uuur Ta có AB   3; 6;  , AC   5; 3;   n   AB; AC    18; 9; 39   3  6; 3; 13    uur Do mp  ABC  qua A  1; 2;  nhận vectơ n1   6; 3; 13  làm VTPT nên có phương trình:  x  1   y    13  z     6x  3y  13z  39  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 6;  , B  5; 1;  , C  4; 0;  Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C ? A 14x  13y  9z  110  B 14x  13y  9z  110  C 14x  13y  9z  110  D 14x  13y  9z  110  Câu 10 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 1; 1 , B  4; 3;  , C  5; 2; 1 Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C ? A x  y  5z   B x  y  5z   C x  y  5z   D x  y  5z   L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 0;  , B  0; 2;  , C  0; 0;  Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C ? A x  y  3z   B x y z   0 C 6x  3y  2z   D x y z    Câu 12 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 0; 1 , B 1; 1;  , C  2; 1; 1 Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C ? A x  y  z –  B – x  y  z  C x  y – z  D x – y  z –  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu 13 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  1; 2;  Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C hình chiếu vng góc điểm M lên trục tọa độ Ox, Oy , Oz x y z   0 A 6x  3y  2z   B C 2x  y  z   D x  .ng với M qua mặt phẳng  Oxz  L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo A M  1; 2;  B M 1; 0;  C M 1; 2;  D M  0; 0;  Lời giải tham khảo Hình chiếu điểm M mặt phẳng  Oxz  có tọa độ M 1; 0;  Khi tọa độ điểm đối xứng M qua mp  Oxz  M  1; 2;  Câu 79 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , Tìm tọa độ điểm M trục Ox cho M cách hai mặt phẳng x  y  z   mặt phẳng 2x  y  z   A M  4; 0;  B M  7; 0;  C M  6; 0;  D M  6; 0;  Lời giải tham khảo Ta có M  a; 0;  , a   2a   a   M  6; 0;   BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu 80 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 2x  y  z   điểm M 1; 1;  Gọi N điểm đối xứng M qua mặt phẳng  P  Tìm tọa độ điểm N  1 8 A N   , ,   3 3  1 8 B N   ,  ,   3 3  1 8 1 8 C N   , ,   D N  , ,   3 3 3 3 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu 81 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : 2x  y  2z –  Q : 2x  y  2z   Tính khoảng cách d hai mặt phẳng  P  Q  A B C D Câu 82 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz ,  P : cho điểm M  2; 1;  mặt phẳng x – y – 2z –  Tính khoảng cách d từ điểm M đến mặt phẳng  P  A B 2 C D 6 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo Câu 83 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A 1; 1;  mặt phẳng   : mx  6y   m  1 z   Tìm giá trị m để khoảng cách từ A đến mặt phẳng   A m  B m  C m  D m  Câu 84 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 1; 1 Gọi  P  mặt phẳng       chứa trục Ox , Q mặt phẳng chứa trục Oz Tính góc tạo hai mặt phẳng P , Q qua M A 300 B 600 C 900 D 450 L/H mua file word: 016338.222.55 – đề thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11-12, sách tham khảo ... liệu ôn chuyên đề 10-11 -12, sách tham khảo Câu 13 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M  1; 2;  Phương trình phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C hình chiếu vng góc điểm... quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11 -12, sách tham khảo  BÀI TẬP TỰ LUYỆN  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 6;  , B  5;... thi thử quốc gia 2018, đề kiểm tra 15p, đề kiểm tra tiết, tài liệu ôn chuyên đề 10-11 -12, sách tham khảo Câu 11 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  1; 0;  , B  0; 2;  , C
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12, Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12, Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Hình học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay