Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)

96 121 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2017, 15:03

Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ)Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 20102014 (LV thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH NGUYỆT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN QUYỀN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2014 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN MINH NGUYỆT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN QUYỀN CỦA NGƢỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2014 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Minh Nguyệt Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài nguyên, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, người trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Hồi Đức, Phòng Tài ngun Mơi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoài Đức, Chi cục Thuế huyện Hoài Đức, Phòng Thống kê huyện Hồi Đức, Ủy ban nhân dân cán địa xã thị trấn điều tra tạo điều kiện thuận lợi cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu, tư liệu đồ trình nghiên cứu luận văn Cuối xin trân trọng cảm ơn bạn học viên lớp, người thân gia đình bạn bè giúp đỡ động viên tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận văn Tác giả Luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát vấn đề liên quan tới quyền sử dụng đất .4 1.1.1 Quyền sở hữu 1.1.2 Quyền sở hữu toàn dân đất đai 1.1.3 Quyền sử dụng đất 1.2 Quyền sở hữu, sử dụng đất số nước giới 1.2.1 Các nước phát triển 1.2.2 Một số nước khu vực .8 1.2.3 Những học rút từ kinh nghiệm số nước 11 1.3 Thị trường quyền sử dụng đất Việt Nam 13 1.3.1 Các văn pháp quy liên quan đến hình thành thị trường quyền sử dụng đất từ năm 1993 đến 13 1.3.2 Tình hình thực quyền sử dụng đất Việt Nam năm qua 17 1.3.3 Thực tiễn việc thực quyền sử dụng đất thành phố Nội 21 CHƢƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 23 2.2 Nội dung nghiên cứu 23 2.2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyê ̣n Hoài Đức, thành phố Hà Nô ̣i 23 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyê ̣n Hoài Đức 23 2.2.3 Đánh giá việc thực chuyển quyền sử dụng đất hộ gia đình , cá nhân huyê ̣n Hoài Đức từ năm 2010 đến 2014 23 2.2.4 Đề xuất số giải pháp cho việc thực quyền sử dụng đất điạ bàn huyê ̣n Hoài Đức 24 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .24 2.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu, số liê ̣u liên quan .24 2.3.3 Phương pháp phân tích thống kê, tổ ng hơ ̣p và xử lý số liệu 25 2.3.4 Phương pháp điều tra theo phiếu .25 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hoài Đức .27 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên .27 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 30 3.1.3 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 33 3.1.3 Đánh giá chung về điề u kiê ̣n tự nhiên - kinh tế xã hơ ̣i của hu ̣n Hồi Đức 39 3.2 Tình hình, quản lý sử dụng đất huyện Hồi Đức 41 3.2.1 Tình hình quản lý, sử dụng đất huyện Hoài Đức 41 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất xã thị trấn nghiên cứu, điều tra .44 3.3 Đánh giá việc thực chuyển quyền sử dụng đất ta ̣i hu ̣n Hồi Đức 47 3.3.1 Tình hình thực quyền chuyển đởi QSDĐ 47 3.3.2 Tình hình thực quyền chuyển nhượng QSDĐ 48 3.3.3 Tình hình thực quyền cho thuê QSDĐ 52 3.3.4 Tình hình thực quyền cho thuê lại QSDĐ .53 3.3.6 Tình hình thực quyền tặng, cho QSDĐ 56 3.3.7 Tình hình thực quyền chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ 58 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.3.8 Tình hình thực quyền góp vốn QSDĐ 61 3.3.9 Tình hình thực quyền bồi thường nhà nước thu hồi đất 61 3.4 Đánh giá tình hình thực quyền xã, thị trấn 63 3.4 Đề xuất giải pháp thúc đẩy việc thực chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hoài Đức .72 3.4.1 Giải pháp sách 72 3.4.2 Giải pháp tổ chức quản lý đầu tư sở vật chất 73 3.4.3 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật .74 KẾT LUẬN VÀ ĐÊ NGHỊ .75 Kết luận .75 Đề nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Chú giải BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường BTP : Bộ Tư pháp CP : Chính Phủ CN -TTCN : Cơng nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp CNQSDĐ : Chứng nhận quyền sử dụng đất GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GTSX : Giá trị sản xuất NĐ : Nghị định QĐ : Quyết định QSDĐ : Quyền sử dụng đất TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT : Thông tư UBND : Uỷ ban nhân dân TH : Trường hợp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Cơ cấu đất đai huyện Hoài Đức TP Nội năm 2014 31 Bảng 3.2:Cơ cấu kinh tế huyện Hoài Đức giai đoạn 2004- 2014 .33 Bảng 3.3: Cơ cấu giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp giai đoạn 2004- 2014 .34 Bảng 3.4 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Hoài Đức 42 Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng đất phường nghiên cứu 44 Bảng 3.6 : Tình hình thực chuyển quyền chuyển nhượng QSD đất huyện Hoài Đức từ năm 2010- 2014 49 Bảng 3.7: Tình hình thực chuyển quyền chuyển nhượng QSD đất nơng nghiệp huyện Hồi Đức từ năm 2010 - 2014 51 Bảng 3.8: Tình hình thực chuyển quyền thừa kế QSD đất huyện Hoài Đức từ năm 2010 - 2014 55 Bảng 3.9: Tình hình thực chuyển quyền tặng cho QSD đất huyện Hoài Đức từ năm 2010 - 2014 57 Bảng 3.10: Tình hình thực chuyển quyền chấp, bảo lãnh QSD đất huyện Hoài Đức từ năm 2010 - 2014 .60 Bảng 3.11: Tình hình thực quyền chuyển nhượng QSDĐ theo xã, thị trấn giai đoạn 2010-2014 63 Bảng 3.12: Tình hình thực quyền thừa kế QSDĐ theo xã giai đoạn 20102014 .65 Bảng 3.13: Tình hình thực quyền tặng cho QSDĐ theo xã giai đoạn 20102014 .66 Bảng 3.14: Tình hình thực quyền chấp bằng QSDĐ theo xã giai đoạn 2010-2014 67 Bảng 3.15: Ý kiến hộ gia đình cá nhân vềviệc thực chuyển quyền sử dụng đất nông thôn 69 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hinh 3.1: Vị trí huyện Hồi Đức đồ hành TP.Hà Nội 27 Hình 3.3: Biểu đồ cấu đất đai huyện Hoài Đức năm 2014 .31 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 cho thuê QSDĐ), có trường hợp không hiểu hết nên không thực (quyền góp vốn bằng giá trị QSDĐ) Tình hình thực QSDĐ người sử dụng đất diễn xã có khác nhau: tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên-xã hội trình độ dân trí nhận thức pháp luật không đồng Các xã: Vân Côn, An Thượng, An Khánh, Đức Thượng, Lại Yên, Kim Chung người sử dụng đất thực quyền chuyển nhượng, cho tặng QSDĐ đất đất nông nghiệp nhiều có diện tích bình qn đất hộ cao huyện Số vụ đăng ký thừa kế xã: La Phù, Thị trấn Trạm Trôi, Dương Liễu thường cao huyện trình độ dân trí nhận thức pháp luật người sử dụng đất xã cao Các QSDĐ không thực huyện quy định pháp luật: + Việc cho thuê QSDĐ chưa đăng ký theo quy định, nhà nước cần có quy định cụ thể có chế tài xử phạt chặt chẽ người sử dụng đất thực + Việc cho thuê lại QSDĐ không thực thiếu quy định cụ thể việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nơng nghiệp cơng ích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho hộ gia đình Người bồi thường nhà nước thu hồi đất thời gian qua huyện đảm bảo quyền lợi theo quy định, nhiên cần tuyên truyền người chấp hành định thu hồi, khuyến khích cho người chấp hành pháp luật để đảm bảo tiến độ thực dự án nhà nước 3.4 Đề xuất giải pháp thúc đẩy việc thực chuyển quyền sử dụng đất địa bàn huyện Hồi Đức 3.4.1 Giải pháp sách UBND huyện Hoài Đức cần ban hành văn hướng cụ thể việc thi hành Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014, Quyết định 24/2014/QĐ- UBND ngày 20/06/2014 UBND thành phố Nội Đồng thời ban hành văn hướng dẫn UBND xã, thị trấn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc việc cấp GCNQSDĐ lần đầu nhằm tạo điều kiện cho việc chủ sử dụng đất thuận lợi thực quyền sử dụng đất địa bàn huyện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 73 Hướng dẫn UBND xã, thị trấn địa bàn huyện tiến hành thông báo cho chủ dụng đất tiến hành kê khai hồ sơ đăng ký đất đai nhằm xây dựng sở liệu đất đai chủ sử dụng đất, thời điểm sử đụng đất, mục đích sử dụng đất giúp cho việc chủ sử dụng đất thực chuyển mục đích đất vườn, ao xen kẹt khu dân cư, vườn ao liền kề sang đất dễ dàng, minh bạch việc tính thuế sử dụng đất việc cấp GCNQSDĐ Huyện Hoài Đức cần phải xúc tiến việc đo đạc lại đồ địa tồn diện tích huyện để đồng sở hệ thống liệu giúp cán phòng Tài ngun mơi trường, cán địa xã, thị trấn có quản lý chặt chẽ đất đai đến đất nhằm bám sát biến động Căn vào khung giá đất nhà nước, tiến hành cập nhập thường xuyên giá đất thực tế địa phương nhằm xây dựng chế định giá đất phù hợp với thực tế làm sở tính thuế chuyển quyền chủ sử dụng đất thực việc chuyển quyền sử dụng đất giúp hạn chế việc kê khai thuế không thực tế Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xác định rõ địa chỉ, vị trí ranh giới đất thuộc dự án đầu tư, người sử dụng đất không sử dụng vào mục đích khác Quy hoạch sử dụng đất phải trước bước, hoạch định rõ khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất người sử dụng đất có kế hoạch sử dụng đất hợp lý, yên tâm chuyển nhượng thực quyền sử dụng đất khác để đầu tư phát triển Huyện cần tiếp tục cải cách thủ tục hành để người sử dụng đất thực QSDĐ thuận tiện, nhanh chóng Thủ tục hành đặt cho quan Nhà nước người sử dụng đất người sử dụng đất thực QSDĐ quy định pháp luật thực cách thống Trong điều kiện kinh tế - xã hội ngày biến đởi khơng ngừng đòi hỏi đáp ứng máy Nhà nước ngày tiến bộ, phát triển Do đó, không cải cách thủ tục hành khơng thể đáp ứng phù hợp với yêu cầu thực tế 3.4.2 Giải pháp tổ chức quản lý đầu tư sở vật chất Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền quan chun mơn việc hồn thiện thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân địa bàn huyện Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 74 Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn Luật Đất đai văn hướng dẫn cho cán phòng Tài ngun Mơi trường, cán địa xã, thịn trấn, cán thụ lý hồ sơ giải thủ tục hành Tở chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn việc sử dụng phần mềm chuyên ngành giúp quản lý đất đai dễ dàng như: Microstation, Autocad, Famis, Vilis 3.4.3 Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật Sau Luật Đất đai 2013 văn hướng dẫn thi hành Luật ban hành UBND huyện cần có kế hoạch tăng cường việc tuyên truyền phổ biến pháp luật hệ thống đài truyền đến chủ sử dụng đất nhằm nâng cao ý thức người dân việc kê khai hồ sơ chuyển quyền theo quy định Đặc biệt xã, thị trấn nằm cách xa trung tâm huyện xã Vân Côn, UBND huyện đầu tư hệ thống truyền phủ khắp xã để việc tuyên truyền, phố biến pháp luật cho nhân dân địa bàn huyện dễ dàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 75 KẾT LUẬN VÀ ĐÊ NGHỊ Kết luận Huyện Hoài Đức huyện ngoại thành, có vị trí thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội, huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số học tăng nhanh, nhu cầu sử dụng đất để phát triển sở hạ tầng, phát triển khu dân cư gây áp lực lớn đến việc quản lý sử dụng đất Nhà nước Từ Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực văn hướng dẫn thi hành luật tạo hành lang pháp lý quan trọng để người sử dụng đất thực quyền sử dụng đất Người sử dụng đất quan tâm đến quyền nghĩa vụ họ theo quy định pháp luật Người dân thực khai báo quan nhà nước có thẩm quyền thực quyền sử dụng đất Nên công tác quản lý biến động đất đai địa bàn huyện ngày chặt chẽ, vào nếp Qua theo dõi thực tế huyện Hoài Đức, thời gian qua hộ gia đình, cá nhân chủ yếu thực 5/9 QSDĐ là: quyền chuyển nhượng đất ở; quyền thừa kế; quyền tặng cho; quyền chấp QSDĐ quyền bồi thường nhà nước thu hồi đất Đặc biệt, chuyển nhượng QSDĐ thực nhiều giá trị đất ngày tăng Các quyền QSDĐ: chuyển nhượng đất (14.454 vụ), thừa kế (541 vụ), tặng cho (2.822 vụ), chấp bằng giá trị QSDĐ (12.021vụ) thường xuyên người sử dụng đất thực đăng ký quan nhà nước quy định pháp luật quyền phù hợp với người sử dụng đất chấp hành theo quy định Quyền chuyển đổi QSDĐ đất nông nghiệp không thực đặc trưng huyện đô thị hóa nên việc tập trung, đổi đất nông nghiệp không có hiệu Quyền cho thuê, cho thuê lại QSDĐ không người sử dụng đất thực theo quy định pháp luật văn quy định Nhà nước chưa chặt chẽ nên người sử dụng đất UBND xã cho thuê đất chưa nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 76 Người sử dụng đất chưa hiểu hết quyền người sử dụng đất góp vốn bằng giá trị QSDĐ để phát triển sản xuất, kinh doanh, nên thời gian qua không có trường hợp đăng ký góp vốn huyện Đề nghị Kiến nghị mở rộng đề tài nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu đề tài giới hạn phạm vi huyện thuộc thành phố Nội, với đối tượng cụ thể hoạt động chuyển QSDĐ nông nghiệp, đất hộ gia đình, cá nhân, đó giải đề xuất có hạn chế định Để đánh giá cách hệ thống toàn diện thực trạng chuyển QSDĐ, đồng thời để có giải pháp đồng cho vấn đề này, cần tiếp tục nghiên cứu với phạm vi đối tượng mở rộng hơn, cụ thể sau: Triển khai nghiên cứu thành phố Nội Điều tra, đánh giá việc thực QSDĐ không hộ gia đình, cá nhân mà kể người sử dụng đất tổ chức Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Lê Xuân Bá cộng (2003), Sự hình thành phát triển thị trường bất động sản công đổi Việt Nam, NXB Khoa học Kỹ thuật, Nội Hồng Huy Biều (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thái Lan", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Nguyễn Đình Bồng tác giả (2005), Báo cáo tởng kết khoa học kỹ thuật để tài cấp nhà nước Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam, Trung tâm Điều tra Quy hoạch Đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường, Nội Nguyễn Đình Bồng (2006), "Một số vấn đề thị trường quyền sử dụng đất nước ta giai đoạn nay", Hội thảo khoa học Thị trường bất động sản: thực trạng, nguyên nhân giải pháp, tháng 3/2006, Nội Đào Trung Chính (2005), “Một số vấn đề quyền sử dụng đất thị trường bất động sản, Tạp chí Tài nguyên Môi trường, (5/2005) Trần Thị Minh (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai Ơxtrâylia", Báo cáo chun đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Nguyễn Thị Thu Hồng (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai vương quốc Thụy Điển", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế Nguyễn Thị Mai (2002), “Hướng hoàn thiện pháp luật đất đai”, Hội thảo Chính sách pháp luật đất đai thị trường bất động sản, (11/2002), Nội Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Hoài Đức, Số liệu thống kê đất đai số liệu khác liên quan đến quản lý sử dụng đất năm 10 Quốc hội, Bộ Luật dân năm 2005, NXB Lao động – 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 78 11 Quốc hội, Hiến pháp Việt Nam năm 1980, 1992 (1995), NXB Chính trị Quốc gia, Nội 12 Quốc hội, Luật Đất đai 1987 (1992), Tổng cục Quản lý ruộng đất, Nội 13 Quốc hội, Luật Đất đai 1993; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai 1998; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai 2001 (2002), NXB Bản Đồ, Nội 14 Quốc hội, Luật Đất đai 2003 đổi chế tài đất đai thời gian tới, Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch vụ tài sản bất động sản- Bộ TC , Nội 2/2004 15 Quốc hội, Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13 NXB Bản Đồ, Nội 16 Lưu Quốc Thái (2006), “Pháp luật đất đai vấn đề đầu tư nước vào thị trường bất động sản Trung Quốc, Tạp chí Tài nguyên Mơi trường, (8/2006) 17 Chu Tuấn Tú (2000), "Chính sách tình hình sử dụng đất đai liên bang malaixia", Báo cáo chuyên đề Tổng hợp Chính sách tình hình sử dụng đất đai số nước khu vực giới, Vụ Khoa học Hợp tác Quốc tế 18 UBND huyện Hoài Đức, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013, kế hoạch năm 2014 19 UBND huyện Hồi Đức, Báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Các Website http://www.monre.gov.vn, Website Bộ Tài nguyên Môi trường Website Tp Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 79 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Họ tên chủ hộ: Thơn:xã: Quận: Thành phố Nội Họ tên điều tra viên: Ngày ThángNăm 2014 I THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ Họ tên chủ hộ: Nam Nữ Địa chỉ: Trình độ văn hóa: Ngành sản xuất hộ: Thuần nông:, Kinh doanh dịch vụ: Tiểu thủ công nghiệp:, Ngành nghề khác: Hộ thuộc loại: Giàu, Khá Trung bình, Nghèo Tởng số nhân hộ: , Tổng số lao động: Trong đó lao động nơng nghiệp, Lao động phi nơng nghiệp II TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI CỦA HỘ Tởng diện tích đất hộ sử dụng: m2 + Đất ở: m2 + Đất ao, vườn liền kề:m2 + Đất khác: m2 Gia đình cấp giấy chứng nhận QSDĐ chưa ? Có Chưa + Cấp năm : + Diện tích cấpm2 Trong đó: + Đất ở: m2 + Đất ao, vườn liền kề:m2 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 80 + Đất khác: m2 Gia đình có th đất để khơng ? Có Khơng Nếu có thuê loại đất ? + Đất diện tích: m2 + Đất diện tích: m2 Gia đình có cho th đất khơng ? Có Khơng Nếu có: Diện tích cho thuê :m2 Cho thuê loại đất: Gia đình có mua thêm đất khơng ? Có Khơng Nếu có: Diện tích mua thêm :m2 Mua thêm loại đất: Gia đình có bán đất khơng ? Có Khơng Nếu có: Diện tích bán :m2 Loại đât bán: III TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN Thực chuyển quyền Chuyển đổi: ( Đánh dấu x vào lựa chọn ) Tình hình thực chuyển quyền chuyển đổi (vụ) Giai đoạn Loại đất Diện tích Thực trạng giấy tờ thời điểm chuyển đổi (vụ) Hồn Có Giấy Giấy Khơng Giấy Giấy Khơng tất khai tờ viết tờ có CNQSDĐ; tờ có tất báo tay có viết giấy tờ QĐ giao, hợp giấy tờ UBND ngƣời tay cam cấp đất lệ thủ phƣờng làm kết tạm thời khác tục chứng 20102012 20122014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 81 Thực chuyển quyền chuyển nhƣợng: ( Đánh dấu x vào ô lựa chọn ) Tình hình thực chuyển quyền Thực trạng giấy tờ thời chuyển nhƣợng (vụ) điểm chuyển nhƣợng (vụ) Hồn Có khai Giai Loại Diện đoạn đất tích Giấy Giấy Khơng Giấy tất báo tờ viết tờ có giấy CNQSDĐ; tất UBND tay có viết tờ cam phƣờng ngƣời tay kết thủ làm tục chứng Giấy Khơng tờ có giấy QĐ giao, hợp tờ cấp đất lệ tạm thời khác 20102012 20122014 Thực chuyển quyền cho thuê : ( Đánh dấu x vào ô lựa chọn ) Giai Loại Diện đoạn đất tích Thời hạn cho thuê Tình hình thực chuyển quyền cho (vụ) th (vụ) 0-6 06-1 >1 Hồn Có khai Giấy Giấy Không tháng năm năm tất báo tờ viết tờ có tất UBND tay có viết giấy phƣờng ngƣời tay tờ thủ làm cam tục chứng kết 20102012 20122014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 Thực chuyển quyền thừa kế: ( Đánh dấu x vào lựa chọn ) Tình hình thực chuyển quyền thừa kế (vụ) Giai đoạn Loại đất Diện tích Hồn tất tất thủ tục Chƣa thực đầy đủ Thực trạng giấy tờ thời điểm thực chuyển quyền thừa kế (vụ) Không Giấy Giấy khai CNQSDĐ; tờ hợp báo QĐ giao, cấp lệ đất tạm thời khác Khơng có giấy tờ 20102012 20122014 Thực chuyển quyền tặng, cho : ( Đánh dấu x vào ô lựa chọn ) Thực trạng giấy tờ Tình hình thực chuyển quyền thời điểm thực tặng, cho (vụ) chuyển quyền tặng, cho (vụ) Giai đoạn Loại Diện Hồn tất đất tích Có Giấy khai tờ tờ có CNQSDĐ; tờ có tất báo viết viết giấy QĐ giao, hợp giấy UBND tay có tay tờ cấp đất lệ tờ phƣờng ngƣời cam tạm thời khác thủ làm tục chứng Giấy Khơng Giấy kết 20102012 20122014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Giấy Không 83 Thực chuyển quyền chấp, bảo lãnh: ( Đánh dấu x vào ô lựa chọn ) Thực trạng giấy tờ Tình hình thực chuyển quyền thời điểm thực tặng, cho (vụ) chuyển quyền tặng, cho (vụ) Giai đoạn Loại Diện Hồn tất đất tích Có Giấy khai tờ tờ có CNQSDĐ; tờ có tất báo viết viết giấy QĐ giao, hợp giấy UBND tay có tay tờ cấp đất lệ tờ phƣờng ngƣời cam tạm thời khác thủ làm tục chứng Giấy Không Giấy kết 20102012 20122014 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Giấy Không 84 Vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh : Lý khác: Đối tƣợng nhận chấp, bảo lãnh: Tổ chức tín dụng: Cá nhân: Khác: IV LÝ DO CHUYỂN NHƢỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Chuyển sang nơi khác làm việc Chuyển nơi Đầu đất Lấy tiền đầu tư sản xuất, kinh doanh Lấy tiền để xấy dựng Lấy tiền mua vật dụng gia đình Lấy tiền trả nợ Lấy tiền gửi tiết kiệm Lấy tiền chi cho sống hàng ngày 10 Lý khác V QUAN HỆ VỚI NGƢỜI CHUYỂN NHƢỢNG: Anh, chị em ruột, bố mẹ Họ hàng, bạn bè Người quen biết Người không quen biết Đối tượng khác Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 VI Ý KIẾN CỦA HỘ GIA ĐÌNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT: Giá đất ( Giá quyền sử dụng đất ) thị trƣờng: Cao Vừa phải Thấp Rất thấp Khác Giá bồi thƣờng đất Nhà nƣớc quy định: Cao Vừa phải Thấp Rất thấp Khác Thủ tục thực quyền: Đơn giản Bình thường Phức tạp Rất phức tạp Khác Thời gian để hoàn thành thủ tục: Bình thường Nhanh Thấp Rất thấp Khác Các văn hƣớng dẫn: Dễ hiểu Hiểu Khó hiểu Rất khó Khác Khả thực quy định: Dễ Khó Thực Rất khó Khác Phí, lệ phí, thuế chuyển quyền sử dụng đất: Cao Thấp Vừa phải Quá thấp Khác Cán thực hiện, tiếp nhận: Nhiệt tình Đúng mực Ít nhiệt tình Gây phiền Khác Vay vốn, chấp từ ngân hàng: Dễ dàng Vay Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Khó khăn Rất khó khăn Khác 10 Tìm kiếm thơng tin giao dịch: Dễ dàng Tìm Khó tìm Rất khó Khác 11 Lo ngại sách thay đổi: Rất sợ Ít sợ Sợ Khơng sợ Khác 12 Rủi ro giao dịch: Rất sợ Ít sợ Sợ Khơng sợ Khác 13 Lo ngại nguồn thu nhập thay thế: Rất sợ Ít sợ Sợ Khơng sợ Khác Xác nhận chủ hộ ( Đã ký ) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Ngƣời vấn ( Đã ký) http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ), Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ), Đánh giá việc thực hiện chuyển quyền của người sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn