Đề KT 1 tiết chương 3 (GT12) thamkhảo

2 399 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:26

KIểM TRA 1 TIT : GIảI TíCH Chơng 3 ( Thi gian : 45 phỳt K c thi gian giao ) Đề I I/ Tính các tích phân sau : a, 2 1 2x xdx b, 2 3 3 2 sin 3 3 x dx ữ c, ( ) 2 2 1 ln e x x xdx + d. 1 2 0 2 dx x x+ II/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng y = x 2 - 2 và y =x ? III/ Tìm mt nguyên hàm F (x) của hàm số f(x)= sin2x.cosx, biết rằng 0 3 F = ữ ? KIểM TRA 1 TIT : GIảI TíCH Chơng 3 ( Thi gian : 45 phỳt K c thi gian giao ) ) Đề II I/ Tính các tích phân sau : a, 2 2 1 1x x dx + b, 2 3 3 2 cos 3 3 x dx ữ c, ( ) 4 2 0 ln 1x x dx+ d. 3 2 2 3 2 dx x x+ + II/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng y = 2x 2 -4x- 6 và trc 0x, x=-2 ; x=3 III/ Tính th tớch vt th trũn xoay sinh ra bi hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y=x 3 - 3x , y=0 quay xung quanh trc 0x ? KIểM TRA 1 TIT : GIảI TíCH Chơng 3 ( Thi gian : 45 phỳt K c thi gian giao ) Đề III I/ Tính các tích phân sau : a, ( ) 3 5 2 3 5x dx+ b, 2 2 ln e e dx x x c, 2 0 sin 2x xdx d. 3 2 2 7 10 dx x x + II/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng y = x 2 -2x-3 và y=-x-1 ? III/ Tìm mt nguyên hàm F (x) của hàm số f(x)= 4 3 2 3 2 5 , 0 x x x x + , biết rằng ( ) 1 2F = ? KIểM TRA 1 TIT : GIảI TíCH Chơng 3 ( Thi gian : 45 phỳt K c thi gian giao ) Đề IV I/ Tính các tích phân sau : a, 1 0 2 1 x x e dx e + b, 3 2 0 osx.sinc xdx c, ( ) ( ) 5 2 5 ln 1x x dx+ d. 2 2 0 1 sin 2 dx sin x x + II/ Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đờng y = -x 2 +3x- 2 và y=0? III/ Tính th tớch vt th trũn xoay sinh ra bi hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y=x 3 +3x , y=0 quay xung quanh trc 0x ? . KIểM TRA 1 TIT : GIảI TíCH Chơng 3 ( Thi gian : 45 phỳt K c thi gian giao ) Đề I I/ Tính các tích phân sau : a, 2 1 2x xdx b, 2 3 3 2 sin 3 3 x dx . các tích phân sau : a, 2 2 1 1x x dx + b, 2 3 3 2 cos 3 3 x dx ữ c, ( ) 4 2 0 ln 1x x dx+ d. 3 2 2 3 2 dx x x+ + II/ Tính diện tích hình phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề KT 1 tiết chương 3 (GT12) thamkhảo, Đề KT 1 tiết chương 3 (GT12) thamkhảo, Đề KT 1 tiết chương 3 (GT12) thamkhảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay