ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)

9 41 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:39

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN CHƯƠNG HÌNH HỌC 11 - Câu 2.4.1.Tìm mệnh đề mệnh đề sau (α ) A Nếu hai mặt phẳng mặt phẳng (α ) ( β ) song song với đường thẳng nằm song song với (α ) B Nếu hai mặt phẳng (β) ( β ) song song với đường thẳng nằm (α ) (β) mặt phẳng song song đường thẳng nằm C Nếu hai đường thẳng song song với nằm hai mặt phẳng phân (α ) (β) (α ) (β) biệt và song song với D Qua điểm nằm mặt phẳng cho trước ta vẽ đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước Đáp án A Giả sử đường thẳng khơng song song với mp mp (β) có điểm chung Suy (α ) (β) ( β ) Thì đường thẳng có điểm chung (trái với giả thiết) Chọn B Vì học sinh nhớ nhầm, đường thẳng song song với mặt phẳng song song với đường thẳng nằm mặt phẳng Chọn C học sinh nhớ nhầm: Chứng minh mp song song cần chứng minh đường thẳng nằm mp song song với mp Chọn D Vì học sinh nghĩ đường thẳng áp dụng tương tự mặt phẳng Câu 2.4.1 Trong không gian, cho hai mặt phẳng phân biệt trí tương đối (α ) (β)? A B C D Chọn A : cắt nhau, song song (α ) ( β ) Có vị Chọn B học sinh nghĩ mp phân biệt nên khơng có điểm chung, nên chọn vị trí tương đối song song Chọn C học sinh khơng để ý đề mặt phẳng phân biệt nên mặt phẳng có vị trí tương đối: Cắt nhau, song song, trùng Chọn D:Vì nghĩ giống vị trí tương đối đường thẳng khơng gian Câu 2.5.1.Trong khơng gian hình biểu diễn hình chữ nhật khơng phải hình sau đây? A B C D Hình thang Hình bình hành Hình chữ nhật Hình thoi Chọn A theo quy tắc hình biểu diễn hình khơng gian hình chiếu hình chữ nhật hình thoi, hình bình hành, hình chữ nhật, khơng hình thang Chọn B học sinh nghĩ hình biểu diễn hai đường vng góc đường vng góc Chọn C học sinh quen vẽ hình biểu diễn hình chữ nhật hình bình hành Chọn D học sinh nghĩ cạnh kề hình chữ nhật khơng nhau, nên biểu diễn lên mặt phẳng cạnh kề không Câu 2.4.1 Mệnh đề sau sai ? A Nếu hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với B Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng có vơ số điểm chung khác C Nếu hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba chúng song song với D Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song với cắt mặt phẳng lại Chọn A.Vì mệnh đề hai đường thẳng phân biệt song song với đường thẳng song song với Chọn B học sinh nghĩ hai mặt phẳng có điểm chung chúng có điểm chung khác Chọn C học sinh nghĩ mp phân biệt trùng Chọn D học sinh nghĩ đường thẳng đoạn thẳng Câu 2.4.2.Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Mặt phẳng ( AB ' D ') với mặt phẳng song song sau đây? A ( BDC ') B ( BDA ') C ( C 'DD') D ( BCC ') Chọn đáp án A Ta có : Mà { CBD' D/ // B/ AB' D '' ⊂⊂ ((ABAB '' DD ').') BD, C ' D ⊂ ( BDC ') ⇒ ( BDC ') / /( AB ' D ') Chọn B Ta có: Mà BD / / B ' D ' ⊂ ( AB ' D ') BD ⊂ ( BDA ') ⇒ ( BDC ') / /( AB ' D ') Chọn C.Ta có: Mà C ' D / / AB' ⊂ ( AB ' D ') C ' D ⊂ (C' DD ') ⇒ (C 'DD') / /( AB ' D ') Chọn D.Ta có: Mà C 'B/ / AD' ⊂ ( AB ' D ') C 'B ⊂ (BCC') ⇒ (BCC') / /( AB ' D ') Câu 2.4.2.Cho lăng trụ tam giác ABC A ' B ' C ' Gọi G, G ' trọng tâm tam giác ABC , A ' B ' C ' M điểm cạnh AC cho AM = 2MC Mệnh đề sau sai? A Đường thẳng MG ' cắt mặt phẳng ( BCC ' B ') B GG ' P ( ACC ' A ') C GG ' P ( ABB ' A ' ) D ( MGG ') P ( BCC ' B ') Chọn A Ta có: ( MGG ') / / ( BCC ' B ') ⇒ MG '/ / ( BCC ' B ') Chọn B Gọi Ta có: Mà I, I ' trung điểm AB, A ' B ' II '/ /GG ' II ' ⊄ ( ACC ' A ') Chọn C Gọi I , I ' trung điểm AB, A ' B ' Học sinh khơng nhìn II ' P AA ' Chọn D học sinh khơng biết vẽ trọng tâm tam giác Câu 2.4.2 Cho hai hình vuông ABCD ABEF mặt phẳng khác Trên đường chéo AM = BN Mp ( α ) chứa MN A ( MNN ' M ') P ( DEF ) B Tứ giác MNM ' N ' AC , BF song song với M ', N ' Mệnh đề sau đúng? hình bình hành có chung cạnh AB AB nằm hai lấy điểm cắt AD AF M , N cho lần lươt điểm C AC , BF cắt D MN ( DEF ) cắt Đáp án A Ta có: { MNN' N'/ /EF'/ / DF ⇒ ( MNN ' M ') / / ( DEF ) Chọn B M ' M / / NN ' Nên MNN ' M ' hình bình hành Chọn C vì: Học sinh quan sát hình vẽ nhận thấy nên cắt Chọn D kéo dài MN Câu 2.5.2.Cho tứ diện cắt EF điểm Nên ABCD Gọi G BC Tìm hình chiếu song song G A Trọng tâm tam giác C Trực tâm tam giác D Điểm E BCD không song song trùng MN cắt ( DEF ) trọng tâm tam giác lên mp BCD B Là điểm tam giác AC , BF BCD ABC , , E trung điểm ( BCD ) theo phương chiếu AD K Đáp án A Gọi hình chiếu song song G lên mp ( BCD ) Ta có: GK / / AD ⇒ AG DK = = AE DE Vậy K trọng tâm tam giác BCD Chọn B.Học sinh không hiểu định nghĩa phép chiếu song song theo phương chiếu cho trước Chọn C Học sinh nhớ nhầm phép chiếu song song biến trọng tâm tam giác thành trực tâm Chọn D học sinh không xác định phương chiếu Câu 2.5.3 Cho tứ diện điểm cạnh A Hình thang B Tứ giác trung điểm AB, AC E CD với ED = 3EC Tìm thiết diện tạo mp ( MNE ) tứ diện ABCD MNEF MNEF C Hình bình hành D Tam giác ABCD Gọi M , N MNE với với F điểm cạnh BD mà EF P BC F điểm cạnh BD MNEF với F điểm cạnh BD , EF P BC { Chọn A Ta có: E ∈ ( MNE ) ∩ ( BCD ) MN / / BC ⇒ ( MNE ) ∩ ( BCD ) = EF ( EF / / BC ) → Thiết diện tứ giác Có MN / / EF Vậy MNEF MNEF hình thang Chọn B học sinh xác định giao tuyến mp Chọn C học sinh nghĩ MNEF có MF//NE Chọn D học sinh nhìn hình vẽ thấy Câu 2.4.3 Cho hình chóp Tam giác ( SBD ) SBD M , N, E ( MNE ) ( BCD ) MN / / EF điểm chung tứ diện với S ABCD , ABCD hình bình hành tâm O tam giác đều, mp (α ) qua I có ( MNE ) AC = a, BD = b song song với a AI = x ( < x < a) ( với I ∈ OC ) Đặt Tìm diện tích thiết diện hình chóp với mặt phẳng (α ) b2 ( a − x ) a2 A 2b ( a − x ) a2 B a 2b C 16 ( a − x ) 3b ( a − x ) a2 D Đáp án A Ta có: ( α ) / / ( SBD ) ⇒ (α ) cắt mp ( ABCD ) , ( SBC ) , ( SCD ) theo giao tuyến MN / / BD, MP / / SB, NP / /SD Vậy thiết diện tam giác MNP BD b2 S SBD = = 4 S MNP  MN   CI   AC − AI   ( a − x )  =  ÷ = ÷ = ÷ = S SBD  BD   CO   CO   a  2 b2 ( a − x ) ⇒ S MNP = a2 Chọn B SSBD = BD b = 2 2 S MNP  MN   CI   AC − AI   ( a − x )  =  ÷ = ÷ = ÷ = S SBD  BD   CO   CO   a  2 2b2 ( a − x ) ⇒ S MNP = a2 2 BD b SSBD = = 4 Chọn C S SBD  MN   CI   AC − AI   ( a − x )  =  ÷ = ÷ = ÷ = S MNP  BD   CO   CO   a  ⇒ S MNP = 2 a 2b 16 ( a − x ) BD b SSBD = = 4 Chọn D S MNP  MN   CI   AC − AI   ( a − x )  ( a − x ) =  = ÷ = ÷ = ÷ = SSBD  BD   CO   CO   a  a2 3b ( a − x ) ⇒ S MNP = a2 2 ... Câu 2. 5.1.Trong khơng gian hình biểu diễn hình chữ nhật khơng phải hình sau đây? A B C D Hình thang Hình bình hành Hình chữ nhật Hình thoi Chọn A theo quy tắc hình biểu diễn hình khơng gian hình. .. chiếu hình chữ nhật hình thoi, hình bình hành, hình chữ nhật, khơng hình thang Chọn B học sinh nghĩ hình biểu diễn hai đường vng góc đường vng góc Chọn C học sinh quen vẽ hình biểu diễn hình chữ... giác Có MN / / EF Vậy MNEF MNEF hình thang Chọn B học sinh xác định giao tuyến mp Chọn C học sinh nghĩ MNEF có MF//NE Chọn D học sinh nhìn hình vẽ thấy Câu 2. 4.3 Cho hình chóp Tam giác ( SBD ) SBD
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 9)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay