ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)

7 40 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:38

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN CHƯƠNG II HÌNH HỌC 11 α β Câu 2.4.1 Cho hai mặt phẳng ( ) ( ) song song nhau, đường thẳng a nằm mặt α β phẳng ( ) đường thẳng b nằm mặt phẳng ( ) Mệnh đề sau đúng? β A.Đường thẳng a song song với mặt phẳng ( ) B Hai đường thẳng a b cắt α C.Đường thẳng b cắt mặt phẳng ( ) D.Mặt phẳng (β) cắt đường thẳng a LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A Theo định nghĩa hai mặt phẳng song song CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Vẽ hình minh họa sai kéo dài hai đường thẳng a , b Phương án C α Học sinh kéo dài đường thẳng b cắt mặt phẳng ( ) Phương án D β Học sinh kéo dài đường thẳng a cắt mặt phẳng ( ) Câu 2.4.1 Mệnh đề sau sai ? A Qua điểm nằm mặt phẳng cho trước có đường thẳngsong song với mặt phẳng cho α B.Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng ( ) qua a có mặt phẳng α song song với ( ) α β γ C Nếu mặt phẳng phân biệt ( ) ( ) song song với mặt phẳng ( ) hai mặt α β phẳng ( ) ( ) song song với α D.Cho điểm A không nằm mặt phẳng ( ) Mọi đường thẳng qua A song song α α với ( ) nằm mặt phẳng qua A song song với ( ) LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A Có vơ số đường thẳng CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Học sinh cho có vơ số mặt phẳng Phương án C Khơng nhớ tính chất bắc cầu Phương án D Khơng nắm vững tính chất Câu 2.4.1.Số cạnh của hình chóp cụt ngũ giác mấy? A.15 B.10 C D 25 LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A Số cạnh đáy lớn + số cạnh đáy nhỏ + số cạnh bên = 15 cạnh CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Chỉ đếm số cạnh đáy lớn đáy nhỏ Phương án C Chỉ đếm số cạnh bên đếm số cạnh ngũ giác Phương án D Lấy bình phương số cạnh ngũ giác α β Câu 2.4.1.Cho hai mặt phẳng ( ) , ( ) hai đường thẳng cắt a, b nằm α mặt phẳng ( ) Mệnh đề sau ? β α β A.Nếu a, b song song với ( ) ( ) song song với ( ) β α β B.Nếu a b song song với ( ) ( ) song song với ( ) β β C.Nếu a song song với ( ) b song song với ( ) D Nếu (β) β α song song với b ( ) song song với ( ) LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A Theo định lí song song hai mặt phẳng CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Học sinh nhớ song song với a song song với b Phương án C Sử dụng sai tính chất bắc cầu Phương án D Sử dụng sai tính chất bắc cầu Câu 2.5.2.Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Tìm ảnh đường thẳng AB xuống mặt phẳng ADD ' A ' theo phương C ' D ' A.Điểm A B A ' B ' C.Điểm A ' D CD LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A ∈ ( ADD ' A ') ADD ' A ') A Vì AB song song với C ' D ' nên hình chiếu AB xuống ( A điểm CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Học sinh nhìn thấy AB P A ' B ' P C ' D ' nên chọn B Phương án C Học sinh thấy A ' B ' P AB nên chọn C Phương án D Học sinh nhìn thấy AB P CD P C ' D ' nên chọn B Câu 2.4.2 Cho tứ diện ABCD Gọi I trung điểm AB Mặt phẳng ( α ) qua điểm I song song với mặt phẳng ( BCD ) cắt hai đường thẳng AC , AD J , K Mệnh đề sau sai? AI AK = A AD AB B AJ = CJ C JK P CD LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A Ta có J , K trung điểm AC , AD D IK = BD AI AJ AK = = Nên IJ P BC , JK P CD, KI P BD Suy AB AC AD AI AK = Do tỉ lệ AD AB sai CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Không nhận J trung điểm AC nên khơng tìm đẳng thức AJ = CJ Phương án C Không nhận J , K trung điểm AC , AD nên JK P CD Phương án D IK = BD Không nhận K trung điểm AD nên khơng tìm đẳng thức M , N , P SA , AB, AD Câu 2.4.2 Cho hình chóp S ABCD Gọi trung điểm MNP ) Mặt phảng sau song song với mặt phẳng ( ? SBD ) SAD ) SAB ) ABCD ) A ( B ( C ( D ( LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG  MN P SB ⇒ ( MNP) P ( SBD )  NP P BD  A CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B SAD ) P ( MNP ) Học sinh thấy MP P SD nên kết luận ( Phương án C SAB ) P ( MNP ) Học sinh thấy MN P SB nên kết luận ( Phương án D ABCD ) P ( MNP ) Học sinh thấy NP P BD nên kết luận ( Câu 2.4.2.Cho hình chóp S ABC Gọi G1 , G2 , G3 trọng tâm tam giác ABC , SAB , SAC Mặt phẳng sau song song với mặt phẳng ( G1G2G3 ) ? SBC ) SAB ) SAC ) ABC ) A ( B ( C ( D ( LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A G1G2 P SC ⇒ ( G1G2G3 ) P ( SBC )  G1G3 P PN CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B G G G P SAB ) Học sinh cho G1G2 P AB nên kết luận ( ) ( Phương án C G G G P SAB ) Học sinh cho G1G2 P SC nên kết luận ( ) ( Phương án D G G G P ABC ) Học sinh cho G2G3 P BC nên kết luận ( ) ( Câu 2.4.3.Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M , N lần α lượt trung điểm AB, SC Mặt phẳng ( ) qua O song song với mặt phẳng ( SAD ) Thiết diện tạo mặt phẳng ( α ) A Hình thang C Hình tam giác hình chóp S ABCD hình gì? B Hình bình hành D Hình ngũ giác LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Học sinh tìm cặp giao tuyến song song cho cặp giao tuyến lại song song nên kết luận hình bình hành Phương án C Học sinh chưa định nghĩa thiết diện theo đề có ba điểm nên kết luận tam giác Phương án D Học sinh nghĩ mặt phẳng phải cắt tất mặt hình chóp nên chọn hình ngũ giác Câu 2.4.3.Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB, B ' C ', DD' Khẳng định sau sai ? A Mp ( MNP ) không song song với mp ( BDC ') B Mp ( MNP ) cắt lập phương theo thiết diện lục giác C.Mp ( MNP ) qua tâm hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' D.Mp ( MNP ) A qua trung điểm cạnh BB ' LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG MB PD = = ⇒ MP / / ( α ) α / / BD, ( α ) / / AD '/ / BC ' Có MA PD ' với ( ) (theo ĐL ⇒ MN / / ( BDC ') Taletđảotrongkhônggian) (1) MB NC ' = = ⇒ MN / / ( β ) β / / BC ', ( β ) / / AB '/ / CD Có MA NB ' với ( ) (theo ĐL ⇒ MN / / ( BDC ') Talettrongkhônggian) (2) MNP ) / / ( BDC ') Từ (1) (2) ( CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B MNP ) / / ( BDC ') BDC ') / / ( AB ' D ' ) ⇒ ( MNP ) / / ( AB ' D ' ) Có ( mà ( Dùng quan hệ song song hai mp ta dựng MS / / BD, MQ / / AB ', QN / / BC ', NR / / B ' D ' , SP / / AD' Vậy thiết diện lục giác Phương án D Đúng M trung điểm AB , MQ / / AB ' ⇒ Q trung điểm cạnh BB ' Phương án C Ta chứng minh tương tự phần D đỉnh thiết diện trung điểm cạnh cạnh thiết diện có độ dài ADB ' C ') Từ dễ thấy tâm hình lập phương O = AC '∩ DB ', O = AC '∩ SN mp ( ... SAB ) Học sinh cho G1G2 P AB nên kết luận ( ) ( Phương án C G G G P SAB ) Học sinh cho G1G2 P SC nên kết luận ( ) ( Phương án D G G G P ABC ) Học sinh cho G2G3 P BC nên kết luận ( ) ( Câu 2. 4.3.Cho... B.10 C D 25 LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐÁP ÁN ĐÚNG A Số cạnh đáy lớn + số cạnh đáy nhỏ + số cạnh bên = 15 cạnh CÁC PHƯƠNG ÁN GÂY NHIỄU Phương án B Chỉ đếm số cạnh đáy lớn đáy nhỏ Phương án C Chỉ đếm số cạnh... MNP ) Học sinh thấy MP P SD nên kết luận ( Phương án C SAB ) P ( MNP ) Học sinh thấy MN P SB nên kết luận ( Phương án D ABCD ) P ( MNP ) Học sinh thấy NP P BD nên kết luận ( Câu 2. 4 .2. Cho hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 7)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay