ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)

8 47 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:37

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN CHƯƠNG II HÌNH HỌC 11 Câu 2.4.2 Mệnh đề sau đúng? A Hai mặt phẳng phân biệt khơng song song cắt B Hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song song song với C Hai mặt phẳng song song với đường thẳng song song với D Nếu hai mặt phẳng song song đường thẳng nằm mặt phẳng song song với đường thẳng nằm mặt phẳng Lời giải Phân tích phương án nhiễu Đáp án B sai hai mặt phẳng cắt Đáp án C sai hai mặt phẳng trùng Đáp án D sai hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng chéo Câu 2.4.2 Mệnh đề sau sai? A Nếu mặt phẳng ( P ) chứa hai đường thẳng song song với mặt phẳng ( Q) ( P ) ( Q ) song song với B Nếu hai mặt phẳng song song đường thẳng nằm mặt phẳng song song với mặt phẳng C Nếu hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song mặt phẳng ( R ) cắt ( P) phải cắt ( Q ) giao tuyến chúng song song D Nếu đường thẳng cắt hai mặt phẳng song song cắt mặt phẳng lại Lời giải A sai theo điều kiện hai mặt phẳng song song “Mặt phẳng ( P ) chứa hai đường thẳng cắt song song với mặt phẳng ( Q ) ( P ) ( Q ) song song với Phân tích phương án nhiễu Đáp án B,C,D tính chất hai mặt phẳng song song Câu 2.4.1 Cho hình hộp ABCD.EFGH Gọi I , J tâm hình bình hành ABCD EFGH Mệnh đề sau sai? A ( ACGE ) // ( BDHF ) B ( ABFE ) // ( DCGH ) C ( ABCD ) // ( EFGH ) D ( ABJ ) // ( GHI ) Lời giải Ta có AB ∩ CD = I EG ∩ FH = J nên ( ACGE ) ∩ ( BDHF ) = IJ Nên A sai Phân tích phương án nhiễu C tính chất hình hộp ABCD.EFGH B tính chất hình hộp ABCD.EFGH  AB // ( GHI )  AB //GH ⇒ ⇒ ( ABJ ) // ( GHI ) D   AJ //GI  AJ // ( GHI ) Câu 2.4.1.Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M , N , P trung điểm cạnh AB, CD, SA Mặt phẳng sau song song với mặt phẳng ( DMP ) ? A ( SBN ) B ( SOB ) C ( SNC ) D ( SBC ) Lời giải Vì M , P trung điểm cạnh AB , SA nên MP //SB ⇒ MP // ( SBN ) (1) Vì M , N trung điểm cạnh AB , CD ABCD hình bình hành nên DM //NB ⇒ DM // ( SBN ) (2) Từ (1) (2) suy ( DMP ) // ( SBN ) Phân tích phương án nhiễu B Học sinh nhận thấy PM P SB nên chọn phương án B C Học sinh nhận thấy NC P AM nên chọn phương án C  PM P SB ⇒ ( DMP ) P ( SBC ) D Học sinh nhận thấy  AD P BC  Câu 2.4.2.Trong khơng gian cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng phân biệt Mệnh đề sau đúng? A ( AFD ) // ( BCE ) B AD // ( BEF ) C ( ABD ) // ( EFC ) D DE P ( ABF ) Lời giải  AF //BE ⊂ ( BEC )  ⇒ ( ADE ) // ( BEC ) Ta có:  AD //BC ⊂ ( BEC )   AF ⊂ ( ADE ) ; AD ⊂ ( ADE ) Phân tích phương án nhiễu: B Hoc sinh cảm nhận AD P BF nên chọn phương án B C Học sinh nhận thấy AB P EF nên chọn phương án C D Học sinh nhận thấy DE P AF nên chọn phương án D Câu 2.4.1 Cho đường thẳng a ⊂ ( P) đường thẳng b ⊂ (Q ) Mệnh đề sau sai? A ( P)// ( Q ) ⇒ a //b B ( P)// ( Q ) ⇒ a // ( Q ) C ( P)// ( Q ) ⇒ b // ( P ) D ( P)// ( Q ) ⇒ a b song song chéo Lời giải a ⊂ ( P)  Ta có: b ⊂ (Q) ⇒ a //b a chéo b ( P )// Q ( )  Phân tích phương án nhiễu: B ( P)// ( Q ) đường thẳng thuộc ( P) song song với (Q) C ( P)// ( Q ) đường thẳng thuộc (Q) song song với ( P) D ( P)// ( Q ) ⇒ a b song song chéo Câu 2.4.2 Cho hình chóp S ABCD, gọi G1 , G2 , G3 trọng tâm tam giác SAB, ABC , SAC Mệnh đề sau đúng? A ( G1G2G3 ) P ( SBC ) C ( G1G2G3 ) P ( SAB ) B ( G1G2G3 ) P ( SDC ) D ( G1G2G3 ) P ( ABCD ) Lời giải Đáp án A G1G2 / / SC , G2G3 / / SB ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( SBC ) Phân tích phương án nhiễu Đáp án B sai học sinh chưa nắm kiến thức ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( SCD ) Đáp án C sai học sinh chưa nắm kiến thức G2G3 / / SB ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( SAB ) Đáp án D sai học sinh chưa nắm kiến thức G1G3 / / AD ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( ABCD ) G1G2 / / SC Câu 2.4.1 Cho hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song với Mệnh đề sau đúng? A Nếu mp ( R ) cắt mp ( P ) mp ( R ) cắt mp ( Q ) giao tuyến chúng song song B Nếu đường thẳng a có điểm chung với mp ( P ) đường thẳng a có điểm chung với mp ( Q ) C Nếu đường thẳng a ⊂ ( P ) đường thẳng b ⊂ ( Q ) a P b D Nếu a / / ( P ) a / / ( Q ) Lời giải Phân tích phương án nhiễu: B sai a ⊂ ( P ) ⇒ a / / ( Q ) Học sinh sử dụng sai tính chất bắc cầu C sai a chéo b chúng khơng có điểm chung khơng đồng phẳng Học sinh sử dụng sai tính chất bắc cầu D sai a ⊂ (Q ) Học sinh vẽ hình chọn phương án D phương án không cho tất trường hợp Câu 2.4.3 Cho hình hộp ABCD A′B′C ′D′ Trên ba cạnh AB, DD′, C ′B′ lấy ba điểm M , N , P không trùng với đỉnh cho AM D′N B′P = = Thiết diện hình AB D′D B′C ′ hộp cắt mặt phẳng ( MNP ) hình gì? A Một lục giác B Một tứ giác C Một ngũ giác Lời giải Chọn A + Ta chứng minh mp ( MNP ) / / mp ( AB′D′ ) Ta có: AM D′N B′P AM MB BA = = ⇒ = = AB DD′ B′C ′ D′N ND DD′ Và AM MB BA = = B′P PC ′ C ′B′ D Một tam giác Theo định lí Ta-lét đảo MN song song với mp ( α ) với ( α ) song song với AD′ , BD MP song song với ( β ) với ( β ) song song với AB′, BC Vì BD / / B′D′, BC ′ / / AD′ nên hai mp ( α ) mp ( β ) đề song song với mp ( AB′D′ ) MN MP song song với mp ( AB′D′ ) Vậy mp ( MNP ) / / mp ( AB′D′ ) Từ M vẽ ME song song với AB′ , Từ P vẽ PF song song với B′D′ Từ N vẽ NK / / AD′ cắt AD K Thiết diện lục giác MEPFNK Phân tích phương án nhiễu Học sinh yếu chọn D Vì ngộ nhận tam giác MNP thiết diện HS chọn B,C học sinh vẽ sai hình không phát mp ( MNP ) / / mp ( AB′D′ ) Câu 2.4.3.Cho hình chóp S.ABCD với ABCD hình thoi cạnh a, SAD tam giác Gọi M điểm thuộc cạnh AB, AM = x, ( P) mặt phẳng qua M song song với ( SAD ) Tính diện tích thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng ( P ) A S = a − x2 ) ( B S = a − x2 ) ( C S = a + x2 ) ( D S = ( a − x) Lời giải Chọn A Do mặt phẳng ( P) qua M song song với mp ( SAD ) nên cắt mặt hình chóp giao tuyến qua M song song với mp ( SAD ) Do ABCD hình thoi tam giác SAD Do thiết diện thu hình thang cân MNEF ( MN / / EF , MF = EN ) Khi ta có: MN = a , EF SF MA x = = = ⇒ EF = x ; MF = a − x BC SB AB a Đương cao FH hình thang cân bằng:  MN − EF  FH = MF −  ( a − x) ÷ = 2   Khi dó diện tích hình thang cân là: S = a − x2 ) ( Phân tích đáp án nhiễu Phương án B sai áp dụng công thức tính tính diện tích hình thang sai khơng chia cho mẫu 2 Phương án C sai áp dụng sai đẳng thức thành: ( a − x ) ( a + x ) = a + x Phương án D sai áp dụng sai cơng thức diện tích hình thang nhầm tính tốn S MNEF = [(đáy lớn – đáy nhỏ).đường cao]:2 ... chéo Câu 2. 4 .2 Cho hình chóp S ABCD, gọi G1 , G2 , G3 trọng tâm tam giác SAB, ABC , SAC Mệnh đề sau đúng? A ( G1G2G3 ) P ( SBC ) C ( G1G2G3 ) P ( SAB ) B ( G1G2G3 ) P ( SDC ) D ( G1G2G3 )... A G1G2 / / SC , G2G3 / / SB ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( SBC ) Phân tích phương án nhiễu Đáp án B sai học sinh chưa nắm kiến thức ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( SCD ) Đáp án C sai học sinh chưa nắm kiến thức G2G3... SB ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( SAB ) Đáp án D sai học sinh chưa nắm kiến thức G1G3 / / AD ⇒ ( G1G2G3 ) / / ( ABCD ) G1G2 / / SC Câu 2. 4.1 Cho hai mặt phẳng ( P ) ( Q ) song song với Mệnh đề sau đúng?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 6)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay