ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)

4 36 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:37

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG II HH 11 Câu 2.1.1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Ba mặt phẳng cắt theo ba giao tuyến phân biệt ba giao tuyến đồng quy đôi song song với B Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng có đường thẳng chung C Tồn mặt phẳng qua điểm phân biệt D Tồn mặt phẳng qua điểm đường thẳng cho trước + Định lý giao tuyến ba mặt phẳng Đáp án A +Mệnh đề “Nếu hai mặt phẳng có điểm chung chúng có đường thẳng chung nhất” Học sinh không ý trường hợp hai mặt phẳng trùng nên chọn B + Mệnh đề “Tồn mặt phẳng qua điểm phân biệt” Học sinh không ý đến điều kiện điểm không thẳng hàng nên chọn C + Mệnh đề “Tồn mặt phẳng qua điểm đường thẳng cho trước” Học sinh không ý điều kiện điểm không nằm đường thẳng nên chọn D Câu 2.1.1 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M, N trung điểm SB, SD Mệnh đề sau sai ? A DOMN tứ diện B ( MNO ) ≡ ( SBD ) C AOMN tứ diện D COMN tứ diện + Do D, O, M, N đồng phẳng ⇒ đáp án A + Do thấy tam giác MNO nhỏ tam giác SBD nên chọn B + Nhầm A đồng phẳng với M,N,O nên chọn C + Nhầm C đồng phẳng với M,N,O nên chọn D Câu 2.1.1 Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình bình hành tâm O Gọi M trung điểm SA Mệnh đề sau ? A CM AO cắt B CM BD cắt C CM SB cắt D CM AB cắt + CM AO đồng phẳng ⇒ đáp án A + Nối CM thấy cắt BD nên chọn B + Kéo dài CM SB nhầm lẫn cắt chọn C + Nối CM thấy cắt AB nên chọn D Câu 2.1.1 Cho hình chóp S.ABCD với ABCD hình thang đáy lớn AB Gọi M trung điểm SC Tìm giao điểm BC với mặt phẳng ( ADM ) ? A Giao điểm BC AD B Giao điểm BC SD C Giao điểm BC MD D Giao điểm BC MA + BC AD đồng phẳng ⇒ đáp án A + Nhầm lẫn SD nằm mặt phẳng ( ADM ) , kéo dài SD cắt BC điểm nên chọn B + Nhầm lẫn BC DM kéo dài cắt nên chọn C + Nhầm lẫn BC AM kéo dài cắt nên chọn D Câu 2.2.2 Mặt phẳng ( α ) qua trung điểm cạnh AB , song song AC BD cắt tứ diện ABCD theo thiết diện một: A.Hình vng B.Hình chữ nhật C.Hình thoi D.Hình bình hành AC + Thiết diện hình thoi cạnh hai đường chéo (đường cao ứng với cạnh đáy hai tam giác cân nhau) nên hình vng Đáp án A + Học sinh không ý điều kiện AC = BD nên chọn B + Học sinh không ý điều kiện hai đường chéo nên chọn C + Học sinh quan tâm hai cặp cạnh song song nên chọn D Câu 2.2.2 Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M, N, K trung điểm BC, DC, SB Tìm giao điểm MN mặt phẳng ( SAK ) A Giao điểm MN AB B Giao điểm MN AK C Giao điểm MN SK D Giao điểm MN SA + ( SAK ) ≡ ( SAB ) , AB MN đồng phẳng ⇒ đáp án A + Nhầm lẫn AK MN kéo dài cắt chọn B + Nhầm lẫn SK MN kéo dài cắt chọn C + Nhầm lẫn SA MN kéo dài cắt chọn C Câu 2.2.2 Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB AC, E điểm cạnh CD với ED = EC Tìm thiết diện tạo mặt phẳng (MNE) tứ diện ABCD A Hình thang MNEF với F điểm cạnh BD mà EF // BC B Tứ giác MNEF với F điểm cạnh BD C Tam giác MNE D Hình bình hành MNEF với F điểm cạnh BD mà EF // BC + Do MN // BC nên từ E kẻ EF // BC với F thuộc BD Do MNEF có EF // MN nên hình thang + Học sinh khơng ý yếu tố song song nên chọn B + Thấy MNE tam giác nên chọn C + Nhìn hình thấy MF dường song song NE mà không ý tỉ lệ nên chọn D Câu 2.2.2 Cho hình chóp S.ABC có AB = AC, SB = SC H, K trực tâm tam giác ABC tam giác SBC, G F trọng tâm tam giác ABC tam giác SBC Mệnh đề sau mệnh đề sai ? A HF GK chéo B AG, SF cắt điểm BC C SH AK cắt D AH, SK BC đồng qui + Do H, G, K, F đồng phẳng Đáp án A + Học sinh khơng ý tính chất tam giác cân có chung cạnh đáy nên chọn B + Học sinh không ý yếu tố đồng phẳng nên chọn C + Học sinh khơng ý tính chất tam giác cân có chung cạnh đáy nên chọn D Câu 2.2.3 Cho tứ diện ABCD có I, J trọng tâm tam giác ABC tam giác ABD Mệnh đề sau ? A IJ song song CD B CI JD chéo C IJ CD cắt D IJ CD chéo + Gọi K trung điểm AB Vì I trọng tâm tam giác ABC nên I ∈ KC J trọng tâm tam giác ABD nên J ∈ KD Ta có: KI KJ = = ⇒ IJ // CD Đáp án A KC KD + Không xác định CI DJ cắt K nên chọn B + Vẽ khơng xác đường trung tuyến dẫn đến IJ cắt CD chọn C + Vẽ khơng xác đường trung tuyến không ý đồng phẳng IJ CD chọn D Câu 2.2.3 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình bình hành tâm O có AC = a, BD = b Tam giác SBD tam giác Một mặt phẳng ( α ) di động song song với ( SBD ) qua điểm I đoạn OC ( khơng trùng C) cắt hình chóp theo thiết diện tam giác LKH với ( L, K, H thuộc DC, SC, BC) Tính diện tích tam giác LKH theo a,b AI = x ? 2 b2 ( a − x ) b2 x2 b2 ( a − x ) 2b ( a − x ) A C B D a2 a2 2a a2 + Thiết diện tam giác LHK hình vẽ 2 2 4( a − x) b2 ( a − x ) S ∆LHK  LH   CI  = ⇒ S ∆LHK = ÷ = ÷ = S ∆SBD  BD   CO  a2 a2 ⇒ đáp án A + Không để ý điều kiện I đoạn OC mà vẽ I thuộc AO Khi đó: 2 S ∆LHK  LH   AI  4x2 b2 x2 = = = ⇒ S = chọn B ÷  ÷ ∆LHK S ∆SBD  BD   AO  a2 a2 + 2( a − x) b2 ( a − x ) S ∆LHK  LH   CI  = ⇒ S ∆LHK = ÷ = ÷ = S ∆SBD  BD   CO  a2 2a Chọn C 2 2 4( a − x) 2b ( a − x ) S ∆LHK  LH   CI  = ⇒ S ∆LHK = + Khơng nhớ diện tích ÷ = ÷ = S ∆SBD  BD   CO  a2 a2 tam giác Chọn D 2 2 ... tích tam giác LKH theo a,b AI = x ? 2 b2 ( a − x ) b2 x2 b2 ( a − x ) 2b ( a − x ) A C B D a2 a2 2a a2 + Thiết diện tam giác LHK hình vẽ 2 2 4( a − x) b2 ( a − x ) S ∆LHK  LH   CI  =... CO  a2 a2 ⇒ đáp án A + Không để ý điều kiện I đoạn OC mà vẽ I thuộc AO Khi đó: 2 S ∆LHK  LH   AI  4x2 b2 x2 = = = ⇒ S = chọn B ÷  ÷ ∆LHK S ∆SBD  BD   AO  a2 a2 + 2( a − x) b2 ( a −... ∆SBD  BD   CO  a2 2a Chọn C 2 2 4( a − x) 2b ( a − x ) S ∆LHK  LH   CI  = ⇒ S ∆LHK = + Không nhớ diện tích ÷ = ÷ = S ∆SBD  BD   CO  a2 a2 tam giác Chọn D 2 2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay