ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:29

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN 11 CHƯƠNG HÌNH HỌC r 1Câu 1.2.1.Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(1;3) Phép tịnh tiến theo vectơ v = (2;1) biến A thành điểm điểm sau đây? B C ( −1; 2) A B(3; 4) C D(1; − 2) D E (2;3) x ' = x + a = nên chọn đáp án A y' = y +b = Giải: Vì  Sai lầm B C (−1; 2) C D(1; − 2) D E (2;3) Nguyên nhân x ' = x − a y' = y −b Nhớ sai công thức  x ' = a − x y' = b − y Nhớ sai công thức   x ' = x.a  y ' = y.b Nhớ sai công thức  2Câu 1.5.1 Cho hình vng ABCD tâm O Ảnh A qua phép quay tâm O góc quay 1800 điểm sau đây? A C B D C B D A Giải: Vì OA = OC ; AOC = 1800 nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B D Hiểu sai: góc quay 900 C B Hiểu sai: góc quay −900 D A Hiểu sai 1800 vòng tròn 3Câu 1.5.1 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;3) Phép quay tâm O góc quay 900 biến A thành điểm điểm sau đây? A B(−3; 2) B C (3; − 2) C D(−2;3) D E (2; − 3)  x ' = − y = −3 nên chọn đáp án A y' = x = Giải: Vì  Sai lầm B C (3; − 2) Nguyên nhân x ' = y  y ' = −x Sai công thức:  C D(−2;3) D E (2; − 3) x ' = −x y' = y Sai công thức:  x ' = x y' = −y Sai công thức:  4Câu 1.5.1 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (4; − 5) Phép quay tâm O góc quay −900 biến M thành điểm điểm sau đây? A B(−5; − 4) C D(−4; − 5) B C (5; 4) D E (4;5)  x ' = y = −5 nên chọn đáp án A  y ' = − x = −4 Giải: Vì  Sai lầm B C (5; 4) C D(−4; − 5) D E (4;5) Nguyên nhân x ' = − y y' = x Sai công thức:  x ' = −x y' = y Sai công thức:  x ' = x y' = −y Sai công thức:  5Câu 1.2.2.Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : x + y − = Phép tịnh tiến theo r vectơ v = (2;3) biến d thành đường thẳng d' có phương trình? A x + y − 10 = B x + y + 10 = C x + y + = D x + y − = Giải: Vì d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(3; 4) ∈ d ' ⇒ m = −10 nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B x + y + 10 = Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(3; 4) ∈ d ' ⇒ m = 10 C 2x + y + = Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1; −2) ∈ d ' ⇒ m = D 2x + y − = Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1; −2) ∈ d ' ⇒ m = −4 6Câu 1.5.2 Cho hình vng ABCD tâm O Ảnh đường AB qua phép quay tâm O góc quay −1800 đường thẳng sau đây? A CD B AD C BC D AB Giải: Vì Q(O,−180o ) biến A → C , B → D nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B AD Hiểu sai: góc quay 900 C BC Hiểu sai: góc quay −900 D AB Hiểu sai 1800 vòng tròn 7Câu 1.5.2.Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : x + y − = Phép quay tâm O góc quay 900 biến d thành đường thẳng d' có phương trình? A x − y + = B x − y − = C x + y = D x + y + = Giải: Vì d ' : x − y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B x− y−2 =0 Giải sai d ' : x − y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(1; −1) ∈ d ' ⇒ m = −2 C x+ y =0 Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = D x+ y+2=0 Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1; −1) ∈ d ' ⇒ m = 8Câu 1.2.2 Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A(1; − 2), B(3; 4) C (5; − 4) Phép tịnh uuur tiến theo vectơ BC biến điểm A thành điểm có tọa độ tọa độ sau? A (3; − 10) B (−1;6) uuur C (1; − 6) D (9; − 2) x ' = x + a = nên chọn đáp án A  y ' = y + b = −10 Giải: Vì BC = (2; − 8) ⇒  Sai lầm Nguyên nhân B (−1;6) uuur  x ' = x − a = −1 BC = (2; − 8) ⇒  y' = y −b = C (1; − 6) uuur x ' = a − x = BC = (2; − 8) ⇒   y ' = b − y = −6 D (9; − 2) uuur x ' = x + a = BC = (8;0) ⇒   y ' = y + b = −2 9Câu 1.2.3 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) : x + y + x + y − 11 = Phép tịnh r tiến theo vectơ v = (2;3) biến (C ) thành đường tròn (C ') có phương trình? A ( x − 1) + ( y − 1) = 16 B ( x + 1) + ( y + 1) = 16 C ( x − 1) + ( y − 1) = D ( x + 1) + ( y + 1) = 2 2 2 2  I (−1; − 2)  I '(1;1) 2 ⇒ (C ') :  ⇒ (C ') : ( x − 1) + ( y − 1) = 16 R = R ' = R = Giải: Vì (C ) :  nên chọn đáp án A Sai lầm B ( x + 1) Nguyên nhân + ( y + 1) = 16 Sai công thức ( x + a ) + ( y + b ) = R 2 C ( x − 1) + ( y − 1) = Sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R D ( x + 1) + ( y + 1) = Sai công thức ( x + a ) + ( y + b ) = R 2 2 2 10Câu 1.6.3.2 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) : ( x + 1) + ( y − ) = Viết phương trình đường tròn (C ') ảnh đường tròn (C ) qua phép dời hình có r thực liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ v = (3;1) phép quay tâm O góc quay 900 ? 2 A (C ') : ( x + 3) + ( y − ) = B (C ') : ( x + 3) + ( y − ) = C (C ') : ( x − ) + ( y + ) = D (C ') : ( x − 3) + ( y + ) = 2 2 2 2 Giải: Vì Q  I (2;3)  I '(−3; 2)  I (−1; 2) Tvr 2 ( O ,900 ) (C ) :  →(C1 ) :  → (C ') :  ⇒ (C ') : ( x + 3) + ( y − ) = R =  R ' = R1 =  R1 = R = nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B (C ') : ( x + 3) + ( y − ) = C (C ') : ( x − 3) + ( y + ) = D (C ') : ( x − 3) + ( y + ) = 2 2 Sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R 2  I (3; − 2)  R ' = R1 = Q Sai bước →(C ') :  ( O ,900 )  I (3; − 2)  R ' = R1 = Q Sai bước →(C ') :  ( O ,900 ) sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R -HẾT- ... y − 11 = Phép tịnh r tiến theo vectơ v = (2 ;3) biến (C ) thành đường tròn (C ') có phương trình? A ( x − 1) + ( y − 1) = 16 B ( x + 1) + ( y + 1) = 16 C ( x − 1) + ( y − 1) = D ( x + 1) +... x + y + m = 0; M (1; 1) ∈ d ⇒ M '( 1; 1) ∈ d ' ⇒ m = D x+ y+2=0 Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1; 1) ∈ d ⇒ M '( 1; 1) ∈ d ' ⇒ m = 8Câu 1. 2.2 Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm A (1; − 2), B(3; 4)... y + 1) = 2 2 2 2  I ( 1; − 2)  I ' (1; 1) 2 ⇒ (C ') :  ⇒ (C ') : ( x − 1) + ( y − 1) = 16 R = R ' = R = Giải: Vì (C ) :  nên chọn đáp án A Sai lầm B ( x + 1) Nguyên nhân + ( y + 1) = 16 Sai
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 3)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay