ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:28

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỐN 11 CHƯƠNG HÌNH HỌC r 1Câu 1.2.1 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2;5) Phép tịnh tiến theo vectơ v = (1;3) biến A thành điểm có tọa độ tọa độ sau? A (3;8) C (−1; − 2) B (1; 2) D (2;15) x ' = x + a = nên chọn đáp án A y' = y +b = Giải: Vì  Sai lầm B C (−1; 2) C D(1; − 2) D E (2;3) Nguyên nhân x ' = x − a y' = y −b Nhớ sai công thức  x ' = a − x y' = b − y Nhớ sai công thức   x ' = x.a  y ' = y.b Nhớ sai công thức  2Câu 1.5.1.Cho hình vng ABCD tâm O Ảnh C qua phép quay tâm O góc quay 3π điểm sau đây? A A B D C B D C Giải: Vẽ hình nhận xét nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B D Hiểu sai: góc quay 2700 C B Hiểu sai: góc quay −2700 D C Hiểu sai π vòng tròn 3Câu 1.5.1.Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(2; − 1) Phép quay tâm O góc quay A thành điểm có tọa độ tọa độ sau? B (−1; − 2) A (1; 2) C (−2; − 1) D (2;1) x ' = − y = nên chọn đáp án A y' = x = Giải: Vì  Sai lầm B (−1; − 2) Nguyên nhân x ' = y  y ' = −x Sai công thức:  π biến C (−2; − 1) D (2;1) x ' = −x y' = y Sai công thức:  x ' = x y' = −y Sai công thức:  4Câu 1.5.1 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M (−3;7) Phép quay tâm O góc quay −3π biến M thành điểm có tọa độ sau? B (−7; − 3) A (7;3) D ( −3; −7 ) C (3;7) x ' = y = nên chọn đáp án A  y ' = −x = Giải: Vì  Sai lầm B (−7; − 3) C (3;7) D ( −3; −7 ) Nguyên nhân x ' = − y y' = x Sai công thức:  x ' = −x y' = y Sai công thức:  x ' = x y' = −y Sai công thức:  5Câu 1.2.2 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : x + y − = Phép tịnh tiến theo r vectơ v = (2;8) biến d thành đường thẳng d' có phương trình? A x + y − 13 = B x + y + 13 = C x + y − = D x + y + = Giải: Vì d ' : x + y + m = 0; M (2;1) ∈ d ⇒ M '(4;9) ∈ d ' ⇒ m = −13 nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B x + y + 13 = Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (2;1) ∈ d ⇒ M '(4;9) ∈ d ' ⇒ m = 13 C x+ y −7 = Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (2;1) ∈ d ⇒ M '(0;7) ∈ d ' ⇒ m = −7 D x+ y+7 =0 Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (2;1) ∈ d ⇒ M '(0;7) ∈ d ' ⇒ m = 6Câu 1.5.2 Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A(3; − 2) Phép dời hình cách thực r liên tiếp phép tịnh tiến theo vectơ v = (1; − 3) phép quay tâm O góc quay 900 biến A thành điểm có tọa độ tọa độ sau? A (5; 4) B (−1; 2) Giải: Giải: Qua phép tịnh tiến A(3; − 2) → A '(4; − 5) Qua phép quay A '(4; − 5) → A ''(5; 4) nên chọn đáp án A C (1; 2) D (−5; − 4) Sai lầm B Nguyên nhân Qua phép tịnh tiến A(3; − 2) → A '(2;1) (−1; 2) Qua phép quay A '(2;1) → A ''(−1; 2) C Qua phép tịnh tiến A(3; − 2) → A '(2;1) (1; 2) Qua phép quay A '(2;1) → A ''(1; 2) D Qua phép tịnh tiến A(3; − 2) → A '(4; − 5) (−5; − 4) Qua phép quay A '(4; − 5) → A ''(−5; − 4) 7Câu 1.5.2 Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d : x + y − = Phép quay tâm O góc quay 900 biến d thành đường thẳng d' có phương trình? A x − y + = B x − y − = C x + y + = D x + y − = Giải: Vì d ' : 3x − y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B x− y−2 =0 Giải sai d ' : 3x − y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = −5 C 3x + y + = Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = D x+ y+2=0 Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1;1) ∈ d ⇒ M '(−1;1) ∈ d ' ⇒ m = −1 8Câu 1.2.2 Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm M(1; 2), N (3; − 4) P(0; − 4) Phép tịnh uuur tiến theo vectơ NP biến điểm M thành điểm có tọa độ tọa độ sau? A (−2; 2) uuur B (−1;6) C (−4; − 2)  x ' = x + a = −2 nên chọn đáp án A y ' = y + b = Giải: Vì NP = ( −3;0) ⇒  Sai lầm Nguyên nhân B (4; 2) uuur x ' = x − a = NP = (−3;0) ⇒  y' = y −b = C (−4; − 2) uuur  x ' = a − x = −4 NP = (−3;0) ⇒   y ' = b − y = −2 D (4; 2) uuur x ' = x + a = NP = (3;0) ⇒  y' = y +b = D (4; 2) 9Câu 1.2.3 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) : ( x − 1) + ( y + 3) = 25 Phép tịnh r tiến theo vectơ v = (2;3) biến (C ) thành đường tròn (C ') có phương trình? 2 A ( x − 3) + y = 25 B ( x + 1) + ( y + ) = 25 C ( x − ) + ( y − ) = 25 D ( x − 1) + ( y − ) = 25 2 2 2  I (1; − 3)  I '(3;0) ⇒ (C ') :  ⇒ (C ') : ( x − 3) + y = 25 R = R ' = R = Giải: Vì (C ) :  nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B ( x + 1) + ( y + ) = 25 Sai I (−1;3) → I '(1;6) , sai cơng thức phương trình đường tròn C ( x − 5) + ( y − ) = 25 Sai công thức I (3; − 1) → I '(5; 2) D ( x − 1) + ( y − ) = 25 I (−1;3) → I '(1;6) 2 10Câu 1.2.3 Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C ) : x + y = Viết phương trình r đường tròn (C ') ảnh đường tròn (C ) phép tịnh tiến theo vectơ v = ( −3;1) ? A (C ') : ( x + 3) + ( y − 1) = B (C ') : ( x − 3) + ( y + 1) = C (C ') : ( x − 3) + ( y + 1) = D (C ') : ( x − 3) + ( y + 1) = 2 2 2 2  I (−3;1) O(0;0) Tvr 2 →(C1 ) :  ⇒ (C ') : ( x + 3) + ( y − 1) = R =  R1 = R = Giải: Vì (C ) :  nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B (C ') : ( x − 3) + ( y + 1) = Sai công thức ( x + a ) + ( y + b ) = R C (C ') : ( x + 3) + ( y − 1) = Sai bước I (3; −1) D (C ') : ( x − 3) + ( y + 1) = 2 Sai bước I (3; −1) Sai công thức ( x − a ) + ( y − b ) = R 2 2 2 -HẾT- ... đáp án A C (1; 2) D (−5; − 4) Sai lầm B Nguyên nhân Qua phép tịnh tiến A(3; − 2) → A '(2 ;1) ( 1; 2) Qua phép quay A '(2 ;1) → A ''( 1; 2) C Qua phép tịnh tiến A(3; − 2) → A '(2 ;1) (1; 2) Qua phép... + y + m = 0; M (1; 1) ∈ d ⇒ M '( 1; 1) ∈ d ' ⇒ m = D x+ y+2=0 Giải sai d ' : x + y + m = 0; M (1; 1) ∈ d ⇒ M '( 1; 1) ∈ d ' ⇒ m = 1 8Câu 1. 2.2 Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm M (1; 2), N (3; − 4)... Vì d ' : 3x − y + m = 0; M (1; 1) ∈ d ⇒ M '( 1; 1) ∈ d ' ⇒ m = nên chọn đáp án A Sai lầm Nguyên nhân B x− y−2 =0 Giải sai d ' : 3x − y + m = 0; M (1; 1) ∈ d ⇒ M '( 1; 1) ∈ d ' ⇒ m = −5 C 3x + y +
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay