ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)

6 41 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:28

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I-HÌNH HỌC 11- BÀI 7,8 Câu 1.7.1.Phép vị tự tâm O tỉ số k ( k ≠ 0) biến M thành điểm M' Mệnh đề ? uuuu r uuuur' uuuur uuuu uuuur uuuur r r uuuu r A.OM = OM uuuu B.OM = kOM ' C.OM = − kOM ' D.OM ' = −OM k Lược giải Ta có: uuuur uuuu r uuuu r uuuur OM ' = kOM ⇔ OM = OM ' k PA nhiễu (B): PA nhiễu (C): PA nhiễu (D): uuuur uuuu r OM = kOM ' Nhớ nhầm định nghĩa uuuur uuuu r OM = − kOM ' uuuur uuuu r OM ' = −OM Nhầm với PĐX tâm O Câu 1.7.1 Trong mp(Oxy) cho k = −1 số A ( 3; ) Tìm tọa độ ảnh điểm A qua phép vị tự tâm O tỉ A ( −3; −2 ) B ( −3;2 ) C ( 2;3) D ( 2; −3) Lược giải Khi k=-1 phép vị tự trở thành PĐX tâm O Ta có: PA nhiễu (B): ADCTcơng thức  x ' = kx  x ' = −3 ⇒   y ' = ky  y ' = x ' = −x  x ' = −3 ⇒   y ' = − y  y ' = −2 nhầm k PA nhiễu (C):Thế x vào y ngược lại PA nhiễu (D): Nhầm Câu 1.7.1 Trong mp(Oxy) cho k = −2 tỉ số M ( −2;4 ) Tìm tọa độ ảnh điểm A qua phép vị tự tâm O A ( 4; −8 ) B ( −4;8 ) C ( −8;4 ) D ( 4;8 ) Lược giải Ta có:  x ' = kx  x ' = −4 ⇒   y ' = ky  y ' = −8 PA nhiễu (B): ADCT công thức PA nhiễu (C):ADCT công thức Suy PA A  x ' = kx  x ' = −4 ⇒   y ' = ky  y ' =  x ' = kx  x ' = −8 ⇒   y ' = ky  y ' = nhầm k=2 x vào y y vào x PA nhiễu (D): Nhầm y=-4 Câu 1.8.1.Tìm mệnh đềsai ? A Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với B Phép dời hình phép đồng dạng tỉ số C Phép vị tự tỉ số k k = k phép đồng dạng tỉ số D Phép đồng dạng bảo tồnđộ lớn góc Lược giải Theo tính chất Suy PA A phương án sai PA nhiễu (B): Theo tính chất củaphép đồng dạng PA nhiễu (C):Theo tính chất củaphép đồng dạng PA nhiễu (D): Theo tính chất củaphép đồng dạng Câu 1.7.2.Chotam giác ABC,với G trọng tâm tam giác, D trung điểm BC.Tìm tỉ số k vị tự tâm G biến điểm A thành điểm D A.k = − B.k = − 2 C.k = D.k = 2 Lược giải DoG trọng tâm tam giác ABC Suy uuur r uuu GD = − GA suy k =− nên chọn PA A uuur r uuu GD = − GA PA nhiễu (B):DoG trọng tâm tam giác ABC Suy uuur uuu r GD = GA PA nhiễu (C):DoG trọng tâm tam giác ABC Suy PA nhiễu (D): DoG trọng tâm tam giác ABC Suy uuur uuu r GD = GA d : 2x + y − = Câu 1.7.2.Trong mp Oxy cho đường thẳng Tìm phương trình ảnh k = đường thẳng d qua phép vị tựtâm O tỉ số A.2 x + y − = B.2 x + y − = C.2 x + y + = D.2 x + y − 12 = Lược giải d ' : 2x + y + c = Theo T/ c 2:d’//d suy M ( 0;3) ∈ d ⇒ M ' ( x ' ; y ' ) = V( O ,2) ( M ) ⇒ M ' ( 0;6 ) ∈ d ' ⇔ c = −6 Lấy Vậy d ' : 2x + y − = PA nhiễu (B):ADCT công thức PA nhiễu (C):ADCT công thức  x ' = kx ⇒ M ' ( 0; −3)   y ' = ky  x ' = kx ⇒ M ' ( 0; −6 )   y ' = ky PA nhiễu (D): ADCT công thức  x ' = kx ⇒ M ' ( 6;0 )   y ' = ky Suy PA B nhầm k=-2 Suy PA C nhầm y vào x Suy PA D Câu 1.7.2.Trong mp Oxy cho đường tròn đường thẳng ( C) ( C ) : ( x − 1) qua phép vị tựtâm O tỉ số + ( y − 2) = Tìm phương trình ảnh k = −2 A ( x + ) + ( y + ) = B ( x + ) + ( y − ) = 2 2 C ( x − ) + ( y + ) = D ( x + ) + ( y − ) = 16 2 2 Lược giải I ( 1;2 ) ; R = Từ Đt (C) suy tâm I' ( x ' ; y ' ) = V( O , −2) ( I ) ⇒ I ' ( −2; −4 ) ; R ' = R = Lấy Vậy ( C ') : ( x + ) + ( y + ) = PA nhiễu (B):ADCT công thức PA nhiễu (C):ADCT công thức  x ' = kx ⇒ I ' ( −2;4 )   y ' = ky  x ' = kx ⇒ I ' ( 2; −4 )   y ' = ky Suy PA B nhầm k=-2 Suy PA C PA nhiễu (D): nhầm R=4 Suy PA D M ( −5;6 ) , N ( 4;12 ) Câu 1.7.2.Trong mp Oxy cho hai điểm k = −2 ảnh N qua phép vị tựtâm I tỉ số A.( 1;10 ) B ( 13;18 ) C.( 1;18) D ( 0;10 ) Lược giải Gọi I ' ( x; y ) Ta có: tọa độ cần tìm uuur uur IM = ( −5 − x;6 − y ) , IN = ( − x;12 − y ) Tìm tọa độ điểm I cho M Từ uuur uur  x = IM = −2 IN ⇒   y = 10 PA nhiễu (B):Từ Suy PA A uuur uur  x = 13 IM = IN ⇒   y = 18 Nhầm k=2 suy PA B uuur IM = ( + x; y − ) PA nhiễu (C):Tính tọa độ vecto sai suy PA C uur IN = ( −5 − x;12 − y ) PA nhiễu (D): sai lây tọa độ điểm M Suy PA D Câu 1.8.3.Trong mp Oxy cho đường thẳng thẳng k= số d d : x + y − = Tìm phương trình ảnh đường qua phép đồng dạng có cách thực liên tiếp phépvị tựtâm phép quay tâm O góc quay I ( −1; −1) tỉ −450 A.x = B.y = C.x − y = D.x + y = Lược giải d ': x + y + c = d1 / / d Theo T/ c 2: d suy M ( 1;1) ∈ d ⇒ M ' ( x ' ; y ' ) = V 1  I, ÷  2 Lấy Ảnh ( M ) ⇒ M ' ( 0;0 ) ≡ O ∈ d1 ⇔ c = ⇒ x + y = d1 qua phép quay tâm O góc quay PA nhiễu (B):Ảnh PA nhiễu (C):Ảnh −450 trục oysuy x=0 d1 qua phép quay tâm O góc quay d1 qua phép quay tâm O góc quay 450 trục ox suy y=0 Nhầm góc quay 900 đường thẳng x+y=0 Nhầm góc quay suy PA C PA nhiễu (D): Ảnh d1 qua phép quay tâm O góc quay - 900 Suy PA D Câu 1.8.3.Trong mp Oxy cho đường tròn đường thẳng tựtâm O k= tỉ số ( C) ( C ) : ( x − 2) + ( y − ) = qua phép đồng dạng có cách thực liên tiếp phépvị phép quay tâm O góc quay 900 A ( x + 1) + ( y − 1) = B ( x − 1) + ( y + 1) = 2 2 C ( x − ) + ( y − ) = D.( x − ) + ( y − ) = 2 2 Lược giải I ( 2;2 ) ;R = ⇒ R" = Từ Đt (C) suy tâm I' ( x ' ; y ' ) = V Lấy Vì qua PDD ( I ) ⇒ I ' ( 1;1) 1 O, ÷  2 I1' ( x ' ; y ' ) = Q O ,900 ( I ( ) ⇒ I ( −1;1) ' ) Ta có: ( C ') : ( x + 1) Tìm phương trình ảnh + ( y − 1) = Vậy I1' ( x ' ; y ' ) = Q O ,900 ( I ( ) ) ⇒ I ( 1; −1) ' PA nhiễu (B): Ta có: Nhầm CT phép quay PA nhiễu (C):HS lấy I(2;2).Suy PA C PA nhiễu (D): HS lấy I(2;2) R=2 Suy PA D R" = kR = ... ' ( 1; 1) 1 O, ÷  2 I1' ( x ' ; y ' ) = Q O ,900 ( I ( ) ⇒ I ( 1; 1) ' ) Ta có: ( C ') : ( x + 1) Tìm phương trình ảnh + ( y − 1) = Vậy I1' ( x ' ; y ' ) = Q O ,900 ( I ( ) ) ⇒ I ( 1; 1) '... nhầm R=4 Suy PA D M ( −5;6 ) , N ( 4 ;12 ) Câu 1. 7.2.Trong mp Oxy cho hai điểm k = −2 ảnh N qua phép vị tựtâm I tỉ số A.( 1; 10 ) B ( 13 ;18 ) C.( 1; 18) D ( 0 ;10 ) Lược giải Gọi I ' ( x; y ) Ta... 1; 1) tỉ −450 A.x = B.y = C.x − y = D.x + y = Lược giải d ': x + y + c = d1 / / d Theo T/ c 2: d suy M ( 1; 1) ∈ d ⇒ M ' ( x ' ; y ' ) = V 1  I, ÷  2 Lấy Ảnh ( M ) ⇒ M ' ( 0;0 ) ≡ O ∈ d1
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 (ĐỀ SỐ 1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay