ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:27

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG I – ĐẠI SỐ 11 Câu 1.2.1 Tìm tất họ nghiệm phương trình: sin x = A x = π + k 2π B x = − D x = C x = π + k 2π π + k 2π π + kπ Lược giải: π + k 2π , k ∈ Z Chọn A Nếu chọn B, C, D nhớ cơng thức sai Vì sin x = ⇔ x = Câu 1.2.1 Tìm tất họ nghiệm phương trình: cos x = A x = ± π + k 2π B x = ± π + kπ D x = ± C x = ± Lược giải: Vì cosx = π + kπ π + k 2π π π = cos ⇔ x = ± + k 2π , k ∈ Z Chọn A 3 Nếu chọn B, C, D nhớ không công thức nghiệm phương trình Câu 1.1.1 Tìm tập xác định D hàm số : y = 4sin x − cos x π  A D = R \  + kπ , k ∈ Z  B D = R \ { 0} π  C D = R \  + k 2π , k ∈ Z  D D = R \ { π + kπ , k ∈ Z } 2 2   Lược giải: Hàm số xác định ⇔ cos x ≠ ⇔ x ≠ π + kπ , k ∈ z Chọn A Nếu chọn B nhầm cos x ≠ Nếu chọn C, D nhầm GPT cos x = o sai Câu 1.1.1 Tìm tập xác định D hàm số : y = sin x + cos x A D = R B D = R \ { kπ ; k ∈ Z } π  C D = R \  + kπ , k ∈ Z  2 D D = ∅  Lược giải: Hàm số y= sin x, y= cosx có tập xác định D=R Chọn A Nếu chọn B , C nhầm TXĐ tan cot Nếu chọn D khơng biết Câu 1.2.2 Tìm tất họ nghiệm phương trình: sin x − = A x = π + kπ C x = π + k 2π B x = π + k 2π D Phương trình vơ nghiệm Lược giải: Vì sin2x - = ⇔ sin x = ⇔ x = π π + k 2π ⇔ x = + kπ , k ∈ Z Chọn A Nếu chọn B, C tính tốn sai Nếu chọn D khơng biết giải Câu 1.2.2 Tìm tất họ nghiệm phương trình: 2cos x − = π π A x = ± + kπ B x = ± + k 2π π C x = ± + k 2π Lược giải: Vì 2cos2x-1 = ⇔ cos x = π D x = ± + kπ π π π = cos ⇔ x = ± + k 2π ⇔ x = ± + kπ , k ∈ Z Chọn A 3 Nếu chọn B, C, D tính tốn sai Câu 1.2.2 Tìm tất họ nghiệm phương trình: 2cos x = π π A x = ± + kπ B x = ± + k 2π 12 π C x = ± + k 2π π D x = ± + kπ Lược giải: Vì 2cos2x= ⇔ cos x = π π π = cos ⇔ x = ± + k 2π ⇔ x = ± + kπ , k ∈ Z Chọn A 6 12 Nếu chọn B, C, D tính tốn sai giải PTLG π  Câu 1.2.2 Tìm tập xác định D hàm số : y = cot  x − ÷+ sin x   π kπ  A D = R \  + ; k ∈ Z  8 B D = ∅  π  C D = R \  + kπ ; k ∈ Z  4  D D = R  Lược giải: π π π kπ  Hàm số xác định ⇔ sin  x − ÷ ≠ ⇔ x − ≠ kπ ⇔ x ≠ + , (k ∈ Z ) 4   Chọn A Nếu chọn B, không giải PTLG Nếu chọn C tính tốn sai Nếu chọn D HS dựa vào hàm số sin2x  π  Câu 1.2.3 Nghiệm phương trình cos x − = đoạn  − ;0  là:   π B − π A − π C − π D − Lược giải: π ⇔ x = ± + k 2π , k ∈ ¢ π  π  Vậy nghiệm phương trình đoạn  − ;0  − Chọn A   Vì cos x − = ⇔ cos x = Nếu chọn B, C, D giải PTLG sai Câu 1.2.3 Tìm tập xác định D hàm số : y =  π  + kπ ; k ∈ Z    A D = R \ − − cos x + sin x  π  + k 2π ; k ∈ Z    B D = R \ − π  C D = R \  + kπ ; k ∈ Z  4  Lược giải: D D = ¡ cos x ≤ 1;sin x ≥ −1 nên − cos x ≥ + sin x ≥ Do hàm số xác định π π sin x ≠ −1 ⇔ x ≠ − + k 2π ⇔ x ≠ − + kπ , k ∈ ¢ Chọn A Nếu chọn B, C tính tốn sai GPTLG Nếu chọn D quên điều kiện : + sin x ≠ ...Câu 1. 1 .1 Tìm tập xác định D hàm số : y = sin x + cos x A D = R B D = R { kπ ; k ∈ Z } π  C D = R  + kπ , k ∈ Z  2 D D = ∅  Lược giải: Hàm số y= sin x, y= cosx có...  Hàm số xác định ⇔ sin  x − ÷ ≠ ⇔ x − ≠ kπ ⇔ x ≠ + , (k ∈ Z ) 4   Chọn A Nếu chọn B, khơng giải PTLG Nếu chọn C tính tốn sai Nếu chọn D HS dựa vào hàm số sin2x  π  Câu 1. 2.3 Nghiệm. .. C D = R  + kπ ; k ∈ Z  4  Lược giải: D D = ¡ cos x ≤ 1; sin x ≥ 1 nên − cos x ≥ + sin x ≥ Do hàm số xác định π π sin x ≠ 1 ⇔ x ≠ − + k 2π ⇔ x ≠ − + kπ , k ∈ ¢ Chọn A Nếu chọn B, C
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 6)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay