ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)

7 48 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2017, 12:26

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5) ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 CHƯƠNG I ĐẠI SỐ Người soạn: Nguyễn Văn Nhịn Đơn vị: PT DTNT THPT AG Người phản biện: Trần Văn Ngạn Đơn vị: PT DTNT THPT AG sin x = − Câu 1.2.1.NVNhin: Câu 1: Giải phương trình: A π   x = − 12 + kπ , k ∈ ¢   x = 7π + kπ , k ∈ ¢  12 C B π   x = − 12 + kπ , k ∈ ¢   x = 5π + kπ , k ∈ ¢  12 π   x = + k 2π , k ∈ ¢   x = − π + k 2π , k ∈ ¢  D π   x = 12 + kπ , k ∈ ¢   x = − π + kπ , k ∈ ¢  12 Lược giải: π  x = − + k 2π   π sin x = − ⇔ sin x = sin  − ÷ ⇔   6  x = π + π + k 2π  π  x = − + kπ , k ∈ ¢  12 ⇔  x = 7π + kπ , k ∈ ¢  12 Sai lầm thường gặp: - Nhớ nhầm cơng thức nghiệm pt: - Tính tốn sai π   x = − + k 2π →   x = π − π + k 2π  cos x = cos α → chọn C chọn B D cos x = − Câu 1.2.1.NVNHIN: Giải phương trình : x=± A x= C 5π + k 2π , k ∈ ¢ x=± B 5π + k 2π , k ∈ ¢ x=± D π + k 2π , k ∈ ¢ 5π + k π , k ∈ ¢ Lược giải: cos x = − 5π 5π ⇔ cos x = cos ⇔ x=± + k 2π , k ∈ ¢ 6 Sai lầm thường gặp: cos x = − - Nhớ nhầm công thức: - Không nhớ công thức nghiệm  π ⇔ cos x = cos  − ÷ →  6 → chọn C D Câu 1.2.2.NVNHIN : Giải phương trình : A C π 2π  x = + k , k ∈¢   x = π + k 2π , k ∈ ¢  2π  x = k , k ∈¢   x = k 2π , k ∈ ¢ chọn B B D sin x = cos x  x = k 2π , k ∈ ¢   x = π + k 2π , k ∈ ¢ 3  π 2π  x = + k , k ∈ ¢   x = − π + k 2π , k ∈ ¢  Lược giải: π 2π π   x = +k ,k ∈¢ x = − x + k 2π   π   sin x = cos x ⇔ sin x = sin  − x ÷ ⇔  ⇔ 2   x = π + k 2π , k ∈ ¢  x = π − π + x + k 2π   2 Sai lầm thường gặp: - Áp dụng sai: - Áp dụng sai: - Áp dụng sai:  x = x + k 2π sin x = cos x ⇔  ⇔ →  x = π − x + k 2π  x = x + k 2π sin x = cos x ⇔  ⇔ →  x = − x + k 2π Câu 1.2.2.NVNHIN : Cho phương trình : để phương trình có nghiệm C m ≤ −4 m = −4 chọn C π  x = − x + k 2π  π  sin x = cos x ⇔ sin x = sin  − x ÷ ⇔  ⇔ → 2   x = − π + x + k 2π  cos x = A chọn B hoặc m ≥ B m = D m < −4 m ≥ −4 hoặc chọn D m2 + Hãy tìm giá trị tham số m m > m ≥ Lược giải: cos x = Phương trình ⇔ m + 3m m2 + có nghiệm ≤ ⇔ ≤ m + 3m ⇔ m + 3m − ≥ ⇔ m ≤ −4 ∨ m ≥ Sai lầm thường gặp: - Xác định sai điều kiện → chọn B - Nhầm lẫn việc giải bpt bậc hai giải pt bậc hai - Không nhớ pp giải bpt bậc hai → → chọn C chọn D Câu 1.2.3.NVNHIN : Tìm giá trị tham số m để phương trình sau vơ nghiệm : 4sin x + m cos x = A −3 < m < B m ≥ −3, m ≥ C D −3 ≤ m ≤ m < −3 ∨ m > Lược giải: 4sin x + m cos x = ⇔ sin x + m 16 + m 16 + m cos x = 16 + m 5 ⇔ cos α sin x + sin α cos x = ⇔ sin ( x + α ) = ( *) 16 + m 16 + m ⇔ 16 + m 2 > ⇔ 25 > 16 + m ⇔ m < ⇔ −3 < m < Pt(*) vô nghiệm Sai lầm thường gặp: - Xác định sai điều kiện → chọn B - Xác định sai điều kiện giải sai bpt - Chọn nghiệm bpt sai → → chọn C chọn D Câu 1.1.1.NVNHIN: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? y = cosx, y = sinx A Các hàm số hàm số chẵn y = cosx, y = sinx B Các hàm số có đồ thị đường hình sin y = cosx, y = sinx C Các hàm số có tập xác định y = tanx, y = sinx D Các hàm số hàm số lẻ - Các phương án,B,C,D theo lý thuyết Câu 1.1.1.NVNHIN: Hàm số sau tuần hoàn với chu kỳ y = sinπx A T =2 ? B y = sin( x + 2) y = cosx C y = sin2x D Lược giải: T= y = sinπx Hàm số 2π =2 π tuần hồn cới chu kì Sai lầm thường gặp: - Các phương án B, C: T= - Phương án D: T = 2π 2π =π y = − cos x ×sin x Câu 1.1.2.NVNHIN: Tìm GTNN hàm số y = − cos x ×sin x 2 A GTNN y = − cos x ×sin x 2 B GTNN y = − cos x ×sin x C GTNN y = − cos x ×sin x D GTNN 2 Lược giải: Vì: − 2Cos xSin x = − sin 2 x , ta có: x=± 2 x=± π + kπ , k ∈ ¢ x= x= π + kπ , k ∈ ¢ π + kπ , k ∈ ¢ π + k π , k ∈ ¢ 1 −1 ≤ sin x ≤ ⇒ ≤ sin 2 x ≤ ⇒ − ≤ − sin 2 x ≤ 2 ⇒ ≤ − sin 2 x ≤ ⇒ ≤ − sin 2 x ≤ 2 2 ⇒ y = π ⇔ sin 2 x = ⇔ sin x = ±1 ⇒ x = ± + kπ , k ∈ ¢ Sai lầm thường gặp: Biến đổi công thức sai: − 2Cos xSin x = − sin 2 x , dẫn đến: ≤ y = − sin 2 x ≤ → - chọn B - Xác định sai: y đạt GTNN 2 sin x = → - Biến đổi công thức sai xác định điều kiện sai → chọn C chọn D y = ( tan2x + cot 2x) Câu 1.1.2.NVNHIN: Tìm tập xác định hàm số A C  π  D = ¡ \ k | k ∈ ¢     π  D = ¡ \ k | k ∈ ¢    B D  π  D = k | k ∈ ¢    π  π D = ¡ \  + k | k∈ ¢  4  Lược giải: 2x ≠ k ĐKXĐ:  π  π π ⇔ x ≠ k , k ∈ ¢ D = ¡ \ k | k ∈ ¢    Sai lầm thường gặp: - Chọn phương án B học sinh giải đúng, kết luận thiếu - Chọn phương án C học sinh quên đặt điều kiện cho  π  ¡ \ k | k ∈ ¢    tan2x xác định - Chọn phương án D học sinh đặt điều kiện cho tan2x xác định Câu 1.1.3.NVNHIN: Hàm số sau có giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = cos2 x + ? y = 1− sin2x A B y = sin3x C y = 2sinx + y = 5cos4x D Lược giải: cos2 x + ≥ ⇒ cos2 x + ≥ y = cos2 x + GTNN • • • • y = 2sinx + 1≤ y = 2sinx + GTLN y = sin3x ≤ y = sin3x GTLN y = 5cos4x ≤ y = 5cos4x GTLN y = 1− sin2x ≤ y = 1− sin2x GTLN Sai lầm thường gặp: y = 2sinx + 1≤ - Chọn phương án B học sinh giải sai: - Chọn phương án C học sinh giải sai: - Chọn phương án D học sinh giải sai: cos2 x+ ≥ cos2 x+ ≥ ... sai bpt - Chọn nghiệm bpt sai → → chọn C chọn D Câu 1. 1 .1. NVNHIN: Trong khẳng định sau, khẳng định sai ? y = cosx, y = sinx A Các hàm số hàm số chẵn y = cosx, y = sinx B Các hàm số có đồ thị đường... hình sin y = cosx, y = sinx C Các hàm số có tập xác định y = tanx, y = sinx D Các hàm số hàm số lẻ - Các phương án,B,C,D theo lý thuyết Câu 1. 1 .1. NVNHIN: Hàm số sau tuần hoàn với chu kỳ y = sinπx... sin x + m 16 + m 16 + m cos x = 16 + m 5 ⇔ cos α sin x + sin α cos x = ⇔ sin ( x + α ) = ( *) 16 + m 16 + m ⇔ 16 + m 2 > ⇔ 25 > 16 + m ⇔ m < ⇔ −3 < m < Pt(*) vô nghiệm Sai lầm thường gặp: - Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5), ĐỀ TRẮC NGHIỆM TOÁN CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 11 (ĐỀ SỐ 5)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay