Giáo án đs 10 (mới)

44 352 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:28

Trường THPT Vân Nham Ngày soạn: 15/11/2008 Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH Tiết 28. Bài 1. BẤT ĐẲNG THỨC I. Mục tiêu: 1.Về kiến thức: - Biết khái niệm và tính chất của bất đẳng thức. - Hiểu bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (BĐT Cơsi) của hai số khơng âm. - Biết được một số BĐT có chứa dấu giá trị tuyệt đối như: ∀ ∈ ≥ ≥ ≥ − ≤ ⇔ − ≤ ≤ > ≥  ≥ ⇔ >  ≤ −  + ≤ + ¡ : 0; ; ; (víi 0); (víi 0) . x x x x x x x a a x a a x a x a a x a a b a b 2.Về kỹ năng: -Vận dụng được tính chất của đẳng thức hoặc dùng phép biến đổi tương đương để chứng minh một số BĐT đơn giản. - Biết vận dụng được bất đẳng thức Cơ si vào việc tìm một số BĐT hoặc tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức đơn giản. - Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản có chứa dấu giá trị tuyệt đối. - Biết diểu diễn các điểm trên trục số thỏa mãn các bất đẳng thức > < >; ( íi 0)x a x a v a . 3) Về tư duy và thái độ: -Rèn luyện tư duy logic, trừu tượng. -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen. II.Chuẩn bị : 1. Hs : Nghiên cứu và soạn bài trước khi đến lớp. 2. Gv: Giáo án, các dụng cụ học tập (nếu cần). III. Phương pháp: Về cơ bản gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp đan xen hạot động nhóm. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung HĐ1: (Ơn tập BĐT) HĐTP1: (Ví dụ áp dụng để dẫn đến khái niệm BĐT) GV cho HS các nhóm thảo luận để suy nghĩ trả lời các bài tập trong hoạt động 1 và 2 SGK. Gọi HS nhận xét, bổ sung và GV nêu lời giải chính xác (nếu HS HS các nhóm thảo luận và ghi lời giải vào bảng phụ. HS đại diện hai nhóm lên trình bày lời giải (có giải thích) HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép. HS trao đổi và rút ra kết quả: I. Ơn tập bất đẳng thức: 1.Khái niệm bất đẳng thức: Ví dụ HĐ1: (SGK) Ví dụ HĐ2: (SGK) Khái niệm BĐT: (Xem SGK) GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 1 Trường THPT Vân Nham không trình bày đúng lời giải) GV: Các mệnh đề có dạng “a>b” hoặc “a<b” được gọi là bất đẳng thức. HĐTP2: (Tìm hiểu về BĐT hệ quả và BĐT tương đương) GV gọi một HS nêu lại khái niệm phương trình hệ quả. Vậy tương tự ta có khái niệm BĐT hệ quả (GV nêu khái niệm như ở SGK) GV nêu tính chất bắc cầu và tính chất cộng hai vế BĐT với một số và ghi lên bảng. GV gọi một HS nhắc lại: Thế nào là hai mệnh đề tương đương? Tương tự ta cũng có khái niệm hai BĐT tương đương (GV gọi một HS nêu khái niệm trong SGK và yêu cầu HS cả lớp xem khái niệm trong SGK). HĐTP3: (Bài tập áp dụng) GV cho HS các nhóm xem nội dung ví dụ HĐ3 trong SGK và yêu cầu HS các nhóm thảo luận tìm lời giải và ghi vào bảng phụ. Gọi HS đại diện lên bảng trình bày lời giải. Gọi HS nhận xét, bổ sung và GV nêu lời giải đúng. Vậy để chứng minh BĐT a<b ta chỉ cần chứng minh a-b<0. HĐTP3: (Tính chất của BĐT) GV phân tích các tính chất và lấy ví dụ minh họa và yêu cầu HS cả lớp xem nội dung trong SGK. 1.a)Đ; b)S; c)Đ. 2.a)<; b)>; c)=; d)>. HS nhắc lại khái niệm phương trình hệ quả. HS chú ý theo dõi trên bảng… HS nhắc lại khái niệm hai mệnh đề tương đương… HS các nhóm xem đề và thảo luận tìm lời giải. HS nhận xét, bổ sung và sửa chữa ghi chép. HS chú ý theo dõi trên bảng … HS chú ý theo dõi và nêu vídụ áp dụng… 2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương: Khái niện BĐT hệ quả: (xem SGK) *Tính chất bắc cầu: <  ⇒ <  <  a b a c b c *Tính chất cộng hai vế BĐT với một số: < ,a b c tùy ý ⇒ + < + a c b c Khái niệm BĐT tương đương: (Xem SGK) 3.Tính chất của bất đẳng thức: (Xem SGK) *Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: -Xem lại và học lí thuyết theo SGK. -Làm các bài tập trong SGK trang 79. ----------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 17/11/2008 GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 2 Trường THPT Vân Nham Tiết 29. BẤT ĐẲNG THỨC (tiếp) I. Mục tiêu bài dạy. 1. Về kiến thức: Hướng dẫn học sinh :phát hiện, hiểu được, nắm được các bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối, bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân của hai số không âm. 2. Về kĩ năng: - Chứng minh được một số bất đẳng thức đơn giản bằng cách áp dụng các bất đẳng thức nêu trong bài học. - Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một hàm số hoặc một biểu thức chứa biến. 3. Tư duy và thái độ - Tư duy lôgíc linh hoạt và có hệ thống, biết quy lạ về quen - Tự giác, hứng thú trong học tập. II.Chuẫn bị của giáo viên và học sinh. 1.GV: Chuẩn bị các tính chất của bất đẳng thức, phương pháp chứng minh các bất đẳng thức nhờ tính chất và nhờ vào tính chất âm dương của một số thực Bảng phụ, đồ dùng dạy học. 2. HS: Đọc SGK, ôn tập các tính chất III Tiến trình bài dạy. 1.Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kết hợp đan xen hạot động nhóm. 3.Bài mới: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung ghi bảng Hoạt động1.Cho HS nhắc lại định nghĩa trị tuyệt đối của số a. Hoạt động 2 Cho HS ghi các tính chất của bất đẳng thức giá trị tuyệt đối Dựa vào tính chất của BĐT và BĐT giá trị tuyệt đối ở trên, chứng minh: .a b a b a b− ≤ + ≤ + Hoạt động 3 Vận dụng BĐT trên để chứng minh: .a b a b− ≤ + Hoạt động 4 Hướng dẫn học sinh phát hiện và nắm vững bất đẳng thức trung bình cộng vã trung bình nhân. <H> Với a ≥ 0 và ≥ 0 chứng minh rằng a = 0 0 a khi a a khi a ≥   − <  , nên ta luôn có a a a− ≤ ≤ Học sinh trao đổi nhau về BĐT giá trị tuyệt đối, suy nghĩ thảo luận để đi đến kết luận hai BĐT quan trọng .a b a b a b− ≤ + ≤ + Do đó .a b a b− ≤ + Học sinh tham gia giải quyết  ( ) ( ) 0 0 a a a a x a a x a a x a x a x a a − ≤ ≤ ∀ ∈ < ⇔ − < < > > ⇔ < − ∨ > > ¡  .a b a b a b− ≤ + ≤ + II. Bât đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân Đinh lý.`Nếu a ≥ 0 và ≥ 0 thì ab ba ≥ + 2 . Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 3 Trường THPT Vân Nham ab ba ≥ + 2 . Dấu “=” xảy ra khi nào ? gọi là bất đẳng thức Côsi. Hoạt động 5.Vận dụng Cho hai số dương âm a và b. <H> Chứng minh (a + b)( ba 11 + ) ≥ 4 ? Dấu “=” xảy ra khi nào ? <H> ở hình vẽ dưới đây, cho AH = a, BH = b. Hãy tính các đoạn OD và HC theo a và b. Từ đó suy ra BĐT giữa trung bình cộng và trung bình nhân. O B A C H D Cho hai số x, y dương có tổng S = x + y không đổi. <H> Tìm GTLN của tích của hai số này ? Cho hai số dương, y có tích P = xy không đổi. <H> Hãy xác định GTNN của tổng hai số này ? Hoạt động 6 . Hướng đẫn học sinh nắm vững các bất đẳng thức chứa giá trị tuyệt đối. Bất đẳng thức trung bình cộng và trung bình nhân, đồng thời biết áp dụng và giải toán. <H> |x| = ? <H> Nhận xét gì về |a + b| và |a| + |b|, Với a ≥ 0 và b ≥ 0 thì ab ba ≥ + 2 ⇔ a + b ≥ 2 ab ⇔ a + b - 2 ab ≥ 0 ⇔ 2 )( ba − ≥ 0(hiển nhiên). Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. Ta có: a + b ≥ 2 ab , dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. ba 11 + ≥ 2 ab 1 , dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. Từ đó suy ra ⇔ (a + b)( ba 11 + ) ≥ 4. Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. Học sinh tham gia trả lời: 2 a b OD + = và .HC ab= Vì OD HC≥ nên . 2 a b ab + ≥ (Đây là cach chứng minh bằng hình học) x ≥ 0 và y ≥ 0, S = x + y. x + y ≥ xy ⇔ xy ≤ 4 2 s . Tích hai số đó dạt GTLN bằng 4 2 s Dấu “=” xảy ra ⇔ x = y. Giả sử x > 0 và y > 0, đặt P = xy. x + y ≥ xy ⇔ x + y ≥ P. Dấu “=” xảy ra ⇔ x = y. Hệ quả .  Nếu hai số dương có tổng không đổi thì tích của chúng đạt giá trị lớn nhất khi hai số đố bằng nhau.  . Nếu hai số dương có tích không đổi thì tổng của chúng đạt giá trị nhỏ nhất khi hai số đó bằng nhau. O B A C H D ý nghĩa hình học .  Trongtất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có diện tích lớn nhất.  TRong tất các hình chỡ nhậtcó cùng diệt tích,hình vuông có chu vi nhỏ nhất. Ví dụ: ∀ x, y, z ∈ R, chứng minh: |x +y| + |y + z| ≥ |x - z|. GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 4 Trường THPT Vân Nham |a - b| và |a| + |b| * |x| =    <− ≥ 0 0 xx xx . * |x| ≥ 0, dấu “=” xảy ra ⇔ x = 0. * |x| ≥ x, dấu “=” xảy ra ⇔ x ≥ 0. * |x| ≥ 0, dấu “=” ⇔ x ≤ 0 * Bất đẳng thức Cơ Si: Nếu a ≥ 0 và ≥ 0 thì ab ba ≥ + 2 . Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. Học sinh tóm tắt, củng cố kiến thức cơ bản. |x| =    <− ≥ 0 0 xx xx . * |a + b| ≤ |a| + |b|, dấu “=” xảy ra ⇔ ab ≥ 0 * |a - b| ≤ |a| + |b|, dấu “=” xảy ra ⇔ ab ≤ 0. * Nếu a ≥ 0 và ≥ 0 thì ab ba ≥ + 2 . Dấu “=” xảy ra ⇔ a = b. Chứng minh. Ta có |x - z| = |(x - y) + (y - z)| ≤ |x +y| + |y + z|. Làm các bài tập sgk :Số 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Mở rộng bất đẳng thức Cơ Si cho 3 số khơng âm. . ----------------------------------------------------------------------- Ngày soạn: 25/11/2008 Tiết 30. ƠN TẬP CUỐI HỌC KỲ I I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Củng cố khắc sâu các kiến thức về + Hàm số bậc I, HS bậc 2 + phương trình và điều kiện của phương trình, + khái niệm về phương trình tương tương; hệ quả, + phương trình dạng ax + b = 0, + phương trình bậc hai và công thức nghiệm và đònh lí Vi – ét 2. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng + Xết sự biến thiên và vẽ đồ thò HS bậc nhất và bậc 2 + giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 và các phương trìng quy về dạng này, + giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn + giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn bằng phương pháp Gau - xơ, + giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn + giải phương trình bậc hai và giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai, + sử dụng đònh lí Vi-ét trong việc đoán nghiệm của phương trình bậc hai và giải các bài toán liên quan như tìm hai số biết tổng và tích của chúng, tính các biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của phương trình bậc hai. 3. Về tư duy và thái độ GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 5 Trường THPT Vân Nham + Vận dụng được lý thuyết vào bài tập. + Biết quy lạ thành quen Thái độ: Rèn luyện được tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II. Chuẩn bò phương tiện dạy học: 1. GV: Xậy dựng hệ thống những bài tập toàn HKI 2. HS : hệ thống kiến thức toàn HKI III. Phương pháp: Gợi mở vấn đáp, đan xen hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học và các hoạt động: 1. n đònh lớp: ss 2. Bài mới: Hoạt động 1: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thò HS a. y= 2x+1 b. 2 y x 2x 3= + − Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên - HS y= ax+ b. Nêu sự biến thiên của HS? - 1 HS giải câu a - Nêu sự biến thiên của HS bậc 2? - 1 HS giải câu b HS còn lại giải + NX QS theo dõi HS + giúp đỡ HS yếu HĐ2 . Giải các phương trình chứa căn bậc hai Mục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng giải được các phương trình chứa căn bậc hai. Đề bài tập. 1) Giải các phương trình sau: − + = − +a) 2x 5 x 2x 5 6 = 2 x 8 b) 3x-2 3x-2 − = − 2 c) x 4 x 2 Tình huống 1. Tìm hiểu nhiệm vụ Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên + H/s theo dõi đề bài tập trong SGK + Đònh hướng cách giải + Chia lớp thành hai nhóm: nhóm 1 gồm TB và Y , nhóm 2 gồm , K và G + H/s theo dõi đề bài trong SGK + Giao nhiệm vụ cho nhóm 1: bài tập 1a) và 1b), nhóm 2 bài tập còn lại. Tình huống 2. H/s độc lập tìm lời giải câu 1a), 1b), 1c) có sự hướng dẫn điểu khiển của GV Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên + Đọc đề bài 1a), 1b) được giáo viênà nghiên cứu cách giải + Độc lập tiến hành giải toán + Thông báo kết quả cho giáo viên khi hoàn thành nhiệm vụ + Giao nhiệm vụ (bài 1a), 1b)) và theo dõi hoạt động của h/s, hướng dẫn khi cần thiết. GV cần gợi ý cho h/s thực hiện giải pt = pp tương đương. Do đó cần chú ý đến điều kiện của pt. + Nhận và chính xác hóa kết quả của một vài h/s hồn thành nhiệm vụ đầu tiên. GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 6 Trường THPT Vân Nham + Chính xác hóa kệt quả (ghi lời giải của bài tốn) + Đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ của từng h/s. Chú ý các sai lầm về: điểu kiện của pt, sau khi tìm x xong khơng đối chiếu điều kiện, … + Đưa ra lời giải ngắn gọn cho h/s (có thể gọi h/s trình bày) + Hướng dẫn h/s trình bày cách khác: dùng phép biến đổi hệ quả (hco h/s về nhà giải quyết) Tình huống 3. H/s tiến hành độc lập giải câu 1c) Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên ● Đối với bài 1c), tất cả trình bày tương tự. Cân chý ý: a. Giải bằng tương đương: + Cần thêm điều kiện phụ nào để khi bình phương hai pt đã cho ta được pt tương đương + Cẩn thận trong tính tốn và chọn nghiệm. b) Giải bằng hệ quả: + Điểu kiện của pt + Chọn nghiệm HĐ 3. Giải các phương trình chứa ẩn ở mẫu Mục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng giải được các phương trình chứa ẩn ở mẫu. Đề bài tập. 2) Giải các phương trình sau: a. 2 3 4 1 4 3 2 2 4 x x x x + − = + − + − b. 2 3 2 3 3 5 2 1 2 x x x x − + − = − Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên ● Tất cả trình bày tương tự như HĐ 1. Nhưng cân chý ý: +  Điều kiện của pt + Cẩn thận trong tính tốn và chọn nghiệm. HĐ 4. Giải các hệ phương trình bậc nhật hai ẩn, ba ẩn Mục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng giải các hệ phương trình bậc nhật hai ẩn, ba ẩn bằng MT Casio và bằng pp Gau - xơ Đề bài tập. 3) Giải các phương trình sau: a) 2x 3y 1 0 x 5y 3 0 + − =   − + =  b) 3x 2y z 2 0 4y 2z 7 0 x 3z 1 0 − + − =   + − =   − − =  Hoạt động của trò Hoạt động của Giáo viên ● Tất cả trình bày tương tự như HĐ 1. Nhưng cần chú ý: GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 7 Trường THPT Vân Nham + Đọc đề bài GV giao và thực hiện theo GV hướng dẫn thao tác trên MT + Suy nghó theo gợi ý của GV trong trường hợp MT báo lỗi + Thông báo cho GV khi h/s tìm được kết quả trả lời + Thực hiện việc giải hệ pt bằng cách khác theo hướng dẫn củ GV + Chính xác kết quả bài toán (ghi lời giải của bài toán) + Thực hiện bằng MT: - Hướng dẫn h/s sử dụng máy tính một cách chi tiết (cụ thể thành thuật toán cho cả hai dạng hệ pt) - Máy tính báo lỗi thì hệ pt vô nghiệm hay vô số nghiệm + Thực hiện bằng các phương pháp đã biết Gợi ý h/s giải Nhận kết quả của h/s và chính xác kết quả Trình bảy bài giải ngắn gọn HĐ 5. Giải bài toán bằng cách lập pt vàhpt Mục tiêu mong muốn của hoạt động: h/s đạt được kỹ năng tự lập được pt, hpt khi thực hiện các bài toán bằng cách lập pt vàhpt HĐ 6. Củng cố - Các kiến thức cơ bản trong các chương I, II, III. - Ơn tập kĩ các dạng tốn cơ bản - ----------------------------------------------------------------------- Ngày soạn:15/12/2008 Tiết 31. KIỂM TRA HỌC KỲ I I.Mục tiêu: Qua bài học HS cần nắm: 1)Về kiến thức: *Củng cố kiến thức cơ bản trong học kỳ I 2)Về kỹ năng: -Vận dụng thành thạo kiến thức cơ bản vào giải các bài tốn trong đề thi. -Làm được các bài tập đã ra trong đề thi. -Vận dụng linh hoạt lý thuyết vào giải bài tập 3)Về tư duy và thái độ: Phát triển tư duy trừu tượng, khái qt hóa, tư duy lơgic,… Học sinh có thái độ nghiêm túc, tập trung suy nghĩ để tìm lời giải, biết quy lạ về quen. II.Chuẩn bị của GV và HS: GV: Giáo án, các đề kiểm tra, gồm 4 mã đề khác nhau. HS: Ơn tập kỹ kiến thức trong học kỳ I, chuẩn bị giấy kiểm tra. III.Tiến trình giờ kiểm tra: *Ổn định lớp. *Phát bài kiểm tra: Ngày soạn: 15/12/2008 GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 8 Trng THPT Võn Nham Tit 32. TR BI KIM TRA HC K I I.Mc tiờu: Qua bi hc HS cn nm: 1)V kin thc: *Cng c kin thc c bn trong hc k I qua bi kim tra 2)V k nng: -Vn dng thnh tho kin thc c bn vo gii cỏc bi toỏn trong thi. -Lm c cỏc bi tp ó ra trong thi. -Vn dng linh hot lý thuyt vo gii bi tp 3)V t duy v thỏi : Phỏt trin t duy tru tng, khỏi quỏt húa, t duy lụgic, Hc sinh cú thỏi nghiờm tỳc, tp trung suy ngh tỡm li gii, bit quy l v quen. II.Chun b ca GV v HS: GV: Chuẩn bị đáp án bài kiểm tra. HS: Xem lại bài kiểm tra học kì III.Tin trỡnh gi kim tra: *n nh lp. *Cha bi kim tra: GV: Chu Bỏ Biờn i s 10 - 9 Trường THPT Vân Nham Ngày soạn:20/12/2008 Tiết 33 Bài 2 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN I/ MỤC TIÊU: 1)Về kiến thức : _Biết được khái niệm bất phương trình, hpt một ẩn, nghiệm và tập nghiệm của bpt, điều kiện của bpt. 2)Về kỹ năng : - Giải được bpt, vận dụng được một số phép biến đổi vào bài tập cụ thể. - Biết tìm điều kiện của bpt. - Biết giao nghiệm bằng trục số. 3)Tư duy và thái độ : -Chính xác và thận trọng. II/ CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : GV: Giáo án, SGK, các bảng phụ. HS : Tập ghi, SGK… III/ KIỂM TRA BÀI CŨ : Câu hỏi : Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. CMR: a 2 +b 2 +c 2 < 2 (ab+bc+ca). IV/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: *Ổn định lớp. giới thiệu: Chia lớp thành 6 nhóm: *Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 : _ Cho ví dụ về bpt một ẩn 5x+1 > 3 _Yêu cầu hs chỉ ra vế phải và vế trái của bpt. Hoạt đọâng 2 : Cho bpt 32 ≤ x a) Trong các số –2, 0, 10,, 2 1 2 π số nào là nghiệm, số nào không là nghiệm? _Gọi 1 hs trả lời và 2 hs góp ý b) Giải bpt đó và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. _ Cho học sinh hoạt động theo nhóm rồi đại diện lên bảng _Học sinh cho một số ví dụ về bpt một ẩn : vd : 2x - 4x 2 + 41 > 3 _Học sinh trả lời câu hỏi. -2, 0 là nghiệm của bpt. 10,, 2 1 2 π không là nghiệm của bpt. Học sinh giải được bpt 2 3 32 ≤⇔ ≤ x x I/Khái niệm bất phương trình một ẩn : 1/ Bất phương trình một ẩn : Bất pt ẩn x là mệnh đề chứa biến có dạng : f(x) < g(x) trong đó f(x) và g(x) là những biểu thức của x. Ta gọi f(x) và g(x) lần lược là vế trái và vế phải của bpt. Số thực x 0 s/c f(x 0 ) = g(x 0 ) là mệnh đề đúng được gọi là 1 nghiệm của bpt. Giải bpt là tìm tập nghiệm của nó. GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 10 [...]... giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như : điều kiện có nghiệm , cóhai nghiệm trái dấu … 3)Về tư duy và thái độ: -Rèn luyện năng lực tìm tòi , phát hiện và giải quyết vấn đề ; qua đó bồi dương tư duy logic -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen II.Chuẩn bị : HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ... phải phân tích thành dạng 1)Đònh nghóa :( SGK tr 100 ) f(x) = ax2 + bx + c ( a ≠ 0) HAI : tích nếu có nghiệm , còn vô nghiệm thì như thế nào ? 2)Đònh lý về dấu của tam HĐ 1 : ( ĐN và Xây dựng ĐL dấu _Đọc theo chỉ đònh bậc hai ) * Cũng la hàm số bậc hai GV: Chu Bá Biên thức bậc hai : ( Sgk tr101 , phần đóng Đại số 10 - 28 Trường THPT Vân Nham _HS mở SGK tr 100 gọi 1 học sinh đọc Đn, rồi ghi vào tập ... giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như : điều kiện có nghiệm , cóhai nghiệm trái dấu … 3)Về tư duy và thái độ: -Rèn luyện năng lực tìm tòi , phát hiện và giải quyết vấn đề ; qua đó bồi dương tư duy logic -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen II.Chuẩn bị : HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ... giải một số bài toán liên quan đến phương trình bậc hai như : điều kiện có nghiệm , cóhai nghiệm trái dấu … 3)Về tư duy và thái độ: -Rèn luyện năng lực tìm tòi , phát hiện và giải quyết vấn đề ; qua đó bồi dương tư duy logic -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen II.Chuẩn bị : HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ... trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ 3) Về tư duy và thái độ: -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen B.Chuẩn bị : HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ học tập, phiếu học tập,… Phương pháp: Về cơ bản gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm C Tiến trình dạy học:... nghiệm trong khi giải bất phương trình và hệ bất phương trình 3) Về tư duy và thái độ: -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen II.Chuẩn bị của GV và HS: HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ học tập, phiếu học tập,… III Phương pháp: Về cơ bản gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm IV Tiến trình... giao nghiệm trong khi giải bất phương trình và hệ bất phương trình 3) Về tư duy và thái độ: -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen II.Chuẩn bị : HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ học tập, phiếu học tập,… III Phương pháp: Về cơ bản gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy... x 2) 4 − 5x e) 2 3 x + 10 x + 3 Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: 1)Viết dấu cụ thể vào các bảng xét dấu (GV làm sẳn 6 bảng cho 6 trường hợp của a> 0 ( ∆ dương , = 0 hay âm ) ; a < 0 ( ∆ dương , = 0 hay âm ) 2)Giải bài tập 1( Nếu được giải luôn bài 2) -Xem lại và học lí thuyết theo SGK -Làm bài tập 1, 2 SGK trang 105 - GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 30 Trường THPT Vân... trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ 3) Về tư duy và thái độ: -Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi Biết quan sát phán đốn chính xác, biết quy lạ về quen II.Chuẩn bị : HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp Gv: Giáo án, các dụng cụ học tập, phiếu học tập,… III Phương pháp: Về cơ bản gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm IV Tiến trình dạy... sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau: (Xem ở SGK trang 100 ) Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 5 nghìn đồng Hãy lập phương án để việc sản xuất trên có lãi cao nhất Miền nghiệm của hệ (1) là miền đa giác ABCOD Với A(4;1), B(2;2), GV: Chu Bá Biên Đại số 10 - 25 Trường THPT Vân Nham C(0;2), O(0;0), D(5;0) L đạt max tại một trong các đỉnh này . Hoạt động của Giáo viên + Đọc đề bài 1a), 1b) được giáo viênà nghiên cứu cách giải + Độc lập tiến hành giải toán + Thông báo kết quả cho giáo viên khi. Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen. II.Chuẩn bị của GV và HS: HS: Nghiên cứu và sọan bài trước khi đến lớp. Gv: Giáo án, các dụng cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đs 10 (mới), Giáo án đs 10 (mới), Giáo án đs 10 (mới), Phương pháp: Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm. Ơn tập bất đẳng thức: 1.Khái niệm bất đẳng thức:, Bât đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân, n đònh lớp: ss 2. Bài mới:, Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: Củng cố:, Củng cố và hướng dẫn học ở nhà: Củng cố:, Tiến trình dạy học: 1.Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm., Phương pháp: Bất phương trình bậc hai một ẩn:, Vào bài mới. HOẠT ĐỘNG 2 : Hình thành khái niệm thơng kê . Thống kê là gì? ĐN: SGK Mẫu số liệu: ĐN: SGK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn