De Thi va Dap an HSG mon Toan 5

1 360 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:26

đề thi khảo sát học sinh giỏi - lớp 5 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 90 phút) ----------***---------- I. Phần trắc nghiệm (Chọn đáp án đúng ghi vào bài làm) Câu 1. Câu 2. 5 2 của số A là 120. Vậy 75% của số A là: A. 215 B. 225 C. 235 D. 245 Câu 3. Hình bên gồm các khối lập phơng đều có cạnh 2 cm. Thể tích của hình đó là: A. 20 cm 3 B. 64 cm 3 C. 80 cm 3 D. 128 cm 3 Câu 4. Một ngời bỏ ra 84 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, ngời đó thu đợc 105 000 đồng. Hỏi ngời đó đã lãi đợc bao nhiêu phần trăm? A. 8% B. 80% C. 25% D. 20% II. Phần tự luận 1. a) Tính nhanh: 123,07 x 69 + 123,07 x 32 - 123,07 b) Tìm a,b để số: ab135 chia hết cho cả 3 5. 2. Tuổi mẹ năm nay gấp 7 lần tuổi con. Hai mơi năm sau tuổi mẹ gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi ngời khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. 3. Một mảnh đất hình thang có trung bình cộng của độ dài hai đáy 25,25 m. Nếu đáy lớn tăng thêm 65 dm thì diện tích mảnh đất sẽ tăng thêm 45,5 m 2 . Hãy tính diện tích mảnh đất đó. 4. Học sinh các khối Ba, Bốn, Năm của một trờng tiểu học tiến hành lao động trồng cây. 4 3 số cây của khối lớp Ba trồng đợc bằng 3 1 số cây của khối lớp Bốn trồng đợc bằng 5 1 số cây của khối lớp Năm trồng đợc. Hỏi mỗi khối trồng đợc bao nhiêu cây, biết rằng tổng số cây của cả ba khối trồng đợc là 728 cây? TRờng tiểu học sơn Long H ơng sơn hà tĩnh . đáp án đúng ghi vào bài làm) Câu 1. Câu 2. 5 2 của số A là 120. Vậy 75% của số A là: A. 2 15 B. 2 25 C. 2 35 D. 2 45 Câu 3. Hình bên gồm các khối lập phơng đều. mảnh đất hình thang có trung bình cộng của độ dài hai đáy 25, 25 m. Nếu đáy lớn tăng thêm 65 dm thì diện tích mảnh đất sẽ tăng thêm 45, 5 m 2 . Hãy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: De Thi va Dap an HSG mon Toan 5, De Thi va Dap an HSG mon Toan 5, De Thi va Dap an HSG mon Toan 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay