Bài giảng môn Hóa Học

9 296 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

12 Mg Magie 24 Tªn nguyªn tè Nguyªn tö khèi Sè hiÖu nguyªn tö KÝ hiÖu ho¸ häc 13 Al Nh«m 27 Tªn nguyªn tè Nguyªn tö khèi Sè hiÖu nguyªn tö KÝ hiÖu ho¸ häc 17 Cl Clo 35,5 Tªn nguyªn tè Nguyªn tö khèi Sè hiÖu nguyªn tö KÝ hiÖu ho¸ häc 10 Ne Neon 20 Tªn nguyªn tè Nguyªn tö khèi Sè hiÖu nguyªn tö KÝ hiÖu ho¸ häc 5 B Bo 11 6 C Cacbon 12 7 N Nit¬ 14 8 O Oxi 16 9 F Flo 19 10 Ne Neon 20 2 3 Li Liti 7 4 Be Beri 9 Chu k× II: 8 nguyªn tè Chu k× III: 8 nguyªn tè 3 11 Na Natri 23 12 Mg Magie 24 13 Al Nh«m 27 14 Si Silic 28 15 P Photpho 31 16 S L­u huúnh 32 17 Cl Clo 35,5 18 Ar Agon 40 1 H Hidro 1 3 Li Liti 7 11 Na Natri 23 I 19 K Kali 39 37 Rb Rubidi 85 55 Cs Xesi 133 87 Fr Natri 223 35 Br Brom 80 53 I Iot 127 85 At Atatin 210 9 F Flo 19 17 Cl Clo 35,5 VII
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Hóa Học, Bài giảng môn Hóa Học, Bài giảng môn Hóa Học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay