Bài giảng môn Hóa Học

7 312 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

TiÕt 31. TiÕt 31. clo clo I. TÝnh chÊt vËt lý? II. TÝnh chÊt ho¸ häc? 1. Clo cã nh÷ng tÝnh chÊt cña mét phi kim kh«ng? 2. Clo cßn cã tÝnh chÊt ho¸ häc nµo kh¸c? Nªu mét sè tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña clo mµ em biÕt. - Lµ chÊt khÝ, mµu vµng lôc, mïi h¾c, ®éc. - NÆng gÊp 2,5 lÇn kh«ng khÝ. - Tan ®­îc trong n­íc. a) Tác dụng với kim loại? b) Tác dụng với H 2 ? Cl 2 + Fe ? Cl 2 + Cu ? Cl 2 + H 2 ? c) Kết luận chung: Clo có tính chất hoá học của một phi kim và là một phi kim hoạt động mạnh. * Kết luận: Clo + hầu hết Kl Muối clorua. * Ví dụ: a) ThÝ nghiÖm: b) KÕt luËn: Phi kim + hidro  hîp chÊt khÝ O 2 + H 2 ? Cl 2 + H 2 ? a) ThÝ nghiÖm: b) KÕt luËn: Phi kim + oxi  oxit axit S + O 2 ? P + O 2 ? Bµi tËp: ViÕt c¸c PTHH thùc hiÖn sù chuyÓn ho¸ sau. 2 H S → → → → → 2 3 4 5 6 2 3 2 4 2 4 4 S SO SO H SO K SO BaSO → 8 2 FeS H S 1 7 VÒ nhµ: - Häc, n¾m néi dung. - Lµm bµi tËp: 2, 3, 4, 5, 6 (SGK - 76) - §äc tr­íc bµi “Clo“. . Cl 2 + Fe ? Cl 2 + Cu ? Cl 2 + H 2 ? c) Kết luận chung: Clo có tính chất hoá học của một phi kim và là một phi kim hoạt động mạnh. * Kết luận: Clo + hầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn Hóa Học, Bài giảng môn Hóa Học, Bài giảng môn Hóa Học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay