UNIT 11 LESSON 3. B1

29 275 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:26

Teacher: Truong Thi Mai S I C K N E S S 1 2 3 4 5 6 7 8 (to) have a headache a bad cold a virus flu a stomachache a sick note Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------*-------------- ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gởi: cô Trương Thò Mại là GVCN lớp 7A1. Tôi là Dư Văn Hiền là phụ huynh em Dư Thò Bích Trâm. Nay tôi viết đơn này xin phép cho con tôi nghỉ một ngày: Thứ hai,ngày09 tháng 02 năm 2009 Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của GVCN tôi xin thành thật biết ơn. Thới Thuận, ngày 09 tháng 02 năm 2009 Kính đơn (to) have a bad cold: (to) have a headache: to have a virus: to have a stomachache: to have flu: a sicknote: Bò cảm lạnh Đau đầu Bò nhiễm vi rút Đau dạ dày Bò cảm cúm đơn xin nghỉ bệnh 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ (to) have a bad cold: (to) have a headache: to have a virus: to have a stomachache: to have flu: a sicknote: Bò cảm lạnh Đau đầu Bò nhiễm vi rút Đau dạ dày Bò cảm cúm đơn xin nghỉ bệnh 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ Where was Hoa yesterday? Why didn’t she go to school? . Teacher: Truong Thi Mai S I C K N E S S 1 2 3 4 5 6 7 8 (to) have a headache a bad cold a virus flu a stomachache a sick. lạnh Đau đầu Bò nhiễm vi rút Đau dạ dày Bò cảm cúm đơn xin nghỉ bệnh 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ (to) have a bad cold: (to) have a headache: to have a virus: to
- Xem thêm -

Xem thêm: UNIT 11 LESSON 3. B1, UNIT 11 LESSON 3. B1, UNIT 11 LESSON 3. B1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay