Thông tư số 04 2015 TT-BYT ngày 17 03 2015 của Bộ Y tế Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh - Cục quản lý khám chữa bệnh

20 155 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:14

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: /2012/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 THÔNG (Dự thảo 2) Quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010; Căn cứ Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông hướng dẫn việc thực hiện quyết định số 81/2010/QĐ-TTG ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; trách nhiệm và quyền hạn của các quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia cho mục đích dân sự. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông này áp dụng đối với quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam trong việc thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Điều 3. Giải thích từ ngữ 1. Dữ liễu viễn thám quốc gia là các dữ liệu viễn thám sau: 1 a) Dữ liệu viễn thám thu nhận tại trạm thu ảnh vệ tinh ở Việt Nam do Trung tâm Viễn thám Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 24.04.2015 15:32:47 +07:00 CÔNG TY PHÚ ĐẠT ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008Ngày 24/11/2012, Công ty cổ phần Đầu và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt đã chính thức nhận Quyết định số 6765/QĐ-QUACERT do Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT cấp chứng nhận Công ty đã đáp ứng các tiêu chuẩn về quản chất lượng theo hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2008 cho các hoạt động đầu và kinh doanh bất động sản.Trong quá trình xây dựng và phát triển công ty, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt luôn xác định chất lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm khẳng định thương hiệu, uy tín của Công ty trong lĩnh vực đầu và kinh doanh bất động sản trên phạm vi cả nước. Vì thế, trong những năm qua, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty đã nỗ lực, cố gắng và không ngừng cải tiến về năng suất, chất lượng, hiệu quả, cũng như sự hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Công ty.Sau một thời gian triển khai xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, giấy chứng nhận hệ thống quản chất lượng ISO 9001: 2008 đã chính thức được trao cho Công ty cổ phần Đầu và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt. Giấy chứng nhận sẽ hiệu lực trong vòng 03 năm tính từ ngày 24/11/2012 và được QUACERT tái đánh giá giám sát định kỳ nhằm bảo đảm rằng doanh nghiệp luôn duy trì tốt hệ thống quản chất lượng đã được cấp chứng nhận theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là bước đánh dấu quan trọng và là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của Công ty trong việc đầu tư, kinh doanh bất động sản với hiệu quả và chất lượng dịch vụ tốt nhất.ISO 9001:2008 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 – là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này tên đầy đủ là ISO 9001:2008 – Hệ thống quản chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp đối với hệ thống quản chất lượng của một tổ chức. Như vậy, với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào của công ty được cấp chứng nhận ISO 9001:2008 thì sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ trở thành chuẩn mực toàn Công ty Luật Minh Gia BỘ Y TẾ Số: 04/2015/TT-BYT www.luatminhgia.com.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2015 THÔNG QUY ĐỊNH VỀ THỪA NHẬN TIÊU CHUẨN QUẢN CHẤT LƯỢNG SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định thừa nhận tiêu chuẩn quản chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh Điều Phạm vi điều chỉnh Thông điều chỉnh: a) Thừa nhận số tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước quản chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh để áp dụng Việt Nam b) Tiêu chí, hồ sơ, thủ tục thừa nhận tiêu chuẩn khác, tiêu chuẩn Bộ Y tế thừa nhận Điểm a Khoản quản chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh Hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tổ chức chứng nhận chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh thực theo quy định pháp luật khám bệnh, chữa bệnh pháp luật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nên không thuộc phạm vi điều chỉnh Thông Điều Thừa nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước quản chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước quản chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh Hiệp hội quốc tế chất lượng y tế (International Society for Quality in Healthcare ISQua) công nhận Bộ Y tế thừa nhận để áp dụng Việt Nam Danh mục công bố cập nhật Trang thông tin điện tử Cục Quản Khám, chữa bệnh Tiêu chuẩn nước quản chất lượng sở khám bệnh, chữa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ––––––––––– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2010/TT-BGDĐT ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010 THÔNG Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của bộ, quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Điểm d khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: “d) Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.” 2. Khoản 7 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau: “7. Đề thi (kể cả đề thi đề xuất) chưa sử dụng và các tài liệu liên quan đến nội dung đề thi thuộc Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật theo quy định tại Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật trong Ngành Giáo dục và Đào tạo”. 3. Đoạn 4 điểm a khoản 2 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau: - Việc chấm thi phải đảm bảo sự chính xác, công bằng, khách quan, đánh giá đúng kết quả bài làm của thí sinh: + Cho điểm bài thi phải theo đúng biểu điểm được Trưởng ban chấm thi phê duyệt; + Điểm của một câu trong bài thi là tổng các điểm thành phần của câu ấy. Điểm của bài thi là tổng điểm các câu trong bài thi, không làm tròn, theo thang 20 điểm. 4. Khoản 3 Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau: “3. Tỷ lệ giải đối với mỗi môn thi Tổng số giải từ Khuyến khích trở lên không quá 60% số thí sinh dự thi. Trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không quá 75% tổng số giải; số giải Nhất không quá 5% tổng số giải”. Công ty Luật Minh Gia BỘ TÀI CHÍNH -Số: 105/2011/TT-BTC www.luatminhgia.com.vn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG SỐ 63/2011/TT-BTC NGÀY 13/5/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN Căn Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan; Căn Luật Quản thuế số 78/2006/QH10 ngày 29/11/2006; Căn Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Quản thuế, Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Căn Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 Bộ Tài quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên lĩnh vực quản nhà nước hải quan doanh nghiệp đủ điều kiện (sau gọi tắt Thông tư) sau: Điều Sửa đổi khoản 1, Điều Thông 63/2011/TT-BTC Doanh nghiệp trình tuân thủ Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 31.03.2016 15:20:42 +07:00 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -Số: 61/2011/TT-BNNPTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2011 THÔNG Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi -Căn Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006; Căn Pháp lệnh Giống vật nuôi ngày 24 tháng năm 2004; Căn Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày tháng năm 2010 Chính phủ việc quản thức ăn chăn nuôi; Căn Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2009 Chính phủ việc sửa đổi điều Nghị định số 01/2008/CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ Môi trường Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn định sau: Điều Ban hành kèm theo Thông 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ký hiệu: QCVN 01 - 77: 2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - Các tiêu vệ sinh an toàn mức giới hạn tối đa cho phép thức ăn chăn nuôi Ký hiệu: QCVN 01 - 78: 2011/BNNPTNT Điều Thông hiệu lực sau tháng, kể từ ngày ký ban hành Điều Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng quan, tổ chức cá nhân liên quan trách nhiệm tổ chức thực Trong trình thực hiện, vướng mắc, quan, tổ chức cá nhân kịp thời phản ánh Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./ Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - UBND Tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Chi cục Thú y Tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT; - Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ NN&PTNT; - Cục Kiểm tra văn bản, Bộ pháp; Lưu: VT, KHCN KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Bùi Bá Bổng BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 54/2008/QĐ-BCTHà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chứccủa Bộ Công Thương;Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Căn cứ Luật Tiêu chuẩnQuy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtTiêu chuẩnQuy
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư số 04 2015 TT-BYT ngày 17 03 2015 của Bộ Y tế Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh - Cục quản lý khám chữa bệnh, Thông tư số 04 2015 TT-BYT ngày 17 03 2015 của Bộ Y tế Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh - Cục quản lý khám chữa bệnh, Thông tư số 04 2015 TT-BYT ngày 17 03 2015 của Bộ Y tế Quy định về thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám, chữa bệnh - Cục quản lý khám chữa bệnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn